<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه نشست ریز شمع ها در خاك هاي ماسه اي به روش هاي عددي، تئوري و آزمایش هاي میدانی

خلاصه
300 (اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادي سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می mm ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک )کمتر از باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکی خاك اطراف نیز میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیق ترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربري ریز شمعها بسیار محدودمی باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادي از آنها تحت آزمایش بارگذاري قرار گرفت و نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه گردید که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربري نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربري نهایی به کمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار – تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر هاي مختلف بر روي ظرفیت باربري و نشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماري، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجراي آنها جمع آوري گردید و با مقایسۀ بین ظرفیت باربري نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربري نهائی ریز شمع به گونه اي دقیق تر ارائه گردید.


کلمات کلیدي:

نشست، ریزشمع، خاك ماسه اي، آزمایش میدانی

نویسندگان :

حسین نعیمائی روحانی ، سید محمد فرید آستانه ، مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود ، امیرمحمودزاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ریزشمع , خاك ماسه اي , آزمایش میدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1035
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت باربري ریزشمع ها با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاري

خلاصه
300 ) اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادي سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می mm ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک (کمتر از باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکی خاك اطراف نیز میگردد. ریز شمع ها به طور مؤثر در بهبود خواص خاك و افزایش ظرفیت باربري و کاهش نشست به ویژه در پیسازه هايموجود و مقاوم سازي آنها به کار گرفته می شوند. مقاومت اصطکاکی ما بین ریز شمع و خاكو اثرات شبکه اي آنها به عنوان مکانیزمی قابل توجه جهت بهبود خواصخاك، مطرح می گردد. در این پژوهش همراه با استفاده از نتایج تجربیات علمی وعملی بر روي ریز شمع و انجام مطالعات پارامتریک بر روي آن و نیز مطالعات آماري، مکانیزم باربري ریز شمع بررسی میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیق ترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربري ریز شمعها بسیار محدود می باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادياز آنها تحت آزمایش بارگذاري قرار می گیرند. نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه می گردند که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربري نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربري نهایی به کمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار –تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر هاي مختلف بر روي ظرفیت باربري و نشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماري، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجراي آنها جمع آوري شده و با مقایسۀ بین ظرفیت باربري نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربري نهائی ریز شمع به گونه اي دقیق تر ارائه شد.


کلمات کلیدي:

ریزشمع، آزمایش بارگذاري، ظرفیت باربري، عملکرد، نشست

نویسندگان :

حسین نعیمائی روحانی ، سید محمد فرید آستانه ، مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود ، امیر محمودزاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , آزمایش بارگذاري , ظرفیت باربري , عملکرد , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1229
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییر زاویه شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب های سنگی درزه دار پایدارسازی شده به وسیله ریزشمع

امروزه به منظور تثبیت و بهسازی شیب ها ، به ویژه شیب های سست و بالابردن ظرفیت باربری آنها روشهای بسیار گسترده و متنوعی بکار برده می شود که شامل روش های مختلف پایدارسازی شیب است. یکی از مناسبترین این روشها استفاده از میکروپایل ها است. در این پژوهش، هدف در ابتدا بدست آورن ضرایب ظرفیت باربری مناسب برای محاسبه ظرفیت باربری پی های مستقر بر شیب و سپس بررسی تأثیر تغییر شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب های سنگی در حالت با و بدون حضور ریزشمع است. تحلیل های عددی در محیط مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC3D صورت می گیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهدکه در حالت با وجود ریزشمع و بدون وجود ریزشمع با افزایش شیب زمین ضرایب ظرفیت باربری و ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب کاهش می یابد.


واژه های کلیدی:

ریزشمع، ظرفیت باربری شالوده مستقر بر شیب، سنگ نرم ، آنالیز عددی

نویسندگان :

جهانگیر خزایی ، محمدرضا سهیلی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , ظرفیت باربری شالوده مستقر بر شیب , سنگ نرم , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1270
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرات ریز شمع ها در کاهش استعداد روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از روشهای عددی

یکی از اثرات زلزله، روانگرایي خاک می با د ش كه عمدتاً باعث لغزش خاک و ایجاد ترک در اب ی نۀ ژئوتکنیکی می گردد. با این وجود ارائۀ راهکاری برای جلوگر یی از روانگرایي در خاک حائز اهمیت است. یکی از روشهای افزایش مقاومت وكاهش تغی ر ي شکل پذ ر یی و استعداد روانگرایي خاک، تسليح خاک با استفاده از ریزشمع مي باشد. هدف از انجام این تحقیق دست یابي به یک سری نتایجي مي باشد كه با استفاده از آن، ميزان تاثيرات اجرای گروه ریز شمع با فواصل مختلف بر روی روانگرایي خاک ماسه ای اشباع آشکار گردد. استفاده مي شود. مدل هایي كه بررسي مي شوند بصورت مقطع قائم از گروه flac 2D v در این تحقيق جهت مدلسازی از نرم افزار 4.0.314 و 3 متری همراه با ریزشمع ، 1، 60 متر( بوده و گروه های ریز شمع با فواصل مختلف 0.5 × ریز شمع مي باشد. ابعاد مدل ها بصورت ) 30 متر های مایل با فواصل 0.5 متری در لبه های گروه ریزشمع مي باشند. طول ریزشمع مدلها 12 متر و قطر آنها 15 سانتي متر بوده و گروه ریزشمع دارای یک سرشمع با ضخامت 80 سانتي متر است. بر روی سرشمع بار استاتيکي معادل یک ساختمان مسکوني 7 طبقه بتني در نظر گرفته شده و مدل ها تحت بار دیناميکي زلزله منجيل مورد تحليل قرار گرفته و تاثيرات این بارها بر روی فشار های آب حفره ای در شرایط مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند. معيار ارزیابي شرایط روانگرایي خاک ها مي باشد. ( ru) در نقاط مختلف، نسبت فشار آب منفذی نتایج بررسي مدل ها نشان مي دهد كه استفاده از گروه ریزشمع استعداد روانگرایي خاک را به ميزان زیادی كاهش داده و مقاومت در برابر روانگرایي در قسمت های مركزی گروه ریزشمع نسبت به قسمت های جانبي افزایش بيشتری مي یابد.


کلمات کليدي:

روانگرایی، ریزشمع

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار مغانلو (استادیار دانشگاه محقق اردبيلي)

فرجاد توشه (دانشجوی كارشناسي ارشد خاک و پي دانشگاه علوم و تحقيقات مركزی- اراک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ریزشمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تعداد شمع ها وریز شمع های مورد استفاده در ساختمان های احداث شده برروی خاک رس نرم با ظرفیت باربری پایین

در چندین سال اخير اجرای ریز شمع ها به دليل مزایای بسيار از جمله هزینه واجرای آسان در پروژه های بزرگ گوناگون افزایش یافته است.هدف در این تحقيق آن است كه مقایسه ای از لحاظ فني و ااقتصادی بين فونداسيون در دو حالت شمع-رادیه و ریز شمع رادیه ی ساختمان های بلند در خاک رس نرم استفاده شده است.همچنين روابط موجود برای ریزشمع ها از آیين نامه ریزشمع اداره بزرگ راه SAFE انجام شود.برای مدل سازی فونداسيون از نرم افزار استخراج گردیده است.ونهایتا این تحقيق به این نتيجه ميرسد كه در این نوع خاک رس نرم، استفاده از ریزشمع با افزایش ارتفاع FHWA های آمریکا ساختمان در این نوع خاک امکان پذیر نخواهد بود.


کلمات کلیدی:

خاک رس نرم،ریزشمع،شمع بتنی درجاریز،پی شمعی،پی ریزشمعی

نویسندگان :

علی خواجه علیجانی (دانشجوی کارشناسی ارشدخاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و گلپایگان)

احسان سعیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و تهران)

وحید حاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشدخاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و گلپایگان)

نفیسه حاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی تکتونیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و گلپایگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس نرم , ریزشمع , شمع بتنی درجاریز , پی شمعی , پی ریزشمعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1579
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی برروی دیوارههای گودبرداری مسلح شده با روش ترکیبی استفاده از میخکوبی و ریزشمع

امروزه با توجه به كمبود فضاهای شهری، نياز به استفاده از اعماق زمين به منظور ساختمان سازی بيش از پيش احساس ميشود. از این جهت است كه هر روزه به ویژه در شهرهای بزرگ تعداد گودبرداریهای عميق در حال افزایش ميباشد و پایدارسازی این گودها به یکي از مهمترین مسائل در علم مهندسي عمران تبدیل شده است. از روشهای نسبتاً جدید در زمينة پایدارسازی گودبرداریها و بهطور كلي شيبهای خاكي ميتوان به دو سيستم ميخکوبي در خاک و استفاده از ریزشمعها اشاره نمود. در تحقيق حاضر یکي از گودبرداریهای عميق در شهر تهران كه متعلق به دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در این پروژه به دليل وجود ضخامت زیاد خاک Flac آزاد اسلامي ميباشد توسط نرمافزار تفاضل محدود دستي تركيب دو روش ميخکوبي در خاک و استفاده از ریزشمع پيشنهاد گردیده است. بدین منظور پارامترهای هندسي مختلفي از جمله زاویة نصب ميخها و طول ریزشمعها مورد تحليل قرار گرفته و ميزان جابهجایي افقي دیواره در هر یک از حالات بررسي شده است. نتایج بررسيها نشان ميدهد مناسبترین زاویة نصب ميخها 15 درجه نسبت به افق ميباشد و بهتر است در این سيستم تركيبي عمق المانهای ریزشمع بيشتر از عمق گودبرداری در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی:

گودبرداریهای عمیق، میخکوبی، ریزشمع، نرمافزار Flac ، پارامترهای هندسی

نویسندگان :

سید محمد رضا حسینی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

حمید رضا صبا (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)

فریدون قدیمی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک)

محمد حسین مشایخی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداریهای عمیق , میخکوبی , ریزشمع , نرمافزار Flac , پارامترهای هندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار ریز شمع در فونداسیون هتل آپارتمان مهتاب خزر

این مقاله به بررسی موردي استفاده از ریزشمع در فونداسیون هتل آپارتمان مهتاب خزر واقع در رشت - تنکابن می پردازد. خاك سایت مورد نظر عمدتاً از ماسه به همراه شن و لاي تشکیل شده است. ریزشمع لوله فلزي مشبک با قطر کمتر از 300 میلی متر می باشد، که تا عمق مورد نظر در زمین کوبیده یا حفاري میشود سپس عملیات تزریق دوغاب که شامل سیمان، آب و افزودنیهاي مختلف است انجام میگیرد. در این روش، ریزشمع ها با ایجاد یک اسکلت جدید از خاك و دوغاب تزریق شده ، سبب بهبود خواص ژئوتکنیکی و پارامترهاي مقاومتی خاك سایت مورد می شونددر این پروژه به دلیل اتصال ریزشمع ها به فونداسیون سازه که تشکیل شالوده عمیق را می دهند، ریزشمع ها به عنوان المان هاي باربر سازهاي، براي تحمل بارهاي فشاري، کششی و یا جانبی ناشی از فونداسیون سازه ، مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور اطمینان از صحت طراحی و عملکرد مناسب ریزشمع ها به عنوان المانهاي باربر سازهاي، آزمایش هاي بارگذاري بر روي ریزشمع هاي پروژه انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که طرح ریز شمع براي بهبود خواص مکانیکی خاك و افزایش ظرفیت باربري مناسب است. همچنین عملکرد سازه اي ریز شمع ها از نظر تحمل بارهاي وارده از سازه، ایده آل تغییر شکل ریز شمع ها و نرخ خزش تحت بار ثابت در محدودة ، FHWA است. طبق معیار هاي پذیرش ارائه شده در مجاز قرار دارد. مقادیر سختی بدست آمده از آزمایشات براي ریز شمع ها نیز با آنچه در فرض طراحی لحاظ شده مطابقت خوبی دارد.

کلمات کلیدي:

ریزشمع، آزمایش بارگذاري، تزریق دوغاب ، FHWA

نویسندگان :

محسن مهدوي خرانقی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه شهید چمران اهواز- کارشناس فنی شرکت بسپار پی ایرانیان)

دکتر محمد سیروس پاکباز (دکتر محمد سیروس پاکباز عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , آزمایش بارگذاري , تزریق دوغاب , FHWA ,
:: بازدید از این مطلب : 1250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه فنی و اقتصادي شمعهاي متداول و ریز شم عها ( میکروپایل ها ) در سازه هاي ساحلی با استفاده از مطالعات موردي

در دهه اخیر اجراي ریزشم عها در مقایسه با شمع هاي بتنی متداول، افزایش گسترده اي یافته است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با مدلسازي و تحلیل و نیز با بهرهگیري از SAFE تعداد زیادي از ساختمانهاي مستقر بر بسترهاي ماسه ساحلی و با استفاده از نرم افزار متداول مقایسه اي بین شمعهاي بتنی درجاریز متداول و ریزشمعها ،(FHWA) آییننامه ریزشمع اداره بزرگراه هاي آمریکا صورت گرفته و عوامل موثر بر انتخاب بهترین گزینه مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه واقعی این روش در مقایسه با شمعهاي بتنی درجاریز متداول سنجیده شود تا بستري فراهم گردد تا با توجه به مشخصات خاك بستر و نیز بارهاي وارده از طرف سازه، امکان انتخاب بهترین گزینه از بین این دو روش مسیر گردد.


کلمات کلیدي:

ریزشمع ، شمع بتنی درجاریز ، خاکهاي ماسهاي، پی شمعی، پی ریزشمعی

نویسندگان :

سارنگ صیرفیان (استادیار دانشگاه زنجان)

مجتبی دارابی (دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , شمع بتنی درجاریز , خاکهاي ماسهاي , پی شمعی , پی ریزشمعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه