<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعیین فشارهای تعادلی زمین در سینه کار حفاری تونل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

TBM . مکانیزم خرابی . فشار تعادلی زمین . فشار سینه کار . روش تحلیلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , مکانیزم خرابی , فشار تعادلی زمین , فشار سینه کار , روش تحلیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی واقع بر بستر مسلح با ژئوسل

خلاصه
از آنجا که خاکها علیرغم مقاومت فشاری قابل توجه، عملکرد مناسبی در تحمل کشش ندارند، لذا در چند دههی اخیر، استفاده از انواعژئوسنتتیکها نظیر ژئوتکستایل، ژئوگرید و ژئوسل برای جبران این ضعف مورد توجه محققین قرار گرفته است. اگرچه در زمینهی تسلیح خاک باژئوسل، تحقیقات آزمایشگاهی و عددی متعددی صورت گرفته است، اما فقدان روش تحلیلی مناسب در این خصوص احساس میشود. از این رو،در این مطالعه سعی بر آن است تا یک روش تحلیلی مبتنی بر هر سه عامل اثر مقاومت جانبی، اثر توزیع تنش قائم و اثر غشایی جهت تعیین رفتارفشار-نشست پی دایرهای واقع بر بستر ماسهای مسلح با ژئوسل ارائه گردد. مدول الاستیسیتهی لایههای غیرمسلح و لایهی مسلح با ژئوسل )ژئوسل وخاک داخل سلولهای لایهی ژئوسل( به صورت یک مادهی مرکب، با استفاده از نتایج آزمایش سه محوری روی نمونههای خاک غیرمسلح و خاکمسلح بهدست آمده است. تطبیق قابل قبول نتایج حاصل از روش تحلیلی مورد نظر با نتایج حاصل از آزمایش روی پی واقع بر بستر مسلح با یک لایهژئوسل، مبین عملکرد مناسب روش تحلیلی مورد نظر است. همچنین تاثیر پارامترهایی نظیر سختی ژئوتکستایل مصرفی در ساخت ژئوسل و ارتفاع لایهی ژئوسل بر رفتار فشار-نشست بستر، بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

روش تحلیلی . منحنی فشار نشست . ژئوسل . مدول الاستیسیته 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تحلیلی , منحنی فشار نشست , ژئوسل , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 834
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تاثير پارامترهاي خاک بر پاسخ لرزهاي قطعات پيشساخته بتنی پوششهاي تونل

چكيده
سالهاست که به منظور نگهداری و ایمنی تونلهای حفر شده به روش تمام مقطع از قطعات بتنی پیش ساخته استفاده میشود. رفتاراین قطعات بتنی پیش ساخته در برابر بارهای استاتیکی توسط محققین بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. اما رفتار لرزهای ایننوع از سیستمهای نگهداری علیرغم اهمیت بسیار آنها، موضوعی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیرمحیط دربرگیرنده تونل بر عملکرد و پاسخ قطعات بتنی پوشش تونلها تحت بارگزاری لرزهای مورد برررسی قرار گرفته است. در اینراستا تحلیلهای عددی در محیطهای متفاوت خاک تحت بارهای ناشی از زمینلرزه به روش تفاضل محدود و با استفاده از نرمافزار FLAC3D  انجام شده است. پاسخ دینامیکی قطعات بتنی بر اساس تغییرات نیروهای محوری، نیروی برشی و ممان خمشی با مطالعهتاثیر پارامترهایی چون مدول تغییرشکل پذیری، ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ضخامت پوشش نگهداری مورد مطالعهقرار گرفته است. همچنین مقایسهای بین نتایج حاصل از مدلسازی عددی با روشهای تحلیلی ارائه شده است، که برای پوششهاییبهصورت یک حلقه کامل و بدون اتصال توسعه داده شده اند، صورت گرفته است. بهطور کلی نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایشمدول تغییرشکل پذیری و زاویه اصطکاک داخلی، مقدار ممان خمشی بیشینه کاهش، مقدار نیروی محوری بیشینه ابتدا کاهش وسپس افزایش و مقدار تنش برشی افزایش مییابد. همچنین با افزایش ضخامت پوشش نگهداری، ممان خمشی بهطور چشمگیریافزایش مییابد اما مقادیر نیروی محوری و تنش برشی تغییر محسوسی ندارد. علاوهبر این نتایج حاصل از تحلیلهای عددی نشان میدهد که تفاوت زیادی بین مقادیر حاصل از روش عددی و روش تحلیلی وجود ندارد.


واژه هاي کليدي:

قطعات بتنی پیشساخته . بارگزاری لرزهای . FLAC3D . روشعددی . روش تحلیلی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قطعات بتنی پیشساخته , بارگزاری لرزهای , FLAC3D , روشعددی , روش تحلیلی , ,
:: بازدید از این مطلب : 661
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تاثير پارامترهاي خاک بر پاسخ لرزهاي قطعات پيشساخته بتنی پوششهاي تونل

چكيده
سالهاست که به منظور نگهداری و ایمنی تونلهای حفر شده به روش تمام مقطع از قطعات بتنی پیش ساخته استفاده میشود. رفتاراین قطعات بتنی پیش ساخته در برابر بارهای استاتیکی توسط محققین بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. اما رفتار لرزهای ایننوع از سیستمهای نگهداری علیرغم اهمیت بسیار آنها، موضوعی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیرمحیط دربرگیرنده تونل بر عملکرد و پاسخ قطعات بتنی پوشش تونلها تحت بارگزاری لرزهای مورد برررسی قرار گرفته است. در اینراستا تحلیلهای عددی در محیطهای متفاوت خاک تحت بارهای ناشی از زمینلرزه به روش تفاضل محدود و با استفاده از نرمافزار FLAC3D  انجام شده است. پاسخ دینامیکی قطعات بتنی بر اساس تغییرات نیروهای محوری، نیروی برشی و ممان خمشی با مطالعهتاثیر پارامترهایی چون مدول تغییرشکل پذیری، ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ضخامت پوشش نگهداری مورد مطالعهقرار گرفته است. همچنین مقایسهای بین نتایج حاصل از مدلسازی عددی با روشهای تحلیلی ارائه شده است، که برای پوششهاییبهصورت یک حلقه کامل و بدون اتصال توسعه داده شده اند، صورت گرفته است. بهطور کلی نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایشمدول تغییرشکل پذیری و زاویه اصطکاک داخلی، مقدار ممان خمشی بیشینه کاهش، مقدار نیروی محوری بیشینه ابتدا کاهش وسپس افزایش و مقدار تنش برشی افزایش مییابد. همچنین با افزایش ضخامت پوشش نگهداری، ممان خمشی بهطور چشمگیریافزایش مییابد اما مقادیر نیروی محوری و تنش برشی تغییر محسوسی ندارد. علاوهبر این نتایج حاصل از تحلیلهای عددی نشان میدهد که تفاوت زیادی بین مقادیر حاصل از روش عددی و روش تحلیلی وجود ندارد.


واژه هاي کليدي:

قطعات بتنی پیشساخته . بارگزاری لرزهای . FLAC3D . روشعددی . روش تحلیلی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قطعات بتنی پیشساخته , بارگزاری لرزهای , FLAC3D , روشعددی , روش تحلیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب بتن مسلح . میانقاب مصالح بنایی . بازشو . روش تحلیلی . مقاومت جانبی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب بتن مسلح , میانقاب مصالح بنایی , بازشو , روش تحلیلی , مقاومت جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش تحلیلی برای برآورد ظرفیت برشی پانل های دیوار برشی فولادی سرد شکل دهی شده با پوشش فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش تحلیلی . پانل های دیوار برشی CFS . مقاومت برشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تحلیلی , پانل های دیوار برشی CFS , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین آب ورودي به تونل با استفاده روش هاي تحلیلی و تجربی (مطالعه موردي: تونل انتقال آب از بند انحرافی چهل چاي به پشت سد نرماب)

خلاصه
حفر تونل هاي انتقال آب یکی از مشکلترین انواع حفاري تونل ها است. از جمله مواردي که در این نوع تونل ها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، خطر هجوم آب زیرزمینی به درون تونل در مناطق کارستی، گسلی و خرد شده و در زیر تراز آب زیرزمینی می باشد. تونل انتقال آب چهل- چاي بخشی از پروژه سد مخزنی نرماب و توسعه منابع آب رودخانه هاي نرماب، چهلچاي و خرمالو در استان گلستان است. این تونل آب رودخانه چهلچاي را به پشت سد نرماب منتقل خواهد کرد. این تونل از مسیري با لیتولوژي هاي مختلف، زون هاي خردشده وگسلی عبور خواهد کرد و به جز در پورتالهاي ورودي و خروجی در زیر تراز آب قرار دارد. لذا ضروري است که مقدار جریان آب ورودي در بخش هاي مختلف به داخل تونل حتی المقدور پیش بینی و در ملاحظات حفر تونل در نظر گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش هاي تحلیلی و تجربی مقدار آب ورودي به تونل برآورد شده و نتایج آن براي مقاطع مختلف در مسیر تونل ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

آب ورودي، تونل چهلچاي، روش تجربی، روش تحلیلی، آب زیرزمینی

نویسندگان :

مرتضی رمضانی ، غلامرضا لشکري پور ، محمد غفوري ، صادق طریق ازلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب ورودي , تونل چهلچاي , روش تجربی , روش تحلیلی , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 1091
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز تحلیلی و عددی و تغییر مکان های ایجاد شده اطراف تونل های دایره ای براساس تئوری غیر خطی الاستوپلاستیک

 

آنالیز تحلیلی و عددی و تغییر مکان های ایجاد شده اطراف تونل های دایره ای براساس تئوری غیر خطی الاستوپلاستیک

 

کلمات کلیدی :

تنش ، جابجایی ، روش تحلیلی ، روش عددی ، تونل دایره ای

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تنش , جابجایی , روش تحلیلی , روش عددی , تونل دایره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه