<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی بافت نمونه رسی در رفتار خزشی مخلوط ماسه بنتونیت غیراشباع

خلاصه
جهت جلوگیری از نفوذ شیرابهی زبالههای شهری به درون لایههای خاک و ممانعت از آلوده شدن آبهای زیرزمیني، از مخلوط ماسه-بنتونیتمتراكم به عنوان لایه آببند خاكچال پسماند جامد شهری استفاده ميشود. خاک مهندسي مذكور دارای خصوصیاتي همچون نفوذپذیری كم وتورم بالا ميباشد. مخلوط ماسه-بنتونیت با تغییرات رطوبت دچار افزایش و یا كاهش حجم شده و ميتواند به سازههایي كه بر روی این نوع خاکقرار گرفتهاند آسیب برساند. در این راستا تغییر ساختار اولیه خاک ميتواند رفتار هیدرومکانیکي خاک را دچار تغییر نموده و لذا بایستي تأثیراتاحتمالي آن مورد بررسي كامل قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دستگاه ادئومتر اسموتیک، رفتار خزشي نمونههای تهیه شده ازمخلوط ماسه-بنتونیت )ماسه ریزدانه دشت فسا و بنتونیت تجاری دشت شیراز( تحت مکشهای كنترل شده مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس با بدست آوردن پارامتر خزش خاک مورد مطالعه، تأثیر تغییرات ساختار اولیه خاک بر پارامتر مذكور بررسي شد.


کلمات کلیدی:

خزش . ادئومتر اسموتیک . مخلوط ماسه بنتونیت . بافت خاک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خزش , ادئومتر اسموتیک , مخلوط ماسه بنتونیت , بافت خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نشست های بلند مدت تونل های حفاری شده در زمین های نرم با استفاده از مدل رفتاری خزش خاک نرم

خلاصه
تونلسازی در نواحی شهری و در زمینهای نرم، همواره توأم با مخاطراتی است که نادیده گرفتن آنها میتواند عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد. مسألهنشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازههای سطحی از مهمترین این مخاطرات است که به منظور جلوگیری از خسارت بر سازههای روی زمین میبایستی با آییننامه های مربوطه کنترل شود. با توجه به اهمیت اثر پدیدهی خزش در خاکهای نرم ارزیابی دقیق اثرات گسترده ی آن بر روی سازه ها، به خصوص سازه هایزیرزمینی مثل تونل، امری ضروری است. در این مقاله به بررسی رفتار مدلی از تونل حفاری شده در خاک نرم در نرم افزار پلکسیس با در نظر گرفتن اثرخزش بر روی آن پرداخته و تفاوت آن را با تغییرات حاصل بدون در نظر گرفتن خزش سنجیده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر بالای خزش بر روی نشست های بلند مدت در خاک اطراف تونل می باشد.


کلمات کلیدی:

تونل . خزش . خاک نرم . مدلسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , خزش , خاک نرم , مدلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تغییر شکل های قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردی خط 7 متروی تهران)

خلاصه
به دلیل اینکه روزانه جمعیت انبوهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سازههایی مثل تونل، مترو، زیرگذر و ... استفاده میکنند. بررسی رفتار این سازهها برایپیشبینی نحوی عملکرد آنها و تشخیص حالتهای بحرانی ممکن از اهمّیت ویژهای برخوردار میباشد. یکی از چالش هایی که مهندسین برای ساخت اینگونه سازه ها با آن مواجه اند تنش هایی است که در اثر نشست خاک های اطراف سازه بر آن وارد می شود. از این رو برای پیش بینی خطرات احتمالی در اثراین نشست ها، بررسی رفتار خاکی که سازه ی ما در درون آن محصور شده است امری ضروری می باشد. از این رو در این مقاله مقطعی از تونل اجرا شده درخط 7 متروی تهران را با استفاده از نرم افزار ژئوتکنیکی پلکسیس مدلسازی کرده و به مقایسه ی آن با تغییر شکل های بدست آمده از نتایج ابزار دقیق پرداختهایم. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به نرم بودن خاک محل احداث تونل، بعد زمان عاملی تاثیر گذار در تغییر شکل های و خاک اطراف آن بوده و بهتر است در محاسبات وارد شود تا اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از این تغییرات اعمال گردد.


کلمات کلیدی:

تونل . خزش . پلکسیس . مدل سازی عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , خزش , پلکسیس , مدل سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژههای کليد
ی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان  دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژه های کليدی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 621
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک - ویسکوپلاستیک در کد FLAC و ارزیابی عملکرد آن در پیش بینی رفتار گودبرداری های مهار نشده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری . خزش . مدل رفتاری . ویسکوپلاستیک  . FLAC

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , خزش , مدل رفتاری , ویسکوپلاستیک , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 358
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي شيارشدگي در مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS  

خلاصه
يكي از خرابيهاي مهم و عمده كه در روسازي آسفالتي رخ ميدهد، شيارشدگي يا تغيير شكل دائم است. با توجه به گزارشات موجود سالانهميليونها دلار صرف تعمير روسازيهاي شيار شده ميگردد. تنها راه علاج اين مشكل، ارزيابي كيفيت مخلوط در مرحله طراحي است. در اين تحقيق،با استفاده از روش المان محدود روشي براي پيش بيني رفتار مخلوطهاي آسفالتي مختلف ارائه شده است و اين رفتار به يكي از ابزارهاي آزمايشسريع روسازي (دستگاه ويل تراك) ربط داده شده است. آزمايش خزش ديناميكي تك محوري به منظور ارزيابي رفتار مخلوطها در برابر بارتكراري و همچنين براي بدست آوردن پارامترهاي خزش و مشخص نمودن رفتار ويسكوز در نمونههاي آسفالتي استفاده شده است. نرم افزاربراي مدلسازي المان محدود مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق ميتواند به عنوان يك چارچوب كاربردي ،ABAQUS براي توسعه مدلهاي المان محدود به منظور پيش بيني و سنجش پتانسيل شيارشدگي در مخلوطهاي بتن آسفالتي مورد استفاده قرار گيرد.

كلمات كليدي:

شيارشدگي . ويل تراك . خزش . ABAQUS .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شيارشدگي , ويل تراك , خزش , ABAQUS , ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي خزش در بتن خود متراكم

چكيده
بدليل خواص و ويژگي آن بسرعت در حال گسترش مي باشد. از طرف ديگر بدليل تفاوت اين نوع بتن با بتن (SCC) استفاده از بتن خود متراكمهاي معمولي،لزوم بررسي كوتاه مدت وبلند مدت ويژگي هاي اين نوع بتن از ديدگاه هاي مختلف نظير خواص فيزيكي، مكانيكي و رفتارياجتناب ناپذير مي باشد.اين مقاله به بررسي تأثير مقدار ميكروسيليس بر خواص مكانيكي (مقاومت فشاري، مقاومت كششي و مدول الاستيسيته) و5 و 8 درصد ، 35 و 45 مگاپاسكال به ترتيب با 3 ، خزش بتن خود متراكم مي پردازد. بدين منظورسه نمونه بتن با مقاومتهاي فشاري مكعبي 30ميكروسيليس ساخته شده و با اعمال باري معادل 20 درصد مقاومت فشاري، تغييرشكل ها در بازه هاي زماني مختلف به مدت هشت ماه اندازه گيريگرديد. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه استفاده از ميكروسيليس بر روي مشخصات مكانيكي بتن خود متراكم تأثير مثبتي گذاشته و بامشخص گرديد خزش بتن خودمتراكم با مدل ارائه شده ACI افزايش مقدار آن خزش كاهش م ييابد. همچنين با مقايسه اين نتايج با مد ل آيين نامه در اين آيين نامه تطابق نسبتاً مناسبي دارد.

كلمات كليدي:

بتن خود متراكم (SCC) . ميكروسيليس . خزش .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراكم (SCC) , ميكروسيليس , خزش , ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ادئومتریک پدیدههای خزش رمبندگی تحکیم خاکهای غیراشباع

خلاصه
با توجه به محدودیت نشست مجاز سازهها، پدیده خزش یا کرنش وابسته به زمان در خاکهای رسی نرم از اهمیت ویژهای برخوردار است. پدیدهمذکور که از آن با عنوان تراکم ثانویه نیز یاد میشود در گذشته به ندرت در خاکهای غیراشباع مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفتهاست. درپژوهش حاضر، از دستگاه ادئومتر اسموتیک جهت انجام آزمایشهای تحکیم و خزش در شرایط اشباع و همچنین تحت مکشهای کنترل شدهاستفاده شدهاست. پارامترهای تحکیم و خزشِ ) rC ، αC و cC ( مخلوط ماسه بنتونیت )ماسه ریزدانه دشت فسا و بنتونیت تجاری دشت شیراز( در -شرایط کنترل شده آزمایشگاهی محاسبه شده و تأثیر مکش و بارگذاری مکانیکی بر روی پارامترهای مذکور مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز پتانسیل فروریزش ) collapse ( در تنشهای خالص مختلف بررسی میشود.


کلمات کلیدی:

خزش . خاک غیراشباع . ادئومتر اسموتیک . رمبندگی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خزش , خاک غیراشباع , ادئومتر اسموتیک , رمبندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي در خاك مارن زيتوني

خلاصه
هر مفاهيم طراحي يك سازه نگهبان ميخكوبي شده بر اساس انتقال نيروي كششي توليد شده در مسلح كننده ميباشد. مكانيزم انتقال باربين ميخ و خاك، به پارامترهاي بسيار نظير تكنيك نصب، روش حفاري، نوع گروت مصرفي، فشار تزريق، اندازه و شكل مسلح كننده،مشخصات هندسي خاك محل، نفوذپذيري خاك و مشخصههاي مقاومت برشي خاك بستگي دارد. امروزه بحث گودبرداريهاي عميقبه دليل استفاده بهينه از اعماق زمين به عنوان فضاهاي مفيد، اهميت فوقالعادهاي داشته كه نحوه مهار آنها مخصوصاً در خاكهايريزدانه چسبنده با توجه به تزريقپذيري كم و پلاستيسيته بالا، عموماً مشكلآفرين بوده است. با توجه به رفتار متفاوت خاكهاي مارنيدر كوتاه و بلند مدت، در اين تحقيق مقاومت كششي و رفتار خزشي ميخها در گونهاي از اين نوع خاك كه عموماً در دسترس ميباشد،مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا تعداد 6 عدد ميخ به قطر 11 و به طول 400 سانتيمتر در حالت قائم و 4 ميخ با همانمشخصات در حالت افقي با زاويه 15 درجه نسبت به افق در مقياس واقعي در سايت تحقيقاتي اجرا و اثر فشار تزريق بر مقاومت كششي و ميليمتر و دستگاه ثبت داده / رفتار خزشي ميخها با دستگاه جك كشش ميخ كه ويژه طرح ساخته شده و به ابزار اندازهگيري با دقت 01مجهز ميباشد، مورد بررسي قرارگرفت كه نتايج حاكي از افزايش تقريباً 35 تا 40 درصدي مقاومت كششي و بهبود رفتار خزشي ميخها در حالت استفاده از تزريق تحت فشار نسبت به تزريق ثقلي در ميخهاي قائم و افقي اجرا شده ميباشند.


كلمات كليدي:

مارن زيتوني . ميخكوبي . فشار تزريق . مقاومت بيرون كشيدگي . خزش.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مارن زيتوني , ميخكوبي , فشار تزريق , مقاومت بيرون كشيدگي , خزش , ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه