<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی مقاومت برشی خاک نمکی با استفاده از شیشه پسماند حاصل از زباله های شهری

خلاصه
در این پژوهش به ضایعات و پسماند های شیشه ای مورد استفاده در مصارف خانگی ) نظیر بطری نوشیدنی ها و ظروف نگهداری مواد غذایی ومحصولات مصرفی روزانه( جهت استفاه مجدد پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پودر ضایعات شیشه ای حاصل از پسماند شهریبر روی مقاومت برشی خاک نمکی و سست منطقه ی مهارلو )در فاصله ی 18 کیلومتری جنوب شرقی شیراز( که خاکی ماسه ای و بد دانه بندی شده ودارای 0.7 درصد نمک محلول می باشد است. علاوه بر خاک، آب زیرزمینی این منطقه نیز شور می باشد که پس از انجام آزمایشی میزان نمک محلولآن 0.3 درصد بدست آمد. برای حصول نتیجه ای نزدیک تر به واقعیت به هنگام انجام آزمایش ها از آب چاه همین منطقه استفاده گردید. با انجام37.5 کیلوپاسکال بدست آمد. جهت تعیین ) C( درجه و چسبندگی )φ(، آزمایش های اولیه ی شناسایی خاک، میزان زاویه ی اصطکاک داخلی 31صورت ) CBR) مقاومت برشی این خاک وبررسی تاثیر پودر شیشه بر روی آن، آزمایش های برش مستقیم و تعیین ضریب باربری کالیفرنیاییگرفت. آزمایش های برش مستقیم با رطوبت بهینه ی 13 درصد و برای هر درصد پودر شیشه در 3 مرحله با نیرو های قائم 50 و 100 و 150 کیلوپاسکالبا همان درصد های پودر شیشه و همان درصد رطوبت صورت گرفت. افزودن پودر شیشه در بازه ای بین 2 تا CBR انجام شد . همینطور آزمایش های15 درصد بود. نتایج حاصل از آزمایش ها نشانگر این بود که می توان از پودر شیشه به عنوان ماده ای افزودنی به خاک نمکی جهت بهسازی وضعیتحتی تا CBR مقاومت برشی آن استفاده کرد. که با وجود این افزودنی، مقاومت برشی خاک بین 12 تا 50 درصد بهبود می یابد. موجب بهبود عددبیشتر از 100 درصد می گردد و همچنین سبب افزایش چسبندگی خاک و نیز افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک می شود. میزان بهینه ی پودر شیشه8 درصد می باشد و با افزودن مقادیر بیشتر از 15 درصد پودر شیشه به خاک، انسجام و چسبندگی بین ذرات آن کاهش می یابد و دیگر - عددی بین 11کارایی و بازده ی مورد انتظار را ندارد. از آنجایی که مصالح افزودنی به این خاک جزو مواد بازیافتی می باشد و تولید آن عملا هزینه بر نیست، افزایشمقاومت برشی این خاک هرچند اندک، می تواند مفید واقع شود و نبایست آن را نادیده گرفت.


کلمات کليدي:

خاک نمکی . مقاومت برشی . بهبود خاک نمکی . زباله جامد شهري . ضایعات شيشه اي

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک نمکی , مقاومت برشی , بهبود خاک نمکی , زباله جامد شهري , ضایعات شيشه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد

خلاصه
این مقاله به ارائه یک روش عددی-احتمالاتي برای تخمین میزان نشست ناشي از روانگرایي در لایههای خاک ماسهای اشباع در زمینهای آزادتحت اثر زلزله ميپردازد. نتایج حاصل از این روش با نتایج مدلهای تجربي و احتمالاتي سایر محققین مقایسه و میزان دقت آن ارزیابي شده است.مهمترین مزیت پژوهش فعلي در مقایسه با مطالعات قبلي آن است كه علاوه بر استفاده از یک بانک اطلاعات عددی گسترده، مباني احتمالاتيبرای در نظرگیری عدم قطعیت در مدلسازی نشست ناشي از روانگرایي به كار گرفته شده است. در مطالعه حاضر براساس كرنشهای حجميبرای پیشیني میزان نشست ارائه شده است. )Bayesian( محاسبه شده در لایههای ترازهای مختلف، رابطهای بر اساس رگرسیون خطي بیژینمطالعات قبلي صورت گرفته در این زمینه، اغلب بر اساس تعداد محدودی مطالعه آزمایشگاهي بوده است كه شرایط مرزی آنها با آنچه در واقعیتموجود است )نظیر شرایط مطلقا زهکشي نشده و روشهای تقریبي بارگذاری(، متفاوت ميباشد. پژوهش فعلي با استفاده از آنالیز تنش موثر و با درنظرگیری شرایط مرزی مشابه با واقعیت بوده و میزان نشست سطح زمین با احتساب نشست حین اعمال بارگذاری زلزله محاسبه شده است. در اینبر روی ماسه نوادا انجام گرفته است و اثرات پارامترهای متعددی OPENSEES پژوهش تعداد زیادی مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزارنظیر: مدت زمان بارگذاری، فركانس بارگذاری، بیشینه شتاب زلزله در دو جهت افقي، برای خاکهایي با درصد تراكمهای نسبي مختلف بررسيشده است. برای مدلسازی روانگرایي از فرمولبندی همبسته هیدرومکانیکال و برای مدلسازی رفتار ماسه از مدل رفتاری دافالیاس و منظری 2004شماره 2 مدلسازی شده و نتایج مدلسازی دارای تطابق بسیار خوبي با نتایج VELACS استفاده شده است. به منظور صحت سنجي، ابتدا پروژه مدل فیزیکي آزمایش سانتریفیوژ بوده است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی خاک . نشست . زمین آزاد . مدلسازی احتمالاتی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی خاک , نشست , زمین آزاد , مدلسازی احتمالاتی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تغییرات دما و نوع خاک بر روی رفتار خاک بنتونیت سدیم دار و کلسیم دار تحت آزمایش سه محوری

خلاصه
با توجه به خطرات ناشي از پرتوزایي این گونه زباله ها، لازم است دفن مهندسي آن ها با رعایت تدابیری خاص انجام شود. تجارب بین المللي نشانمي دهند كه بهترین گزینه برای جلوگیری از پراكنش های پرتو هسته ای )رادیو نوكلئیک( مضر زباله های هسته ای در محیط زیست، دفن آن هادر اعماق زمین در محل هایي با سنگ بستر پایدار است. بدین منظور ابتدا شبکه یي از تونل های به هم پیوسته در اعماق زمین )حدود 2۰۰ تا ۵۰۰متری( ایجاد مي شود و سپس با قراردادن ظروف نگه دارنده فلزی حاوی زباله های هسته ای درون تونل ها، اطراف آنها به وسیله لایه محافظ رسيپوشانده مي شود. طراحي سیستم دفن زباله یکي از مهم ترین اجزاء در طراحي این سیستم است. این سیستم دفن به منظور محدود كردن نفوذ بارانبه محل دفن زباله، محدود نمودن نشت شیرابه به محیط و نشت گاز به اتمسفر طراحي شده است. پوشش مربوط به بخش بالای مدفن محل دفنزباله است كه زمانیکه دفن زباله كامل مي شود، ساخته مي شود. لاینر به بخش پایین مدفن دفن زباله مربوط مي شود و قبل از قرار گیری زباله هاساخته مي شود. پوشش و لاینر هردو شامل لایه هایي از خاک های مختلف و به ویژه رس هستند. دمای حاصل از واكنش های شیمیایي زباله منجربه تغییر در خصوصیات و رفتار خاک در محل لاینر و پوشش مي شود. در نتیجه عملکردشان را تحت تاثیر قرار مي دهد. چنانچه لاینر و پوششقادر به تامین وظایف خود نباشند، مشکلات زیست محیطي خطرناكي به وجود خواهد آمد. در این پژوهش تعداد 6 آزمایش سهمحوری رویخاک بنتونیت سدیم دار و كلسیم دار انجام گردید تا ویژگي مقاومتي این خاکها تحت بار استاتیکي و چگونگي تأثیر عوامل گوناگون بر اینویژگي مورد بررسي قرار گیرد. با انجام آزمایشهای سهمحوری روی نمونه های بنتونیت سدیم دار وكلسیم دار این نتیجه به دست آمده است كهتغییرات دما تاثیر بسزایي در رفتار بنتونیت سدیم دار و كلسیم دار دارد. به طوری كه مي توان گفت این تاثیرگذاری در بنتونیت سدیم دار بیشتر ازكلسیم دار مي باشد. مي توان این گونه نیز بیان داشت كه با افزایش دما از 2۰ به 4۰ درجه سانتیگراد تغییر در مقاومت بیشینه بنتونیت سدیم دار بهمرتب بیشتر از بنتونیت كلسیم دار بوده است. به طوری كه حتي مقاومت پسماند خاک بنتونیت كلسیم دار در دمای 2۰ و 4۰ درجه تغییر محسوسينداشته است .


کلمات کلیدی:

زباله های هسته ای . آزمایش سه محوری . بنتونیت کلسیم دار . تغییرات دما . مقاومت بیشینه

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله های هسته ای , آزمایش سه محوری , بنتونیت کلسیم دار , تغییرات دما , مقاومت بیشینه ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پیدایره ای واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل در مقیاس بزرگ

خلاصه
شناخت انواع خاکهای مشکلسازدر پروژههای عمرانی اهمیت فراوانی دارد، چراکه باعث میشود بهترین راه تثبیت و بهسازیپارامترهای خاک انتخاب می شود. ازجمله روشهای افزایش ارتقاء مشخصه خاکها مسلح کردن توسط شمعها و سپرها، ستونهایسنگی و ماسهای، ریز شمعها، میل مهارها و ژئوسنتتیکها میباشد. یکی از مرسومترین مسلح کنندهها ژئوسلها میباشند. ژئوسلیک نوع مسلح کننده سه بعدی با مواد پلیمری و چگالی بالا است که با توجه به ساختار لانه زنبوری وتامین محصورشدگی خاکداخل سلولها عملکرد مناسبی در افزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست پیها نسبت به مسلحکنندههای مسطح دارد. در این پژوهشبه منظور بررسی ظرفیت باربری خاک ماسهای مسلحشده با ژئوسل از مدل فیزیکی بزرگ مقیاس به وزن 7 تن ماسه سیلیسی با تراکمنسبی 59 درصد استفاده شده است. درهرآزمایش برروی مدل فیزیکی بارگذاری استاتیکی بصورت مرحلهای تا نشست 25 میلیمترانجام شده است و رفتار بار نشست آن ثبت گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش عرض ژئوسل نسبت به عرض پی -( L/B=2 تا L/B= 3 ( در حالتی که ابعاد شبکه ژئوسل یکسان می باشند، ظرفیت باربری خاک به مقدار 126 درصد افزایش داشتهاست، همچنین با کاهش ابعاد شبکه ژئوسل از 5 / 0 = S/B به 25 / 0 = S/B در حالتی که عرض ژئوسل ثابت می باشد، ظرفیت باربریمقدار 107 درصد افزایش داشته است.نتایج مدل آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش عرض و ارتفاع ژئوسل و نیز افزایش تعداد چشمه ها در واحد سطح بارقابلتحمل خاک افزایش و نشست پی کاهش یافته است. به منظور صحت سنجی، مدل آزمایشگاهی به کمک نرمافزارFOUDATION 3D PLAXIS در دو حالت خاک غیر مسلح و مسلح شده با زاویه اصطکاک داخلی متفاوت ) 30 ، 37 ، 40 )درجه برای ماسه شبیهسازی شد. نتایج مدلسازی و تحلیلهای انجام شده با نرمافزار نشان می دهد که افزایش ارتفاع و عرض المانژئوسل و اندازه بازشدگی ابعاد شبکه منجر به افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی دایره ای شده که با بیشتر شدن زاویهاصطکاک داخلی ماسه، ظرفیت باربری پی نیز افزایش مییابد. نتایج تحقیق آزمایشگاهی، با نتایج مدل عددی مقایسه شده است وتطابق قابل قبولی بدست آمده است.


واژه های کلیدی:

ظرفیت باربری . پی دایره ای . ژئوسل . روش اجزاء

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی دایره ای , ژئوسل , روش اجزاء ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی و ارایه یک رابطه مقدماتی برای انحلال سنگ های ژیپس و انیدریت

خلاصه
ساخت سازههای هیدروژئوتکنیکي در ساختگاههای حاوی مصالح انحلالپذیر مثل ژیپس و انیدریت ميتواند باعث ایجاد مشکلات جدی برایسازه، محیطزیست و افراد شود. حضور و جریان آب در درزه و ترکهای سنگ بستر، مواد حل شونده را در خود حل كرده و باعث افزایشنفوذپذیری پي و تکیهگاهها، تخریب پرده تزریق، نشست غیر یکنواخت، ناپایداری و در نهایت تخریب سازه ميشود. از آنجایي كه در شرایططبیعي آب در بسیاری موارد به صورت سطحي روی سنگها جریان دارد، دستگاهي برای مطالعه انحلال سنگ ناشي از جریان سطحي كه در آنآب تنها قادر است بر روی سطح نمونههای سنگي جریان یابد، ساخته شد. بر روی دو نمونه ژیپس خالص و دیگری نمونههای حاوی ژیپس،انیدریت، شیل و مارن آزمایش انحلال انجام شد و از میان عوامل مؤثر بر انحلال، تأثیر دبي یا سرعت جریان بر انحلال بررسي شد و نتایج با روابطپیشنهاد شده برای انحلال ارزیابي شده و رابطهای برای انحلال پیشنهاد شد. نتایج نشان ميدهد كه نرخ انحلال با افزایش سرعت جریان افزایشیافته و از یک سرعت جریاني به بعد ثابت ميشود اما غلظت اشباع مستقل از سرعت جریان است و وجود عناصر دیگر در سنگ و آب بر روی نرختعیین كرد، رابطه- )EC( انحلال مؤثر است. همچنین برای آنکه بتوان غلظت ماده محلول )كلسیم( در آب را با استفاده ازهدایتسنج الکتریکيای كه با آزمایش تیتراسیون كالیبره گردیده، ارائه شدهاست.


کلمات کلیدی:

انحلال پذیری . دستگاه انحلال . ژیپس و انیدریت . سرعت جریان . رابطه و نرخ انحلال

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انحلال پذیری , دستگاه انحلال , ژیپس و انیدریت , سرعت جریان , رابطه و نرخ انحلال ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل

خلاصه
انجام عملیات تراكم در خاكریزی یا سنگریزی برای جلوگیری از نشست اهمیت بالایي دارد ولي در برخي از پروژه ها از جمله پروژه های دریائيبدلیل مشکلات و محدودیتهای اجرائي، انجام عملیات تراكم به راحتي مقدور نميباشد. در شرایطي كه امکان تراكم وجود ندارد، توصیه ميشودیا خودتراكم استفاده شود. مصالح خود تراكم از دیدگاه نظری، شامل مصالح درشت دانهای هستند كه )Single size( كه از مصالح تک اندازهدارای محدودة دانه بندی بزرگي نیستند. در اینصورت تخلخل مصالح در متراكم ترین حالت تفاوت زیادی با حالت سست ندارد و در هنگام ریختندر شرایط به نسبت متراكم قرار ميگیرند، در نتیجه توده مصالح در آینده دچار تغییر حجم كمتری ميشود. در تحقیق حاضر با جایگزیني مصالحواقعي با گوی های فلزی، شرایط ایدهآل مصالح با دانه بندی های متفاوت )نسبت قطر بزرگترین دانه به كوچکترین دانه برابر با یک، دو، چهار وهشت( در شرایط بارش مختلف بررسي شده است. فراهم آوردن مصالح تک دانه در پروژههای واقعي عملي نیست و لازم است كه اندازه مصالحدارای محدودة كوچکي باشد. تاثیر تغییرات محدودة دانه بندی با آزمایش روی مصالح ایدهآل )گوی های فلزی( بررسي گردید. استفاده از مصالحایدهآل یا گوی فلزی به این دلیل بوده است كه مباني مصالح خود تراكم بصورت ایدهآل و بدون تاثیر شکل مصالح بررسي شود. مطابق آزمایشهای انجام گرفته در تحقیق حاضر مشاهده شد كه بدون انجام عملیات تراكم، حتي مصالح ایدهآل نیز در شرایط كاملاً خود تراكم قرار نميگیرند.لیکن با رعایت نکات لازم مي توان به شرایط نسبتاً متراكم تر رسید.


کلمات کليدی:

تراکم . مصالح خود تراکم . مصالح دانه ای . تخلخل

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم , مصالح خود تراکم , مصالح دانه ای , تخلخل ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع

خلاصه
تاكنون سازه های زیادی بروی خاک های نرم رسي بنا نهاده شده است كه برای كنترل نشست نا متقارن آن ها از فونداسیون های گسترده استفادهگردیده است. همچنین به علت خصوصیات فیزیکي خاک های نرم رسي، استفاده از شمع كمک بسیار شایاني بر كاهش نشست های ناشي از بارسازه خواهد داشت. در این تحقیق به كمک مدلسازی سه بعدی سیستم فونداسیون-شمع- سازه در نرم افزار میداس، به بررسي نشست های ناشي ازبار سازه و همچنین تاثیر نحوه چیدمان و خصوصیات فیزیکي شمع ها بر نشست سیستم فونداسیون-شمع-سازه پرداخته شده است. در این تحقیقنشان داده شده است كه افزایش تعداد شمع ها سبب كاهش نشست سیستم شده اما از یه تعدادی به بعد اثر افزایش تعداد شمع ها بر كاهش نشستسیستم بسیار ناچیز خواهد شد و همچنین نحوه آرایش و قرار گیری شمع ها بر نشست سیستم بسیار تاثیرگزار مي باشد.


کلمات کلیدی:

شمع . سازه . آنالیز سه بعدی . روش های عددی . اندرکنش شمع و سازه . المان محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , سازه , آنالیز سه بعدی , روش های عددی , اندرکنش شمع و سازه , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت

خلاصه
هدف از این تحقیق،امکان سنجي كاربرد تركیب سیمان و آهک برای اصلاح رفتار خاکهای متورم شونده اسمکتیت ميباشد. بدین منظور ازتركیب سیمان و آهک با نسبت های مختلف برای تعیین حداكثر كارایي در شرایط آزمایشگاهي استفاده شد كه در این روش مقادیر صفر تا 20درصد وزني، تركیب آهک و سیمان به رس تورمي اسمکتیت اضافه و برای مدت 1 تا ۹0 روز عمل آوری شدند. تعدادی آزمایش ژئوتکنیکيشامل هدایت الکتریکي، pH ، اندازه گیری تورم و مقاومت فشاری محدود نشده انجام شد. از آن جایيكه در عملیات اجرایي از آهک جهتكنترل تورم خاکهای متورم شونده استفاده ميگردد، بدین منظور از آهک نیز در آزمایش استفاده گردید. از طرف دیگر نتایج نشان داد كه بهدلیل واكنشهای كوتاه مدت تبادل كاتیوني و افزایش فشار اسمز، تورم خاک با مصرف 20 درصد سیمان در تركیب سیمان و آهک در زمانهایكم كنترل شد. درحالیکه با افزایش مدت عمل آوری )بیش از یک هفته(، بهدلیل رشد تركیبات سیماني شامل CSH )كلسیم سیلیکات هیدراته( وCAH )كلسیم آلومینات هیدراته(، میزان تورم به مقدار 100 درصد نمونههای بدون افزودني كاهش داشت. با افزایش ماده افزودني و زمان عملآوری كنترل تورم سهلتر و خصوصیات مقاومتي خاک نیز بهبود خواهد یافت. نتیجه افزایش مقاومت فشاری خاک با تركیب آهک و سیمان بامیزان 10 درصد خاک پس از ۹0 روز نگهداری، تقریبا 15 برابر نسبت به نمونه شاهد )بدون افزودني( افزایش داشت. نتایج حاصل نشان داد كه بهینهمیزان سیمان به كار رفته در تركیب سیمان وآهک مقدار 10 درصد تركیب با حداقل یک هفته عملآوری بود كه علاوه بر كاهش هزینههایاجرایي در جهت تثبیت خاک مشکلآفرین، موجب كاهش مصرف ماده افزودني و كمک به حفظ محیط زیست در قیاس با آهک به تنهایي خواهد شد.


کلمات کلیدی:

اسمکتیت . پتانسیل تورم . مقاومت فشاری . سیمان . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسمکتیت , پتانسیل تورم , مقاومت فشاری , سیمان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین معیارهای جانمایی گمانه های ژئوتکنیک در معادن روباز مطالعه موردی  معدن مس ایجو کرمان جنوب شرق ایران

خلاصه
در فرآیند طراحي دیواره یک معدن روباز و یا یک فضاي زیرزمیني، تنها مطالعات ژئوتکنیک انجام شده بر اساس زمینشناسي عمومي برايتشخیص خصوصیات توده سنگ، كافي نخواهد بود. در این راستا حتي اگر برداشتهاي سطحي با دقت كافي همراه باشد، هیچ تضمیني وجودندارد كه روند ناپیوستگيهاي موجود تا عمق مورد نظر ثابت باقي بماند. از این رو براي بررسي و تهیه اطلاعات دقیقتر علاوه بر برداشتهايسطحي، از حفر ترانشه و گمانه نیز استفاده ميشود. براي تعیین و تحلیل شیب نهایي معادن روباز، همواره آگاهي از مقاومت توده سنگ، وضعیتناپیوستگيها، شرایط آبهاي زیرزمیني، هوازدگي توده سنگ و پارامترهاي دیگر اهمیت بسیاري داشته كه این امر با حفاري گمانههاي ژئوتکنیکدر محدوده معدن و بر روي دیواره معدن میسر ميشود. چگونگي انتخاب موقعیت، شیب، آزیموت و عمق این گمانهها، به طوري كه اطلاعاتحاصل از آنها، ویژگيهاي ژئوتکنیکي تمام دیواره نهایي را در اختیار قرار دهد، از موضوعات مهمي است كه در این مقاله مورد بررسي قرار گرفتهاست. در این راستا موقعیت و مشخصات فني گمانههاي ژئوتکنیکي معدن مس ایجو واقع در استان كرمان- شمال غرب شهر بابک، با در نظر گرفتنو وضعیت پیت نهایي RQD مطالعات ژئوتکنیک پیشین انجام گرفته در منطقه از جمله شیب و امتداد ناپیوستگيهاي موجود در محدوده، تغییرات معدن، تعیین شدند. در نهایت تعداد 12 گمانه ژئوتکنیکي با مجموع طول 17۳0 متر براي پیتهاي شمالي و جنوبي این معدن طراحي شد.


کلمات کلیدی:

گمانه های ژئوتکنیکی . معیارهای ژئوتکنیکی . معیارهای جانمایی گمانه . معدن مس ایجو

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گمانه های ژئوتکنیکی , معیارهای ژئوتکنیکی , معیارهای جانمایی گمانه , معدن مس ایجو ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهگزینی محور سد بختیاری با تحلیل سه بعدی ساختگاه و بکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره (MADM)

خلاصه
انتخاب بهترین محل براي احداث سد، نیازمند بررسي محلهاي مناسب بر اساس معیارهاي منطقي ميباشد. انتخاب نادرست محل، باعث كاهشكارایي عملیات، افزایش هزینههاي اضافي و غیرمنتظره، دوبارهكاري و هزینههاي ترمیمي ناشي از بروز خرابي ميشود. گزینههاي ساختگاه سدبختیاري در تنگهاي كه رودخانه بختیاري در امتداد تقریباً عمود بر تاقدیس سیاه كوه بوجود آورده، واقع شده است. در مساله جانمایي سد بختیاريمعیارهاي زیادي وجود دارد كه از یک طرف درجه اهمیت متفاوتي داشته و از طرف دیگر باید به طور همزمان درنظرگرفته شوند. مساله را ميتواناین گونه در نظر گرفت كه با در اختیار داشتن چندین معیار به انتخاب بهترین محل براي احداث سد پرداخت، بنابراین یک مساله تصمیمگیريپیشرو خواهد بود. در این مقاله از مدلسازي سه بعدي براي محاسبه میزان احجام حفاري و بتن ریزي و همچنین میزان درگیري ساختگاه باسازندهاي موجود در محدوده استفاده شد كه به عنوان معیارهاي جانمایي ساختگاه در نظر گرفته شدند. پس از مشخص كردن معیارهاي تاثیرگذار،و آنتروپي كه از جمله روشهاي وزندهي ذهني و عیني هستند، وزن معیارها تعیین شد و سپس با (AHP) با تلفیق روشهاي تحلیل سلسله مراتبي 2به عنوان U2M رتبهبندي گزینهها انجام گرفت. در نهایت موقعیت محور سد (TOPSIS استفاده از روش نزدیکترین مشابهت به حالت ایدهآل(۳ بهترین گزینه براي احداث ساختگاه انتخاب شد.

کلمات کلیدی:

بهگزینی محور سد . تصمیمگیری چند معیاره (MADM) . TOPSIS . AHP . سد بختیاری 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهگزینی محور سد , تصمیمگیری چند معیاره (MADM) , TOPSIS , AHP , سد بختیاری ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 آذر 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5534 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5534 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه