<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پایدارسازي گود به روش میخ کوبی و بررسی عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي دوبعدي

خلاصه
یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهري، پایدارسازي جداره هاي قائم و شیبدار خاکی می باشد. به منظورجلوگیري از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاك برداري ها، سازه موقتی را براي مهار ترانشه اجرا می کنند که به اصطلاح سازه نگهبان نامیده می شود. متاسفانه بسیاري هنوز فکر می کنند که بکارگیري تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداري هزینه و زمان بیهوده اي را به کار تحمیل می کند، در حالیکه گودبرداري اصولاً از کارهاي پیچیده و خطرناك مهندسی محسوب می شود. روش مناسب گودبرداري با توجه به شرایط و جنس خاك، عمق و ابعاد گودبرداري، موقعیت و نحوه قرارگیري محل گود، سطح آب زیرزمینی، تامین ایمنی همسایه هاي مجاور پروژه، هزینه هاي پایدارسازي و مشکلات و محدودیت هاي اجرایی انتخاب می گردد. یکی از روش هاي پایدارسازي که امروزه در محیط هاي شهري بسیار مورد استفاده قرار می گیرد روش میخ کوبی یا همان نیلینگ است که متاسفانه گاهی شاهد خرابی هاي جزئی و یا کلی در گود هستیم. . بنابراین طراحی ایمن و اقتصادي دیوار هاي میخ کوبی شده تحت بار هاي جانبی بخصوص در مناطق شهري از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در نتیجه تحلیل مهندسی دقیق تغییر شکل هاي جانبی در ترکیب ظرفیت خمشی و برشی میخ ها و اندرکنش خاك- سازه، مرحله اي پیچیده در طراحی این سامانه بشمار می رود. در این تکنیک، جدارهاي خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداري با استفاده از شبکه اي از میلگردهاي فولادي که تا عمق مشخصی در خاك فرورفته و 10، اطراف آن را پوششی از دوغاب سیمان فراگرفته، پایدار می شود. در این تحقیق ابتدا گود مورد نظر توسط سیسستم میخ کوبی در عمق هاي 8 10و 12 متري در هرسه عمق گود براي دو پارامتر ، دو بعدي پایدار شده و سپس تاثیر طول میخ هایی به طول 8 plaxis و 12 متري در نرم افزار ضریب اطمینان و جابجایی افقی که از مهمترین پارامترهاي پایداري گود هستند بیان می شود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش میخ کوبی، ضریب اطمینان، جابجایی افقی

نویسندگان :

دانیال هادي زاده بزاز ، محمود وفائیان ، مسعود میرمحمدصادقی ، علی اولیائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش میخ کوبی , ضریب اطمینان , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 878
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه و بررسی عددي دو روش میخ کوبی و انکراژ در نرم افزار plaxis بمنظور پایدار سازی گودها

خلاصه
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته است پایدارسازي گودها می باشد. اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله عرضی صفرساختمان ها از یکدیگر در بسیاري از نقاط باعث شده گودبرداري امري دلهره آور و نگران کننده براي مالکان ساختمان ها و همسایگان شود. متاسفانه بسیاري هنوز فکر می کنند که بکارگیري تمهیدات ایمنی لازم درگودبرداري هزینه و زمان بیهوده اي را به کار تحمیل می کند، در حالیکه گودبرداري اصولاً از کارهاي پیچیده و خطرناك مهندسی محسوب می شود. به منظورجلوگیري از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاك برداري ها، سازه موقتی را براي مهار ترانشه اجرا می کنند که به اصطلاح سازه نگهبان نامیده می شود. براي پایدارسازي گودها روش هاي متفاوتی از جمله میخ کوبی، انکراژ، خرپا و مهار متقابل می توان بیان کرد. از بین روش هاي بیان شده روش میخ کوبی و روش انکراژ از نظر روش اجرا و مسائل دیگر به هم شیبه بوده و امروزه کاربرد بیشتري نسبت به روش هاي دیگر دارد. در هر دو روش ابتدا گمانه هایی به عمق مشخص در  دیواره گود حفر شده و سپس در روش میخ کوبی میلگرد هاي فولادي و در روش انکراژ میلگرد هاي فولادي و یا کابل هایی در داخل گمانه حفر شده قرار می گیرد. طول و زایه بهینه این میلگرد ها در نرم افزار محاسبه می شود. در روش میخ کوبی پس از قرار دادن آرماتور ها در داخل خاك اطراف آن را از دوغاب پر می کنند ولی در روش انکراژ تنها قسمت انتهایی کابل دوغاب ریزي می شود تا پس از گیرش کامل قسمت آزاد کابل ها توسط جک هایی کشیده و به اصطلاح پیش تنیده شود. در این مقاله ابتدا هر دو روش میخ کوبی و انکراژ بیان و سپسفواید و معایب آن ها مدل سازي شده و دو پارامتر plaxis مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز یک گود با روش میخ کوبی و همچنین روش انکراژ در نرم افزر ضریب اطمینان و جابجایی افقی که از مهمترین پارامتر هاي پایدارسازي گود می باشد در هر مدل بیان و مقایسه شده است.

کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش میخ کوبی، روش انکراژ، نرم افزار plaxis

نویسندگان :

دانیال هادي زاده بزاز ، محمود وفائیان ، مسعود میرمحمدصادقی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش میخ کوبی , روش انکراژ , نرم افزار plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداري دیواره گود توسط روشنوین ترکیب میخ کوبی و انکر در نرم افزار plaxis

خلاصه
امروزه در بسیاري از پروژه هاي ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداري شود که جداره ها ي آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیرز مین، کانال یا تاسیسات شهري (مانند ایستگاه مترو) و غیره صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر جداره هاي ناشی از رانش خاك بر اثر وز ن احتمالی رويخاك کنار خود آن و نیز سربارهاي گود می باشد . این سربارها میتوانند شامل خاك بالاتر از تراز افقی لبهي گود، ساختمان مجاور بارهاي ناشی از بهره برداري از معابر مجاور و غیره باشند . اگرچه اکثر ترانشه ها جنبه موقت دارند، اما به منظور جلوگیري از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاکبرداري، باید به کمک سیستم هاي مهاربند مناسب از دیواره گودها حمایت شود . پایدار سازي جدارهي گودبرداري ها با استفاده از سازههایی در قالب سیستم هاي مختلف نگهدارنده صورت میگیرد. سیستم هاي نگهبان شامل روشهایی مثل دیوار دیا فراگم ، شمع هاي پشت بند و سیستم هاي نگهدارنده شامل روش هاي آنکراژ، دوخت به پشت، مهارهاي عرضی و میخکوبی است . طراحی و اجراي سازه هاي نگهبان در مهندسی عمران داراي گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات ژئوتکنیکی، سازه اي، مصالح تکنولوژیکی، اجرایی و اقتصادي دارد. در نتیجه می توان بیان کرد که انتخاب روش مناسب به جمع شرایط تاثیرگذار بستگی دارد. از سوي دیگر، تئوري ها و روش هاي  اجرایی گودبرداري و سازه هاي نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متاثر از ملاحظات اجرایی و تجربی است . در اکثر پروژه هاي گودبرداري از روش میخ کوبی و یا از روش انکر به صورت مستقل استفاده می شود. در این مقاله هر دو روش میخ کوبی و انکر بیان شده و سپس  plaxis گرفته در نرم افزار روش نوین ترکیب این دو روش بیان و گود در نظر توسط این روش ترکیبی مدل سازي و مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها بهینهترن حالت قرارگیري دو ردیف انکر بیان می شود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش میخ کوبی، روش انکراژ، روش ترکیبی

نویسندگان :

دانیال هادي زاده بزاز ، محمود وفائیان ، مسعود میرمحمدصادقی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش میخ کوبی , روش انکراژ , روش ترکیبی ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر وجود یک لایه خاک ضعیف در پایداری شیروانیهای خاکی

یکي از مسائل مهم مهندسي عمران به خصوص در مناطق شهری، پایداری جداره های قائم و شيبدار خاكي است. از مسائل مهم در بحث پایداری شيرواني ها، خاک تشکيل دهنده ی شيرواني ها است. در صورتي كه شيرواني ها از خاک هایي با خواص مطلوب  تشکيل شده باشند، پایداری شيرواني ها افزایش مي یابد. هدف این مقاله، بررسي اثر وجود یک لایه ضعیف خاک در داخل شيرواني خاكي، برضریب اطمینان شيرواني در حالت اسطاتيکي و شبه اسطاتيکي و در حالت شيرواني مسلح شده با ميخکوبي و بدون مسلح شد ي پرداخطه شده است. همانين اثمر عخامت لایه عفيخ خاكي و عمق قرار يری آن نيز مورد بررسي قرار رفطه است. نطایج حاصل كمه بما اسطفاده از نر م افزار GEOSLOPE به دست آمد، نشان داد كه وجود لایه ضعیف خاكي باعث كاهش عری اطمينان ميشود و با ضخيم تر شدن لایه ضعیف خاكي و همانين با افزایش عمق قرار گيری لایه ضعیف خاكي در ارتفاع شيرواني، ضریب اطمينان شيرواني كاهش مي یابد.

کلمات کلیدی:

شیروانی، پایداری استاتیکی و شبهاستاتیکی، روش میخ کوبی، نرمافزار GEOSLOPE

نویسندگان :

 مسعود عامل سخی (استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه صنعتی قم)

جعفر حسین پورلنبر (دانشجوی کارشناسیارشد ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی , پایداری استاتیکی و شبهاستاتیکی , روش میخ کوبی , نرمافزار GEOSLOPE ,
:: بازدید از این مطلب : 1454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه