<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی شکل هندسی تونل بر پاسخ دینامیکی سطح زمین

خلاصه
امروزه با پیشرفت صنعت حمل و نقل، تونل هاي زیرزمیني نقش بسزایي در جوامع شهري ایفا مي كنند و نیاز به احداث اینگونه سازه ها امرياجتناب ناپذیر است. از سویي دیگر تونل هاي زیرزمیني نقش عمده اي در بهبود عملکرد جوامع شهري و به ویژه صنعت حمل و نقل دارند، بنابراین باید به گونه اي طراحي شده كه در برابر بارهاي مؤثر از مقاومت كافي برخوردار باشند. در مناطق شهري، تونل هاي نزدیک به سطح زمین مي توانند بر رفتار سازه هاي موجود مانند ساختمان ها، جاده ها، راه آهن ها، غیره و بالعکس تأثیرگذار باشند. بنابراین، لازم است مهندسان طراح با بهره گیري از ابزار و روش هاي مناسب، به تعیین هرچه دقیقتر پاسخ سطح زمین پیرامون تونل پرداخته و در راستاي كمینه سازي این مقادیر عمل نمایند. در مطالعه ي حاضر به بررسي شکل هندسي تونل بر پاسخ سطح دینامیکي سطح زمین پرداخته شده است. براي رسیدن به این هدف با بهره گیري از نرم افزار المان محدود ABAQUS اثر پارامترهاي هندسه پوشش تونل )دو هندسه نعلي و دایره اي شکل(، چهار نسبت ارتفاع روباره ) d( به عرض تونل ) a ( ) 50 / 0 ، 1 ، 2 و 4 ( بررسي گردید و با توجه به نیروها، تغییر شکل ها و تنش هاي ایجاد شده در محیط مدلسازي، رفتار پاسخ سطح زمین در حضور تونل هاي زیرزمیني ارزیابي گردید. صحتسنجي روشاجزاء محدود مورد استفاده با شبیهسازي یک تونل ساخته شده در محیط آزمایشگاه كه توسط جیانگ و همکاران ) 2010 ( انجام شد، مورد بررسي قرار گرفت و تطابق مناسبي بین نتایج آزمایشگاهي و عددي مشاهده شد. مهمترین نتایج حاصل نشان ميدهد با افزایش نسبت عمق روباره به عرض تونل، شتاب ایجاد شده در خاک پیراموني هر دو تونل با مقطع دایرهاي و نعل اسبي در حال كاهش ميباشد. همچنین با افزایش نسبت عمق روباره به عرض تونل شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونلهاي با مقطع دایروي بمراتب بیشتر از مقادیر متناظر در تونلهاي نعل اسبي شده است. بطوریکه بیشترین اختلاف بین بیشینه شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونل در حالت نسبت عمق روباره به عرض تونل 1 ایجاد شده است؛ به عبارتي در حالت عمق روباره به عرض تونل 1 ، بیشینه شتاب ایجاد شده در خاک پیرامون تونل با مقطع دایرهاي به میزان 5۳ درصد از مقدار متناظرش در تونل با مقطع نعل اسبي بیشتر شده است.

کلمات کلیدی:

تونل نعل اسبی . تونل دایره ای . روش اجزاء محدود . پاسخ دینامیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل نعل اسبی , تونل دایره ای , روش اجزاء محدود , پاسخ دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 170
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای موثر بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از شبیه سازی عددی

خلاصه
در مطالعه حاضر، مدلسازی عددی تاثیر شکل كوبه در عملیات تراكم دینامیکي خاک با استفاده از روش اجزاء محدود در محیط نرمافزار ABAQUS  انجام شده است. پارامترهای متغیر مورد بررسي شامل شکل هندسي كوبه (كروی، استوانه ای تخت و مخروطي با زوایای 60 ، ۹0 و120 )، ارتفاع سقوط كوبه ( 10 ، 12 و 14 متر)مي باشند. وزن كوبه در تمامي حالتها برابر 10 تن متر و تعدادِ پرتاب كوبه ها ثابت و برابر 10 در نظرگرفته شده است. ابعاد مدل خاک ماسهای مورد بررسي بر اساس مطالعه افتخاری و یثربي ( 1۳۹0 ) برابر 20 × 20 × 20 متر فرض شده است. اعتبارسنجي روش اجزاء محدود به كار رفته، با استفاده از شبیهسازی عددی مدل سازی عملیات تراكم دینامیکي در مناطق پتروشیمي عسلویه صورت پذیرفت و مشخص شد كه روش اجزاء محدود مورد استفاده از دقت مناسبي برخوردار است؛ خروجي های حاصل از تحلیل به ترتیب شامل شتاب، عمق تراكم ایجاد شده (عمق كراتر)و چگالي مي باشند. مهمترین نتایج حاصل نشان ميدهد در روش تراكم دینامیکي خاک، همواره اعمال انرژی بیشتر نميتواند منجر به افزایش عمق تراكم شود؛ زیرا با توجه به مقادیر عمق كراتر بدست آمده در تعدادی از حالتهای مورد بررسي در مطالعه حاضر، شکل هندسي و سطح تماس كوبه با خاک سبب شده است كه با انرژی انتقالي كمتر، عمق تراكم بیشتری حاصل شود. به عنوان مثال هنگامي كه از كوبه با سطح مقطع كروی و با انرژی اعمالي ۳۹ / 4۳7 كیلونیوتن متر استفاده ميشود، عمق كراتر ایجاد شده حدوداً - 70 / 48 درصد بیشتر از عمق كراتر ایجاد شده در حالت استفاده از كوبه با مقطع استوانه با انرژی اعمالي ۹81 كیلونیوتن متر شده است. به عبارتي علي – الرغم اینکه انرژی كوبه به میزان 20/ 2 برابر شده است، اما با توجه به سطح تماس كوبه با خاک، عمق تراكم ناشي از اعمال ضربه در خاک به میزان75 / ۳2 درصد كمتر شده است.


کلمات کلیدی:

روش تراکم دینامیکی . روش اجزاء محدود . کوبه کروی . کوبه مخروطی . کوبه استوانه ای تخت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تراکم دینامیکی , روش اجزاء محدود , کوبه کروی , کوبه مخروطی , کوبه استوانه ای تخت ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مجاورت شیروانی های تحت اثر جریان آب های زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده های عمیق با روش اجزاء محدود

 

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت باربری شمع . شیروانی . تراوش آب های زیرزمینی . روش اجزاء محدود

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری شمع , شیروانی , تراوش آب های زیرزمینی , روش اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدون شبکه ی المان طبیعی

خلاصه
در مدل سازی عددی مسائل مهندسی، به طور معمول روش های عددی مانند روش اجزاء محدود( FEM )، روش تفاضلات محدود ( FDM ) ووش حجم محدود ( FVM )مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال با توجه به محدودیت ها و نواقص این روش ها، استفاده از روش های بدونشبکه برای حل مسائل مهندسی رو به گسترش است. تفاوت عمده ی روش اجزاء محدود و روش های بدون شبکه در مرحله ی تولید شبکه )مش(است، که این باعث ایجاد توابع شکل متفاوتی در این دو روش می شود. در این مقاله، ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدونشبکه ی المان طبیعی ( NEM ) مورد ارزیابی قرار گرفته است، که این روش بر پایه ی مفاهیمی همچون دیاگرام ورونی و مثلث سازی دلانی استواراست. در روش المان طبیعی به صورت معمول از دورنیاب سیبسون استفاده می شود که خاصیت مهم و ویژگی اصلی این نوع درونیاب، تامینخاصیت دلتای کرونکر است. نتایج آنالیز ظرفیت بابری به دست آمده از روش بدون شبکه المان طبیعی با روش اجزاء محدود مورد مقایسه قرارگرفته است. با انجام این مقایسه می توان دریافت که NEM یک روش عددی قابل اعتماد و مناسب برای مطالعه ی ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها است.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری شمع ها . روش های بدون شبکه . روش اجزاء محدود . NEM . تابع شکل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری شمع ها , روش های بدون شبکه , روش اجزاء محدود , NEM , تابع شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی بارگذاری دینامیکی میله با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
امروزه یکی از مهمترین مسائل معکوس در علوم مهندسی، مسئله به دست آوردن نیروی اعمالی به یک جسم از طریق مقادیر اندازهگیری شدهیجابهجایی، شتاب و یا کرنش نقاط درون دامنه آن جسم است. لذا در این مقاله سعی شده است که با در دست داشتن مقادیر جابهجایی یک سری ازنقاط درون دامنه یک میله در حوزه زمان؛ مکان و زمان نیروی دینامیکی وارد به میله تخمین زده شود. ایده اصلی در این روش استفاده از روشحداقل مربعات در کنار روشهای پرکاربرد اجزاء محدود و نیومارک است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات، جابهجایی میله دربرابر بارهای ضربه با استفاده از روش اجزاء محدود و نیومارک به دست میآید. از مزیتهای این روش در مقایسه با روشهای مشابه میتوان بهسرعت و دقت قابل قبول آن اشاره کرد.


کلمات کلیدی:

مسئله معکوس . شناسایی بارگذاری دینامیکی میله . روش اجزاء محدود . روش نیومارک . روش حداقل مربعات

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسئله معکوس , شناسایی بارگذاری دینامیکی میله , روش اجزاء محدود , روش نیومارک , روش حداقل مربعات ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزميني به كمك مدلسازي سه بعدي

خلاصه
تغيير زياد مشخصههاي مكانيكي خاكهاي رسي در اثر تغيير رطوبت، آنها را به يكي از مستعدترين خاكها براي استفاده از شمعها تبديل كرده است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر تغييرات سطح آب زيرزميني بر ظرفيت باربري نهايي شمعهاي درجا ريز بتني با قطرهاي متفاوت در خاك رسي نرم است. در اين مقاله، با توجه به زمانبر بودن و هزينههاي بالاي آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي روي شمعها، از مدلسازي عددي به جهت پيشبيني رفتار شمع تحت اثر بار افقي استفاده شده است. با بهرهگيري از مدلهاي PLAXIS 3D( كمك نرمافزار اجزاء محدود ( 2015 و توزيع لنگرخمشي در شمعها، مورد بررسي قرارگرفته و p-y بهدستآمده، تأثير تغيير در سطح آب زيرزميني در خاك رسي نرم بر روي منحني درنهايت با يكديگر مقايسه ميشوند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه تك شمعهاي با قطر كوچكتر، كاهش محسوستري در ظرفيت باربري نهايي خود در اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني دارند.


كلمات كليدي:

شمع . روش اجزاء محدود . رس . پلكسيس سه بعدي . ظرفيت باربري 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش اجزاء محدود , رس , پلكسيس سه بعدي , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزميني به كمك مدلسازي سه بعدي

خلاصه
تغيير زياد مشخصههاي مكانيكي خاكهاي رسي در اثر تغيير رطوبت، آنها را به يكي از مستعدترين خاكها براي استفاده از شمعها تبديل كردهاست. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر تغييرات سطح آب زيرزميني بر ظرفيت باربري نهايي شمعهاي درجا ريز بتني با قطرهاي متفاوت در خاكرسي نرم است. در اين مقاله، با توجه به زمانبر بودن و هزينههاي بالاي آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي روي شمعها، از مدلسازي عددي بهجهت پيشبيني رفتار شمع تحت اثر بار افقي استفاده شده است. با بهرهگيري از مدلهاي PLAXIS 3D( كمك نرمافزار اجزاء محدود ( 2015و توزيع لنگرخمشي در شمعها، مورد بررسي قرارگرفته و p-y بهدستآمده، تأثير تغيير در سطح آب زيرزميني در خاك رسي نرم بر روي منحنيدرنهايت با يكديگر مقايسه ميشوند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه تك شمعهاي با قطر كوچكتر، كاهش محسوستري در ظرفيت باربرينهايي خود در اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني دارند.


كلمات كليدي:

شمع . روش اجزاء محدود . رس . پلكسيس سه بعدي . ظرفيت باربري

نویسندگان :

امير كاشكي ، ابوالفضل باغباني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش اجزاء محدود , رس , پلكسيس سه بعدي , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل شمعهاي تکی و گروه شمع تحت بار جانبی

خلاصه
علاوه بر تحمل نیروي محوري، شمع قادر به مقاومت در برابر بار جانبی نیز می باشد . شمع هاي داراي بارگذاري جانبی در بعضی از سازه هاي ساحلی و نیز پل ها وجود دارند . تحت بار جانبی شمعدچار تغییر شکل جانبی شده و این امر سبب اعمال نیروهاي فشاري از طرف خاك احاطه کننده به شمع خواهد شد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دستی حداکثر ظرفیت باربري شمع منفرد و گروه شمع بدست آمده و سپس با استفاده از روش اجزاء محدود و تیر بر بستر ارتجاعی شمع هاي تحت بارگذاري جانبی و درجا در خاكهاي رسی مورد تحلیل قرار گرفت. براي مدلسازي  و از PLAXIS 3D Foundation نسخه 8,2 و در حالت سه بعدي از نرم افزار PLAXIS شمع به صورت دو بعدي از نرم افزار اجزا محدود استفاده شدهاست. براي مدلسازي خاك مدل موهر- کلمب به کار رفتهاست. در مدل بار استاتیکی بر ALLPILE نرم افزار تیر بر بستر ارتجاعی سر شمع اعمال شده است و نتایج حاصله براي نیروي برشی و لنگر خمشی در طول شمع بدست آمده است . در نهایت نتایج حاصله از روش هاي مختلف براي شمعهاي منفرد و گروه شمع مقایسه گردید.


کلمات کلیدي :

شمع، بار جانبی، رفتار الاستو- پلاستیک، روش اجزاء محدود، روش تیر بر بستر ارتجاعی

نویسندگان :

شهره علاالدینی ،احمدرضا محبوبی اردکانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , بار جانبی , رفتار الاستو , پلاستیک , روش اجزاء محدود , روش تیر بر بستر ارتجاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 944
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده با دیواربرشی فولادي

خلاصه
دیوارهاي برشی فولادي براي مقابله با نیروهاي جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهاي بلند در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است .این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش میباشد در ساخت ساختمانهاي جدید و همچنین تقویت ساختمانهاي موجود بخصوص در کشورهاي زلزله خیزي همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است. است. استفاده از این سیستم سازه اي در مقایسه با قابهاي فولادي ممان گیر تا حدود % 50 صرفه جویی در مصرف فولاد را در سازه ساختمانها بهمراه داشته است.لزوم انجام مطالعات در زمینه دیوارهاي برشی فولادي با ورق براي بررسی رفتار دقیق این سازه ها امري مهم و ضروري می باشد.لذا در این مقاله با استفاده از روش اجزا ارائه شده و به کمک آنها رفتار غیرخطی تاریخچه زمانی Abaqus محدود چهار مدل تحلیلی 12،8،5 و 18 طبقه در نرم افزار اجزا محدود تحت زلزله هاي طبس، نورثریج و هلنا ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

دیوار برشی فولادي، روش اجزاء محدود، شکل پذیري، کمانش

نویسندگان :

عباس حق اللهی ، علیرضا لاسمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادي , روش اجزاء محدود , شکل پذیري , کمانش ,
:: بازدید از این مطلب : 1121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددي یک قطعه آزمایشگاهی جهت اندازه گیري چقرمگی شکست سنگ ها

خلاصه
ارزیابی چقرمگی شکستمواد سنگی در شاخه هاي مختلف مهندسی مانند حفاري تونل ها، شکست هیدرولیکی، و بویژه در شکست هاي وابسته به زمین شناسی و زلزله شناسی بسیار اهمیت دارد. چقرمگی شکست سنگ خاصیتی از ماده سنگی است که میزان مقاومت آن را در برابر گسترش ترك بیان می کند و با استفاده از روشهاي گوناگون آزمایشگاهی قابل اندازه گیري می باشد. در این مقاله چقرمگی شکست قطعه نیمه دیسک تركدار با استفاده از روش اجزاء محدود در دو حالت سه بعدي و دو بعدي مورد توجه قرار می گیرد. با استفاده از آنالیز تعداد وسیعی از این نمونه I سنگی، رابطه اي سودمند به منظور ارزیابی ضریب شدت تنش بی بعد شده در مودشکست ارائه می گردد.


کلمات کلیدي:

قطعه نیمه دیسک ترك دار، روش اجزاء محدود، ماده سنگی، چقرمگی شکست

نویسندگان :

محمد جواد البرزي اوانکی ، مجیدرضا آیت اللهی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قطعه نیمه دیسک ترك دار , روش اجزاء محدود , ماده سنگی , چقرمگی شکست ,
:: بازدید از این مطلب : 1019
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه