<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي نوع دانه بندي و ضخامت لايه خاكريزي بر مشخصات ترا كمي در خاكريز كانال ها (مطالعه موردي پروژه سربند طرح خداآفرين)

خلاصه
تامين مصالح مناسب و مديريت اصولي عمليا ت خاكريزي يكي از مسائل مهم فني و اقتصادي در اجراي سازه هاي عمراني به ويژهپروژه هاي آبياري و زهكشي است. پروژه سربندطرح خداآفرين كه در استان اردبيل و 20 كيلومتري شهرستان پارس آباد مغان قراردارد، با هدف آبگيري از رودخانه ارس و تامين كمبود آب نواحي عمراني اول و دوم شبكه خداآفرين در حال احداث است. در اينپروژه ، عمليات خاكريزي حجم نسبتاً زيادي(در حدود 150 هزار مترمكعب) از عمليات اجرايي آن را شامل مي شود. همجنين باتوجه به مقتضيات خاص پروژه (ملي و مرزي بودن طرح)، افزايش سرعت اجراي پروژه در دستور كار مسئولين و متوليان پروژه بودهاست. در اين پژوهش گزينه هاي مختلف فني ، اجرايي و مديريتي از جمله افزايش ضخامت لايه هاي خاكريزي و بررسي تركيبهاي مختلف مصالح مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور با اجراي خاكريز آزمايشي تراكم نسبي مصالح با دانه بندي هايمتعدد و با ضخامت هاي مختلف بررسي و مقايسه گرديد. بر اساس مجموعه بررسي هاي بعمل آمده و نتايج ازمايش هاي انجام شدهتركيب مصالح درشت دانه و ريزدانه حاصل از خاكبرداري ساير بخش مسير كانال با نسبت 60 به 40 و با ضخا مت حداكثر 20سانتي متر به عنوان گزينه هاي فني تعيين گرديد. همچنين براي تسريع عمليات،گزينه مديريت عمليات اجرايي شامل، كنترل ميزانرطوبت و تعداد پاس هاي بهينه ، استفاده از سرعت مناسب و شدت مناسب ويبره ماشين آلات تراكم ، دقت در اختلاط مناسب مصالح و رطوبت زني پيشنهاد شد.


كلمات كليدي:

طرح خداآفرين . خاكريزي . تراكم . كانالهاي آبياري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طرح خداآفرين , خاكريزي , تراكم , كانالهاي آبياري ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي

خلاصه
استفاده از انكراژ-زمين مهارها ايمن ترين روش هاي حفاظت از گود در مقايسه با ساير روش هاي تثبيت و پايدار سازي ترانشه هايخاكي مي باشد اين امر ناشي از خاكبرداري يا خاكريزي مرحله به مرحله و تثبيت هر مرحله از گود با استفاده از رديف مهار هايمربوط به آن مرحله و سپس انجام عمليات خاكبرداري يا خاكريزي مرحله بعدي مي باشد . مهارهاي خاكي مي توانند در مقابلنيروهاي بيرون كشيدگي رو به بالا و نيروهاي فشاري مقاومت كنندو همچنين باعث بهسازي خاك شوند در اين تحقيق با مدلسازيدوبعدي انجام شده و سپس بصورت plaxis عددي مدلهاي مورد نياز ،تاثيرات بكارگيري مهارهاي خاكي در خاك لاي توسط نرم افزارتحليلي اين مدل ها ارزيابي شده اند. از نتايج اين تحقيق مي توان به اين موارد اشاره داشت كه نمودار 13 با طول مهار 5 متراز لحاظ  از ديگر نتايج اين تحقيق اين مورد قابل ذكر است كه مهار داراي سخت2 قابليت تحمل تنش افقي بيشتري را دارد × 105 kn 2/25 نسبت به مهار با سختي محوري × 105 kn محور حداكثر جابجاييبهتر از نمودار مدل هاي 17 و 21 با طول مهار بترتيب 6 و 7 متر است.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . گودبرداري . خاكريزي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , گودبرداري , خاكريزي ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي نوع دانه بندي و ضخامت لايه خاكريزي بر مشخصات ترا كمي در خاكريز كانال ها (مطالعه موردي پروژه سربند طرح خداآفرين)

خلاصه
تامين مصالح مناسب و مديريت اصولي عمليا ت خاكريزي يكي از مسائل مهم فني و اقتصادي در اجراي سازه هاي عمراني به ويژهپروژه هاي آبياري و زهكشي است. پروژه سربندطرح خداآفرين كه در استان اردبيل و 20 كيلومتري شهرستان پارس آباد مغان قراردارد، با هدف آبگيري از رودخانه ارس و تامين كمبود آب نواحي عمراني اول و دوم شبكه خداآفرين در حال احداث است. در اينپروژه ، عمليات خاكريزي حجم نسبتاً زيادي(در حدود 150 هزار مترمكعب) از عمليات اجرايي آن را شامل مي شود. همجنين باتوجه به مقتضيات خاص پروژه (ملي و مرزي بودن طرح)، افزايش سرعت اجراي پروژه در دستور كار مسئولين و متوليان پروژه بودهاست. در اين پژوهش گزينه هاي مختلف فني ، اجرايي و مديريتي از جمله افزايش ضخامت لايه هاي خاكريزي و بررسي تركيبهاي مختلف مصالح مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور با اجراي خاكريز آزمايشي تراكم نسبي مصالح با دانه بندي هايمتعدد و با ضخامت هاي مختلف بررسي و مقايسه گرديد. بر اساس مجموعه بررسي هاي بعمل آمده و نتايج ازمايش هاي انجام شدهتركيب مصالح درشت دانه و ريزدانه حاصل از خاكبرداري ساير بخش مسير كانال با نسبت 60 به 40 و با ضخا مت حداكثر 20سانتي متر به عنوان گزينه هاي فني تعيين گرديد. همچنين براي تسريع عمليات،گزينه مديريت عمليات اجرايي شامل، كنترل ميزانرطوبت و تعداد پاس هاي بهينه ، استفاده از سرعت مناسب و شدت مناسب ويبره ماشين آلات تراكم ، دقت در اختلاط مناسب مصالح و رطوبت زني پيشنهاد شد.


كلمات كليدي:

طرح خداآفرين . خاكريزي . تراكم . كانالهاي آبياري

نویسندگان :

سميرا نعمت زاده ، نادر عباسي ، خسرو حمزه پور ، عبداله ميرزاراده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طرح خداآفرين , خاكريزي , تراكم , كانالهاي آبياري ,
:: بازدید از این مطلب : 689
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي

خلاصه
استفاده از انكراژ-زمين مهارها ايمن ترين روش هاي حفاظت از گود در مقايسه با ساير روش هاي تثبيت و پايدار سازي ترانشه هاي خاكي مي باشد اين امر ناشي از خاكبرداري يا خاكريزي مرحله به مرحله و تثبيت هر مرحله از گود با استفاده از رديف مهار هاي مربوط به آن مرحله و سپس انجام عمليات خاكبرداري يا خاكريزي مرحله بعدي مي باشد . مهارهاي خاكي مي توانند در مقابل نيروهاي بيرون كشيدگي رو به بالا و نيروهاي فشاري مقاومت كنندو همچنين باعث بهسازي خاك شوند در اين تحقيق با مدلسازي دوبعدي انجام شده و سپس بصورت plaxis عددي مدلهاي مورد نياز ،تاثيرات بكارگيري مهارهاي خاكي در خاك لاي توسط نرم افزار تحليلي اين مدل ها ارزيابي شده اند. از نتايج اين تحقيق مي توان به اين موارد اشاره داشت كه نمودار 13 با طول مهار 5 متراز لحاظ حداكثر جابجايي بهتر از نمودار مدل هاي 17 و 21 با طول مهار بترتيب 6 و 7 متر است.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . گودبرداري . خاكريزي

نویسندگان :

مرتضي پورحمزه ، محمدرضا عطرچيان ، سعيد قربان بيگي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , گودبرداري , خاكريزي ,
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه