<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر عمق نفوذ و ضخامت ديوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي سیلوه

خلاصه
از مهمترین مسائل در ساخت سدهای خاكي، جلوگيری از فرار و نفوذ آب ذخيره شده در پشت سدها از طریق پي و بدنه سد ميباشد كه درصورت وقوع این امر، امكان ایجاد شناوری و حركت ذرات خاك وجود خواهد داشت. یكي از عمدهترین روشهای آببندی در سدهای خاكي،ميباشد كه با توجه به خصوصيات شكلپذیری آن، ميتواند در برابر بارهای جانبي مثل زلزله و (cut off wall) استفاده از دیوارهای آببندهمچنين بارهای حاصل از نشست سد، خاصيت آببندی خود را حفظ نماید. حال با در نظر گرفتن حجم عظيم عمليات آببندی و مسائل اقتصادیمربوط به آن، ميتوان با بررسي حالات مختلف دیوار آببند، حالتي را بدست آورد كه درعينحال هم وظيفه اصلي خود یعني آببندی را انجامداده و همچنين از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه باشد. لذا در این تحقيق با بررسي تأثير ضخامت و عمق نفوذ دیوار آببند سعي در بدست آوردرابطه بين این پارامترها با ميزان دبي نشتي خواهيم كرد. بدین منظور 9 عمق و همچنين 7 ضخامت مختلف برای دیوار آببند در نظر گرفته شد.نتایج نشانگر این مسئله بود كه با افزایش عمق دیوار آببند، ميزان دبي نشتي همواره كاهش ميیابد ولي با افزایش ضخامت دیوارآببند بيش از یک حدی تغيير چنداني در ميزان دبي نشتي ایجاد نميشود.


کلمات کلیدی:

دبی نشتی . سد خاکی سیلوه . دیوار آببند . عمق نفوذ . ضخامت

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی نشتی , سد خاکی سیلوه , دیوار آببند , عمق نفوذ , ضخامت ,
:: بازدید از این مطلب : 597
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر مشخصات مصالح و موقعیت قرارگیری دیوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي سیلوه

خلاصه
تراوش و جریان آب در خاک یکی از مهمترین مسائل و عوامل مؤثر در طراحی سدهای خاکی میباشد. روشهای مختلفی برای کنترل تراوش ازفونداسیون سدها وجود دارد. یکی از روشهای کنترل تراوش استفاده از دیوار آببند بتن پلاستیک میباشد. دیوار آببند دیواری است بانفوذپذیری پایین که در زیر سد ساخته میشود و تا لایه نفوذناپذیر زیر سد ادامه مییابد. حال با در نظر گرفتن حجم عظیم عملیات آببندی و مسائل اقتصادی مربوط به آن، میتوان با بررسی حالات مختلف دیوار آببند، حالتی را بدست آورد که درعینحال هم وظیفه اصلی خودیعنی آببندی را انجام داده و همچنین از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه باشد. لذا در این تحقیق با بررسی تأثیر مشخصات مصالح و موقعیتقرارگیری دیوار آببند سعی در بدست آوردن رابطه بین این پارامترها با میزان دبی نشتی خواهیم کرد. بدین منظور 01 موقعیت و همچنین 7 مصالحمختلف برای دیوار آببند در نظر گرفته شد. نتایج نشانگر این مسئله بود که با کاهش نفوذپذیری دیوار آببند، دبی نشتی کاهش مییابد و هرچهدیوار آببند به آکس سد نزدیکتر میشود، دبی نشتی افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

دبی نشتی . سد خاکی سیلوه . دیوار آببند . موقعیت قرارگیری . مشخصات مصالح

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی نشتی , سد خاکی سیلوه , دیوار آببند , موقعیت قرارگیری , مشخصات مصالح ,
:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه ای اجمالی بین نتایج استفاده از پتوی رسی نفوذناپذیر و پرده تزریق در آب بندی سدها

خلاصه
به طور حتم یکی از مراحل اساس ی طراحی و اجرا فونداسیون در احداث سدها، ایجاد یک لایه نفوذناپذیر است که از نشت و فرار آب که به تخلیه منبع، نشست بسترو نهایتا تخریب سد منجر میشود، جلوگیری میکند. به طور کلی، آب بندی سدها باید به گونه ای باشد که گرادیان هیدرولیکی را تاجای ممکن کاهش دهد، البته این مهمبا افزایش هرچه بیشتر طول خط جریان، دور از دسترس نیست. در آب بندی و ایجاد لایه نفوذناپذیر، انتخاب روش مناسب، بسیار حائز اهمیت است؛ استفاده از پتویرسی نفوذ ناپذیر و پرده تزریق، از ارکان اصلی این کار به حساب می آیند.شناخت انواع روش های تزریق و مواد مصرفی، از جمله، سیمان، بنتونیت، انواع مواد پلیمری، کامپوزیت های مرسوم و همچنین شناخت نکات موجود در پتوی رسیآب بند، و انتخاب ضخامت بهینه که هم کارا باشد و هم اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.شناخت نتایج هرکدام از این روش ها، باعث انتخاب آگاهانه، درست مهندسین طراح می شود که نتیجه آن، پیشبینی صحیح تر و کاهشریسکپذیری پروژه توسط مهندسین خواهدشد؛ لذا در این مقاله سعی شده است تا ضمن مطالعه جامعی در رابطه با این دو عنصر مهم، مقایسه ای نیزبر عملکرد آن ها داشته باشیم.


کلمات کلیدی:

پتوی رسی . پرده تزریق . تزریق . دبی نشتی . ضخامت پتو

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتوی رسی , پرده تزریق , تزریق , دبی نشتی , ضخامت پتو ,
:: بازدید از این مطلب : 470
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه