<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تفاوت رفتار توده سنگ در اثر تغيير روند حفاری به روش عددی (مطالعه موردی: گيت چمبر در سد چم شير)

چكيده
سد چم شير در حدود ۹۲ كيلومتري جنوبشرقی شهرستان گچساران در استان كهكيلويه و بويراحمد، در دست احتداب بتود و بتهعنوان اولين سد بتن غلتكی قوسی ايران حائز اهمي اس . در تكيهگا راس و در مسير تونل تخليه كنند تحتانی اين ستد، ضاتا يیزيرزمينی تح عنوان گي چمبر يا اتاق دريچهها طراحی شد كه به دليل ابعاد هندسی بزرگ آن )طول ۹۹ متتر، عتر 11 متتر وارتفاع 73 متر(، به كارگيري حفاري چندمرحلهاي براي آن ضروري اس . حفاري تونل تخليه كنند تحتانی كه از بخش زيت رين گيتچمبر عبور میكند، پيش از حفاري تونلهاي دسترسی به ترازهاي بالايی گي چمبر به اتمام رسيد اس . در ايت ن مقالته دو حالتمتعارف )حفاري چند مرحلهاي از بالا به پايين( و اجرايی )ابتدا حفاري تونل تخليه كنند و سپس حفتار ي چنتد مرحلته اي از بتالا بتهپايين( براي حفاري گي چمبر درنظر گرضته شد و به صورت عددي و با روش تفاضل محدود تحليل شتد انت د. ستپس بتا توجته بتهشرايط تنش و كرنش در حال اجرايی، سيستم نگهداري مناسب پيشنهاد شد است . نتتا يج ايت ن تحليت لهتا حتاك ی از تفتاوت رضتتار تود سنگ در اثر تغيير روند حفاري اس .


واژههای کليدی:

سد چمشير . گي چمبر . رضتار تود سنگ . حفاري چند مرحلهاي . سيستم نگهداري . روش عددي

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد چمشير , گي چمبر , رضتار تود سنگ , حفاري چند مرحلهاي , سيستم نگهداري , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 605
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم

چكيده
به منظور بهره برداري از ذخاير بوكسيت در محدوده معادن زيرزميني جاجرم، نياز به اجراي تونلي به طول 800 متر مي باشد. اين تونلتراز باربري اصلي در طبقه اول معادن زيرزميني محسوب مي شود كه در مسير خود از توده سنگ هاي آهكي سازند مبارك، رسوباتسرخ شيل و توده سنگ هاي دولوميتي سازند اليكا عبور مي كند. تونل مورد نظر در منطقه درزه دار قرار گرفته است و ناپيوستگي هانقش اساسي در تعيين پايداري يا عدم پايداري آن ايفا مي كنند. UDEC2D  در اين مقاله، با استفاده از سيستم هاي رده بندي توده سنگ و مدلسازي هاي عددي با نرم افزار 4.0(كه قابليت انجامتحليل در محيط هاي درزه دار و ناپيوسته را دارد)، وضعيت پايداري تونل بررسي و در نهايت سيستم نگهداري مناسب قاب هاي فولادي به فواصل يك متري به همراه لارده هاي بتني پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:

بوكسيت جاجرم . تونل بازكننده . تحليل پايداري . سيستم نگهداري . مدلسازي عددي . UDEC   .

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بوكسيت جاجرم , تونل بازكننده , تحليل پايداري , سيستم نگهداري , مدلسازي عددي , UDEC , ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج

چكيده
بطور كلي انتخاب صحيح سيستم نگهداري در تونلها با توجه به شكل هندسي و موقعيت آنها از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده واجراي تحكيمات دائم و موقت نيز مي بايست دربرگيرنده مقتضيات فني هر يك از قسمتهاي هندسي تونل باشد. در تونل دسترسيانتقال آب كرج با تقاطع هاي 90 درجه و 3 راهي قائم مواجه بوديم كه با توجه به شرايط نامساعد زمين شناسي منطقه كه شامل توف هايماسه سنگي، شيلي، آندزيتيي مي باشد از روش قابگذاري استفاده گرديد كه از طريق اين روش، پيشروي ايمن و مناسبي در تقاطع هاصورت پذيرفت. مشخصات و روش اجراي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل مذكور با ذكر جزئيات در اين پژوهش مورد ارائه قرار گرفته است، همچنين مشخصات فني هر يك از اين روشها از طريق اشكال موجود در متن نيز ارائه گرديده است.


كلمات كليدي:

تونل . قابگذاري . تقاطع 90 درجه . سيستم نگهداري 

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , قابگذاري , تقاطع 90 درجه , سيستم نگهداري ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم

چكيده
به منظور بهره برداري از ذخاير بوكسيت در محدوده معادن زيرزميني جاجرم، نياز به اجراي تونلي به طول 800 متر مي باشد. اين تونل تراز باربري اصلي در طبقه اول معادن زيرزميني محسوب مي شود كه در مسير خود از توده سنگ هاي آهكي سازند مبارك، رسوبات سرخ شيل و توده سنگ هاي دولوميتي سازند اليكا عبور مي كند. تونل مورد نظر در منطقه درزه دار قرار گرفته است و ناپيوستگي ها نقش اساسي در تعيين پايداري يا عدم پايداري آن ايفا مي كنند.  در اين مقاله، با استفاده از سيستم هاي رده بندي توده سنگ و مدلسازي هاي عددي با نرم افزار 4.0 UDEC2D (كه قابليت انجام تحليل در محيط هاي درزه دار و ناپيوسته را دارد)، وضعيت پايداري تونل بررسي و در نهايت سيستم نگهداري مناسب قاب هاي فولادي به فواصل يك متري به همراه لارده هاي بتني پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:

بوكسيت جاجرم . تونل بازكننده . تحليل پايداري . سيستم نگهداري . مدلسازي عددي . UDEC

نویسندگان :

مصطفي شريف زاده ، كوروش شهريار ، عمادالدين اشرفي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بوكسيت جاجرم , تونل بازكننده , تحليل پايداري , سيستم نگهداري , مدلسازي عددي , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 867
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج

چكيده
بطور كلي انتخاب صحيح سيستم نگهداري در تونلها با توجه به شكل هندسي و موقعيت آنها از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و اجراي تحكيمات دائم و موقت نيز مي بايست دربرگيرنده مقتضيات فني هر يك از قسمتهاي هندسي تونل باشد. در تونل دسترسي انتقال آب كرج با تقاطع هاي 90 درجه و 3 راهي قائم مواجه بوديم كه با توجه به شرايط نامساعد زمين شناسي منطقه كه شامل توف هاي ماسه سنگي، شيلي، آندزيتيي مي باشد از روش قابگذاري استفاده گرديد كه از طريق اين روش، پيشروي ايمن و مناسبي در تقاطع ها صورت پذيرفت. مشخصات و روش اجراي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل مذكور با ذكر جزئيات در اين پژوهش مورد ارائه قرار گرفته است، همچنين مشخصات فني هر يك از اين روشها از طريق اشكال موجود در متن نيز ارائه گرديده است.


كلمات كليدي:

تونل، قابگذاري، تقاطع 90 درجه، سيستم نگهداري

نویسندگان :

ميلاد حسينزاده ; بهنام شيرزادي فولادي  ; جواد ضيائي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , قابگذاري , تقاطع 90 درجه , سيستم نگهداري ,
:: بازدید از این مطلب : 568
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحي سيستم نگهداري موقت تونلهاي پنستاک سد رودبار لرستان به روش تجربي و عددي

خلاصه
سد و نيروگاه رودبار لرستان در فاصله حدود 011 كيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز قرار دارد. سيستم انتقال آب به نيروگاه این سد شامل یک تونل آببر است كه در ادامه به دو تونل پنستاک تبدیل مي شود. در این مقاله با استفاده از سيستم طبقهبندي مهندسي سنگ، تودهسنگ مسير تون لها به چهار ناحيه با كيفيت هاي خوب و ضعيف تقسيمبندي شد. سپس بحرانيترین مقاطع انتخاب و با استفاده از نرمافزار FLAC3D سيستمنگهداري پيشنهاد گردید. نتایج تحليل ها نشان داد كه روش تجربي براي سنگ هاي با كيفيت خوب، مطابقت خوبي با روش عددي دارد. سيستم نگهداري پيشنهادي روش تجربي براي سنگ هاي ضعيف، استفاده از شاتکریت با پيچ سنگ به همراه قاب فولادي است. نتایج آناليز عددي نشان داد براي سنگ هاي ضعيف، به دليل ناحيه پلاستيک بزرگ ایجاد شده در اثر حفاري، استفاده از پيچسنگ كارساز نيست. همچنين استفاده از لتيس گيردر به جاي قاب فولادي به دليل هزینه كمتر و انعطافپذیري بيشتر براي سنگ هاي ضعيف بسيار موثر است.


کلمات کليدي:

تونلهاي پنستاک، سيستم نگهداري، لتيسگيردر، شاتکريت، پيچسنگ

نویسندگان :

بهنام ابره ، لهراسب فرامرزی

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهاي پنستاک , سيستم نگهداري , لتيسگيردر , شاتکريت , پيچسنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1099
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقايسه تحليل پايداري تونل آبرسان نيروگاه سياه بيشه با استفاده از روشهاي عددي

پروژه هاي تلمبه ذخيره اي درحال حاضر نقش مهمي در رفع نيازهاي الكتريكي دارند عبور سازه هاي زيرزميني از مناطق پر از گسل و دسته درزه و ناپيوستگي ممكن است بسيار خطرزا بوده و وجود اين ناپيوستگي ها سبب بروز آسيب هاي جدي به سازه بشود بنابراين تحليل پايداري سازه هاي زيرزميني براي جلوگيري از بروز صدمات جدي الزامي است سد تلمبه ذخيره اي سياه بيشه يكي از سازه هاي مهم د رحال ساخت در ايران مي باشد اين سد شامل دو تونل موازي آبرسان است كه دربخشي از آنها محفظه جابجايي طراحي شده است كه ابعاد محفظه جابجايي بزرگتر از ابعاد تونل است اين قسمت از سازندهاي اليكا و شمشك عبور مي كند كه درقسمتي ازآن گسلي بزرگ اين دو سازند را كنار هم قرار داده است به علت حساسيت بالاي اين زون گسله تحليل پايداري و كنترل پايش در اين قسمت امري اجتناب ناپذير است.

 

كلمات كليدي:

تحليل پايداري استاتيكي ، روش تفاضل محدود، روش اجزاي محدود، روش اجزا مجزا، سيستم نگهداري

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري استاتيكي , روش تفاضل محدود , روش اجزاي محدود , روش اجزا مجزا , سيستم نگهداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري تونل انحراف سد نمرود با استفاده از روش تحليلي و عددي

سد خاكي نمرود در فاصله 100 كيلومتري شرق تهران و 16 كيلومتري باختر – جنوب باختري شهرستان فيروزكوه براي تنظيم ساليانه در حدود 130 ميليون مترمكعب آب بر روي رودخانه نمرود در دست احداث است . در اين تحقيق تونل انحراف با قطر حفاري 5/4 متر مورد بررسي قرار گرفته است . پارامترهاي ژئومكانيكي توسط گمانه هاي اكتشافي و آزمايشهاي صحرايي و آزمون هاي آزمايشگاهي و با استفاده از نرم افزار Roclab بر مبناي معيار شكست هوك و برآون، ويرايش 2002 و قضاوت مهندسي تعيين شده است . پس از استفاده از روشهاي طبقه بندي توده سنگ، پايداري تونل به روش تحليلي مورد بررسي قرار گرفت و سيستم نگهداري مناسب ارزيابي گرديد . سپس اين تونل با استفاده از نرم افزار PLAXIS به روش عددي تحليل و مشخصات سيستم نگهداري ارزيابي و با روش تحليلي مقايسه گرديد . در انتها با توجه به فشار آب درون تونل پس از بهره برداري، مشخصات پوشش نهايي با استفاده از نرم افزار PLAXIS و درنظرگرفتن نفوذپذيري پوشش بتني تعيين و مقايسه گرديد.

 

كلمات كليدي:

پايداري، پوشش، سيستم نگهداري

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 احمد فهيمي فر  - استاد دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 حمزه احمدي رسكتي - كارشناس ارشد خاك و پي ; مهندس دفتر فني شركت ساختماني كولهام

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , پوشش , سيستم نگهداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1846
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي عملكرد و كاربرد سيستم انحراف سنج در ارزيابي پايداري ديوارهاي ايستگاه مترو – مطالعه موردي ايستگاههاي قطعه جنوبي متروي اصفهان

در مسير قطعه جنوبي متروي اصفهان حدفاصل ميدان آزادي تا ترمينال صفه سه ايستگاه در نظر گرفته شده است . اين پروژه به طول 3991 متر مي باشد و ايستگاه هاي دانشگاه، كارگر و خوابگاه در مسير آن قرار دارد . در زمان عمليات اجرايي ايستگاهها هيچگونه طرحي براي ابزاردقيق جهت كنترل پايداري ايستگاهها در نظر گرفته نشده بود در صورتيكه در تونلهاي مسير از ابزاردقيق استفاده مي شد . پس از ريزش ديواره شرقي ايستگاه كارگر تيم طراحي جهت كنترل حركت ديوارهها طرح ابزاردقيقي را آماده نمود كه در آن تنها از انحراف سنج استفاده مي شد . در اين مقاله پس از بررسي عملكرد و كاربرد سيستم انحراف سنج در ارزيابي پايداري ايستگاهها تاثير طراحي غير اصوليطرح ابزاردقيق بر پروژه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 

كلمات كليدي:

ابزاردقيق، سيستم نگهداري، ترانشه، انحراف سنج

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 غلامرضا كشت پرور

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزاردقيق , سيستم نگهداري , ترانشه , انحراف سنج ,
:: بازدید از این مطلب : 1733
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف برمباحث فني و اقتصادي و نمود آن در مقوله مهندسي ارزش

اگرچه درصورت مهيا بودن دستگاه ها و ماشين الات ويژه حفاري تونل دريك مرحله با درنظر گرفتن سيكل كاري كمتر و همچنين براي رسيدن به توزيع يكنواخت تنش ثانويه توجيه پيدا مي كند اما در توده سنگي با شرايط كيفي ضعيف به احتمال زياد حفاري تونل با مقطع تمام شده علاوه براينكه با صعوبتهاي اجرايي نظير نياز به نصب سيستم نگهداري چندبرابر قويتر همراه است شرايط پايداري تونل را نيز در زمان اجرا با مخاطره مواجه خواهد ساخت اين ناپايداري به سبب توزيع غيريكنواخت تنش ها و ايجاد زون پلاستيك گسترده و نيزجابجايي هاي محوري زياد در محيط اطراف تونل بوجود مي آيد. دراين تحقيق رفتار توده سنگ دربرگيرنده تونلي با شرايط مشابه فوق با روشهاي اجرايي مختلف نظير حفاري در يك و دو مرحله با انجام مدلسازي عددي با نرم افزار UDEC مورد تحليل قرارگرفت و با هدف رسيدن به ضريب ايمني منطقي سيستم نگهداري مناسب براي روشهاي مختلف حفاري پيشنهاد گرديد.

 

كلمات كليدي:

حفاري چندمرحله اي، توزيع تنش ، سيستم نگهداري، مهندسي ارزش، زون پلاستيك، UDEC

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 پدرام پيروي نسب  - كارشناس حفاري و بتن پروژه سد و نيروگاه سردشت
 محمد رستمي  - مدير پروژه سد و نيروگاه سردشت
 حسن وحيدي  - مدير اجرايي حفاري هاي زيرزميني پروژه سد ونيروگاه سردشت
 اميد سعيدي  - كارشناس دفتر فني حفاري پروژه سد و نيروگاه سردشت

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري چندمرحله اي , توزيع تنش , سيستم نگهداري , مهندسي ارزش , زون پلاستيك , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه