<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهاي مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

چکیده: طراحی سیستم هاي نگهدارنده گودهاي عمیق نیازمند تحلیل دقیق، طراحی و کنترلعملکرد آن بوده و این موضوع براي گودهاي شهري که نیاز به فضا و قیمت بالاي زمین استتوجیهپذیر می باشد. به علت مجاورت ساختمان هاي موجود انتخاب دقیق سیستم حائل مهماست و ملاحظاتی باید لحاظ شود . در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددي، رفتار دیوار برلنیتحت شرایط ژئوتکنیکی و هندسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته ، که شامل تعیین ماکزیممجابجایی افقی دیوار و ضر ایب اطمینان ها می باشد . در این تحقیق آنالیزهاي متفاوتی بر رويمدل هاي مختلف انجام گرفته است تا با توجه به تغییر شرایط مختلف ژئوتکنیکی خاك ودیوار، بتوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي نتایج را مشخص نموده تا به این صورت دركمناسبتري از رفتار دیوار در مقابل تغییر پارامترها کسب نمود.

کلمات کلیدي:

گودبرداري . دیوار برلنی . نیلینگ . نرم افزار Plaxis .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , دیوار برلنی , نیلینگ , نرم افزار Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

در این مقاله به بررسي تغيير شکل های مراحل گودبرداری و مهار بندی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS پرداخته مي شود. تحقيقات پيشين نشان م يدهند كه در رابطه با مسائل گودبرداری، استفاده از مدل های رفتاری وابسته به سطح تنش نظير مدل دراكر- پراگر توسعه یافته نتایجي بسيار نزدیک به واقعيت نسبت به مدل های ساده مانند مور كولمب ارائه م يدهند. لذا در ابتدا كاليبراسيون مدل رفتاری دراكر- پراگر با استفاده از مدل سازی عددی و مقایسه نتایج با مقادیر تغيير شکل های قرائت شده در هنگام گودبرداری صورت گرفته و پس از حصول بهترین نتایج، به بررسي تحليل سه بعدی و دوبعدی پرداخته و نتایج آن ها با هم مقایسه مي گردند. سپس به بررسي اثر چندین عامل در تغيير شکل های جانبي گود پرداخته مي شود. متغيرهای مورد بررسي شامل ضریب انعطافپذیری(نسبت سختي شمع های نگهبان به سختي خاک) و نيروی پيش تنيدگي ميل مهارها مي باشد. نتایج نشان م ي دهند كه افزایش سختي شمع های نگهبان و نيروی پيش تنيدگي ميل مهارها منجر به كاهش چشم گير تغيير مکان ها خصوصا در ترازهای مياني دیوار مي گردد.

کلمات کلیدی:

گودبرداری، دیوار برلنی، نر م افزار ABAQUS ،مدل دراکر پراگر توسعه یافته

نویسندگان :

معین خبازیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران)

مجید مرادی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , دیوار برلنی , نر م افزار ABAQUS , مدل دراکر پراگر توسعه یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 1448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق

در این مقاله به بررسي تغيير شکل های گود و نشست سطح زمين با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS پرداخته مي شود. تحقيقات پيشين نشان م يدهند كه در رابطه با مسائل گودبرداری، استفاده از مدل های رفتاری مناسب كه به وسيله آن بتوان سخت شوندگي مناسب خاک را مدل نمود، نتایجي بسيار نزدیک به واقعيت ارائه م يدهند. لذا در ابتدا مدل سازی به وسيله دو مدل رفتاری مور كولمب و دراكر- پراگر توسعه یافته صورت گرفته و پس از مقایسه نتایج با مقادیر واقعي و حصول بهترین نتيجه، مدل مناسب تعيين مي گردد . سپس به بررسي اثر چندین عامل در تغيير شکل های جانبي گود پرداخته مي شود. این عوامل شامل سختي خاک و سختي دیوار برلني مي باشد. نتایج نشان م ي دهند كه تغيير سختي خاک و شمع های نگهبان منجر به تغيير چشم گير تغيير مکان ها خصوصا در ترازهای مياني دیوار مي گردد. در نهایت با توجه به سختي خاک و دیوار نگهبان، رابطه ای جهت پيش بيني تغيير شکل های دیوار و نشست سطح زمين در محل مورد مطالعه ارائه مي گردد .

کلمات کلیدی:

دیوار برلنی، نر مافزار ABAQUS ،مدل دراکر پراگر توسعه یافته، ضریب انعطاف پذیر ی

نویسندگان :

معین خبازیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران)

مجید مرادی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برلنی , نر مافزار ABAQUS , مدل دراکر پراگر توسعه یافته , ضریب انعطاف پذیر ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه يک طرح بهينه از سيستمهاي نگهدارنده گودبرداريها در خاک رس(سيستم مرکب ديواربرلني و نيلينگ پيشتنيده)

در بعضي موارد كار ساخت، نيازمند گودبرداری با شيب قائم است و نياز بهسيستم نگهدارنده موقتي یا دائم دارد تا دیوارهایگود عميق را پایدار نگهدارد. طراحي سيستم های نگهدارنده گودهای عميق نيازمند تحليل دقيق، طراحي و مانيتوركردن عملکرد آن است. این موضوع برای گودهایشهریكهنيازبهفضاوقيمتبالایزميناستتوجيه پذیر ميباشد. باپيشرفتتکنولوژی، نرمافزارهایيبهبازارآمده هقابليتمحاسبهنرمافزاریسيستمهای حائلراداردمانندپلکسيس دو بعدی . این مقاله نيزبااستفادهازایننرم افزار،مدلکردنسيستمهاینگهبانمهاری و همچنين تحليل نرمافزاری این سيستمهارا ارایه ميکند. در این مقاله ابتدا انواع مختلف سيستمهای مهاری و ميخکوبي بررسي ميگردد. سپس انواع سيستمهای حائل مركب شامل انواع مهاریها و ميخکوبيها و دیوارها بررسي ميشود و در نهایت پایداری یک سيستم حایل نمونه مركب دیوار برلني و نيلينگ پيشتنيده تحليل نرمافزاری ميگردد. در پایان ضمن ارائهي خلاصهای از بحث، طرحي بهينه از سيستمهای نگهدارنده گودبرداریها)سيستم مركب دیوار برلني و نيلينگ پيشتنيده( از نظر نویسندگان بر اساس نتایج تحليل با نرم افزار پلکسيس دو بعدی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی:

دیوار برلنی، نیلینگ پیش تنیده ، Plaxis2D

نویسندگان :

بشیر عیدی (دانشجوی كارشناسي ارشددانشگاه تفرش)

ناصر عرفاتی (استادیار دانشگاه تفرش)

سید مهدی موسوی (كارشناس ارشددانشگاه تفرش)

فوزیه روزمهر (دانشجوی كارشناسي ارشددانشگاه گيلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برلنی , نیلینگ پیش تنیده , Plaxis2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1730
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه