<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در كاهش پتانسیل روانگرایی

خلاصه
زلزله های قوی می توانند باعث آسیب جدی به فونداسیون ها، سازه ها و زیرساخت ها شوند و خسارات جانی و مالی زیادی به وجود آورند. ازنقطه نظر ژئوتکنیکی برای یک زلزله بزرگ یکی از پدیده هایی که اغلب در خاک های مستعد رخ می دهد روانگرایی است. می توان پتانسیلروانگرایی را با روش های مختلف بهسازی زمین از جمله ستون سنگی و شمع ها کاهش داد. در این مقاله، با استفاده از تحلیل سه بعدی کام ا لهمبسته دینامیکی در حوزه زمان به بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع بصورت جداگانه در کاهش پتانسیل روانگرایی و مقایسه نتایج آنهاپرداخته شده است. از نرم افزار اجزاء محدود OpenSees v2.4 که برنامه جامعی برای مدلسازی سیستم های سازه ای و ژئوتکنیکی می باشد و قابلیت تحلیل تنش مؤثر با استفاده از فرمولاسیون همبسته را دارد، استفاده شده است.

کلمات کلیدی:

روانگرایی . ستون سنگی . شمع . OpenSees

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ستون سنگی , شمع , OpenSees ,
:: بازدید از این مطلب : 164
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی رفتار ستون های سنگی استفاده شده در بسترهای رسی

خلاصه
مطابق نتایج حاصل ازآزمایش های انجام گرفته روی ستون های سنگی تکی، مشاهده شده است که عمده نوع خرابی در آنها، خرابیناشی از خمره ای شدن است. خمره ای شدن ستون های سنگی، به طور معمول در عمقی بین D تا 2D رخ می دهد. دورپیچ کردنستون های سنگی شناور، ضمن جلوگیری از وقوع انبساط جانبی در ستون سنگی، به مقدار قابل ملاحظه ای باعث افزایش ظرفیتباربری و کاهش نشست سیستم پی می شود. ستون های سنگی بدون دورپیچ تحت بارگذاری، دچار خرابی ناگهانی می شوند درحالیکه ستون های سنگی با دورپیچ، رفتار الاستیک از خود نشان می دهند. تاثیر دورپیچی در قسمتی از طول ستون های شناور، بیشتر از دورپیچی در تمام طول ستون می باشد. در این مقاله پارامترهایی راکه بر روی رفتار ستون سنگی موثرند، بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ژئوگرید . تانک آزمایش . خمره ای شدن

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ژئوگرید , تانک آزمایش , خمره ای شدن ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار ستون های سنگی در خاک های غیراشباع

خلاصه
روش ستون های سنگی، یکی از روش های قدیمی بهسازی خاک می باشد. در اکثر قریب به اتفاق کارهای پژوهشی انجام گرفته بر روی آنها چه در مقیاس آزمایشگاهی و چه در قالب کارهای تمام مقیاس و چه در مدلسازی های عددی ، فرض بر این بوده که خاک، اشباع می باشد و به نوعی به مسائل مرتبط با مکش ایجادشده در خاک پرداخته نمی شد. روابط معمول بدست آمده توسط محققین پیشین برای تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی نیز برای خاک در شرایط خشک یااشباع ارائه شده اند . استفاده از این روابط برای تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی واقع بر خاکهای غیراشباع به علت در نظر نگرفتن سهم مکش بافتی در مقاومتبرشی منجر به نتایج محافظه کارانه میشود. اهمیت این مسئله، خصوصا آنجایی بیشتر می شود که بیشتر خاکهایی که در عمل با آنها سر و کار داریم، در وضعیت غیراشباعمی باشند. در این مقاله، رفتار واقعی ستون سنگی در خاک غیراشباع و اشباع بررسی شده و نتایج حاصل باهم مقایسه گردیده است. طبق نتایج حاصل از تحلیل هایعددی انجام گرفته در این تحقیق، ظرفیت باربری زمین اصلاح شده با ستون سنگی در حالی که وضعیت خاک در حالت واقعی غیراشباع در نظر گرفته شود، نسبت بهحالتی که از اثرات مکش ناشی از مویینگی صرفنظر شده و خاک به صورت اشباع فرض می گردد، افزایش می یابد. همچنین مقادیر نشست های قائم و تغییرشکل هایخمره ای در حالت غیراشباع نسبت به حالت اشباع، مقادیر کمتری داشتند.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . خاک غیراشباع . مکش . منحنی مشخصه . تغییرشکل های خمره ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , خاک غیراشباع , مکش , منحنی مشخصه , تغییرشکل های خمره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عددی ظرفیت باربری گروه ستون های سنگی مسلح

 

 

 

کلمات کلیدی :

ستون سنگی . بلانکت . ظرفیت باربری . مسلح کننده ژئوسینتتیکی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , بلانکت , ظرفیت باربری , مسلح کننده ژئوسینتتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر روش های طراحی ستونهای سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیک ها

احداث ستون سنگي يک روش بهسازی خاک برای افزايش ظرفيت باربری يا تقليل نشست خاک زير پي سازه مي باشد. استفاده ازستونهای سنگي بمنظور اصلاح خواص خاکها به ويژه برای سازه های انعطاف پذيری نظير مخازن نفت يا خاکريز راهها رو به افزايشاست. ستونهای سنگي ظرفيت باربری خود را از طريق فشار دور گير ناشي از خاک احاطه کننده اطراف ستون بدستمي آورند. وقتي ستونهای سنگي در خاکهای بسيار سست احداث مي شوند، فشار دور گير از طرف خاک مجاور ستونها برای تامينعملکرد آنها کافي نمي باشد. در اينگونه خاکهای سست برای ايجاد فشار دورگير جانبي مناسب مي توان از يک غلاف ژئوسينتتيکاستفاده نمود. در هر صورت هرگاه بمنظور بهسازی خاک در پروژه ای، استفاده از روش احداث ستونهای سنگي مسلح يا غير مسلحمطرح باشد، يکي از مهمترين عوامل موثر در طراحي و استفاده از اين روش، محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي است. محققينروش های مختلفي را برای محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي پيشنهاد نموده اند. اين تحقيق بر آنست تا شاخص ترين روابط وروش های محاسباتي متداول در طراحي ستونهای سنگي مسلح و غير مسلح را به اختصار ارائه نمايد.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ظرفیت باربری . مسلح کننده ژئوسینتتیکی . بهسازی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ظرفیت باربری , مسلح کننده ژئوسینتتیکی , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر طول ، قطر و مدول الاستیسیته ستون های سنگی در میسان نشست خاک رس نرم با اعمال بار زلزله

 

 

 

 

کلمات کیدی :

طول . قطر ستوى سنگی . نشست خاک . ستون سنگی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طول , قطر ستوى سنگی , نشست خاک , ستون سنگی ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل آزمایش سه محوری

خلاصه
در این مقاله، اثر ستون سنگی)غیر مسلح و مسلح با لایههای ژئوتکستایل( بر بهبود مقاومت خاک دانهای نرم با انجام آزمایش سهمحوری رویمونههایی با قطر 011 و ارتفاع 011 میلیمتر بررسی شده است. در مجموع تعداد 6 آزمایش مستقل به منظور بررسی اثر ستون سنگی و تعدادلایههای تسلیح بر بهبود مقاومت بستر نرم و 3 آزمایش تکراری جهت کنترل تکرارپذیری و صحت آزمایشها انجام شده است.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ستون شنی . بستر نرم دانهای . بهسازی خاک . مطالعات آزمایشگاهی.

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل: آزمایش سهمحوری:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ستون شنی , بستر نرم دانهای , بهسازی خاک , مطالعات آزمایشگاهی , ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ظرفیت باربري پیهاي سطحی مستقر بر روي خاكهاي رسی مسلح شده با ستونهاي سنگی

خلاصه
یکی از روش هاي متداول براي بهسازي و اصلاح خاك، استفاده از ستون هاي سنگی می باشد. با استفاده از ستون هاي سنگی در خاك هاي سست، می توان ظرفیت باربري خاك را تا حد مورد نیاز تامین نمود. در تحقیق حاضر، مطالعه عددي رفتار گروه ستون سنگی با طول ده متر در بررسی شده است. بارگذاري بر روي پی صلب انجام شده ABAQUS لایههاي رسی به صورت سهبعدي به کمک نرمافزار اجزاء محدود است. گروه ستون سنگی شامل پنج ردیف می باشد که هندسه خاك و ستون ها متقارن است. تحلیل هاي عددي انجام شده به صورت سه بعدي بوده و رفتار مصالح ستون سنگی و خاك اطراف آن با مدل رفتاري الاستوپلاستیک موهر- کولمب مدل سازي شده است. در تحلیل هاي انجام شده تاثیر پارامترهاي مختلفی نظیر تعداد ستون ها، فاصله ستون ها از یکدیگر، ابعاد پی و نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاك اطراف بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد افزایش نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاك اطراف و همچنین افزایش بعد پی با کاهش مقادیر نشست پی همراه میباشد. به علاوه کاهش فاصله ستون هاي سنگی باعث افزایش محصورشدگی ناشی از ستون هاي مجاور شده و افزایش تعداد این ستون ها، به محصورشدگی بیشتر ستون هاي میانی منجر شده و سبب کاهش نشست پی میگردد.


کلمات کلیدي:

بهسازي خاك، ستون سنگی، ظرفیت باربري، تحلیل عددي، خاكسست

نویسندگان :

سهیل قره ، مجتبی مشیري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , ستون سنگی , ظرفیت باربري , تحلیل عددي , خاكسست ,
:: بازدید از این مطلب : 748
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددي بهسازي خاك رسی نرم با استفاده از ستون سنگی و ایجاد خاك مسلح به ژئوگرید و اجراي ترکیبی آن ها

خلاصه
ظرفیت باربري کم و نشست هاي زیاد از جمله معایب خاك هاي سست می باشد. اجراي خاك مسلح به ژئوسنتتیک و ستون سنگی از جمله روش هاي بهسازي خاك می باشد. ستون هاي سنگی المان هاي استوانه اي شکل هستند که مقاومت و سختی خود را توسط محدودیت و محصوریت خاك اطراف بدست می آورند. همچنین خاك هاي مسلح به ژئوسنتتیک با افزایش مقاومت برشی خاك نسبت حالت غیر مسلح باعث بهبود رفتار خاك می شود. در این مقاله تحلیل عددي تاثیر خاك مسلح به ستون سنگی و ژئوگرید و اجراي ترکیبی از این دو روش بهسازي بر تنش قابل تحمل خاك انجام گرفت. نتایج نشان داد که اجراي ترکیبی از دو روش بهسازي Plaxis نرم بررسی شد. مدل سازي عددي مورد نظر با استفاده از نر مافزار فوقالذکر نسبت به حالت بهسازي تنها میزان تنش قابل تحمل را در یک نشست خاص افزایش می دهد.

کلمات کلیدي:

خاك مسلح، ستون سنگی، ژئوگرید ،Plaxis

نویسندگان :

محمد جواد شعبانی رمنتی  ، محمد علی روشن ضمیر

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ستون سنگی , ژئوگرید , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 1084
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک های مستعد روانگرایی بااستفاده از ستون سنگی

سازه ها در مناطق لرزهای، مستعد خرابي ناشي از افزایش اضافه فشار آب حفرهای و پتانسيل روانگرایي در نهشتههای خاكي قابل روانگرا زیرین آن ها ميباشد. این خرابي ها زماني شدت مييابد كه هيچ بهبودی در چنين خاک هایي انجام نشده باشد. خطر روانگرایي و تغيير شکل های ناشي از آن را ميتوان با روش های مختلفي از قبيل تراكم، تزریق، ستون سنگي و شمع كاهش داد. در این تحقيق با استفاده از تحليل سه بعدی كاملاً همبسته دیناميکي در حوزه زمان، تأثر ی استفاده از ستون سنگي، بر روی اثربخشي روش ستون سنگي در بهسازی Opensees كاهش پتانسيل روانگرایي خاک مورد بررسي قرارميگيرد. برای این منظور با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود خاک های مستعد روانگرایي مورد بررسي قرار م یگر ید. همچنین تأثر ی پارامترهای موثر نظير، فاصله ستون سنگي، ضخامت لایه روانگرا، نفوذپذیری ستون سنگي روی جابجایي افقي و اضافه فشار حفرهای مورد مطالعه قرار گرفته است.بر اساس نتایج حاصل از تحليل، ضخامت لایه روانگرا و فاصله ستون سنگي ها تأثير به سزایي بر روی جابجایي افقي وتغييرات فشار آب حفرهای دارد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، ستون سنگی، بهبود خاک،تحلیل عددی

نویسندگان :

روشن بیوکآقازاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

علی اکبرگلشنی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

علی عسگری (دانشجوی دکتری مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ستون سنگی , بهبود خاک , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه