<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان تیپ 2 و سیمان مرکب

خلاصه
ساخت و سازههاي روز افزون در جوامع امروزي باعث ميشود كه انتخاب محل اجراي پروژههاي عمراني به عوامل بيشماري وابسته باشد. در اینبین بسیار اتفاق ميافتد كه خاک طبیعي موجود در محل همواره به طوركامل براي سازه ي مورد نظر مناسب نیست كه در این مورد نیاز به بهسازيو بهبود خواص مهندسي آن است. براي بهسازي و اصلاح خاک روشهاي مکانیکي، هیدرولیکي، فیزیکي و شیمیایي به كار برده ميشوند. یکياز این روش ها، تثبیت به وسیلهي افزودن موادبه خاک است كه با فرآیندهاي شیمیایي موجب بهبود خواص مهندسي آن ميشود.پر كاربردترین ودر دسترسترین این مواد سیمان است. با افزودن سیمان به خاک و ایجاد فرآیند هیدراتاسیون ژل چسبندهاي ایجاد خواهد شد كه ميتواند دانههايخاک را به یکدیگر محکمتر بچسباند و اغلب باعث بهبود خواص مهندسي آن ميشود.مخلوط شده با سیمان با درصدهاي مختلف ،CL در این پژوهش به بررسي خصوصیات رفتاري یک نوع خاک رس با خاصیت خمیري كم14 و 1۹ درصد سیمان از دو نوع تیپ 2 و مركب ميباشند كه زمانهاي ،8 ، پرداخته شده است. نمونههاي تثبیت شده شامل خاک رسي به همراه 4و برش مستقیم CBR عمل آوري آنها 28 روز درنظر گرفته شده است. به منظور بررسي اثر افزودن سیمان بر تثبیت خاک رسي آزمایشهايانجام شدند كه با بررسي نتایج بدست آمده ميتوان به اثر سیمان بر بهبود خصوصیات مکانیکي خاک رس دست یافت. خاک رس پس از بهبود بادلالت بر CBR به روشني اینمساله را نشان ميدهد. نتایج حاصل از آزمایشات CBR سیمان از كیفیت بالاتري برخوردار است كه افزایش عددCBR این دارند كه بیشترین افزایش عدد در حالت تثبیت با افزودن سیمان 14 درصد مركب به خاک رس بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

خاک رس . سیمان . تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم . ازمایش CBR . آزمایش برش مستقیم

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , سیمان , تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم , ازمایش CBR , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار مکانیکی خاک رسی غیر اشباع تحت تغییرات مکش و بارگذاری با استفاده از نرم افزار Geostudio

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نرم افزار Geostudio . خاک رس . فشارمکش . غیر اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار Geostudio , خاک رس , فشارمکش , غیر اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه تأثير الياف مصنوعي در خصوصيات خميري و مقاومتي انواع خاك هاي ريزدانه مسلح شده اليافي

 

 

 


کلمات کلیدی:

خاک رس . الیاف پلی پروپیلن . شاخص خمیری . الیاف پلی استر . خاک مسلح شده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , الیاف پلی پروپیلن , شاخص خمیری , الیاف پلی استر , خاک مسلح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله

خلاصه
بررسی پارامتر های شمع وخاک تحت بار دینامیکی زلزله ؛ و تعیین روش هایی برای بررسی و محاسبه تنش ها و تغییر مکان ها در شمع از اهمیت بالایی بر خوردار است.با توجه به امکانات نرم افزاری موجود، انجام بررسی های جدید و دامنه دار در زمینه تأثیر تغییر شرایط محیطی در اطراف شمع ها بر رفتار متقابلخاک شمع تحت بار دینامیکی زلزله، رو به افزایش است. در این تحقیق به بررسی رفتار خاک شمع تحت بار زلزله و مسائل ژئوتکنیکی مرتبط با آن با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود –فلک سه بعدی پرداخته شد. رفتاردینامیکی با استفاده از چند نوع شتاب نگاشت ورودی برسنگ بستر جهت بررسیعوامل مؤثر در اندرکنش خاک وشمع باستفادهازمدل الاستیک؛ موهر کولمب خاک انجام شد. نیروی برشی و لنگر خمشی ماکزیمم وارد بر شمع در حالات مختلف مد لسازی باهم مقایسه شده اند. براساس نتایج -بدست آمده، با افزایش قطر شمع جابجایی جانبی شمع تحت با زلزله کاهش می یابد. هرچه نسبت مدول الاستیسیته شمع به خاک بیشتر باشد؛ گشتاور ایجاد شده در طولشمع بیشتر است.این مساله در طراحی بهینه ابعاد شمع اثر مستقیم دارد. افزایش طول شمع به صورت محسوسی باعث کاهش حداکثر تغییر شکل های جانبی شمعمی گردد. فرکانس تحریک ورودی؛ چسبندگی خاک ؛ مدول الاستیسیته خاک ؛طول شمع و قطر شمع پارامتر های تاثیر گذار بر پاسخ لرزه ای شمع هستند.لذا این پارامتر ها در هنگام طراحی شمع ها از اهمیت بیشتری بر خوردار هستند .


کلمات کليدی:

رفتار شمع خاک . بار زلزله . خاک رس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار شمع خاک , بار زلزله , خاک رس ,
:: بازدید از این مطلب : 262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک بستر با استفاده از الیاف پلی پروپیلن به منظور کاهش ضخامت سازه ای روسازی راه

خلاصه
امروزه به منظور اجراي پروژه هاي مختلف راهسازي و ابنيه فني راه، بهبود خواص فيزيكي و مهندسي خاك بستر با هدف بهسازي خاك و افزايشمقاومت باربري، افزايش دوام، كاهش تورم و انقباض و در نتيجه كاهش ضخامت سازه اي ساختار روسازي همواره مورد توجه مهندسين و محققينقرار گرفته است. يكي از اين روش هاي بهسازي، تثبيت خاك بستر با افزودن الياف هاي طبيعي و مصنوعي مي باشد كه الياف مصرفي در اينتحقيق پلي پرو پيلن با درصد وزني هاي مختلف از نمونه خشک خاك است كه اثر آن توسط آزمايشهاي تراكم، نسبت باربري كاليفرنيا و نشستتحكيمي بر روي نمونه هاي خاك تقويت شده با الياف بررسي گرديده و با نمونه هاي خاك معمولي نيز مقايسه شده است كه بيانگر افزايشمقاومت و سختي خاك بستر و در نتيجه بهبود عدد سازه اي ساختار روسازي مي باشد و به عبارت ديگركاهش ضخامت لايه هاي تشكيل دهندهروسازي به همراه بهبود خواص خاك رس موجود در محل پروژه بعنوان خاك بستراصلاح شده از مهمترين نتايج بهسازي خاك با الياف مي باشد كه به لحاظ اقتصادي نسبت به ساير روشهاي تثبيت فيزيكي و شيميايي توجيه پذير خواهد بود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . الیاف پلی پرو پیلن . خاک رس . نشست تحکیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , الیاف پلی پرو پیلن , خاک رس , نشست تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلز

خلاصه
این مقاله با عنوان طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط (Cone pull-out apparatus) به منظور بررسی چسبناکی (Adherence) رسبه سطح فلز با هدف توسعه روشی کارامدتر نسبت به روشهای موجود برای بررسی چسبناکی رس نگاشته شده است. به این منظور دستگاه جدایشمخروط با الهام از نمونه های قبلی ساخته شده و ضمن بررسی دقت و صحت دستگاه مذکور، کارایی آن با ایجاد تغییر در ویژگی فیزیکی یکنمونه رس )تغییر رطوبت( و انجام آزمایش های مختلف بر روی آن بررسی شده و رابطه معینی میان چسبناکی و تنش کششی (Tensile stress) مشاهده گردیده است؛ بدین صورت که با افزایش رطوبت، رابطه بین چسبناکی و تنش کششی تغییر میکند.


کلمات کلیدی:

خاک رس . چسبناکی . فلز . جدایش مخروط

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , چسبناکی , فلز , جدایش مخروط ,
:: بازدید از این مطلب : 661
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس

خلاصه
گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیکهای فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلایندههای زیست محیطیدر دهههای اخیر مطرح شوند و موضوع استفاده مجدد یا به عبارتی بازیافت لاستیکهای فرسوده مورد توجه مهندسین قرار گیرد.استفاده از خرده لاستیکها به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه حلهائی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطیناشی از دفن لاستیکها ارائه شده است. لذا در پژوهش حاضر با انجام آزمایشهای شناسائی و آزمایشهای تراکم، به مطالعه مؤلفه-،01 ، های تراکمی خاک رس تسلیح شده با خرده لاستیک پرداخته شده است. آزمونهای تراکم برای نمونههای حاوی صفر، 0101 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک انجام شده و برای اولین بار، با توجه به حضور دو جنس مختلف مصالح که ذرات آنها وزن ،01مخصوصهای متفاوتی دارند، روابط وزنی حجمی اصلاح گردیده و بر اساس روابط جدید و نتایج آزمایشهای تراکم، تغییرات - تخلخل در تراکمهای مختلف با درصد وزنی خرده لاستیک موجود در مخلوط تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

خاک رس . خرده لاستیک (گرانول) . آزمایش تراکم . تخلخل . روابط وزنی حجمی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , خرده لاستیک (گرانول) , آزمایش تراکم , تخلخل , روابط وزنی حجمی ,
:: بازدید از این مطلب : 707
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست شمع و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر تغییرات قطر و طول شمع ها در مجاورت شیب مسلح و غیرمسلح شده با گروه شمع در خاک های رسی

 

 

 

کلمات کلیدی:

گروه شمع . شمع . خاک رس . طول . قطر شمع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , شمع , خاک رس , طول , قطر شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 624
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس

خلاصه :
بهبود کیفیت خاک از دریاز مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار داشت. بدینمنظور از مواد مختلفی چون: قیر، سیمان و... برای تثبیت خاک استفادهمیگردید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود استحکام مقاومتی خاک افزودنپلیمرهای مایع می باشد که در این راستا پروژه های مختلفی با پلیمرهای مختلفبر روی خاک های گوناگون صورت گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و اندازه گیریتاثیر پارامترهای مختلفی چون درصدهای متفاوتی از پلیمر با درصد رطوبتمتفاوت در بازه های زمانی گوناگون بر روی خاک رس می پردازد .

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس . پلیمر مایع . استحکام فشاری تک محور . CBR . تراکم . غرقاب کرد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس , پلیمر مایع , استحکام فشاری تک محور , CBR , تراکم , غرقاب کرد ,
:: بازدید از این مطلب : 422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار آزمایشگاهی خاک های ریزدانه مسلح شده با خرده لاستیک

خلاصه
در این مقاله با انجام آزمایشات تراکم استاندارد، تک محوری و سی بی آر، روی مخلوط خاک رس و خرده لاستیک ضایعاتی ویژگی های تراکمی، مقاومت برشی تک05 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک ،01 ، آن مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور خاک رس با 5 C.B.R محوری و آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیاضایعاتی مخلوط گردید و آزمایشات نامبرده برروی نمونه های عمل آوری شده صورت گرفت و نتایج با آزمایش صورت گرفته روی نمونه خاک رس خالص مقایسهگردید. منحنی های تراکم، مقاومت تک محوری و منحنی نفوذ برای نمونه های مذکور ترسیم و باهم مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد با افزایشدرصد وزنی خرده لاستیک ضایعاتی، حداکثر وزن مخصوص خشک مخلوط کاهش می یابد ولی تغییرات منظمی در روند تغییر درصد رطوبت بهینه مشاهده نگردید.


کلمات کلیدی:

تراکم استاندارد . خاک رس . خرده لاستیک ضایعاتی . آزمایش تک محوری . آزمایش سی بی آر .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم استاندارد , خاک رس , خرده لاستیک ضایعاتی , آزمایش تک محوری , آزمایش سی بی آر , ,
:: بازدید از این مطلب : 587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه