<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر لای غیرخمیری بر رفتار ماسه لای دار در آزمایش برش ساده

خلاصه
در پژوهش حاضر، اثر افزودن لای غیرخمیری فیروزكوه بر مسیر تنش موثر و مقاومت برشي نمونههای لای دار ماسه استاندارد فیروزكوه به ازایمقادیر مختلف لای، در دامنه گستردهای از نسبت تخلخل و تنش موثر عمودی تحکیمي بوسیله آزمایشهای برش مستقیم ساده بررسي شدهاست.یافتههای تجربي این پژوهش نشان ميدهند كه افزایش نسبت وزني لای در ماسههای لای دار موجب كاهش مقاومت برشي این گونه خاک ها درشرایط زهکشي نشده ميگردد. همچنین افزایش نسبت وزني لای در خاک های ماسه ای تا یک مقدار مشخص، كه نسبت وزني آستانه نامیده مي-شود، موجب تضعیف مقاومت برشي این خاک ها در شرایط زهکشي نشده مي گردد. نتایج آزمایشگاهي نشان مي دهند كه افزایش نسبت وزني0 وزن / 0 وزن كل خاک، موجب كاهش مقاومت برشي خاک در شرایط حجم ثابت مي شود. با افزایش مقدار لای بیش از ۳ / لای غیر خمیری تا ۳كل خاک، مقاومت برشي زهکشي نشده خاک بهبود یافته و استعداد روانگرایي خاک هم در مقایسه با نسبتهای پایینتر لای كاهش ميیابد. بررس/ نشان ميدهد كه این شیب خط حالت بحراني به ازای مقدار نسبت وزني لای در دامنه صفر تا ۳ ،ecs-lnσ'v شیب خط حالت بحراني در صفحهكمابیش ثابت است و سپس افزایش مي یابد. در نهایت بر پایه بررسي های انجام شده، مقدار مشاركت فاز ریردانه در ساختار باربر خاک و تغییرات شاخص تردی در آغاز ناپایداری و پس از ناپایداری به ازای مقادیر مختلف لای تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

ماسه . لای . نسبت وزنی ریزدانه . حالت بحرانی . نسبت تخلخل میان دانه ای

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , لای , نسبت وزنی ریزدانه , حالت بحرانی , نسبت تخلخل میان دانه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای

خلاصه
به دلیل اثر نیروی گرانش در زمان رسوب خاک، بافت خاک های دانه ای، چه به صورت طبیعي و چه ساخته دست انسان، در آغاز و پیش از اعمالبرش ناهمسان است. از سوی دیگر، بافت خاک با اعمال برش به توده خاک نیز به آرامي تغییر مي یابد تا به یک مقدار نهایي یکتا در حالت بحرانيبرسد. داده های تجربي موجود نشان مي دهند كه سختي، مقاومت برشي و رفتار تغییر شکلي خاكهای دانه ای به ناهمساني خاک وابسته اند. بررسيهای نظری و تجربي نشان داده اند كه تنسورهای بافت مرتبه دو مي توانند به خوبي برای كمي سازی ناهمساني خاک های دانه ای به كار برده شوند.در این مقاله، با معرفي یک تنسور بافت مرتبه دو و با مشاركت دهي عامل های وابسته به بافت خاک در فرمولبندی یک مدل رفتاری وابسته بهحالت برای خاک های دانه ای، توانمندی شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای به مدل بخشیده شده است. در ادامه، توانایي مدل در شبیهسازی رفتار ناهمسان یک خاک دانه ای ارزیابي شده است.


کلمات کلیدی:

مدل رفتاری . ناهمسانی . ماسه . تنسور بافت . حالت بحرانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاری , ناهمسانی , ماسه , تنسور بافت , حالت بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه یک رابطه جدید براي پیش بینی رفتار حجمی خاك هاي غیراشباع در حالت بحرانی

خلاصه
خاكهاي غیراشباع حدود 40 درصد سطح زمین را در برگرفته و در بسیاري از پروژه هاي مهندسی ژئوتکنیک با آن ها برخورد می-شود. پارامتري که منجر به تغییر رفتار این خاك ها نسبت به حالت اشباع میگردد، پدیده مکش است. یکی از جنبه هاي اساسی رفتارخاك تحت تأثیر مکش، وضعیت حالت بحرانی است. مطالعات پیشین نشان داده است خط حالت بحرانی در فضاي تنش هاي مؤثر مستقل ازمکش و در فضاي حجم-تنش مؤثر وابسته به مکش و تغییرات آن خواهد بود. در این مطالعه، رابطه جدیدي براي تأثیر مکش بر خط حالت بحرانیدر فضاي حجم-تنش ارائه شده است. مقایسه نتایج رابطه جدید و روابط موجود نشان داد که دقت رابطه جدید در پیش بینی خط حالت بحرانی بیشتر از سایر روابط ارائه شده است؛ بنابراین می تواند به عنوان یک رابطه جایگزین در بررسی حالت بحرانی خاك غیراشباع به کار رود.


کلمات کلیدي:

غیراشباع . حالت بحرانی . مکش . رفتار حجمی . تنش مؤثر

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , غیراشباع , حالت بحرانی , مکش , رفتار حجمی , تنش مؤثر ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه یک رابطه جدید براي پیش بینی رفتار حجمی خاك هاي غیراشباع در حالت بحرانی

خلاصه
خاكهاي غیراشباع حدود 40 درصد سطح زمین را در برگرفته و در بسیاري از پروژه هاي مهندسی ژئوتکنیک با آن ها برخورد می-شود. پارامتري که منجر به تغییر رفتار این خاك ها نسبت به حالت اشباع میگردد، پدیده مکش است. یکی از جنبه هاي اساسی رفتارخاك تحت تأثیر مکش، وضعیت حالت بحرانی است. مطالعات پیشین نشان داده است خط حالت بحرانی در فضاي تنش هاي مؤثر مستقل ازمکش و در فضاي حجم-تنش مؤثر وابسته به مکش و تغییرات آن خواهد بود. در این مطالعه، رابطه جدیدي براي تأثیر مکش بر خط حالت بحرانیدر فضاي حجم-تنش ارائه شده است. مقایسه نتایج رابطه جدید و روابط موجود نشان داد که دقت رابطه جدید در پیش بینی خط حالت بحرانیبیشتر از سایر روابط ارائه شده است؛ بنابراین می تواند به عنوان یک رابطه جایگزین در بررسی حالت بحرانی خاك غیراشباع به کار رود.


کلمات کلیدي:

غیراشباع . حالت بحرانی . مکش . رفتار حجمی . تنش مؤثر

نویسندگان :

اسماعیل قلی زاده ، منوچهر لطیفی

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , غیراشباع , حالت بحرانی , مکش , رفتار حجمی , تنش مؤثر ,
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک پارامتر حالت جدید براي خاك هاي دانه اي برپایه همبستگی هاي تجربی

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که مولفه هاي شاخص رفتار خاك هاي دانه اي مانند زاویه اصطکاك بسیج شده در اوج مقاومت برشی و نیز در گذار فاز در واقع توابعی از حالت خاك می باشند. در این مقاله دو رابطه تجربی در خصوص این دو زاویه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنها روابط رفتاري مناسب براي بکارگیري در مدلهاي رفتاري استخراج شده است. نشان داده شده است که روابط مذکور می توانند اثر حالت خاك را لحاظ نموده و در قالب یک مدل رفتاري، پیش بینی هاي مناسبی را براي رفتار خاك در بازه هاي بزرگ تراکم و تنش موثر همه جانبه ارائه نمایند.


کلمات کلیدي:

ماسه، حالت، سطح مرزي، حالت بحرانی، نسبت تنش

نویسندگان :

علی لشکري (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز)

حسین رهنما (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز)

محمد بینش (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز)

محمد علی هادیان فرد (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , حالت , سطح مرزي , حالت بحرانی , نسبت تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک نظریه بیش کشسانی برای خاک های دانه ای و کاربرد آن

در بيشتر معادلات رفتاری كه برای شبيه سازی رفتار كشسان خاک های دانه ای بکار مي روند، پایستاری انرژی به عنوان یک اصل پایه ای رعایت نمي شود. همچنين، از اثر ناهمساني تحميلي ناشي از كرنش های خميری بر تغيير مدول های كشساني خاک چشم پوشي مي شود. در این مقاله، نخست معادلات رفتاری اثر كرنش های خميری بر مدول های كشساني بدست مي آیند. سپس یک تابع انرژی آزاد هلمهولتز برای خاک های دانه ای پيشنهاد مي شود. نشان داده مي شود كه تابع انرژی آزاد پيشنهادی منجر به مدول های برشي و حجمي مشابه با یافته های تجربي مي شود. در ادامه فرمولبندی یک مدل رفتاری به گونه ای اصلاح مي گردد تا بتواند پذیرای نظریه كشساني پيشنهادی به همراه معادلات رفتاری جفت شدگي كشسان خميری باشد. نشان داده مي شود كه مدل رفتاری حاصل مي تواند رفتار خاک های دانه ای را بخوبي پيش بيني نماید و اثر ناهمساني  تحميلي بر مدولهای كشساني را شبيه سازی نماید.


کلمات کلیدی:

نظریه بیش کشسانی، تابع انرژی آزاد هلمهولتز، ناهمسانی، نظریه خمیری سطح مرزی، حالت بحرانی

نویسندگان :

زهرا اشکر (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه  صنعتی شیراز)

علی لشکری (استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نظریه بیش کشسانی , تابع انرژی آزاد هلمهولتز , ناهمسانی , نظریه خمیری سطح مرزی , حالت بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1203
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه