<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار مکانیکی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تک محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با بتن پودری واکنش پذیر

 

 

 

کلمات کلیدی :

سنگدانه . بتن پودری واکنش پذیر . فاکتورشکست . منحنی تنش کرنش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگدانه , بتن پودری واکنش پذیر , فاکتورشکست , منحنی تنش کرنش ,
:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن پلاستیک پرده آبند سدهای خاکی

 

 

کلمات کلیدی :

بتن پلاستیک . سنگدانه . مقاومت فشاری . مدول الاستیسیته

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیک , سنگدانه , مقاومت فشاری , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر دانه بندی مصالح سنگی در خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه

خلاصه
ساخت راهها با شیوه بتن غلتکی فنآوری نسبت ا جدیدی است که در چند سال اخیر توسعه روزافزونی یافته و از کشورهای در حال توسعه و جهان سومانتقال یافته است. علت اصلی این گسترش، اقتصادی بودن، کاربرد مصالح بومی ارزان قابل دسترس و سرعت بالای اجرای این راهها میباشد. در اینتحقیق ابتدا اثر مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی یعنی سنگدانهها، سیمان و آب بر روی خواص مقاومتی بتن غلتکی بررسی شده و نسبت آنها در طرحاختلاط بتن غلتکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این طرح اختلاط اثر نحوهی دانهبندی مصالح سنگی تشکیلدهنده بر روی خواص مقاومتی بتنغلتکی بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان داد که نحوه دانهبندی و مشخصات ذرات درشتدانه بر مقاومت فشاری بتن غلتکی تأثیر بیشتری نسبتبه ریزدانه دارد بهنحویکه استفاده از دانهبندی در محدودهی حد پایین استاندارد یعنی درشتدانه بیشتر باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن غلتکی میگردد.


كلمات كلیدی:

بتن غلتکی . سنگدانه . طرح اختلاط

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , سنگدانه , طرح اختلاط ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهک هاي سازند سروك به عنوان مصالح سنگدانه اي (سنگ آهک هاي معدن سنگ شکن راه آهن دورود- خرم آباد)

چکیده
با توجه به گستردگی سازندهاي آهکی در استان لرستان، مطالعه خصوصیات مهندسی این سنگها به عنوانمنابع 2قرضه و مصالح مورد استفاده در پروژه هاي عمرانی اهمیت بسزایی دارد . بنابراین ضروریست کهخصوصیات مهندسی مصالح به صورت دقیق بررسی شود. در این پژهش خواص ژئومکانیکی سنگ آهکهايمعدن سنگشکن پروژه راه آهن دورود-خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشات، مقاومتفشاري تکمحوري سنگآهک 56 مگاپاسکال، شاخص دوامپذیري 98 درصد، سایشلسآنجلس بین 22 تا 25 و شاخص ذوب و / 1 تا 36 / درصد، سلامت سنگ با استفاده از محلول سولفات سدیم و سولفات منیزیم بین 69انجماد کمتر از 1 میباشد. بنابراین مطابق نتایج آزمایشات، نمونههاي مورد مطالعه خواص مهندسی مطلوبیدارند و براي استفاده در پروژههاي عمرانی مورد تایید میباشد.


واژه هاي کلیدي:

سنگدانه . سازند سروك . لس آنجلس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

مطالعه خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهکهاي سازند سروك به عنوان مصالح سنگدانهاي:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگدانه , سازند سروك , لس آنجلس ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت فشاري بتن

خلاصه
ویژگیهاي سنگدا نه ها که بیشترین حجم و وزن بتنهاي مصرفی را تشکیل میدهند، میتوانند در مقاومت ، ثباتحجمی و مدول الاستیسیته بتن نقشتعیین کننده اي داشته باشند. از جمله این ویژگیها، مقاومت صخر ه مادر است که اغلببدلیل نداشتن روشو ابزار مطمئن و ارزان به حد کافی موردمطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله نتایج مطالعات انجام شده بر روي مقاومت 6 نوع صخره مادر و ارزیابی بتن هاي بدست آمده از این صخره ها ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

مقاومت بتن . مقاومت صخره . سنگدانه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت بتن , مقاومت صخره , سنگدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی یک سیستم خبره فازی برای تشخیص میزان مقاومت فشاری بتن

خلاصه
مسئله فقدان اطلاعات یا عدم قطعیت در مدلسازی و تصمیمگیری نقشی کلیدی در بسیاری از مسائل مهندسی ایفا میکند بهطوریکه مهندسان وطراحان را در پیدا کردن راهحل بهینه برای حل مسائل با مشکل مواجه میکند. در این پژوهش یک سیستم خبره فازی برای تشخیص اثر عوامل مؤثربر مقاومت فشاری بتن در حالت عدم قطعیت کیفیت و مقدار مصالح مصرفی تأثیرگذار در مقاومت فشاری بتن طراحیشده است لذا بهمنظور ساده-سازی روند مطالعه حاضر تأثیر تمامی پارامترهای مؤثر در مقاومت فشاری بتن یکسان فرض شده است. مواد مصرفی تأثیرگذار بر مقاومت فشاری بتنشامل اب، سیمان، سنگدانه، افزودنی و دما میباشد؛ که در این مقاله تأثیر ترکیب نسبت میزان آب به سیمان، دامنه تعییرات دما , افزودنی ومقاومتسنگدانه مورد بررسی قرارگرفتهاند. طراحی این سیستم استنتاج فازی در محیط نرمافزار Matlab بوده و در آن از روش سیستم استنتاج فازی ممدانیاستفاده شده است.که تشخیص مقاومت فشاری بتن بر اساس توابع عضویت، متغیرهای ورودی، متغیرهای خروجی و پایگاه قواعد پیادهسازی شده است ونتایج بدست آمده از سیستم طراحی شده با توجه به توابع عضویت، متغیرهای ورودی، متغیرهای خروجی و پایگاه قواعد قابل قبول می باشد .


کلمات کلیدی:

مقاومت فشاری بتن . سیستم خبره فازی . افزودنیهای بتن . سنگدانه . سیمان

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری بتن , سیستم خبره فازی , افزودنیهای بتن , سنگدانه , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 404
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندازه گیری میزان سایش سنگ ها با استفاده از دستگاه لس آنجلس و لاوال ماشین و مقایسه آن ها

چکیده 
 سایش به پاسخ سنگ ها نسبت به عوامل مخرب فیزیکی، گفته می شود که در واقع مقدار فرسایش سنگ در برابر عوامل فرساینده را نشان می دهد. این فرسایش ممکن است در اثر عوامل طبیعی مثل آب، باد و غیره و یا در اثر تماس سنگ ها با هم و یا با سایر مواد رخ دهد. سایش مقیاسی برای سنجش کیفیت مصالح سنگی مورد استفاده در ساخت بتن، آسفالت و زیرسازی راههاست و نیز معیاری برای پیش بینی عکس العمل سنگ در برابر عملیات حفاری، آتشکاری و سنگبری می باشد. با آزمایش های تعیین قابلیت سایش، مقدار ساییده شدن و خرد شدن دانه های مصالح سنگی در خلال بهره برداری، حمل ونقل و دانه آرایی تعیین می گردد. مقاومت سایشی سنگ ها یک فاکتور بسیار مهم در معدنکاری، حفاری و راهسازی به شمار می رود اما با این همه، آزمایش های سایش سنگ کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. آزمایش لس آنجلس بطور وسیعی برای تشخیص کیفیت نسبی و قابلیت سایش مصالح سنگی که دارای ترکیبات معدنی مشابهی بوده و از منابع مختلفی تهیه شده اند، بکار برده می شود. مشخصاتی که بر اساس این آزمایش حاصل می شود باید با دقت زیاد و با توجه به انواع مصالح سنگی موجود و سابقه عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گیرند. دستگاه لس آنجلس دارای یک استوانه فولادی توخالی است که از اطراف مسدود می باشد و روی پایه های محکمی سوار شده بنابراین می تواند حول محور افقی خود دوران کند. روی بدنه استوانه، دریچه ای برای ورود و خروج نمونه تعبیه شده است طوری که یکنواختی سطح داخلی استوانه بهم نخورد. آزمایش سایش دوال نیز برای تعیین مقاومت سایشی سنگدانه ها به کار می رود که نسبت به لس آنجلس کاربرد کمتری دارد. دستگاه دوال شامل دو استوانه است که به طور مایل روی یک میله قرار گرفته اند و همانند دستگاه لس آنجلس دارای گلوله های مخصوصی است که همراه نمونه ها درون دستگاه دوال قرار داده می شوند. در این تحقیق ابتدا نمونه هایی از سنگ های آهک و گرانیت بر طبق استانداردهای مخصوص تهیه نموده و پس از آن آزمایش دوام وارفتگی انجام شد و سپس آزمایش سایش و ضربه لس آنجلس و آزمایش سایش دوال ( لاوال) انجام گردید. مشاهده شد که با وجود اینکه هر دو آزمایش از نوع سایش هستند اما به علت تفاوت در نحوه ی عملکرد آن ها میزان سایش در لس آنجلس بیشتر از لاوال ماشین می باشد.

واژه های کلیدی:

سایش، سایندگی، لس آنجلس، دوال ماشین، سنگدانه.

نویسندگان :

پرویز معارف وند ، فاطمه عزیزی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سایش , سایندگی , لس آنجلس , دوال ماشین , سنگدانه , ,
:: بازدید از این مطلب : 852
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط نتایج آزمایش لو سآنجلس با آزمایش ضربه سنگدان هها

یکي از مهم ترین ویژگ يهای مکانيکي سنگ كه معمولاً در آیين نامه های كشورهای مختلف از جمله ایران و آمریکا به آن اشاره مي شود مقاومت متداول ترین روش برای تعيين مقاومت سایشي سنگدانه ها مي باشد. از طرف Test) (Los Angeles سایشي آن مي باشد.آزمایش لوس آنجلس آزمایشي است كه در برخي كشورهای اروپایي از جمله انگلستان به عنوان معياری برای مناسب بودن (Impact Value Test) دیگر آزمایش ضربه سنگدانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.در این مقاله با انجام آزمایش های لو سآنجلسو ارزش ضربه بر روی ده نمونه سنگدانه از نقاط مختلف،نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و ميزان همبستگي نتایج این دوآزمایش مورد بررسي واقع شده است.


کلمات کليدی:

آزمایش لسآنجلس، آزمایش ضربه، مقاومت سایشی، سنگدانه

نویسندگان :

مسعود پلاسی (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران)

اکبر دانش (دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش لسآنجلس , آزمایش ضربه , مقاومت سایشی , سنگدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه