<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی خطر پذیري خط لوله گاز ایران-پاکستان در برابر زلزله به کمک تحلیل عددي

خلاصه
وقوع زلزله و پیامدهاي آن همواره یکی از نگرانیهاي مردم و مسئولین کشورها به خصوص کشورهاي زلزله خیز نظیر ایران بوده است. حفظ ایمنی تأسیسات شهري و بین شهري شامل شبکههاي برق رسانی، آب رسانی، خطوط انتقال نفت و گاز در برابر این بارها، مطالعات دقیق و طراحیهاي مهندسی را طلب می کند. در این مقاله رفتار خط لولۀ انتقال گاز عسلویه به ایرانشهر تحت بارهاي لرزهاي ناشی از زلزلۀ طبس به کمک نرم افزار تحلیلی انسیس مورد مطالعه قرار گرفت. پاسخها بیانگر شدت گرفتن تنشها با زیاد شدن دامنۀ جابجاییهاست، همچنین میتوان فهمید که تغییرات تنش در قسمت زاویه دار لوله با نوسانات شدید ولی بزرگی کمتر همراه است.


کلمات کلیدي:

خطوط لوله مدفون، روشهاي عددي، اندرکنش خاك

نویسندگان :

محمد حسین حیدري ، سیامک عزیزسلطانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خطوط لوله مدفون , روشهاي عددي , اندرکنش خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 911
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل برگشتی وارز یابی تاثری تغیریات تراز مخزن سد بر پایداری زمین لغزش

در سال 89 و پس از یک دوره آبگيری و تخليه مخزن سد، شواهدی مبني بر بازفعالي یک زمينلغزش قدیمي بزرگ در جناح راست سد قلعه چای عجبشير در مجاورت یک روستای مسکوني مشاهده گردید. این زمينلغزش در مرحله مطالعات اوليه سد شناسایي شده و تاثير آب مخزن بر توده ناچيز تخمين زده شده بود؛ اما با توجه به قرار گرفتن زمينلغزش در حاشيه مخزن سد، امکان اثرگذاری آب مخزن به توده درحال لغزش وجود دارد. در این مقاله با استفاده از یک روش تحليل برگشتي پيشنهادی، پارامترهای مکانيکي توده تعيين شده و سپس ميزان تاثيرپذیری توده در حال لغزش از آب مخزن مورد ارزیابي قرار گرفته است. درنهایت با توجه به عدم قطعيتهای موجود تحليل احتمال شيرواني انجام شده است. نتایج حاصل از تحليلها و پایش زمينلغزش نشان دهنده افزایش سرعت حركت پس از اتمام دوره آبگيری و شروع تخليه مخزن ميباشد.


کلمات کلیدي:

زمینلغزش، سد قلعهچاي، آنالیز برگشتی, تاثیر سطح آب مخزن، روشهاي عددي

نویسندگان :

احسان دولت (کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمینلغزش , سد قلعهچاي , آنالیز برگشتی , تاثیر سطح آب مخزن , روشهاي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقايسه حداقل فشار لازم براي نگهداري سينه كار تونل با ماشين حفاري EPB به وسيله روشهايتحليلي - تجربي و عددي مطالعه موردي: خط هفت متروي تهران قطعه شمالي - جنوبي

برآورد فشار لازم براي نگهداري سينه كارتونل يكي از مهمترين عوامل در راندمان حفاري ماشين EPB در نواحي شهري است چرا كه اعمال فشار كمتر و يا بيشتر از حد تعادلي به سينه كار به ترتيب باعث فرونشست و بالازدگي در سينه كار و سطح زمين ميشود در نتيجه باعث توقف در حفاري نشست سطح زمين و اسيب بر ساختمان هاي اطراف تونل مي شود فشار لازم براي پايداري سينه كار تونل به كمك خاك موجود در اتاقك حفاري و مواد افزودني با كنترل سرعت گردش نقاله مارپيچي صورت ميگيرد. فشار مناسب براي نگهداري سينه كار با درنظر گرفتن پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي خاك ارتفاع روباره سطح ابزيرزميني پارامترهاي هندسي تونل و بارهاي ترافيكي و سازه اي به كمك روشهاي تحليلي و عددي برآورد مي شود.

 

كلمات كليدي:

نشست، بالازدگي، روشهاي تحليلي - تجربي، روشهاي عددي،EPB

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , بالازدگي , روشهاي تحليلي تجربي , روشهاي عددي , EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 1528
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونلهاي انحراف آب سد ونيار

سد ونيار يكي از بزرگترين پروژه هاي توسعه منابع آب استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه آجي چاي در حدود 3 كيلومتري پايين دست روستاي ونيار در اطراف تبريز در حال ساخت مي باشد . سيستم انحراف آب سد ونيار از دو رشته تونل به قطر 6 متر در جناح راست سد تشكيل شده است طول تونل شماره 1 ، 716 متر و طول تونل شماره 2 برابر 685 متر مي باشد . تونلهاي انحراف در داخل سنگهاي اولترا بازيك UB1 حفر شده اند . روشهاي تجربي و عددي جهت تحليل پايداري تونل ها بكار گرفته شده اند . با استفاده از روش طبقه بندي ژئو مكانيكي توده سنگ، مقدار RMR برابر 32 براي نواحي ورودي و خروجي تونلها بدست آمده است . با استفاده از سيستم طبقه بندي توده سنگ Q ، مقدار Q برابر 0/35 بدست مي آيد . به دليل وجود پتانسيل بالاي ناپايداري در قسمتهاي ورودي و خروجي تونلهاي انحراف آب، استفاده از سيستمهاي نگهداري تركيبي به جاي سيستم نگهداري منفرد پيشنهاد مي شود . در ساير نواحي بتن پاشي به ضخامت 10 سانتي متر به عنوان نگهداري موقت پيشنهاد مي شود . در اين تحقيق جهت تحليل عددي تونلها به دليل ساختار ناپيوستة منطقه، از نرم افزار UDEC استفاده شده است . نتايج بدست آمده از تحليل عددي نشان مي دهد كه در ورودي تونل 1 و خروجي تونل 2 به دليل وجود 2 دسته درزه در محل، استفاده از سيستمهاي نگهداري ميل مهار و شاتكريت به عنوان نگهداري موقت ضروري است . پوشش بتني دائم براي تونلهاي انحراف آب 50 سانتي متر در نظر گرفته شده است . سيستم نگهداري پيشنهادي توسط روشهاي تجربي مطابقت خوبي با نگهداري پيشنهادي توسط روش عددي دارد .

 

كلمات كليدي:

تحليل پايداري،روشهاي تجربي،تونل انحراف آب،روشهاي عددي،نرم افزار UDEC

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري , روشهاي تجربي , تونل انحراف آب , روشهاي عددي , نرم افزار UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيش بيني رقت زغال با باطله در روش استخراج جبهه كار طولاني در معادن زغالسنگ كرمان با استفاده از روشهاي تجربي

جهت پيش بيني رقت مواد معدني با باطله مي توان از روشهاي تجربي و تحليل عددي استفاده كرد . روشهاي تجربي بر اساس سيستم طبقه بندي ژئومكانيكي پايه ريزي شده اند . از جمله اين روشها روش " نمودار پايداري " و " روش رقت " مي باشند . در روش نمودار پايداري پارامترهايي نظير فاكتور تنش , شاخص كيفيت سنگ , جهت ناپيوستگي , فاكتور ثقل و شعاع هيدروليكي تعيين كنندة درجة پايداري كمربالا , عمق سنگهاي شكسته شده و در نتيجه اختلاط مواد معدني با باطله محسوب مي شوند . در اين مقاله اطلاعات و داده هاي جمع آوري شده از 5 كارگاه جبهه كار طولاني در منطقة زغالي كرمان با استفاده از روش " نمودار پايداري " مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد كه كارگاه ها از پتانسيل ناپايداري برخوردار هستند و ميزان ريزش كمربالا و درصد رقت بترتيب معادل 0/6 متر و %23 مي باشد . كه اين مقدار رقت در مقايسه با مقدار واقعي %3 بيشتر مي باشد . اين مقدار بيانگر آن است كه روشهاي تجربي از جمله روش " نمودار پايداري " ابزارهاي خوبي جهت تعيين رقت مي باشند .

 

كلمات كليدي:

رقت, نمودارپايداري, روش رقت, روشهاي عددي, جبهه كار طولاني

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 غلامرضا سعيدي  - عضو هيئت علمي دانشكدة صنعتي و معدني زرند، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

 بهرام رضايي  - استاد دانشكدة معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 كورش شهريار  - دانشيار دانشكدة معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 عزالدين بخت آور - دانشجودكتري استخراج معدن، دانشكدة معدن و متالورژي،دانشگاه صنعتي ام

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رقت , نمودارپايداري , روش رقت , روشهاي عددي , جبهه كار طولاني ,
:: بازدید از این مطلب : 1695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين ميزان تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ برروي جابجايي هاي ناشي از حفاري تونل ها

در اغلب تحليل هايي كه به هرشكل براي طراحي فضاهاي زيرزميني شيرواني ها و شالوده ها در سنگ يا برروي سنگ انجام ميگيرند به ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي توده هاي سنگي نياز مي باشد قطعه دوم آزاد راه زنجان - تبريز كه حدفاصل درياچه قوري گل بستان آباد تا تبريز است از گردنه صعب العبور شبلي عبور مي كند كه حذف اين گردنه بعلت ترافيك سنگين و نيز تلفات رانندگي زياد توسط دو حلقه تونل شمالي و جنوبي با طول تجمعي 4532 متر به شكل نعل اسبي با مشخصات دهانه 12 متر ، ارتفاع 10 متر در 25 كيلومتري جنوب شرقي تبريز درحال احداق مي باشند با توجه به وقوع سه بار ريزش در تونل جنوبي لزوم تغيير روش اجراي تونل بدون تغيير در سيستم نگهداري مدنظر قرارگرفت كه اولين گام در اين راستا يافتن پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ در زمان وقوع ريزش ها بود.

 

كلمات كليدي:

تونلهاي شبلي، تحليل حساسيت، روشهاي عددي، تحليل برگشتي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 رحمان داراي  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ دانشگاه صنعتي سهند
 
 مصطفي شريف زاده  - استاديار دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير
 
 مسعود داييان  - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهاي شبلي , تحليل حساسيت , روشهاي عددي , تحليل برگشتي ,
:: بازدید از این مطلب : 1880
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين فشار سينه كار درحفاري تونلها با EPBS با استفاده از روشعددي مطالعه موردي: متروي خط 7 تهران

امروزه با پيشرفت تكنولوژي حفاري تونلها عمدتا بصورت تمام مقطع و با استفاده از دستگاه هاي حفاري مكانيزه TBM انجام مي شود با توجه به اين موضوع كه حفاري تونلهاي شهري عمدتا با مشكل وجود آب مواجه مي باشد ماشينهاي حفاري با سپرتعادلي EPBS به عنوان راه حل اين مشكل مورد استفاده قرار ميگيرند يكي از پارامترهاي مهم درحفاري يا دستگاه هاي تمام مقطع مكانيزه EPB فشار سينه كار مي باشد تعيين مقدار اين فشار جهت جلوگيري از تخريب سينه كار و نشست زمين از يكسو و ممانعت از بالازدگي زمين از سوي ديگر بسيار مهم مي باشد بطور كلي روشهاي تعيين فشار سينه كار به سه دسته تجربي تحليلي و عددي تقسيم مي شوند كه با توجه به دقت پارامترهاي ومثر در فشار و همچنين فاز طراحي از اين روشها در تخمين فشار سينه كار استفاده مي شود از اين ميان روش عددي از دو ديدگاه تاييد مقادير حاصله از روشهاي تحليلي و تعيين فشار سينه كار در موارد خاص مانند برخورد تونل با معارضين مورد توجه خاص مي باشد كه دراين مقاله بصورت جامع مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

فشار سينه كار، روشهاي عددي، ماشينهاي EPB، ناپايداري تونل، متروي خط 7

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سعيد بداغ آبادي - كارشناس ارشد مكانيك سنگ دانشگاه تهران
 
 شكرالله زارع - دكتري تونلسازي دانشگاه صنعتي شاهرود
 
 مجيد آخوندي  - كارشناس ارشد استخراج معدن
 
 عباس معاديخواه - كارشناس ارشد مكانيك سنگ

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار سينه كار , روشهاي عددي , ماشينهاي EPB , ناپايداري تونل , متروي خط 7 ,
:: بازدید از این مطلب : 1728
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

استفادها ز روشهاي تحليلي و عددي براي تخمين نشست سطح زمين ناشي از حفاري مكانيزه قطعه شرقي - غربي تونل خط هفت متروي تهران

لزوم بررسي و تخمين ميزان نشست سطح زمين از مهمترين اصول طراحي تونلهاي كم عمق شهري مي باشد كه در صورت صحت مطالعات مي توان با اقدامات مقتضي مانع از بروز خ سارات برسازههاي سطحي و زيرسطحي شد دراين تحقيق پس از بررسي روش حفاري و عوامل تاثير گذار روش انتخاب شده بر ميزان نشست سطحي چهار مقطع از قطعه شرقي - غربي خط 7 متروي تهران به عنوان مقاطع با پتانسيل نشست سطحي بيشتر انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفت. اين بخش از پروژه مترو در نهشته هاي آبرفتي جوان تهران قرار داشته و بيشتر شامل خاكهاي ريزدانه ابرفت D مي باشد مسئله نشست زمين لزوما به يك طراحي در فضاي سه بعدي نياز دارد لذا نرم افزار FLAC 3DFLAC براي مطالعه پتانسيل نشست سطح زمين در طول مسير تونل مورد مطالعه انتخاب و استفاده شد. همچنين روشهاي تحليلي ساگاستا، لوگاناتان و پولوس ورويت و بوكر، و روش تجربي و تصادفي پك نيز براي بررسي بيشتر بروز پديده نشست زمين در مقاطع مورد مطالعه به كارگرفته شد.

 

كلمات كليدي:

نشست زمين، خط هفت متروي تهران، روشهاي عددي ، نرم افزار FLAC3D، روشهايتحليلي، روشهاي تجربي

نهمين همايش ملي تونل - 1390

 


نويسند‌گان:

[ ميثم رازي فر ] - كارشناس ارشد مهندسي معدن شرك مهندسي قدس نيرو
[ سيامك هاشمي ] - دكتر ژئوتكنيك
[ مهدي حسيني ] - استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني ره
[ حميدرضا يزدي نژاد ] - كارشناس زمين شناسي
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمين , خط هفت متروي تهران , روشهاي عددي , نرم افزار FLAC3D , روشهايتحليلي , روشهاي تجربي ,
:: بازدید از این مطلب : 2641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه