<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی میزان نفوذ دوغاب در سنگهای درزه دار با مطالعه موردی سد شهی دقنبری

یکی از مهمترین مشکلات در عملیات تزریق، پیش بینی نتایج آن م یباشد. در این تحقیق از دو نرم افزار گمبیت ( برای مدلسازی شکل هندسی درز) و نرم افزار فلوئنت ( برای مدلسازی حرکتی دوغاب) استفاده و سعی شد تا شرایط مدلسازی به آنچه که در عمل اتفاق می افتد نزدیک شود. در این تحقیق پارامترهای زبری و جورشدگی در هندسه ی درز لحاظ شد هاند و به دلیل آشفته و ناپایا بودن جریان از معادله ی حرکتی k _3 به جای قانون دارسی استفاده گردیده است. با توجه به اینکه نرم افزار فلوئنت قابلیت تخصصی شدن دارد یک ریز برنامه به زبان برنامه نویسی C نوشته شده و در ساختار کلی نرم افزار قرار گرفت تا مراحل گیرش دوغاب را دیکته نماید. در این مدلسازی که بر اساس روش حجم محدود م یباشد نتایج حاصل با نتایج تجربی به دست آمده در عملیات تزریق سد شهید قنبری مقایسه شد که همخوانی قابل قبولی بین آنها ملاحظه شد.


واژه های کلیدی :

تزریق، خورند دوغاب، زیری، جورشدگی، آشفتگی جریان

نویسندگان :

زیور جنتی اقدم ، نادر جهانگیر

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , خورند دوغاب , زیری , جورشدگی , آشفتگی جریان ,
:: بازدید از این مطلب : 1444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي پارامترهاي موثر بر نفوذپذيري و تزريق پذيري تكيه گاه راست ساختگاه سد داريان با استفاده از آزمايش هاي برجا

تعيين تراوايي توده سنگ معمولا به وسيله آزمايش هاي برجا صورت مي گيرد. براي تعيين خواص نفوذپذيري سنگ ها آزمايش لوژن به عنوان يكي از متداولترين آزمايش هاي صحرايي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از ارائه اين مقاله بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر نفوذپذيري و تزريق پذيري توده سنگ تكيه گاه راست سد داريان است. با توجه به داده هاي حاصل از گمانه هاي اكتشافي مي توان درك بهتري از شرايط زمين شناسي ساختگاه مذكور بدست آورد. در اين مقاله با استفاده از اطلاعات صحرايي بدست آمده از اندازه گيري هاي ژئوتكنيكي و آزمايش هاي برجا، خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سعي شده است ارتباط منطقي بين پارامترهاي مورد بررسي ارائه شود. اساس اين ارزيابي ها بر استفاده همزمان از اطلاعات آزمايش لوژن، اطلاعات درزه نگاري گمانه از قبيل عمق، شاخص كيفي توده سنگ(RQD) و همچنين ميزان خورند دوغاب در هر مقطع استوار است. با مشاهده و ارزيابي نمودارهاي ترسيمي و شماي كلي از تغيير پارامترهاي مختلف مشاهده شد كه نتايج بدست آموده در عين اينكه مويد روابط پيشنهادي محققان گذشته بوده، تاثير پارامترهاي مورد بررسي را به گونه اي روشن تر بيان مي كند

 

كلمات كليدي:

آزمايش لوژن، نفوذپذيري، خورند دوغاب، سد داريان، RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش لوژن , نفوذپذيري , خورند دوغاب , سد داريان , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار با بررسي نمودارهاي خورند- لوژان

براي موفقيت در عمليات تزريق، شناخت حركت سيال در داخل سنگ امري ضروري مي باشد . از طرف ديگر بايستي جهت شناخت مشكلات و نارسايي هاي تزريق پارامترهاي ديگري از جمله فشار تزريق , نوع دوغاب , فواصل گمانه ها و غيره كنترل شود . طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار استان زنجان با استفاده از نمودارهاي خورند - لوژان شش گمانه ي آزمايشي مورد ارزيابي قرار گرفت . هدف از ارزيابي اين نمودارها، مشخص شدن نرخ خورند بر حسب زمان و مقايسه آن با استانداردها، جهت شناخت رفتار سنگ در برابر دوغاب و كنترل طرح تزريق مي باشد . نهايتاً با توجه به نتايج حاصله نحوه تزريق، فشار تزريق و فواصل گمانه ها مورد بحث قرار مي گيرد . نتايج حاكي از آنست كه تزريق در جناح راست موفق نبوده ولي در بستر رودخانه درقسمت هاي عميق موفق بوده است . همچنين فشار اعمال شده ي تزريق مناسب نمي باشد و باعث شكست سنگ ها در اثر تزريق شده است كه در اين حالت درزه هايي كه از نظر هيدروليكي فعال نيستند ، هادي جريان شده و مورد تزريق قرار مي گيرند . اين در حالي است كه درزه هاي كل ساختگاه داراي رفتار آبشستگي هستند و احتمال فعال شدن درزه هاي مذكور در اثر فشار هيدروليكي بعداز آبگيري كم مي باشد.

 

كلمات كليدي:

تزريق آزمايشي, خورند دوغاب, لوژان, سد تالوار

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 سعيد گنج خاني  - دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه اصفهانپ

رسول اجل لوئيان  - دكتري زمين شناسي مهندسي، استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان

 محمود هاشمي اصفهانيان  - دكتري مكانيك سنگ، استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق آزمايشي , خورند دوغاب , لوژان , سد تالوار ,
:: بازدید از این مطلب : 2715
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه