<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی

خلاصه
استفاده از افزودني ها به عنوان یکي از روش های بهسازی به منظور بهبود پارامترهای مقاومتي و رفتاری خاک همواره در مهندسي ژئوتکنیکمطرح بوده است.از طرفي در سال های اخیر به كمک رشد فناوری نانو استفاده از نانومواد به عنوان افزودني مورد توجه قرار گرفته است. یکي ازاین افزودني ها نانوسیلیس مي باشد كه به صورت محلول در آب به عنوان سیلیس كلوئیدی نیز شناخته مي شود.در این پژوهش طي آزمایش هایسه محوری استاتیکي اثر درصدهای مختلف نانوسیلیس در قالب غلظت های متفاوت سیلیس كلوئیدی 15،10 و 20 % در زمان های عمل آوریمختلف 14،7 و 28 روز روی خاک ماسه ای فیروزكوه بررسي شده است.نتایج نشان مي دهدكه با افزودن نانوسیلیس طي زمان عمل آوری 7 روزمقاومت حداكثر خاک به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . خاک ماسه ای . نانوسیلیس . سه محوری استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , خاک ماسه ای , نانوسیلیس , سه محوری استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر

خلاصه
پيهای سطحي با توجه به سازهای كه بروی آن قرار دارد ميتوانند تحت تاثیر بارهای قائم و یا مایل قرار گیرند. همچنین اگر سازهتحت اثر باد، زلزله و یا موج دریا قرار داشته باشد بار افقي به پي وارد شده، كه برآیند این بار افقي و بار قائم به صورت بار مایل بهپي اثر ميكند؛ این بار مایل ميتواند با زاویه انحراف ثابت و یا تحت اثر تغییر در میزان بار افقي، با زاویه اعمال یار متغیر به پي اعمالشود. جهت مطالعه رفتار پي سطحي بروی خاک ماسهای تحت تاثیر زاویه اعمال بار متغیر و ثابت دستگاه بارگذاری طراحي و ساختهشده است كه اساس كار آن بر مبنای بارگذاری با وزن آب یا هر مایع دیگری ميباشد. این دستگاه ایراداتي را كه به جکهیدرولیکي جهت بارگذاری وارد است را برطرف نموده و بدلیل سهولت كارایي و هزینه ساخت كمتر ميتواند جایگزین مناسبيجهت جکهای هیدرولیکي باشد. در این پژوهش 6 تست آزمایشگاهي جهت مطالعه رفتار پي دایرهای تحت بارگذاری مایل بازاویه اعمال بار ثابت و متغیر تعریف و انجام شده است. اعمال بار بروی مدل پي با استفاده از دستگاه جدید ساخته شده، انجامميشود. نتایج آزمایشات نشان ميدهد دستگاه ساخته شده به خوبي قادر به مدل سازی بارگذاری با حالتهای توضیح داده شده،ميباشد. همچنین از نتایج اینگونه برداشت ميشود كه رفتار پي سطحي تحت بار مایل با زاویه انحراف بار ثابت و متغیر متفاوتاست. افزایش زاویه انحراف بار در حالت زاویه ثابت باعث كاهش مقدار بار نهایي ميشود و با افزایش مقدار بار قائم در حالت بارگذاری با زاویه انحراف بار متغیر، مقدار زاویه انحراف بحراني كه در لحظه گسیختگي رخ مي دهد كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

مدل سازی آزمایشگاهی . بارگذاری مایل . پی سطحی . خاک ماسه ای

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی آزمایشگاهی , بارگذاری مایل , پی سطحی , خاک ماسه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ی عددی پی های سطحی مسلح شده با ژئوسل تحت بارگذاری دینامیکی قائم

خلاصه
1. مقدمهخاکها بهعنوان یکي از پركاربردترین مصالح ساختماني و تکیهگاه سازههای قرارگرفته بر روی آن، نیازمند توجه فراواني از لحاا سااختار، تیییار رفتااردر مقابل بارهای اعمالي و بررسي خصوصیات مشترک خاک و سازه متکي به آن، تحت عناوان انادركنخ خااک و ساازه ميباشند.بساترهای خااكي درطول زمان همواره تحت تأثیر نیروهای استاتیکي، دینامیکي ویا تركیب این دو قرار گرفته و ساختار پیچیده خاکها اساساً آنها را به تودههای با مقاومافشاری بالا و مقاومت كششي و برشي پایین بدل نموده است.ارتعاشات ناخواسته ناشي از حركات مکانیکي ماشینآلات صنعتي از جمله انواع ماشینآلات دوار، چکخها، دستگاههای پرس و ... و همچناینضعف خاک در برابر نیروهای كششي وبرشي، سبب ایجاد تیییر شکلهای بزرگ و گسایتتگي خااک گردیاده و ایان موضاوع لازول كنتارل و حااثرات مترب اعمالي را توجیه مينماید. یکي از مهمترین راههای كنترلكننده این نقصان، رویآوری به مقوله تسلیح خاک ميباشد. سیستم خاک مسلحاز دیرباز توسط مهندسین در طراحيها لحا گردیده و اولین كاربرد آن استفاده از تسمههای فولادی بود كه ضعفكشخ در خاک را جباران مينماود.نقطه قوت تسمههای فولادی تحمال كشاخ فاراوان و نقطاه ضاعف آنهاا عادل دوال آوری در برابار پدیاده خاوردگي باود. ایان موضاوع ساببشادتاا1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباداستفاده از سیستم سلول محصوركننده )ژئوسل( در خاک بستر فونداسیونهای تحت اثر بارهای دینامیکي با هد بهبود خواص مکاانیکي خااک،از جمله روشهای نوین در بهسازی خاک ميباشد. ویژگيهای منحصربهفرد مصالح ژئوسنتتیک كاه یکاي از اناواع پلیمرهاای حاصال از چرخاهتولید مواد نفتي ميباشد، سبب شده است كه این مصالح جایگزین مناسبي برای سایر مصالح تسلیح كننده خاک گردد. صفحات ژئوسل هماراه بااخاک درون آن تركیبي كامپوزیت ایجاد نموده و پس از قرارگیری در بستر فونداسیون ماشینآلات ارتعاشي سبب كاهخ نشسات خااک خواهادمدل گردیده و با تیییر ابعاد و عمق قرارگیاری آن در Midas GTS NX شد. در این تحقیق تركیب ژئوسل- خاک به صورت عددی در نرل افزارخاک بستر )خاک ماسه ای(، ابعاد و عمق بهینه این تركیب كامپوزیت مشتص مي گردد. نتایج آنالیز نرلافزاری نشان ميدهد، وجود لایاه مقااولدر خاک با تیییر شکل گوههای گسیتتگي و بهبود خواص مکانیکي خاک بستر ميتواند به مقدار قابل ملاحظه ای سبب كاهخ نشست خاک دراثر نیروی اعمالي حاصل از حركت ماشین ارتعاش قائم گردد. میزان كاهخ نشست در شرایط بهینه بسته باه ناوع خااک ماساه ای و ابعااد و عماققرارگیری لایه مسلح كننده، بیشتر از 2۰ درصد بوده كه این مقدار در خاک های ماسه ای سست به بیشترین مقدار )حدود ۴۰ درصد( افزایخ مايیابد. بنابراین استفاده از سیستم تسلیح خاک توسط ژئوسل مي تواند در كنار سایر سیستم های تسلیح خاک یکاي از روش هاای قابال اطمیناان درافزایخ ستتي موضعي خاک، افزایخ ظرفیت باربری و كاهخ نشست خاک تلقي گردد. تنوع كاربری مصالح ژئوسنتتیک سبب شده است كه در سایر پروژههاازجملهراهسازی، ایجاد خاكریز و ... بتوان از آن بهره برد.


کلمات کلیدی:

ژئوسل . خاک ماسه ای . تسلیح کننده خاک . ارتعاش قائم . کاهش نشست

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسل , خاک ماسه ای , تسلیح کننده خاک , ارتعاش قائم , کاهش نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی طول، فاصله و زاویه ریز شمع ها تحت اثر باراستاتیکی در خاک های ماسه ای

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک ماسه ای . طول ریز شمع . نشست پی . نرم افزار Plaxis . زاویه اجرا

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ماسه ای , طول ریز شمع , نشست پی , نرم افزار Plaxis , زاویه اجرا ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

PILE SET UP . ظرفیت باربری محوری . شمع . افزایش زمان مند . خاک ماسه ای

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PILE SET UP , ظرفیت باربری محوری , شمع , افزایش زمان مند , خاک ماسه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 404
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر الياف فلزي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه اي به وسيله انجام آزمايش برش مستقيم

استفاده از الياف طبيعي و مصنوعي روش مناسبي جهت تسليح توده ای و همگن خاک مي باشد كه به شرط اختلاط بهينه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.در اين تحقيق هدف اصلي بر تسليح ماسه به واسطة الياف های فلزی استوار مي باشد. تا به حال تحقيقات فراواني در مورد مسلح سازی خاک به واسطة الياف های مصنوعي و طبيعي صورت گرفته است و در بيشتر آنها الياف ها با توزيع تصادفي در خاک به كار برده شده اند. در اين پژوهش تأثير الياف با خم در صفحه بر 30سانتي متر( بر روی × روی پارامترهای مقاومت برشي ماسه بررسي مي شود. بدين منظور آزمايش هايي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ) 30 نمون ههای ماسه ای تركيب شده با الياف فلزی با خم در صفحه انجام پذيرفته است. لازم بذكر است جهت بررسي اثر طول و درصد وزني الياف ابتدا الياف های  5و 7 درصد وزني برای الياف بدون خم (مستقيم) مورد بررسي قرار ، 8 و 10 سانتي متر و با درصدهای 3 ،5 ، 0 ميلي متر و با طول های 3 / فولادی به قطر 7135درجه مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه ها تحت ،90 ، گرفته اند و سپس برای طول و درصد وزني بهينه بدست آمده اثر تغيير خم الياف با زوايای 4575و 100 كيلوپاسکال آزمايش شده اند.


کلمات کلیدی:

الیاف فلزی، خم در صفحه، خاک ماسه ای، مقاومت برشی

نویسندگان :

محمد جهانیان (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)

محمود قضاوی (دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الیاف فلزی , خم در صفحه , خاک ماسه ای , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1016
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثر لاستیک فرسوده بر مقاومت برشی خاکهای دانه ای

افزایش روزافزون لاستيک فرسوده باعث بروز مشکلات عدیده زیست محيطي مي شود. شيوع بيماری های ناشي از ازدحام شدید حشرات وحيوانات موذی، احتمال خود اشتعالي توده های لاستيک فرسوده وایجاد آلودگي و مسموميت در آبهای زیرزميني از جمله مهمترین آنها مي باشد.توليد روز افزون و مشکلات زیست محيطي ناشي از لاستيک فرسوده در كنار خصوصيات مکانيکي(مقاومت كششي بالا، وزن مخصوص پایين)، دوام و عدم پوسيدگي و قيمت ناچيز آن، كاربرد لاستيک فرسوده در مهندسي عمران را بعنوان یک مصالح بسيار مناسب توجيه مي نماید. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه لاستيک فرسوده مي تواند بصورت خرد شده با خاک های دانه ای و چسبنده مخلوط شده و باعث بهبود خصوصيات مهندسي این نوع خاک ها مي شود. مقاومت برشي لاستيک های فرسوده ی خرد شده و یا مخلوط خاک- لاستيک موضوع بسياری از مطالعات بوده است،كه نشان دهنده تأثير مثبت آن در بهبود پارامترهای مقاومت برشي خاک مي باشد . در این مقاله با جمع آوری مطالعات انجام شده در این زمينه، مقاومت برشي مخلوط های ماسه- لاستيک و عوامل اثر گذار برپارامترهای مقاومت برشي این مخلوط ها مورد بررسي قرار گرفته است.نتایج نشان دادهاست كه افزودن لاستيک خرد شدهتا 35 % بهخاک با عث بهبود مقاومت برشي آن مي شود. اندازه ذرات لاستيک و جهت قرار گيری آنها در مخلوط نيز از پارامترهای اثر گذار مي باشد.


کلمات کلیدی:

لاستیک فرسوده، لاستیک خرد شده، مقاومت برشی، خاک ماسه ای

نویسندگان :

مهدی جلیلی (استادیار دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد سمنان، سمنان، ایران)

سید البرز حسینی (دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي عمران -مکانيکخاک وپي دانشکده فني ومهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحدسمنان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لاستیک فرسوده , لاستیک خرد شده , مقاومت برشی , خاک ماسه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه ی تراکم ارتعاشی و دینامیکی از نظر اهمیت و کاربرد در خاک های ماسه ای

یکي از مسائل مهم در پيسازی و راهسازی، مقاومت لایههای خاک ميباشد. این مقدار باید در حد مطلوب باشد تا سطوح مختلف خاک در اثر تنشهای واردهی ناشي از بارگذاری، تغيير شکل نداده و بتوانند تحمل جذب و انتقال بار را از لایه های بالاتر به پایينتر داشته باشند. برای این منظور باید لایههای مختلف را تا حد قابل قبولي متراكم نمود. متراكمكردن خاک باعث افزایش مقاومت خاک، كاهش قابليت تغييرحجم و كاهش قابليت نفوذپذیری خاک ميگردد. در این مقاله به مقایسهی تراكم ارتعاشي و دیناميکي از نظر اهميت و كاربرد در خاکها پرداخته ميشود. نيروی متراكم كنندهی غلتکهای ارتعاشي ناشي از ارتعاش و وزن استاتيکي غلتک ميباشد؛ حال آنكه تراكم دیناميکي با غلتک یک فرآیند دارای ظرفيت انتقال بارهای ضربهای دیناميکي در یک بازهی گسترده است. این فرآیند به صورت انتقال انرژی به خاک به وسيلهی حركت صعودی سقوطي جرم چرخان با مقطعي غيردایرهای انجام ميپذیرد. این دو روش تراكم به طور وسيعي به عنوان وسيلهی اصلاح خاک، به خصوص در لایههای فوقاني آن به كار ميروند. انواع معيني ازخاکها مانند ماسه، شن وسنگهای درشت عکسالعمل بسيارخوبي درمقابل تراكم توليد شده به وسيله تركيب فشار و ارتعاش ازخود نشان ميدهند. هنگامي كه خاک مرتعش ميشود ذرات تغيير محل داده و جهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکتر ميشوند. پارامترهای مهم خاک كه در تراكم دیناميکي مؤثر هستند عبارتند از طبقهبندی خاک، درجهی اشباع، نفوذپذیری و طول مسيرهای زهکشي. معمولاً دو پارامتر اول را ميتوان با روش سنتي تعيين كرد و دو پارامتر آخر یعني نفوذپذیری و طول مسيرهای زهکشي دارای نقش مهمي در تراكم دیناميکي هستند. بنابراین با توجه به عوامل مختلف، گروهبندی خاکهای مناسب برای تراكم دیناميکي تعيين شده و خاکها را بر مبنای نفوذپذیری، به سه منطقهی دانهبندی شمارهی یک (خاکهای نفوذپذیر)، شمارهی دو (خاکهای نيمه نفوذپذیر) و شمارهی سه (خاکهای نفوذناپذیر) تقسيم نمودهاند. درنتيجهی بهسازی خاک با این روشها ميتوان به افزایش مقاومت مجاز خاک، از بين رفتن نشست نامتقارن و رفع پتانسيل روانگرایي دست یافت .

کلمات کلیدی:

تراکم ارتعاشی، تراکم دینامیکی، کاربرد غلتکها، خاک ماسه ای.

نویسندگان :

غزال جبرئیلی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکدهی فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج)

مهرانگیز غفاری (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکدهی فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار دانشکدهی فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم ارتعاشی , تراکم دینامیکی , کاربرد غلتکها , خاک ماسه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1548
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه