<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار حائل خاك مسلح به برید

خلاصه
خاك در مهندسی ژئوتکنیک به عنوان ارزانترین مصالح مورداستفاده قرار میگیرد. لذا براي بهبود خواص مقاومتی و برشی خاك از روشهايبهسازي خاك استفاده میشود. از روشهاي بهسازي خاك میتوان به مسلح کردن آن با ژئوسنتتیکها اشاره کردکه معمولا نسبت به سایر مسلح-کنندهها پرکاربردتر میباشند. تکنیک مسلح کردن خاك با ژئوسنتتیکها در ساخت دیوارهاي حائل هم به کار میرود. در این پژوهش از نوعجدیدي از محصولات ژئوسنتتیک لولهاي شکل موسوم به برید براي ساخت مدلهاي دیوار خاك مسلح استفاده شده و رفتار آنها مورد بررسیقرار گرفته است. کاهش تغییرشکل افقی رویهي دیوار حائل و افزایش پایداري آن از اهداف مسلح کردن دیوار حائل خاکی میباشد. در اینپژوهش تاثیر پارامترهاي تعداد لایه و طول برید بر عملکرد دیوارهاي مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که افزایش تعداد لایه-ها و طول، کاهش تغییرشکل افقی و افزایش ظرفیت باربري را بهدنبال دارد.


کلمات کلیدي:

خاك مسلح . دیوارحائل خاك مسلح . المان برید . تعداد لایه هاي برید . قطر برید

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , دیوارحائل خاك مسلح , المان برید , تعداد لایه هاي برید , قطر برید ,
:: بازدید از این مطلب : 911
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي آزمايشگاهي مشخصه هاي مكانيكي خاك مسلح با زوائد نخ تاير و مقايسه نتايج با برخي مدلهاي تئوري

خلاصه
در اين مقاله رفتار نوعي خاك ماسه اي مسلح با الياف پليمري نخ تاير بررسي مي شود. اين الياف جزء ضايعات كارخانه لاستيك سازي مي باشد كه دارايمقاومت كششي زياد و ماندگاري بسيار طولاني در خاك مي باشند هدف اين تحقيق ارزيابي تأثير ميزان طول و درصد الياف در رفتار تنش-كرنش وروي نمونه هاي مسلح با الياف داراي طول و درصدهاي وزني مختلف و همچنين CU مقاومت برشي خاك مي باشد. به اين منظور از آزمايش سه محوريروي بخشي از نمونه هاي مسلح استفاده شده است. همچنين نتايج بدست آمده از آزمايشهاي سه محوري و مدل تئوري رنجان با هم مقايسه CBR آزمايش شده اند. بر اساس نتايج حاصل تسليح خاك موجب افزايش مقاومت فشاري، مقاومت برشي، ظرفيت باربري و شكل پذيري نمونه ها مي شود.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . الياف . آزمايش سه محوري . CBR . مقاومت برشي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , الياف , آزمايش سه محوري , CBR , مقاومت برشي ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي تأثير سيكل بارگذاري و مسلح كننده بر رفتار پي نواري مستقر بر حفره

خلاصه
در اين مقاله رفتار بار- نشست پي نواري واقع بر خاك ماسه اي خشك در دو حالت غيرمسلح و مسلح حفره دار تحت اثر بار سيكلي، براساس روشتحليل شده است. با اين برنامه قابليت انجام تحليل ديناميكي گسترده با امكان اعمال سربارهاي با بزرگي Plaxis اجزاء محدود با استفاده از برنامهمختلف بر روي پي وجود دارد. مدل گسيختگي براي خاك ماسه اي مورد نظر مدل سخت شونده هايپربوليك درجه دوم م يباشد. جهتكاليبراسيون پارامترهاي مدل از تطبيق نتايج عددي با نتايج آزمايش هاي استاتيكي انجام شده توسط مؤلّفين روي يك مدل آزمايشگاهي استفادهشده است. تحليل هاي انجام شده در حالت بارگذاري ديناميكي از نوع سيكلي به منظور بررسي اثر سربار سيكلي وارد بر پي، تعداد سيكل هاي بار وهمچنين اثر تعداد لايه هاي تسليح بر نشست پي مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش ميزان سربار سيكلي و تعداد سيك لهاي بار، نشست پيافزايش يافته، در حاليكه افزايش تعداد لايه هاي تسليح به عنوان يك اثر كاهنده در مقابل اثر وجود حفره عمل مي نمايد.


كلمات كليدي:

بار سيكلي . پي سطحي . خاك مسلح . ظرفيت باربري . حفره

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار سيكلي , پي سطحي , خاك مسلح , ظرفيت باربري , حفره ,
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح رفتار مقاومتي خاك با استفاده از الياف طبيعي

خلاصه
جهت بررسي و اندازهگيري تأثير متغيرهاي مختلفي چون نوع الياف، درصد وزني (نسبت وزن خشك الياف به وزن خشك خاك) و طول اليافبر بهبود رفتار برشي خاك ماسهاي تسليح شده (با توزيع تصادفي)، از الياف طبيعي همچون كاهجو و كنف در آزمايش برش مستقيم استفاده شد.11 درصد است. اما در رطوبت - نتيجه شاخص در اين آزمايشات، افزايش مقاومت برشي مخلوط ماسه با توزيع تصادفي الياف در بازه رطوبتي 14بيشتر رفتار خاك مسلح متفاوت ميگردد. افزايش طول الياف تا 20 ميليمتر با ثابت ماندن درصد الياف مقاومت برشي را افزايش ميدهد؛درحاليكه افزايش بيشتر طول، كاهش مقاومت را در پي دارد.

كلمات كليدي:

الياف طبيعي . خاك مسلح . مقاومت برشي . برش مستقیم .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الياف طبيعي , خاك مسلح , مقاومت برشي , برش مستقیم , ,
:: بازدید از این مطلب : 493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي تاثير فايبرهاي پلي اتيلن بر روي مقاومت برشي مخلوط ماسه سست باخاكهاي رسي

خلاصه
تعيين شدند. ابتدا همه (PEF) در اين تحقيق پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده با توزيع تصادفي فايبرهاي پلي اتيلن2 سانتي متر بود. مواد ×10× نمونه ها با يك دانسيته معين تراكم شده و سپس تحت آزمايش برش مستقيم قرار گرفتند.ابعاد دستگاه برش مستقيم 10ابعاد الياف و ،(PEF) مختلف شامل ماسه،كائولينيت و پلي اتيلن در آزمايشات استفاده شدند. در اين آزمايش ها مقدار رطوبت، مقدار پلي اتيلنسرعت تنش برشي متغير بودند.نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت با افزايش درصد الياف، افزايش مي يابند. همچنين براي يك مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده، مقاومت برشي با افزايش سرعت تنش برشي افزايش مي يابد.


كلمات كليدي:

ماسه . كائولينيت . خاك مسلح . الياف . آزمايش برش مستقيم . سرعت تنش برشي .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , كائولينيت , خاك مسلح , الياف , آزمايش برش مستقيم , سرعت تنش برشي , ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مكانيزم گسيختگي خاك مسلح زير پي نواري با اندازه گيري بردارهاي تغيير مكان با استفاده از روش تصويري

خلاصه
تكنيك مسلح كردن زمين روشي اقتصادي و مفيد براي رفع مشكلات ژئوتكنيكي مي باشد. خاك به عنوان يك محيط دانه ايطبيعي در برابر فشار و برش مقاومت خوبي دارد و ليكن مقاومت آن در مقابل كشش بسيار ضعيف ميباشد. هنگاميكه مسلح كنندهدر خاك جايگذاري مي شود اصطكاك را در تمام مدت تماس اصطكاكي بين ذرات خاك و سطح مسلح كننده توسعه مي دهد. باافزايش اصطكاك، مقاومت برشي خاك نيز افزايش مي يابد. در اين مقاله سعي شده است تا با مدلسازي فيزيكي ماسه سست وكاربرد روش اندازه گيري تصويري، جهت اندازه گيري بردارهاي تغيير مكان، اثر عوامل مختلف از جمله نوع مسلح كننده و تعدادلايه هاي مسلح كننده بر روي مكانيزم گسيختگي خاك بررسي گردد و مقادير بدست آمده نسبت به حالت غير مسلح مورد بررسيقرار گيرد. نتايج نشان ميدهد كه سطوح گسيختگي خاك در حالت مسلح شده نسبت به حالت غير مسلح و در تعداد لايه هاي بيشتر،وسيعتر و در عمق بيشتري گسترش يافته اند و ظرفيت باربري بزرگتري را پوشش ميدهند.


كلمات كليدي:

خاك مسلح . بردارهاي تغيير مكان . مكانيزم گسيختگي . روش تصويري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , بردارهاي تغيير مكان , مكانيزم گسيختگي , روش تصويري ,
:: بازدید از این مطلب : 550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه  بلوك بتني در نرمافزار FLAC  

خلاصه
كاربرد ديوارهاي حائل خاك مسلح از سال 1970 ميلادي به سبب مزيتهاي زيادي از قبيل انعطافپذيري لرزهاي، زيبايي ظاهري،مقرون به صرفه بودن و ساخت سريع اين سازهها، رشد زيادي داشته است. عناصر تسليح در اين ديوارها در ابتدا تسمههاي فولاديبوده كه به همراه پوسته پيشساخته به كار ميرفته است ولي از سال 1990 ساخت ديوارها با استفاده از ژئوسنتتيكها و بهكار گيريFLAC - بلوكهاي مدولار بتني به عنوان پوسته مرسوم گرديده است. در اين مقاله با بكارگيري يك كد تفاضل محدود با نرمافزار2 به مدلسازي يك ديوار حائل خاك مسلح ژئوسنتتيكي با رويه بلوك بتني با يك مدل رفتاري مناسب براي خاكريز كه قابليت Dشبيهسازي رفتار الاستوپلاستيك خاك را داراست، پرداخته شده است. تمامي مراحل ساخت از جمله آماده سازي بستر زير ديوار وساخت مرحلهاي ديوار مدلسازي گرديده است. در نهايت تاثير پارامترهاي مهم از جمله سختي پنجه ديوار و نوع اتصال مسلحكنندهبه نماي بلوك بتني بر روي پاسخ استاتيكي ديوار در شرايط انتهاي ساخت و اعمال سربار بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مقالهدر شناسايي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين ساخت و تحت اثر سربار مؤثر بوده و نحوه طراحي اين ديوارها را ارتقا ميبخشد.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . ديوار حائل . ژئوسنتتيك . تفاضل محدود . FLAC-2D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ديوار حائل , ژئوسنتتيك , تفاضل محدود , FLAC-2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي جداساز لرزهاي و اثر آن بر رفتار كولههاي خاك مسلح تحت شرايط لرزهاي

خلاصه
تحليل ديناميكي و اعمال موج مناسب مستلزم شناخت درست فركانس طبيعي سيستم است. وجود جداساز لرزهاي در سيستم پلها اثر چشمگيري برروي تفكيك عملكرد كوله خاك مسلح و عرشه پل و تغيير فركانس طبيعي و در نتيجه تغيير شرايط تشديد خواهد داشت. به منظور بررسي اثراتناشي از وجود جداساز لرزهاي و بررسي شرايط تشديد، مجموعه عرشه به همراه كولهها در پروژه پل فاندر/ ميداو واقع در دنور امريكا و با وجودانجام گرفته و مواردي FLAC v جداسازهاي لرزهاي در اين مقاله مدلسازي و مطالعه شده است. مدلسازي توسط نرمافزار تفاضل محدود 7.0مانند استفاده از مدل رفتاري هيسترزيس غيرخطي براي خاك، مدل الاستيك در تركيب با مدل رفتاري هيسترزيس براي جداسازهاي لرزهاي،اندركنش خاك و مسلحكنندههاي ژئوگريد (رفتار اصطكاكي و امكان لغزش)، عدم فرض معمول بستر صلب، مدل كردن خاك بستر و استفاده ازمرزهاي مناسب براي حل مشكل بازگشت امواج ديناميكي در نظر گرفته شده است. با توجه به تحقيقات پيشين، نيروي اينرسي افقي حاصل از عرشهدر حالتي كه جداساز لرزهاي وجود ندارد، باعث دوران پي عرشه و به تبع آن به عقب افتادن قطعات فوقاني نما ميگردد. در حالي كه با قرار دادنجداساز لرزهاي از برخورد عرشه پل با ديوار پي جلوگيري شده است و با تفكيك عملكرد روسازه از زيرسازه از چرخش پي و عقب افتادن قطعاتفوقاني نما جلوگيري شده است. در نهايت با بررسي فركانس طبيعي سيستم، مشاهده شده است در اثر وجود جداساز لرزهاي فركانس طبيعي سيستم طبق انتظار كاهش قابل ملاحظهاي مييابد.


كلمات كليدي:

خاك مسلح . ژئوگريد . جداساز لرزهاي . عرشه پل . تحليل ديناميكي . فركانس طبيعي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ژئوگريد , جداساز لرزهاي , عرشه پل , تحليل ديناميكي , فركانس طبيعي ,
:: بازدید از این مطلب : 529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار مكانيكي توده خاك مسلح به كمك روش دو فازي

خلاصه
امروزه، كاربرد ديوارهاي خاك مسلح در حال رشد است. بهطور معمول، از روش هاي تحليلي جهت بررسي پايداري اين سازه ها و براي تخمينتغييرشكل ها، از روشهاي عددي بهره گرفته مي شود. اولين رويكرد در مدلسازي عددي اين سازه ها، درنظرگرفتن تمامي لايههاي مسلحكنندهاست كه روش مدل سازي مجزا ناميده مي شود. درعوض، روش ديگري بهنام روش همگن سازي وجود دارد كه در آن، توده خاك مسلح بهعنوان يك مصالح با مشخصات معادل جايگزين مي شود. در اين مقاله، از يك روش همگن سازي با چارچوب جديدي به نام الگوي چند فازياستفاده شده است. هدف اين مطالعه، بررسي شبيه سازي رفتار مكانيكي ديوار خاك مسلح با درنظرگرفتن مدل رفتاري مور -كولمب براي خاكاست. در اين مقاله، رفتار يك ديوار آزمايشگاهي كوچك مقياس در دستگاه سانتريفوژ شبيه سازي شده و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است.همچنين نتايج عددي با شبيه سازي هاي عددي با يك مدل نرم شونده براي خاك مقايسه شده است. مقايسه ها نشان مي دهد كه توافق خوبي بين دو دسته شبيه سازي ها با مدل آزمايشگاهي برقرار است و با تقريب خوبي مي توان نتايج مدل مور - كولمب را پذيرفت.


كلمات كليدي:

خاك مسلح . اختلاف محدود . همگن سازي . روش چند فازي.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , اختلاف محدود , همگن سازي , روش چند فازي , ,
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشست هاي مدلهاي نرم افزاري توسط نرم افزار Plaxis  

خلاصه
با گسترش پروژه هاي ژئوتكنيكي در سرتاسر جهان در مناطق پر تراكم شهري و مشاهده خطرات ناشي از گودبرداري غيرايمن،ضرورت بررسي و تحقيق بر روي روش هاي جديد حفاظت از شيب ديواره گود بيش از پيش احساس مي شود، از متداولتريناين روشها استفاده از سيستم تسليح ديواره هاي خاكي مي باشد، براي اجراي ديوار خاك مسلح بايد خاك را لايه به لايه كوبيد ومسلح كننده افقي در بين لايه ها قرار داد، با توجه به تحقيقات گذشته بكارگيري مهارهاي خاكي با توجه به نوع پروژه و هندسه آنمي تواند سبب بهبود پايداري خاكريز گردد.استفاده از مهار سبب كاهش نشست و همچنين سبب ايجاد تغييرات در تنش هاي ايجادشده در لايه هاي خاك ميگردد،كه با توجه به پارامترهاي متغيير و نمودار هاي حاصله در اين تحقيق اين موضوع ارزيابي مي گردد.Plaxis  خاك مورد استفاده در اين تحقيق خاك لاي واقع بر روي ماسه متراكم مي باشد، اين تحليل پارامتريك توسط نرم افزارانجام مي شود.از جمله نتايج اين تحقيق مي توان به تاثير تغيير وزن مخصوص خشك لاي بر مقدار تنش عمودي قابل تحمل توسط18  از لحاظ تنش عمودي قابليت تحمل بهتري نسبت kn/m خاك مسلح نام برد، بدين صورت كه نمودار مدل 36 با وزن مخصوص 3 kn/m به نمودار هاي مدل 24 و 12 به ترتيب با وزن مخص17 و 16 مي باشد.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . تنش عمودي . plaxis  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , تنش عمودي , plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه