<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت، جهت نیل به معماري پایدار

خلاصه
روش هاي نادرست ساخت و ساز در جامعه باعث بیمار شدن محیط زیست شده و یک سیستم زیستی ناسالم ایجاد کرده است. براي ایجاد ساخت و ساز درست و حفظ محیط زیست، مصالح و فناوري هاي به کار گرفته شده در ساختمان ها نقش به سزایی دارند.انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و  استفاده از فناوري مناسب در طراحی و ساخت مصرف انرژي شده و سلامتی بیشتر محیط زیست را تأمین می کند. زیرا این مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمایش ساختمان ها شده و موجب کاهش نشر آلاینده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي می شود. همچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش می یابد و جامعه به سوي معیارهاي پایداري نزدیک می شود.بسیاري از مواد ساختمانی همسو با محیط زیست، دوام و پایداري زیادي دارند و باعث می شوند هزینه نگهداري ساختمان هایی که از این مصالح استفاده کرده اند به شدت تقلیل یابد. استفاده از فناروهاي مناسب باعث رسیدن به یک معماري پایدار می شود. بنابراین در این مقاله جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت جهت رسیدن به معماري پایدار بررسی شده وبه ویژگی ها و معیارهاي آن پرداخته شده است و در نهایت براي نهایت براي هدایت معماري کشور به سوي معماري پایدار، نمونه موردي هاي کاربردي در این زمینه که در دیگر نقاط مورد استفاده قرار گرفته اند بیان شده است. این پژوهش به روش کتابخانه اي- رایانهاي و بر مبناي منابع اسنادي و شفاهی صورت گرفته که نتایج حامل در این مقاله ارائه شده است.


کلمات کلیدي :

معماري پایدار، فناوري هاي نوین، مصالح پایدار، ساخت و ساز پایدار

نویسندگان :

محمد مهدي نقی پور ، آزاده آتش پنجه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , فناوري هاي نوین , مصالح پایدار , ساخت و ساز پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 869
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري بومی، الگوي براي رسیدن به معماري پایدار

خلاصه
سال هاست که سخن از حفظ، احیا و بازنده سازي ارزش هاي گذشته است و همه صاحبنظران متف القولند که حفظ ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی موجب هویت ملی است . اما از طرفی شناخت و پالایش ارزش هاي گذشته و برگزیدن بهترین آنان و تطبیق آنها با شرایط زمانی و مکانی بطوري که منطبق با نیازهاي جامعه امروز باشد نیز مسئله اي است که باید مد نظر قرار گیرد . از این گستره، معماري که از پر اهمیت ترین عناصر ارزشی هر ملت است، سهم بسزائی دارد و درك این معنا در حیطه معماري بعهده معم اران این عصر گذاشته می شود . معماري سنتی سرشار از نکاتی است که ممکن است گاهی گوشه اي از آن کشف و مورد استفاده قرار گیرد . معماري پر رمز و رازي که اساس و سنت آن، پویایی و روز آمدي است. معماري ارزشمندي که حاصل آن ساختمان هایی است که براي ابد بنا می شوند. لذا بزرگترین ویژگی بنا هایی این چنین که دورنمایی جاویدان را ترسیم خواهند کرد، همه جانبه نگري و نکته سنجی هاي علمی، فنی و اجرایی در جهت ایستایی و پایداري غیر قابل تردید آن است . در گذر از معماري سنتی و بومی متعارف به سوي معماري مدرن ودر نهایت معماري پایدار، نیاز به آموزش معماري و همچنین تحولی اساسی در آن به صورتی کاملاً آشکار مشاهده می شود . معماري پایدار یکی از مباحثی است که اخیراً مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است . ایران داراي منابع غنی طبیعی و به تبع آن معماري بومی یا سنتی قوي می باشد که در برگیرنده کامل ترین مفاهیم معماري پایدار و معماري اقتصادي (حفظ چرخه حیاط ) می باشد و در واقع باید معماري بومی ما دوباره بازخوانی شود و با استفاده از مفاهیم آن و تعمیم آن به علم و تکنولوژي روز قدیمی در جهت رسیدن به الگویی مناسب در الگویی مناسب در ارایه مدلی جهت نیل به طراحی پای دار براي هر اقلیم ایران برداریم، البته با حفظ قانون بقا انرژي در ساختمان . در این مقاله سعی خواهد شد با رویکردي موشکافانه تر به بررسی مفاهیم معماري پایدار و بازخوانی مبانی معماري بومی ایران در جهت رسیدن به مدلی در توسعه پایدار معماري پرداخته، و تاثیرات ساخت و ساز هاي مدرن بر معماري بومی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. شیوه نگارش این مقاله به صورت کتابخانه اي (منابع معتبر) و میدانی (بازدید از بناهاي بومی) و همچنین استفاده از تجربیات اساتید مجرب خواهد بود.


کلمات کلیدي:

معماري بومی، معماري پایدار، ساخت و ساز پایدار، معماري مدرن

نویسندگان :

آزاده آتش پنجه ، محمد مهدي نقی پور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , معماري پایدار , ساخت و ساز پایدار , معماري مدرن ,
:: بازدید از این مطلب : 945
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه