<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثرات رفتار غیرخطی مصالح خاکی بر روی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی

خلاصه
تجربیات بدست آمده از بررسي خرابيهای ناشي از زلزله در مناطق مختلف یک ساختگاه شهری نشان داده است كه میزان خسارات ميتواند درنقاط مختلف متفاوت بوده و همین موضوع نشان دهندهی اهمیت بررسي پاسخ لرزهای ساختگاه با توجه به توپوگرافي منطقه و رفتار مکانیکيمصالح خاكي ميباشد. علیرغم اینکه مطالعات زیادی بر روی این موضوع انجام شده است، اما لازم است كه با دقت بیشتری مسئلهی بزرگنمایيحركات لرزهای بررسي شود و اثرات رفتار غیرخطي به صورت جامعتری دیده شود. هدف از این مقاله بررسي و مقایسهی اثرات دو بعدی ساختگاهبا توجه به رفتار خطي و غیرخطي آبرفت در دره های نیم سینوسي است. پاسخ غیر خطي به امواج لرزهای ورودی از جمله موارد مؤثر در بررسياثرات ساختگاه است كه این موضوع با كاهش سختي خاک اهمیت بیشتری ميیابد. با شناسایي عوامل موثر بر پدیدهی بزرگنمایي امواج لرزهای، ازروشهای عددی جهت تحلیل دو بعدی اثرات ساختگاهي استفاده ميشود. تمامي روش های عددی بر پایه معادله ی انتشار موج هستند و روشهای مختلفيبرای بررسي پاسخ لرزهای سایت توسعه یافته اند. مطالعات پارامتریک با استفاده ازكد عددی هیبرید كه با تركیب روش اجزاء محدوددر حوزه نزدیک و اجزاء مرزی در حوزه دور به ارزیابي پاسخ لرزهای دره ميپردازد، صورت گرفته است. حركات سطح زمین در فواصل مشخصقرار دارد، محاسبه شده است. نمودارهای ارائه شده وابستگي بزرگنمایي نقاط مختلف سطح زمین به SV از مركز دره كه در معرض امواج مهاجمرفتار مکانیکي مصالح آبرفتي را به وضوح نشان ميدهد. به طوریکه این بزرگنمایي در برخي حالات تا چندین برابر بیشتر ميشود. در خاتمهنمودارهایي ارائه شدهاند كه نشان ميدهند بزرگنمایي متوسط دره های نیم سینوسي با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتي ميتواند تغییر كند و رفتار غیرخطي آبرفت ميتواند در تکمیل مطالعات ریز پهنهبندی ژئوتکنیک لرزهای به كار گرفته شود.


کلمات کلیدی:

اثرات ساختگاه . توپوگرافی . رفتار غیرخطی . هیبرید . ریز پهنه بندی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاه , توپوگرافی , رفتار غیرخطی , هیبرید , ریز پهنه بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سازه ای زوج منارهای تاریخی آجری ایرانی

خلاصه
یکی از بناهای ارزشمند و برجسته معماری سنتی ایران زوج منار میباشد که پیشینهای کهن در معماری ایران قبل از اسلام داشته است. آشنایی باعملکرد سازهای این بنا علاوه بر آسیب شناسی، پیشگیری از خرابیهای جبران ناپذیر و یا حتی مرمت بناهای آسیب دیده، سبب شناخت رازهایمهندسی و استفاده از آنها در طراحیهای مدرن میگردد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا ضمن تأکید بر اهمیت معماری، فرهنگی وتاریخی زوج منارها پارامترهای مؤثر در آسیب پذیری این بنای تاریخی شناسایی شده و رفتار زوج منارها تحت بارگذاریهای مختلف بررسیگردد. بدین منظور با فرض غیر خطی بودن رفتار مصالح آجری و با توجه به معیار شکست ویلام وارنک مدلها با کمک نرمافزار المان محدود - ANSYS  تحت بارهای زلزله، وزن و تغییرات دمایی تحلیل شده اند. نتایج تحلیل ها براساس تغییر پارامترهای هندسی زوج منارها دسته بندی شدهاست و بدین ترتیب مؤثرترین پارامتر در تشدید آسیب پذیری شناسایی شده تا توانمندسازی زوج منارها و پیشگیری از آسیب آنها در برابر بارگذاری مورد نظر بر اساس آن انجام گیرد.


کلمات کلیدی:

سازه سنتی . زوج منار . مصالح بنایی آجری . رفتار غیرخطی . روش المان محدود

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه سنتی , زوج منار , مصالح بنایی آجری , رفتار غیرخطی , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ لرزه ای سازه ها

خلاصه
در این مقاله، به بررسی اثر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ لرزهای سازه پرداخته میشود. هدف از طرح این مسئله، به دست آوردن رابطهایاست، تا با آن بتوان تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه را بر رفتار خاک و سازه بدون نیاز به مدلسازی سازه مجاور، اعمال کرد. با استفاده ازمجموعهای از تحلیلهای تاریخچهزمانی غیرخطی و مدلسازی رفتار غیرخطی خاک و سازههای مجاور با ابعاد و ارتفاع مختلف و با فاصلههای متغیراز هم، بدون در نظر گرفتن اثر مدفونشدگی پی، پاسخ خاک در دو حالت اندرکنش سازه-خاک-سازه و اندرکنش خاک-سازه محاسبه میشود.سپس ضرایب معینی برای اصلاح منحنی تقاضا )شتاب پایه( و جابجایی سازه به دست میآید. نتایج حاصله نشان میدهد، اندرکنش سازه-خاک-سازه تأثیرات متفاوتی نسبت به اندرکنش خاک-سازه بر رفتار سیستم دارد. استانداردهای رایج فقط از اندرکنش خاک-سازه برای اصلاح منحنیتقاضا )شتاب پایه( و جابجایی سازه استفاده کردهاند. این در حالی است که اندرکنش سازه-خاک-سازه باعث افزایش هر چه بیشتر جابجایی سازه و کاهش بیشتر منحنی شتاب پایه میشود. البته برای سازههای سخت، تأثیر این اندرکنش باعث افزایش شتاب پایه میگردد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش سازه-خاک-سازه . اندرکنش خاک-سازه . رفتار غیرخطی . شتاب پایه . حداکثر جابجایی سازه.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش سازه-خاک-سازه , اندرکنش خاک-سازه , رفتار غیرخطی , شتاب پایه , حداکثر جابجایی سازه , ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه