<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دیواره چاه انحرافی به کمک روش ارزیابی کمی ریسک دریکی ازمیادین جنوب غرب ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری دیواره چاه . مدل مکانیکی زمین . تنش افقی حداقل وحداکثر . آنالیز کمی ریسک . روش مونت کارلو . نمودار تورنادو

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری دیواره چاه , مدل مکانیکی زمین , تنش افقی حداقل وحداکثر , آنالیز کمی ریسک , روش مونت کارلو , نمودار تورنادو ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی سد خاکی جامیشان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی . پایداری شیروانی . روش مونت کارلو . ضریب اطمینان . قابلیت اطمینان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پایداری شیروانی , روش مونت کارلو , ضریب اطمینان , قابلیت اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی سیستم نگهداری تونل دوقلوی پونه (زون 9) با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی

چكیده
ناپایداری تونلها به دو صورت موضعی و کلی )رمبندگی( رخ میدهد و غالباً مشکلات زمانی و مالی قابل توجهی برای پروژهها بوجود می آورد. درناپایداری های موضعی گوه هایی محدود از سقف و دیواره آزاد شده و به درون تونل می لغزند ولی در ناپایداری های کلی، روباره ناپایدار شده وتونل فرو میریزد. برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای پایدارسازی تونلها، روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی موجود میباشد. معمولاًدر محیط های خاکی بهترین راهکار ترکیبی از روشها با درنظر گرفتن پارامترهای هندسی در مدلسازیها، سطح آب زیرزمینی، پارامترهایژئوتکنیکی خاک و ارتفاع روباره برای تحلیل پایداری و پایدارسازی تونلها است.در این مقاله مدلسازی زون خاکی تونل پونه و سیستم نگهداری با استفاده از روش تحلیلی ) نرمافزار (Rocsupport و روش عددی) نرمافزارهای Plaxis 3D و (Phase2 انجام گرفت. آنالیز احتمالاتی نیز با غیرقطعی فرض نمودن پارامترهای ژئومکانیکی خاک شامل مدول یانگ وزاویه اصطکاک داخلی خاک که بیشترین تاثیر در پایداری و ضریب ایمنی محیط ناهمگن تونل را دارند به روش مونت کارلو انجام شد. نتایج این - بررسیها در نهایت به حذف کفبند و ارائه یک سیستم نگهداری بهینه در طاق و پاطاق تونل منجر شده است.


واژههای کلیدی:

تونل دوقلوی پونه . آنالیز احتمالاتی . روش مونت کارلو . تحلیل عددی .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلوی پونه , آنالیز احتمالاتی , روش مونت کارلو , تحلیل عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل پارگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال

خلاصه
یکی از انواع دیوارهاي حائل مسلح از ترکیب خاك وتسمه هاي گالوانیزه بدست می آید. گسیختگی در تسمه ها به دو صورت پارگی و بیرون کشیدگی می تواند رخ دهد . تعیین ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی از مهم ترین بخش هاي محاسباتی می باشد که همواره با منابع مختلف عدم قطعیت همراه است. قسمتی از این عدم قطعیت ناشی از تغییرات خصوصیات توده خاك در نقاط مختلف آن می باشد. روش هاي قطعی طراحی تسمه ها, ضریب اطمینان را با استفاده از مقادیر ثابت پارامترها محاسبه می کنند که حاصل آن تنها یک مقدار ضریب (Deterministic) اطمینان در مقابل گسیختگی تسمه ها می باشد. با استفاده از روش هاي احتمالاتی می توان منحنی توزیع ضریب اطمینان را بدست آورد که در نتیجه آن نحوه تغییرات, حدود تغییرات و سایر مسائل مربوط به آن در صورت تغییر در مقادیر پارامترهاي موثر قابل بررسی خواهد بود. در این مقاله به محاسبه منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل پارگی تسمه ها با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال پرداخته شده است. به منظور انجام محاسبات نوشته شده و یک مثال با استفاده از آن بررسی شده است. در نهایت مقایسه اي بین نتایج حاصل از این MATLAB برنامه اي در محیط نرم افزار روش و روش مونت کارلو ارائه گردیده که گواهی بر دقت و صحت روش مورد استفاده می باشد.


کلمات کلیدي:

دیوار حائل مسلح, ضریب اطمینان, توزیع نرمال, روش مونت کارلو

نویسندگان :

سید آپتین آتش زر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل مسلح , ضریب اطمینان , توزیع نرمال , روش مونت کارلو ,
:: بازدید از این مطلب : 558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال

خلاصه
یکی از انواع دیوارهاي حائل مسلح از ترکیب خاك وتسمه هاي گالوانیزه بدست می آید. گسیختگی در تسمه ها به دو صورت پارگی و بیرون کشیدگی می تواند رخ دهد . تعیین ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی از مهم ترین بخش هاي محاسباتی می باشد که همواره با منابع مختلف عدم قطعیت همراه است. قسمتی از این عدم قطعیت ناشی از تغییرات خصوصیات توده خاك در نقاط مختلف آن می باشد. روش هاي قطعی طراحی تسمه ها, ضریب اطمینان را با استفاده از مقادیر ثابت پارامترها محاسبه می کنند که حاصل آن تنها یک مقدار ضریب (Deterministic) اطمینان در مقابل گسیختگی تسمه ها می باشد. با استفاده از روش هاي احتمالاتی می توان منحنی توزیع ضریب اطمینان را بدست آورد که در نتیجه آن نحوه تغییرات, حدود تغییرات و سایر مسائل مربوط به آن در صورت تغییر در مقادیر پارامترهاي موثر قابل بررسی خواهد بود. در این مقاله به محاسبه منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگی تسمه ها با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال پرداخته شده است. به منظور انجام نوشته شده و یک مثال با استفاده از آن بررسی شده است. در نهایت مقایسه اي بین نتایج حاصل MATLAB محاسبات برنامه اي در محیط نرم افزار از این روش و روش مونت کارلو ارائه گردیده که گواهی بر دقت و صحت روش مورد استفاده می باشد.


کلمات کلیدي:

دیوار حائل مسلح, ضریب اطمینان, توزیع نرمال, روش مونت کارلو

نویسندگان :

سید آپتین آتش زر

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل مسلح , ضریب اطمینان , توزیع نرمال , روش مونت کارلو ,
:: بازدید از این مطلب : 886
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی قابلیت اعتماد عمق ترک کششی خاکریز با استفاده از روش ترکیب منحنی توزیع متغییرها

به خاطر ماهيت غير همگن خاک وعدم قطعيت پارامترهای آن حتي در محدوده ی كوچکي از ناحيه ی مورد بررسي، ارائه تنها یک عدد به عنوان پارامتر خاک ناحيه ی مورد بررسي منطقي نمي باشد. به همين دليل استفاده از روش های قابليت اعتماد در ارزیابي پارامترهای خاک جایگاه ویژه ای پيدا نموده است. در روش ارزیابي قابليت اعتماد تلاش مي شود تا با بکار گيری دامنه ای از مقادیرممکن برای متغييرها،دامنه تغييرات تابع هدف تعيين گردد. دراین مقاله بانسبت دادن دامنه هایي از مقادیر محتمل ضریب چسبندگي خاک، (زاویه اصطکاک داخلي خاک) ، (وزن مخصوص خاک) رابطه عمق ترک (c )برای متغييرهای و بفرم نرمال درنظرگرفته شده و ، ،c كششي درخاكریز ارزیابي گردیده است. برای این منظور تابع توزیع متغييرهای منحني توزیع عمق ترک كششي (Jointed Distribution) بااستفاده از روابط حاكم درروش تركيب منحني توزیع متغييرها درخاک تعيين ورابطه عمق ترک كششي درخاک بدست آمده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با روش مونت نشان دهنده ی( Mont Carlo) كارلو دقت بالای این روش مي باشد.


واژ ههای کلیدی:

قابلیت اعتماد ، عمق ترک کششی درخاک ، منحنی توزیع متغییرها،روش مونت کارلو

نویسندگان :

سید محمد حسین حسینی (کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

بنیامین فرهادی دره ساری (کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اعتماد , عمق ترک کششی درخاک , منحنی توزیع متغییرها , روش مونت کارلو ,
:: بازدید از این مطلب : 1491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت کارلو و نرم افزار Geoslope و تحلیل پایداري تکی هگاه چپ سد لتیان

امروزه با ارائه روش هاي نوین در علم آمار و کاربرد این روش ها در علوم مهندسی، تحلیل هاي احتمالی در کنار تحلیل هاي قطعی محبوبیت یافته اند. در این اینگونه تحلیل ها در مهندسی ژئوتکنیک، به همراه هر پارامتر، تغییرپذیري هاي هر پارامتر نیز در نظر گرفته م یشود که در نتیجه، مفهوم قابلیت اعتماد به ضریب اطمینان در کنار ضریب اطمینان بیان می گردد. براي محاسبه ضریب قابلیت اعتماد، از میانگین و انحراف معیار براي ضریب اطمینان می شود. در این تحقیق، در ابتدا مراحل محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت کارلو بیان شده است. سپس در مورد تغییرپذیري هاي مهم در بررسی پایداري شیب صحبت شده است و به منظور کاربرد مطالب ارائه شده، پایداري تگیه گاه سمت چپ سد لتیان که در سال 84 دچار لغزش موضعی شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است به این ترتیب که با استفاده از روش قابلیت اعتماد به این شیب محاسبه گردیده است. این ضریب براي روش هاي Geoslope مونت کارلو و نرم افزار  2متغیر / 0 تا 5 / مختلف از 9 است. در انتها نیز تاثیر مقدار تغییرپذیري ها در ضریب قابلیت اعتماد بیان شده است. 


 کلمات کلیدي:

ضریب قابلیت اعتماد، روش مونت کارلو، نرم افزار ، Geoslope ،پایداري شیروانی، سد لتیان

نویسندگان :

منصور فدایی (دانشجوي کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب قابلیت اعتماد , روش مونت کارلو , نرم افزار , Geoslope , پایداري شیروانی , سد لتیان ,
:: بازدید از این مطلب : 1657
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه