<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دیوار خاک مسلح با مصالح ژئوسنتتیک (بررسی پایداری دیوار خاک مسلح با مصالح ژئوسنتتیک)

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری شیب خاکی . دیوار خاک مسلح . مهاربندی و SLIDE

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب خاکی , دیوار خاک مسلح , مهاربندی و SLIDE ,
:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی

محاسبه تغيير مکان دیوار های حایل نقش حائز اهميتي در طراحي بهينه این سازه ها تحت بارگذاری لرزه ای دارد . روش های مبتني بر محاسبه فشار فعال لرزه ای به تنهایي نمي تواند منجر به طرح مناسب و اقتصادی برای دیوار شود. با توجه به گسترش روز افزون مناطق شهری و احداث مسير های متعدد و محدودیت استفاده از زمين های مسطح ،سازه های زیادی در كنار شيب ها و دیوارها ساخته مي شوند و باعث ایجاد یک سربار اضافه در خاكریز پشت دیوار مي شوند. در این راستا مقالات زیادی به بررسي فشار فعال پرداخته اند اما متأسفانه تعداد بسيار كمي پيرامون تغيير مکان دیوار در مجاورت سربار بحث كرده اند. در این مقاله روشهای جدید برآورد تغييرمکان لرزه ای برای دیوارهای حائل معرفي شده و مزایا و معایب هر یک بيان شده است. در نهایت ضمن معرفي روش كاربردی آناليز حدی در برآورد تغيير مکان لرزه ای این دیوارها،.و با اشاره به فرمولاسيون پيشنهادی به ارائه نمودارهای طراحي برای محاسبه شتاب تسليم و گوه گسيختگي پرداخته ایم.


کلمات کلیدی:

تغییر مکان لرزه ای، دیوار خاک مسلح، سرباراستاتیکی، آنالیز حدی

نویسندگان :

محمد مهدی امین پور(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه خوارزمی)

دکتر علی قنبری (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر مکان لرزه ای , دیوار خاک مسلح , سرباراستاتیکی , آنالیز حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی

محاسبه تغيير مکان دیوار های حایل نقش حائز اهميتي در طراحي بهينه این سازه ها تحت بارگذاری لرزه ای دارد . روش های مبتني بر محاسبه فشار فعال لرزه ای به تنهایي نمي تواند منجر به طرح مناسب و اقتصادی برای دیوار شود.. از دیوارهای كه از گذشته كاربرد داشته اند ميتوان به دیوارهای حائل طره ای و وزني اشاره كرد. برای طراحي مناسب این سازه ها باید جابجایي آن ها نيز مد نظر قرار گيرد. نيروی وارد بر این دیوار ها در شرایط استاتيکي و شرایط لرزه ای توسط محققين مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اما متأسفانه تعداد بسيار كمي تحقيق پيرامون جابجایي دیوارهای طره ای و وزني در مجاورت سربار صورت گرفته است. در این مقاله روشهای جدید برآورد تغييرمکان لرزه ای برای دیوارهای حائل معرفي شده و مزایا و معایب هر یک بيان شده است. در نهایت ضمن معرفي روش كاربردی آناليز حدی در برآورد تغيير مکان لرزه ای این دیوارها،.و با اشاره به فرمولاسيون پيشنهادی به ارائه نمودارهای طراحي برای محاسبه شتاب تسليم و گوه گسيختگي پرداخته ایم.


کلمات کلیدی:

تغییر مکان لرزه ای، دیوار خاک مسلح، سرباراستاتیکی، آنالیز حدی

نویسندگان :

محمد مهدی امین پور(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه خوارزمی)

دکتر علی قنبری (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر مکان لرزه ای , دیوار خاک مسلح , سرباراستاتیکی , آنالیز حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ظرفیت باربری پىنوارىمستقربر رویدیوارحائل خاكچسبنده مسلحشدهباسامانهتسلیحژئوگرید شاخكدار

باگسترشروزافزوندیوارهایخاکمسلحشده،اصلاحمسلحکنندههادرجهتافزایشوبهبودعملکردآن،درسالهاىاخيرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینمطالعهباافزودننوارهایىازژئوگریدمبناكهبازاویهبهآنمتصلمىشودمسلحکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخك
دارمعرفىمىشود.تاثيرمستقيماضافهنمودناینشاخکها،افزایشمقاومتبيرونکشيدگىژئوگریدبوده و باافزایشدرگيرىمسلحکنندهوخاكرا به همراه دارد. پيشبينىمىشود كهبا استفاده از این سامانه،ظرفيتباربرىوبهتبعآنپایدارىو ضریب اطمينان،افزایشيافتهوجابجایىجانبىدیواركاهش یافتهوكنترلگردد.در غالب مطالعات انجام شده در این زمينه خاک انتخابي برای ناحيه مسلح شده، درشت دانه بوده و كمتر به استفاده از ریزدانه توجه شده است. اگرچه دیوار خاک مسلح با استفاده از خاكهای درشت دانه عملکرد بهتری دارد اما گاه در شرایط خاص و نبود مصالح درشتدانه استفاده از خاكهای ریزدانه غير قابل اجتناب است. لذا در این مطالعه خاک انتخابي ریزدانه و با چسبندگي پایين ميباشد.


کلمات کلیدی :

دیوار خاک مسلح، سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار، تغییر شکل جانبی، پایداری، خاک ریزدانه

نویسندگان :

یحیی عالیپناه (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان)

منصور مصلینژاد (عضو هیئت علمی، بخش راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز)

ایمان بارانی (مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاک مسلح , سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار , تغییر شکل جانبی , پایداری , خاک ریزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر دیوارحائل خاكدرشت دانه مسلح شده باسامانه تسلیح ژئوگرید شاخكدار

اصلاحمسلحکنندههادرجهتافزايشوبهبودعملکردديوارهایخاکمسلح،درسالهاىاخيرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراينمطالعهباافزودننوارهايىازژئوگريدمبناكهبازاويهبهآنمتصلمىشودمسلحکنندهجديدىبهنامژئوگريدشاخك 
دارمعرفىمىشود.تاثيرمستقيماضافهنمودناينشاخکها،افزايشمقاومتبيرونکشيدگىژئوگريدبوده و باافزايشدرگيرىمسلحکنندهوخاكرا به همراه دارد.انتظارمىرودكهبا استفاده از اين مسلح كنندهي جديد، ظرفيتباربرىوبهتبعآنپايدارىو ضريب اطمينان،افزايشيافتهوجابجايىجانبىديواركاهش يافتهوكنترلگردد.اينمسئلهدرديوارهاىبلندوبهويژهديوارهايىکهباتوجهبهنيازهاىطراحى،بارقابلتوجهىراتحملمىكنند،ازاهميتبالايىبرخورداراست.درمدلسازىعدديديوارخاكمسلح نمونه،ازمصالحدرشتدانهاستفادهشدهوبابارگذارىپىنوارىمستقربرآن،تسليحخاکيکبارباسامانهتسليحژئوگريدمعمولىويکبارباسامانهتسليحژئوگريدشاخکدارانجامخواهد شد. سپس با مقايسه رفتار دو ديوار، ميزانتاثير سامانهتسليحژئوگريدشاخکدار در بهبود عملکرد ديوار خاک مسلح تعيين ميگردد.


کلمات کلیدی :

دیوار خاک مسلح، سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار، تغییر شکل جانبی، خاک درشت دانه

نویسندگان :

مهداد معصوم(دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان)

منصور مصلینژاد(عضو هیئت علمی، بخش راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز)

ایمان بارانی (مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاک مسلح , سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار , تغییر شکل جانبی , خاک درشت دانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر سختی پی بر روی رفتار دیوارهای خاک مسلح شده با ژئوسینتیتیک

امروزه ژئو ن سیتیتیک ها در ب ا سیری از سازه های ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار می گر یند كه از آن جمله م ت یوان به د و یارهای خاک مسلح، كوله پل، سدها، خاكر ز یها و...، برای مقاصد مختلف اشاره كرد. در م ا ین موارد بالا، د و یارهای خاک مسلح به علت هز ن یه پایين و راحتی اجرا از ا همیت ز ا یدی برخوردار هستند. د و یارهای خاک مسلح به دو صورت عمده تسمه های فولادی و ژئوگر د یها اجرا می شوند. در این مقاله با توجه به اهمیت ژئوگر د یها و حساس بودن شناخت رفتار تغی ر يشکلی این مصالح، از د و یارهای خاک مسلح شده با ژئوگر د ی استفاده شده است. در ا ین مقاله مدل مدل شده است و مدل رفتار ی خاک بااستفاده از یک مدل واقعی حاصل از geostudio كامل یک د و یار خاک مسلح با نرم افزار 2007 آزمایشات مدل انجام شده دیگران به دست آمده و سپس تا ر ثی سختی پی بر روی رفتار د و یار بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

دیوار خاک مسلح، سختی پی ،geostudio ،ژئوسینستیک

نویسندگان :

علی برقی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران ،ایران)

مجید مرادی (استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاک مسلح , سختی پی , geostudio , ژئوسینستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1453
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه