<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل دیوار خاك مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازي

با توسعه نقش سازه اي دیوارهاي خاك مسلح، پی شبینی تغییرشکل آنها درحین بهره برداري اهمیت پیدا می کند. بدین منظور از روش هاي عددي نظیر اجزاي محدود و اختلاف محدود استفاده می گردد. بدلیل ساختار لایه اي توده خاك مسلح، بجاي مدل سازي هر یک از اجزاي خاك مسلح، می توان یک محیط همگن ولی ناهمسان معادلی را درنظرگرفت. در مقاله حاضر، با استفاده از یک فن جدید همگن سازي بنام محیط دوفازي، به مطالعه رفتار توده خاك مسلح پرداخته شده است. بدین منظور، معادله رفتاري فازهاي خاك مسلح شامل فاز ماتریس (متناظر با خاك) و فاز جوشن (متناظر با تسلیح کننده) اصلاح شده اند. بدین ترتیب که تسلیح کننده بصورت یک عنصر صفحه اي (دوبعدي) لحاظ شده و براي خاك یک رفتار غیرخطی با درنظرگرفتن شرایط خاك در توده خاك مسلح معرفی شده است. در ادامه، رفتار یک دیوار خاك مسلح در مقیاس واقعی مطالعه شده و تغییرشکل جبهه دیوار حین ساخت شبیه سازي شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از رفتار غیرخطی براي خاك بجاي رفتار ارتجاعی خطی- خمیري کامل (موهرکولمب)، باعث م یشود تا تغییرشکل هاي پوسته دیوار واقعی تر تخمین زده بشود.


 کلمات کلیدي:

دیوار خاك مسلح، محیط دوفازي، روش همگن سازي، تحلیل عددي ،FLAC

نویسندگان :

اورنگ فرزانه (استادیار، دانشکده عمران، پردیس دانشکده هاي مهندسی، دانشگاه تهران)

سید احسان سیدي حسینی نیا (استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

شهرام وهدانی (استادیار، دانشکده عمران، پردیس دانشکده هاي مهندسی، دانشگاه تهران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاك مسلح , محیط دوفازي , روش همگن سازي , تحلیل عددي , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسیمودهاي تغییرشکل لرزهاي دیوارهاي خاكمسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 1g

تعداد ع 02دد آزمایشمدل فیزیکی  1بر روي دیوارهاي خاكمسلح به ارتفاع متر1 انجام پذیرفته است. کلیه مدلهاي فیزیکی با استفاده از سنسورهاي شتاب سنج و تغییر مکان سنج ابزاربندي گردیده و در معرض حرکات لرزهاي سینوسی با دامنه شتاب تقریباً ثابت قرار گرفتهاند. جهت بررسی تاثیر پارامترهاي مختلفبر روي پاسخ لرزهاي دیوارهاي خاك مسلح پارامترهاي حرکت ورودي، مصالح مورد استفاده و هندسه مدل تغییر داده شده دو نوع مود اصلی تغییر شکل بنامهاي واژگونی ،(wrap- around) است .با توجه به استفاده از نماي دورپیچ با ماکزیمم تغییر شکل در میانه (Bu l ging) با ماکزیمم تغییر شکل در بالاي دیوار و شکمدادگی (Overturning) ارتفاعی دیوار مشاهده گردیده است. جهت تشخیص شدت شکم دادگی، یکپارامتر جدید بنام شاخصتغییر شکل با سعی ،IFJ معرفی گردیده است. علاوه بر آن با تعریف شاخص جدید دیگر بنام شاخصانعطافپذیري با شناسه Ib شناسه گردیده استامکان پیشبینی وقوع مودهاي مختلفتغییر شکل با استفاده از پارامترهاي مدل، محقق گردد نتایج حاصله . حاکی از آن است که دیوارهاي با شاخص انعطافپذیري بزرگتر تمایل به تغییر شکل در مود شکمدادگی دارند و بالعکس.


کلمات کلیدي:

میز لرزه، دیوار خاكمسلح، مود تغییر شکل ، واژگونی، شکم دادگی

نویسندگان :

محسن صابر ماهانی (- ستادیار دانشکدة عمران، دانشگاه تهران)

عباسقلندرزاده ( ستادیار دانشکدة عمران، دانشگاه تهران)

علی فاخر (دانشیار دانشکدة عمران، دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میز لرزه , دیوار خاك مسلح , مود تغییر شکل , واژگونی , شکم دادگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل تنش وکرنش مسلح کنند هها در دیوار خاك مسلح به عناصرتسلیح مورب با استفاده از FLAC3D نرم افزار

دیوارهاي حائل مسلح به ژئوسنتتیک معمولا بر اساس رو شهاي تعادل حدي طراحی می شوند. این روش ها توزیع دقیقی به منظور تحلیل تاثیر شیبداري رویه FLAC3D از تنش و کرنش مسلح کننده ها نشان نمی دهند. در این تحقیق از برنامه دیوارهاي خاك مسلح و شیبداري بلوك مسلح بر روي توزیع تنش و کرنش داخل مسلح کننده ها در ارتفاع دیوار استفاده شده است. تحلیل هاي عددي نشان داده اند که مقادیر تنش و کرنش مسلح کننده ها در حالتی که بلوك مسلح 10 و 12 درجه نسبت به امتداد افقی می یابد در مقایسه با بلوك مسلح افقی کمتر می باشد. در نهایت ، شیبی به اندازه 5 نشان داده است این کاهش تنش و کرنش می تواند به طراحی هاي بسیار اقتصادي تري براي دیوار خاك مسلح منجر شود.


کلمات کلیدي:

دیوار خاك مسلح، تسلیح مورب، ژئوگرید

نویسندگان :

مهدي آقایارزاده (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان)

محمدعلی روشن ضمیر (استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاك مسلح , تسلیح مورب , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 1302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه