<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روش انتخاب و ارزیابی عملیات تزریق تماسی و پرکننده (مطالعه موردی: تونلهای آببر سد و نیروگاه گتوند علیا و تونل امامزاده هاشم)

چکیده:
به منظور ایجاد پیوستگی و پرکنندگی حفرات جاافتاده در احداث لاینینگ و سایر سازههای نگهدار به تودهسنگ پیرامون تونل و بهسازی ساختگاههای مختلف، عموماً از روش تزریق تماسی و پرکننده بهرهگرفتهشده و در این راستا تجربیات اجرایی نیز کسب گشته است. اما ¬ تونل، در پروژهموفقیت اجرای عملیات کمتر در بوته نقد قرار گرفته و نیز روند اصولی از طرح عملیات تزریق تماسی با توجه به پارامترهای دخیل در اجرا همچونطرح اختلاط، فشار و خورند و همچنین پارامترهای محیطی همچون شرایط زمینشناسی مهندسی حاکم بر ساختگاه چندان مورد توجه واقع نشدههای اجرا و کاربری تونل، یک روش جامع در خصوص انتخاب و ¬ است. لذا در این تحقیق، با توجه به تنوع شرایط زمینشناسی مهندسی، روشارزیابی عملیات تزریق تماسی و پرکننده، در قالب نمودار جریانی فرآیند ارائه گردیده است. نمودار جریانی پیشنهاد شده، با استفاده از مشخصات دوتوان با ¬ بر سد و نیروگاه گتوند علیا، مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. در نتیجه می ¬ های آب ¬ ای امامزاده هاشم)ع( و تونل ¬ پروژه تونل جادهاین روش به حجم، زمان و هزینه مورد نیاز برای اجرای تزریق تماسی و پرکننده پی برد و برآورد نزدیک به واقعیتی را حتی قبل از حفاری تونل کسب نمود.


کلمات کلیدی:

تزریق تماسی . تزریق پرکننده . بهسازی ساختگاه . سد گتوند علیا . تونل امامزاده هاشم

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق تماسی , تزریق پرکننده , بهسازی ساختگاه , سد گتوند علیا , تونل امامزاده هاشم ,
:: بازدید از این مطلب : 656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه راهکارهای مناسب برای بند تنظیمی گتوند جهت مدیریت مخزن سد گتوند علیا

خلاصه
سد گتوند علیا در استان خوزستان، 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و آخرین سد مخزنی است که بر روی رودخانه کارون احداث می گردد. این سد با ارتفاع حدودی 180 متر بلندترین سد خاکی کشور از نوع سنگریزه ای و هسته رسی می باشد. سد تنظیمی گتوند در 11 کیلومتری پائین دست سد گتوند و در بالادست شهر گتوند و به فاصله 4 کیلومتری از آن احداث شده است. هدف اولیه از احداث بند تنظیمی، انحراف آب و تامین نیازهای آبی کشاورزی اراضی دشت عقیلی و گتوند بوده است. با توجه به حجم کم مخزن امکان کنترل سیلاب را نداشته و در زمان وقوع سیلاب با قطع بهره برداری، کل جریان سیلاب را به پائین دست هدایت می کند. با در نظر گرفتن فعالیت سد گتوند علیا در موقعیت اوج مصرف لازم است جهت تنظیم آب پایین دست در مواقعی که نیروگاه فعال نیست آب به پایین دست انتقال یابد که این خود سبب کاهش حجم آب مخزن می گردد همچنین با توجه به حجم کم سد تنظیمی امکان ذخیره سازی آب و مدیریت جریان آب وجود ندارد. هدف از این مقاله، تدقیق حجم لازم مخزن ( برای تامین دبی مورد نیاز کانال های آبگیر طرفین و نیز تامین نیاز های زیست محیطی و نیازهای بهره برداری از رودخانه کارون در پائین دست سد) و ارایه راهکارهای فنی و اقتصادی جهت دستیابی به حجم مورد نظر می باشد. پیش بینی راهکاری با حداقل تغییرات ضمن کاهش قابل ملاحظه هزینه ها، از ایجاد وقفه در بهره برداری از سد تنظیمی و بویژه از وقفه در بهره برداری از کانالهای آبیاری پیشگیری خواهد نمود.

کلمات کلیدی :

سد گتوند علیا . بند تنظیمی . مدیریت مخزن . راهکار فنی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد گتوند علیا , بند تنظیمی , مدیریت مخزن , راهکار فنی ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش تحلیلی جدید محاسبه نشت جریان آب اطراف تونل تحت فشار و فشار آب منفذی در خارج از پوشش بتنی ( مطالعه موردی : تونل های تحت فشار سد گتوند علیا )

 

روش تحلیلی جدید محاسبه نشت جریان آب اطراف تونل تحت فشار و فشار آب منفذی در خارج از پوشش بتنی ( مطالعه موردی : تونل های تحت فشار سد گتوند علیا )

 

کلمات کلیدی :

تونل تحت فشار ، تحلیل هیدرولیکی ، نشت جریان آب ، روش مدلسازی عددی ، سد گتوند علیا

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل تحت فشار , تحلیل هیدرولیکی , نشت جریان آب , روش مدلسازی عددی , سد گتوند علیا ,
:: بازدید از این مطلب : 1337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی تغییر شکل های سد سنگریزهای گتوند اولیا با لحاظ نمودن توپوگرافی ساختگاه سد

خرابي در سدهای خاكي بجز عوامل غيرمترقبه مانند زلزله و سيلاب و... هميشه با هشدارهای نگران كنندهای از قبيل روند افزایش فشارهای حفره ای، تغيير شکلها، نشستها، ترک خوردگي و عدم پيوستگي كرنشها همراه بوده است. برای بررسي روند این تغييرات، علل و پيشامد های احتمالي آنها، در سد ابزار گذاری ميشود. الگو سازی دقيق و بررسي رفتار سدهای خاكي/ سنگریزهای دارای حفاریهای زیاد در بستر سد، با لحاظ نمودن توپوگرافي دره سد پس از حفاری، در الگو ميسر ميباشد. در تحقيق حاضر از سد سنگریزهای گتوند عليا با طول تاج 061 متر و ارتفاع 080 متر( 2.4 L/H ) استفاده شده است. سد گتوند عليا در فاصله 181 كيلومتری از مصب رودخانه كارون در كنار شهرستان گتوند واقع شده است. برای الگوسازی سه بعدی سد، از نرم افزار اجزاء محدود Midas-GTS استفاده شده است. مدل سازی دقيق، آسان و سرعت بالای تحليل از مزایای این نرم افزار ميباشد. در پایان نتایج
الگوسازی با اطلاعات ابزار دقيق ثبت شده در سد مقایسه شده است.

کلمات کلیدی:

تغییر شکلها، سد گتوند علیا، Midas-GTS ، ابزاردقیق، الگوسازی سه بعدی

نویسندگان :

امیر کاظمی توسه (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور توسعه)

حسین اکبری (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور توسعه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر شکلها , سد گتوند علیا , Midas-GTS , ابزاردقیق , الگوسازی سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه