<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه (1990/6/20) 7.4 = Mw منطقه رودبار با پس لرزه های ناشی از طریق برآورد تغییرات تنش کولمب

بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه (1990/6/20) 7.4 = Mw منطقه رودبار با پس لرزه های ناشی از طریق برآورد تغییرات تنش کولمب

کلمات کلیدی :

تغییر تنش کولمب . معیار شکست کولمب . زمین لرزه . پس لرزه

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر تنش کولمب , معیار شکست کولمب , زمین لرزه , پس لرزه ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیرات مدیریت شهري در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه بر منطقه ده تهران

خلاصه
اصلی ترین و دردناك ترین ضایعه زمین لرزه از دست دادن افراد منطقه زلزله زده می باشد.افرادي که هر کدام مربوط به یک یا چند خانواده بوده و فقدان انها منجر به بر هم خوردن روند زندگی میشود.از فرد و خانواده به عنوان کوچکترین جز یک جامعه و علت اصلی وجود شهر می توان نام برد.که در هنگام زلزله چنانچه اسیبی به انها برسد،در همان لحظه و تا مدت ها بعد اثرات بسیارناهنجاري خواهدداشت.اثرات منفی و روانی اقتصادي اصلی ترین ضایعه خواهند بودلذا پایداري به عنوان یکی از ارکان اصلی طراحی در مقیاس هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است.بدیهی است مسئله تنها تعیین چند منطقه حفاظت شده در دور دست نیست بلکه توجه به محدودیت هاي اکولوژیکی وآثار محیط زیست در هرمرحله از توسعه شهروهرجنبه از طراحی در شهر باید مدنظر قرار گیرد. عملیات کمک هاي اولیه مهم ترین عامل در حفظ جان انسان هاست و اگر این عملیات امداد رسانی به موقع انجام شود تا 25 % تلفات انسانی کاسته خواهد شد در این مقاله به بررسی آثار زلزله بر شهر و ساکنین آن و همچنین واکنش ها و عکس العملهاي شهر و مردم در برابر زلزله پرداخته خواهد شد. در اقدامات پیشگیري از بحران زلزله باید آگاهی عمومی مشارکت مردم ارتقاء یابد..به منظور تسریع در این بخش بایستی از مشارکت مردمی در مدیریت بحران پس از زلزله،به وسیله ارتقاء سطح آگاهی مردم از اقدامات پیشگیري افزایش یابد.


کلمات کلیدي:

زمین لرزه.مدیریت شهري.کالبد شهر.اسیب ها لرزه اي

نویسندگان :

بهنام مهدي پور ،حمیدرضاصبا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لرزه , مدیریت شهري , کالبد شهر , اسیب ها لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 590
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بارهاي سیکلی و غیر سیکلی وارد بر جکت و سازه هاي فراساحل

خلاصه
انواع مختلفبارها ، به استثناي بارهاي محیطی که در آن یکشمع تکیه گاهی فولادي فرا ساحلی باید طراحی شود در این مطلبارائه شده است . این گونه ها شامل بارهاي دائمی (مرده) ، بارهاي عملیاتی ( زنده) ، بارهاي حین ساختو نصبی که به علتبلند شدن ، تخلیه بار ، بارهاي حمل ونقل، به آباندازي و واژگونی بار و بارهاي تصادفی می باشد.


کلمات کلیدي:

اثر باد ، زمین لرزه ، موج ، جریان دریایی ، بارهاي دینامیکی

نویسندگان :

مصباح سایبانی ، هادي سیحون ، سعید دهش

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر باد , زمین لرزه , موج , جریان دریایی , بارهاي دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 731
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی

خلاصه
فلات ایران یک ناحیه پهناور فشارشی در طول کمربند فعال کوهزایی آلپ-هیمالیا است که در بین صفحه عربی در جنوب غرب و سپر پایدار اوراسیا در شمال شرق قرار گرفته است. به طوري که فعالیت هاى نوزمین ساختى و تأثیرات متقابل قطعات سنگ کره بر ´ هم، زمینه لرزه خیزى به نسبت بالاى ایران را فراهم می کند. منطقه مورد مطالعه در این بررسی، استان کرمانشاه در گستره جغرافیایی /30 º 36 عرض شمالی می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قرار دارد. در این مطالعه º 33 تا º 48 طول شرقی و º/30´ 45 تا و کاتالوگ زمین USGS ، از داده هاي زمین لرزهاي کاتالوگ موسسه ژئوفیزیک تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله لرزه هاي تاریخی ایران استفاده شده است. چهار چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی و به صورت پهنه اي مدل شده اند. پس از و بیشینه بزرگی مورد انتظار، شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها به روش احتمالاتی براي a ,b برآورد پارامترهاي هر چشمه شامل مقادیر Ambraseys and دوره بازگشت 475 سال برآورد شد. بیشینه شتاب زمین براي دوره بازگشت 475 سال با استفاده از رابطه Atkinson( 0/27 گال و براي رابطه ( 1997 Dauglas (2003) گال به دست آمده است.


کلید واژه:

تحلیل خطر، زمین لرزه، چشمه زمین لرزه، بیشینه شتاب زمین

نویسندگان :

نوشین سپهري ، فاطمه سعیدا ،نگار سودمند

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر , زمین لرزه , چشمه زمین لرزه , بیشینه شتاب زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 1280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی توزیع فرکتالی زمین لرزه در گستره خراسان رضوي شهرهاي (تربت جام،مشهد،سبزوار)

خلاصه
در این مطالعه توزیع فراوانی زمین لرزههاي ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاري محلی مشهد بررسی شده است، محدوده مورد مطالعه داراي مختصات 33 تا 37 عرض شمالی و 56 تا 62 طول شرقی است که به روش تحلیل فرکتالی مورد بررسی قرار گرفت. بعد فرکتالی کل محدودهي 1میباشد که بیانگر پراکندگی زمین لرزهها درکل محدوده و ازطرف دیگر نشان دهنده لرزهخیزي بالاي گستره میباشد. بعد / مورد مطالعه برابر با 91است. این پژوهش بیانگر این موضوع است که محدوده شهر سبزوار از لحاظ / 1و سبزوار 57 / 1 مشهد 27 / فرکتالی براي شهرهاي تربت جام 2 لرزهخیزي فعالتر از محدوده شهرهاي دیگر استان خراسان رضوي میباشد.


کلمات کلیدي:

تحلیل فرکتالی- زمین لرزه- تربت جام- مشهد- سبزوار

نویسندگان :

محسن جامی ، محمد مهدي خطیب ، مجتبی مهرپویان ، علی اصغر مریدي فریمانی ،جواد شهرکی ، سهیل عرفانی، بی بی هانیه عمرانی نسب

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل فرکتالی , زمین لرزه , تربت جام , مشهد , سبزوار ,
:: بازدید از این مطلب : 1109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازي عددي گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خلاصه
زمین لرزه در ساختگاه هاي ماسه اي اشباع می تواند موجب روانگرایی شود. در صورتی که ساختگاه داراي شیبی هر چند ملایم نسبت به افق باشد، روانگرایی می تواند باعث ایجاد تغییر مکانهاي جانبی بسیار بزرگ در توده روانگرا شده گردد که گسترش جانبی نامیده می شود. در این مقاله با بکار گیري یک مدل رفتاري پیشرفته در قالب یک نرم افزار اجزاي محدود، پدیده گسترش جانبی شبیه سازي عددي شده است. در تحلیل هاي ارائه شده اثر تراکم خاك، عمق لایه روانگرا شده، شتاب بیشینه زمین لرزه و شیب لایه روانگرا شده بر گسترش جانبی بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

زمین لرزه، روانگرایی، مدل رفتاري، ماسه، گسترش جانبی

نویسندگان :

علی یغفوري ، علی لشکري ، سید محمد بینش

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لرزه , روانگرایی , مدل رفتاري , ماسه , گسترش جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 954
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری دیواره معادن روباز تحت بارگذاری زلزله ( مطالعه موردی معدن مس سرچشمه)

پایداری سازههای مختلف مهندسی سنگ بایستی در مقابل بارهای استاتیکی وارده و بارهای دینامیکی احتمالی تحلیل پایداریشوند . در معادنروباز با توجه به ارتفاع زیاد دیواره معدن پتانسیل ناپایداری در مقابل وقوع زمین لرزه وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از روش شبه استاتیکی تعادل حدی، پایداری شیروانیهای سنگی از جمله دیواره معادن روباز تحلیل میشود. در این روش خواص ژئومکانیکی توده سنگ با شاخص GSI در نظر گرفته می شود. به دلیل وقوع زمین لرزههای مختلفدر استان کرمان، معدن مس سرچشمه به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده و ضریب ایمنی دیواره آن به ازای مقادیر مختلف شدت زمین لرزه ( بر حسب ریشتر) تعیین میگردد. بدین منظور ابتدا شاخص GSI توده سنگ معدن سرچشمه محاسبه شده و با توجه به هندسه معدن و شدت زمین لرزه مورد نظر ضریب اطمینان دیواره معدن تعیین میگردد.


واژه های کلیدی:

معادن روباز، تحلیل دینامیکی، GSI ، مس سرچشمه، زمین لرزه

نویسندگان :

رضا حیدری شیبانی ، حسین میرزائی نصیرآباد

 

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن روباز , تحلیل دینامیکی , GSI , مس سرچشمه , زمین لرزه ,
:: بازدید از این مطلب : 1334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مصالح سنگریز(راکفیل)درسدهای خاکی وبررسی سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD)

در این مقاله بررسي فني استفاده از مصالح سنگریز )راكفيل( به جای مصالح خاكي ودانه بندی شده (شن و ماسه) در بدنه سد مورد توجه قرار گرفته است. یکي از بهترین انواع سدهای خاكي و سنگریزه ای، سدهای سنگریزه ای با رویه بتني مي باشد كه از چند دهه گذشته در دنيا گسترش در بسياری از (CFRD) روزافزوني داشته است.در كشور ما نيز طرح و اجرای این نوع سدها درحال گسترش است.سدهای سنگریزه ای بارویه بتني پروژه های سدسازی در سطح جهان به عنوان یک گزینه سریع،انعطاف پذیر و اقتصادی شناخته شده است. ارزیابي قدرت برش مصالح راكفيل كه نوعي ساختار مهم برای یک سد راكفيل تلقي مي شود، كار بسيار مهم و ضروری است و برای ارزیابي روند اجرایي و كارایي این نوع سدها باید موضوع فشار و زمين لرزه را در نظر داشت. اولين شرایطي كه مي تواند برای حفظ سدهای راكفيل ایجاد شود، به وجود آمدن زیست گاهها ومسکن هایي است كه مي تواند در قسمت بالایي سدهای راكفيل اتفاق بيفتد. حتي در فصل هایي كه بارندگي بسيار زیاد است ممکن است تغييراتي در رابطه با سد و محيط اطراف ایجاد شود.


واژه های کلیدی:

مصالح سنگریز، راکفیل، سدهای خاکی ، زمین لرزه، زیست گاهها

نویسندگان :

عیسی عباسی  (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

حامد خانمحمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمد رضا حسنلو (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-گروه عمران)

حمید بیات (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح سنگریز , راکفیل , سدهای خاکی , زمین لرزه , زیست گاهها ,
:: بازدید از این مطلب : 1812
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مرور تجربیات مختلف ایران و جهان در زمینه تأثیر زلزله بر سدها

سدها از مهمترین سازه های مهندسي مي باشند كه مسأله حفاظت و نگهداری و ارزیابي مستمر عملکرد آنها در برابر مخاطرات محيطي از اهميت ویژه ای برخوردار مي باشد. از جمله مخاطرات ژئوتکنيکي زمين لرزه است و با توجه به قرار گرفتن كشور ما در منطقه زلزله خيز جهان، و افزایش تعداد سدهای كوچک و بزرگ در دست طراحي و ساخت، مسأله تأمين پایداری سدها در برابر زلزله از اهميت خاصي برخوردار است. چرا كه در صورت وقوع زلزلههای شدید، با مساله تخریب سدها و دیگر مسائل ناشي از آن، از قبيل سرازیر شدن سيلاب به نقاط مسکوني پایين دست محل و قطع شدن بخش قابل توجهي از آب مصرفي منطقه تحت تأثير مواجه هستيم. تحقيق حاضر یک مطالعه توصيفي كاربردی است كه پس از مروری بر ادبيات تخصصي موضوع، به بررسي تجربيات ایران و سایر كشورهای  جهان در زمينه اثر زلزله بر سدهای خاكي و بتني پرداخته و در نهایت درسهای فراگرفته را استخراج مي نماید. نتایج این تحقيق حاكي از آن است كه سدهای خاكي در طول زلزله های قوی هم رضایت بخش و هم ضعيف عمل نموده اند، كارایي سدهای بتني نيز با وجود برخي خسارات وارده نسبتاً رضایت بخش بوده و مسائل مربوط به پي بيشترین عامل شکست سدهای بتني بوده است؛ و بنابراین لازم است به طراحي سدها، آبگيری و بهره برداری از سدها مطابق استانداردها، و همچنين نصب سيستمهای هشدار دهنده در بالادست و پایين دست سدها توجه ویژه ای گردد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، سد بتنی، زمین لرزه، پایداری سد

نویسندگان :

نگین بینش (کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی و دانشجوی رشته سازه های هیدرولیکی، دانشگاه رازی کرمانشاه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , سد بتنی , زمین لرزه , پایداری سد ,
:: بازدید از این مطلب : 1422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدلسازی عددی ناپایداری شیروانی های خاکی تحت بارگذاری دینامیکی

ناپایداری شيرواني های خاكي یکي از موثرترین عوامل بروز خسارات در زلزله های شدید مي باشد. بررسي رفتار دیناميکي شيرواني ها به وسيله آزمایش های فيزیکي ميز لرزه انجام گرفته است. به علت وجود محدودیت هایي كه در انجام آزمایش های فيزیکي تحت شرایط خاص وجود دارد، مدلي عددی به وسيله آناليز اجزاء محدود بر اساس نتایج آزمایش های انجام گرفته ميز لرزه كاليبره شده است. آناليزها نشان دهنده انطباق مناسبي بين مدل بزرگ مقياس عددی و مدل آزمایشگاهي مي باشد. مشاهده شده است كه تشدید ایجاد شده در دامنه شتاب های بالارونده از كف مدل به سمت تاج شيرواني قابل توجه مي باشد، به نحوی كه دامنه شتاب ثبت شده در شتاب سنج مستقر شده روی تاج شيرواني تا 01 % افزایش را نشان مي دهد. در آناليز های عددی، تشکيل موجي ثانویه روی سطح شيرواني دیده شد كه از نوع امواج سطحي رایلي مي باشد كه اثر تخریبي امواج حجمي برشي اعمال شده روی شيرواني را افزایش مي دهد.


کلمات کلیدی:

ناپایداری شیروانی، مدلسازی عددی، زمین لرزه، اجزاء محدود

نویسندگان :

فردین جعفرزاده (دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

محمد مهدی شهرابی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

هادی فرحی جهرمی (دانشجوی دکتری مهندسی خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناپایداری شیروانی , مدلسازی عددی , زمین لرزه , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه