<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي اثر زئوليت در پتانسيل جذب كادميوم در خاك رسي

خلاصه
يكي از مشكلات اصلي دفن زبالهها جلوگيري از ورود شيرابه به آبهاي زيرزميني است. در اغلب موارد شيرابه حاوي فلزات سنگيني است كهخطرات جدي را براي آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ميتواند در پي داشته باشد. كادميوم يكي از فلزات سنگين و خطرناكي است كه هرگونهمحلول تركيبات آن حتي به ميزان بسيار كم، توليد سم زياد در غلظتهاي پايين ميكند. تاكنون روشهاي مختلفي براي حذف فلزات سنگين مطالعهشده اما استفاده از جاذبهاي ارزان قيمت در سالهاي اخير مور توجه محققين قرار گرفته است. در اين مطالعه اثر پتانسيل جذب عنصر سنگين7 و 10 از /5 ،5 ،2/5 ، 80 و 100 ميليگرم بر ليتر، با اختلاط درصدهاي وزني 0 ،40 ،10 ، در غلظتهاي 0 Batch كادميوم بر اساس تكنيكزئوليت كلينوپتلوليت طبيعي با خاك رسي نزديك مدفن زباله اروميه، مورد بررسي قرار گرفت. از مدلهاي جذب لانگموير و فروندليچ براي برازشدادههاي جذب استفاده شد. براي اين منظور نمونهها پس از آماده سازي به مدت 24 ساعت با سرعت 29 دور بر دقيقه توسط دستگاه شيكر تكانداده شدند تا برهمكنشهاي خاك و محلول به تعادل برسند. سپس با سرعت 2000 دور بر دقيقه به مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ شدند تا فاز محلول وجامد تفكيك شده و توسط فيلتر غشايي از يكديگر جدا شوند. سپس غلظت تعادلي حاصله توسط دستگاه يونمتر اندازهگيري شد.  ،SE و خطاي استاندارد (R كه براساس ضرايب تبيين ( 2 نتايج نشان داددادههاي جذبي در مدل فروندليچ برازش بهتري نسبت به مدل لانگموير دارند.


كلمات كليدي:

زئوليت . خاك رسي . كادميم . جذب سطحي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زئوليت , خاك رسي , كادميم , جذب سطحي ,
:: بازدید از این مطلب : 605
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي اثر زئوليت در پتانسيل جذب كادميوم در خاك رسي

خلاصه
يكي از مشكلات اصلي دفن زبالهها جلوگيري از ورود شيرابه به آبهاي زيرزميني است. در اغلب موارد شيرابه حاوي فلزات سنگيني است كه خطرات جدي را براي آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ميتواند در پي داشته باشد. كادميوم يكي از فلزات سنگين و خطرناكي است كه هرگونه محلول تركيبات آن حتي به ميزان بسيار كم، توليد سم زياد در غلظتهاي پايين ميكند. تاكنون روشهاي مختلفي براي حذف فلزات سنگين مطالعه شده اما استفاده از جاذبهاي ارزان قيمت در سالهاي اخير مور توجه محققين قرار گرفته است. در اين مطالعه اثر پتانسيل جذب عنصر سنگين زئوليت كلينوپتلوليت طبيعي با خاك رسي نزديك مدفن زباله اروميه، مورد بررسي قرار گرفت. از مدلهاي جذب لانگموير و فروندليچ براي برازش دادههاي جذب استفاده شد. براي اين منظور نمونهها پس از آماده سازي به مدت 24 ساعت با سرعت 29 دور بر دقيقه توسط دستگاه شيكر تكان داده شدند تا برهمكنشهاي خاك و محلول به تعادل برسند. سپس با سرعت 2000 دور بر دقيقه به مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ شدند تا فاز محلول و جامد تفكيك شده و توسط فيلتر غشايي از يكديگر جدا شوند. سپس غلظت تعادلي حاصله توسط دستگاه يونمتر اندازهگيري شد.


كلمات كليدي:

زئوليت . خاك رسي . كادميم . جذب سطحي

نویسندگان :

اشكان دزفولي ، كاظم بدو

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زئوليت , خاك رسي , كادميم , جذب سطحي ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی توانایی خاک اره و زئولیت در حذف نیترات از سیلاب شهری در مقیاس پایلوت

یکي از مشکلات جوامع شهری آلودگي آبهای زیرزميني به نيترات است. غلظت زیاد نيترات سبب بروز بيماری متهموگلوبينميا (كبودی بچه)، سرطان دستگاه گوارش، سردرد، خواب آلودگي و اختلالات تنفسي ميگردد. اكنون ميليونها نفر در دنيا از آب آشاميدني استفاده مينمایند كه مقدار نيترات آن بيش از حد مجاز استاندارد آب شرب ميباشد. در سالهای اخير، غلظت نيترات در آبهای زیرزميني با بيش از استاندارد 50 ميلي گرم در ليتر افزایش داشته كه علت این افزایش نيز نشت فاضلابهای خانگي در داخل آبهای زیرزميني ميباشد. استفاده از جاذبها در این بين ميتواند راهکار مناسبي جهت حذف و بيخطرسازی رواناب حاوی تركيبات سمي همچون نيترات باشد. در این مطالعه در شرایط آزمایشگاهي نمونه آلوده به نيترات با غلظت و حجم معين در تماس با زئوليت و خاک اره قرار گرفت. با كمک اندازهگيری مقدار جذب نيترات توسط دستگاه در دما، زمان ماند و مقدار گرم جاذب ثابت نيز برای pH اسپکتروفتومتر، درصد جذب نيترات از محيط مشخص گردید. در این بررسي مقادیر بهينه هر دو جاذب مورد بررسي قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد كه امکان جذب نيترات توسط زئوليت و خاک اره وجود دارد. همچنين جهت جذب حداكثر نيترات در هر دو جاذب برابر با 7 مي- pH ميتواند منجر به كاهش راندمان جذب گردد. بهترین pH مشخص گردید افزایش باشد. در این تحقيق مشخص شد كه با كمک زئوليت و خاک اره ميتوان در شرایط بهينه با راندمان نسبتاً بالایي نيترات موجود در محيط را از سيلاب شهری حذف نمود.


واژ ههای کلیدی:

جذب، زئوليت، خاک اره، مواد جاذب، تصفيه سيلاب شهری

نویسندگان :

سمیه سیروس پور (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج)

طهمورث کشاورز (کارشناسی شیمی، دانشگاه یاسوج)

محمد پروین نیا (استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج)

اردشیر شکرالهی (دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جذب , زئوليت , خاک اره , مواد جاذب , تصفيه سيلاب شهری ,
:: بازدید از این مطلب : 1329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه