<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی درمحیط سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب ازسدامیرکبیر به تهران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ترک خوردگی . سگمنت . حفاری مکانیزه . تزریق

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترک خوردگی , سگمنت , حفاری مکانیزه , تزریق ,
:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی علل ایجاد ترک در سگمنت های تونل قطار شهری (مطالعه موردی خط 2 متروی تبریز)

چکیده
با توجه به عملکرد سازهای سگمنتها در تونل، لازم است عواملی که رفتار سازهای سگمنت را تحت تاثیر قرار میدهند مورد شناسایی، بررسی وکنترل قرار گیرند. . در شروع حفاری پروژه خط 2 متروی تبریز پس از حمل سگمنتها به تونل بروز ترک و شکستگی در زمان ساخت رینگ وحین حفاری مشاهده گردیده است که در این مقاله به ریشه یابی علل ایجاد این ترکها و شکستگیها در سگمنتها، بررسی کفایتت ستازه ایسگمنتها با تحلیل پایداری در طولانی مدت، و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته شده است.با توجه به اینکه تونل خط 2 در طول مسیر ختودهمواره در زیر سطح آب قرار دارد، تداوم نشت آب از طریق ترکها و ارتباط آب با سطح میلگردها آسیب دیگتری استت کته پایتداری ستازه ایسگمنتها را در طول زمان کاهش خواهد داد. در این مقاله سعی شده است دلایل بوجود آمدن ترکها ، تحلیل پایداری بلند مدت اثر ترکها ،اعوجاج بر سازه سگمنت و در نهایت به راهکارهای جلوگیری از ایجاد ترک و راهکارهای اصلاح ترکهای ایجاد شده و غیره اشاره خواهد شد و درنهایت نموداراستخوان ماهی بررسی عوامل ایجاد ترکها در مترو خط 2 تبریز و پتاسیل بار وارد بر سگمنت از دیدگاه ژئومکانیکی نمتایش داده خواهد شد.


واژههای کلیدی:

سگمنت . ترک

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , ترک ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر نوع و درصد بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق تونل خط 2 قطار شهری مشهد

چکیده
 14 کیلومتری خط 2 قطار شهری مشهد که در مسیری از شمال به جنوب با تنوع دانه بندی خاک از ریزدانه / در بخشی از مسیر 9 ساخته می شود، جهت تزریق TBM- EPB به درشت دانه، توسط دو دستگاه حفار تمام مقطع سپری متعادل کننده فشار زمین در فضایی خالی بین خاک و قطعات پیش ساخته بتنی ( سگمنت) تشکیل دهنده بدنه تونل از ملات حاوی بنتونیت استفاده شده است. در زمین های با خاک نرم، پر نمودن این فضای خالی به وسیله ملات تزریق ( گروت) تأثیر بسزایی در کاهش نشست سطح زمین، نگهداری سگمنتها در موقعیت خود و آب بندی تونل خواهد داشت. در این پروژه جهت دست یافتن به اهداف مورد نظر، تأثیر نوع و میزان مصرف بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق از جمله مقاومت فشاری، روانی و آب انداختن ملات به منظور تأمین حداقل مقاومت مورد نیاز، امکان پمپ پذیری و در عین حال عدم امکان ورود ملات به پوسته دستگاه حفار و در نهایت پرهیز از کاهش حجم ملات، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در این تحقیق 9 طرح اختلاط مختلف بررسی گردید و نتایج بدست آمده بالا تأثیراتی منفی بر مقاومت ملات دارد، اما ( PI) نشان داد اگرچه استفاده از بنتونیت، به ویژه بنتونیتهای با دامنه خمیری تأثیرات مثبت آن بر روانی و کنترل آب انداختن که موجب بهبود پمپ پذیری و حفظ انسجام ملات می گردد، چشمگیر است. همچنین در این تحقیق علاوه بر تعیین مقاومت فشاری ملات، تأثیر شکل آزمونه در تعیین مقاومت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :

بنتونیت . ملات تزریق ( گروت) . سگمنت . حفاری مکانیزه . دستگاه حفار تونل (TBM) . خط 2 قطار شهری مشهد

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , ملات تزریق ( گروت) , سگمنت , حفاری مکانیزه , دستگاه حفار تونل (TBM) , خط 2 قطار شهری مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 390
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرگیرداري بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداري تونل،برروي تنشها و تغییرمکانهاي پوشش تونل

خلاصه
یکی از مهمترین مراحل طراحی فضاهاي زیر زمینی انتخاب سیستم نگهداري مناسب براي آن فضا میباشد . یکی ازروشهاي متداول حفر تونل، است.امروزه این روش حفاري به علت کارائی بهترومزایاي بیشتر، مورد توجه قرارگرفته است T.B.M حفاري با استفاده از ماشینهاي حفار وبسیاري از تونلهاي شهري مختلف جهان به این روش ساخته میشوند. کشورما نیزازاین امرمستثنی نبوده و پیشرفتهاي چشم گیري دراین رابطه داشته، به طوري که هم اکنون بسیاري از پروژه هاي تونل سازي درکشور بدین روش ساخته میشوند. یکی ازمزایاي این ماشینها اجراي سیستم نگهداري تونل به صورت همزمان میباشد. دراین روش، نگهداري تونل با استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنتها) صورت میگیرد.این قطعات همزمان با حفاري و پیشروي درتونل توسط خود ماشین نصب میگردد.نکته قابل توجه درمورد این قطعات، نحوه اتصال بین آنها میباشد، زیرا میزان گیرداري بین این قطعات تاثیر بسزایی در تغییر شکلها و نیروهاي ایجاد شده در پوشش تونل دارد.در این تحقیق سعی برآن است که با مدلسازي تونل و سگمنتها و درنظرگرفتن شرایط گیرداري، به ارزیابی این موضوع پرداخته و مطلوبترین حالت گیرداري بین اتصال سگمنتها ارائه گردد. دو تونل، یکی با حالت کاملا مفصلی و دیگري با حالت کاملا گیرداردر اتصال بین سگمنتها مدل Ansys براي این منظور ابتدا در نرم افزار شده و شرایط گیرداري بین سگمنتهاي این تونل ها مورد ارزیابی قرارمیگیرد. سپس مدلهاي دیگري با گیرداريهاي مختلف از حالت کاملا مفصلی تا حالت کاملا گیردار مدل شده و شرایط گیرداري بین این سگمنتها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.سپس به مقایسه و ارزیابی نتایج حالات مختلف گیرداري، ازحالت گیردار کامل تا مفصل کامل پرداخته شده تا بتوان مطلوبترین حالت گیرداري بین اتصالات را ارائه نمود. بر اساس نتایج حاصل شده به نظرمیرسد تغییر شکلها و نیروهاي ایجاد شده درپوشش تونل تحت تاثیرگیرداري بین سگمنتها بوده و این عامل  را میتوان به عنوان یک پارامتر تعیین کننده در طراحی تونل مد نظر قرارداد.


کلمات کلیدي:

تونل ، اتصال مفصلی ، سگمنت ، گیرداري

نویسندگان :

امید احرامی ، محمد آزادي ، سیدمهران سید رزاقی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , اتصال مفصلی , سگمنت , گیرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 565
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی انواع روشهای تحلیل ساختاری پوشش سگمنتی و مدلسازی سه بعدی سگمنت به روش المان محدود ( مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب)

چکیده
 توسعه روز افزون کشور در بخش های مختلف اعم از حمل ونقل عمومی شهری، ترابری بین شهری و شبکه های جم عآوری و انتقال آب و فاضلاب، نیاز به احداث تون لهای جدید را در کشور ضروری می سازد. برطرف کردن این نیاز با استفاده از روش های سنتی مانند چالزنی و انفجار بسیار مشکل، زمان بر و پرهزینه است. امروزه حفاری مکانیزه ی تونل ها در سراسر دنیا توسعه یافته است. استفاده از سیستم های نگهداری پیش ساخته شده ( پوشش سگمنتی) یکی از ملزومات این نوع حفاری است. برای تحلیل پوشش های سگمنتی روش های متعددی ابداع شده است که توسع هی این روش ها بر اساس مدل کردن درزهای طولی و عرضی پوشش سگمنتی است. به طور کلی این روش ها به سه دسته ی تجربی، تحلیلی و عددی تقسیم بندی می شوند. در این مقاله پس از معرفی تمامی روشهای طراحی سگمنت، جدیدترین روش انتخاب شد. ابتدا ب ارهای وارده بر پوشش سگمنتی تعیین شد. سپس این مقادیر بار بر روی سگمنت UDEC پس از نصب در تونل توسط نرم افزار اعمال گردید. نتایج حاصل از مدل سازی ABAQUS های مدل سازی شده در نرم افزارالمان محدود سه بعدی در نر مافزار نشان داد که بی شترین مقدار جابه جایی در سگمنت ها در شرایط مختلف تنش مربوط به سگمنت کف می باشد. بر اساس مدل سازی های انجام شده و معیار های شکست، به دلیل بالا بودن تنش فشاری، احتمال ترک خوردگی در بتن سگمنت در مدل ، قابل پیش بینی است که این نتایج کاملاً با مشاهدات در سگمنت های تونل گلاب انطباق دارد.

واژه های کلیدی:

سگمنت، روش عددی، تونل گلاب، مدلسازی سه بعدی،. ABAQUS

نویسندگان :

مهدی صانعی آرانی ، محمدامین وشادی آرانی ، لهراسب فرامرزی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , روش عددی , تونل گلاب , مدلسازی سه بعدی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج

چکیده
 در دهه اخیر استفاده از تونل های سگمنتی در ایران و سایر نقاط جهان گسترش چشمگیری داشته است. سازه پوشش تونلهای حفاری شده به روش مکانیزه از مجموعه ای از قطعات بتنی پیش ساخته به نام سگمنت تشکیل شده است. در مقاله حاضر روش جدیدی برای بهسازی لرزه ای تونل های سگمنتی در محل عبور از نواحی گسل فعال در محیط سنگی با مطالعه موردی تونل انتقال آب سد امیرکبیر به تهران ( تونل کرج) معرفی می شود. مفهوم اصلی طراحی در این روش، کاهش سختی سازه در برابر جابجایی های ناشی از گسل می باشد. چراکه حتی قوی ترین سازه ها نیز در برابر تغیر مکان گسل تاب تحمل از دست داده و تخریب خواهند شد و لذا راهکار منطقی کاهش سختی سازه و تامین حد بهره برداری ایمنی جانی است. این مهم به واسطه ایجاد درزه های متوالی در سگمنت ها در محل تقاطع تونل با ناحیه مرکزی گسل فراهم شده است وبه همین جهت به عنوان روش درزه های متوالی نام گرفته است. در این روش در حدفاصل هر یک یا چند رینگ یک درزه ایجاد می گردد. به این ترتیب در طی فرآیند جابجایی گسل، سازه تونل با جابجایی های تونل همگام شده و از تخریب کلی سازه تونل اجتناب می شود. برای اجرای این درزها چنانچه قبل از نصب سگمنت ها ناحیه گسله مشخص باشد ( که معمولا اینگونه نیست) می توان تمهیدات لازم را برای نصب فاصله دار سگمنت ها لحاظ کرد. در غیر اینصورت می باید سگمنت ها برش داده شوند. این روش در حال حاضر در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج در حال اجرا می باشد.

واژه های کلیدی:

گسل ، سگمنت، حفاری مکانیزه، بهسازی لرزه ای.

نویسندگان :

میثم جلالی ، غلامرضا شمسی ، حمیدرضاتوکلی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل , سگمنت , حفاری مکانیزه , بهسازی لرزه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 959
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی در محیط سنگی؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج

چکیده 
 در دهه اخیر استفاده از تونل های سگمنتی در ایران و سایر نقاط جهان گسترش چشمگیری داشته است. سگمنت های پوشش تونل در طی فرآیند ساخت، حمل، نصب و بهره برداری می توانند متحمل آسیب و ترک خوردگی شوند. پژوهش حاضر به بررسی علل وقوع ترک های پوشش بتنی تونل های سگمنتی در محیط سنگی با مطالعه موردی تونل انتقال آب سد امیرکبیر به تهران می پردازد. به این منظور نتایج برداشت های میدانی به طور کامل مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی عوامل مسبب ترک خوردگی سگمنت ها معرفی شده و سپس مورد بررسی قرار گرفته و عامل اصلی ترک خوردگی معرفی شده است. در راستای ایجاد اطمینان از صحت علت ترک نیز انجام شده SAP خوردگی معرفی شده سگمنت ها، مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار 2000 است. ترک های موجود در سازه سگمنت تجزیه و تحلیل شده و اثر ترک با بازشدگی های مختلف بر عملکرد سازه ای پوشش تونل مورد بررسی قرار گرفته است. در خاتمه راهکار مقاوم سازی سگمنت و نتایج تحلیل SAP های ترک خورده معرفی شده است. نتایج تحلیل های انجام شده در نرم افزار های حاصل از برداشتهای میدانی هر دو وقوع ترک ها به واسطه انجام تزریق پرکننده نامتقارن چند مرحله ای را تایید کردند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد در نواحی که سنگ پیرامون محیط تونل شرایط خرد شده را دارد، که این حالت اغلب در نواحی گسله دیده می شود، تزریق نامتقارن پشت سگمنت خطرناک بوده ومی تواند منجر به ترک خوردگی پوشش سگمنت ها شود.

واژه های کلیدی:

ترک خوردگی ، سگمنت، حفاری مکانیزه، تزریق.

نویسندگان :

میثم جلالی ، غلامرضا شمسی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترک خوردگی , سگمنت , حفاری مکانیزه , تزریق , ,
:: بازدید از این مطلب : 1130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر گیرداری اتصال بین سگمنتهای پوشش تونل

یکی از روشهای متداول حفر تونل، استفاده از ماشینهای T. B. M است. امروزه این روش حفاری بعلت کارائی و مزایای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و بسیاری از تونل ها از جمله تونلهای متروی تهران، کرج و اصفهان به این روش ساخته می شوند. از مزایای این ماشینها، اجرای سیستم نگهداری تونل بصورت همزمان میباشد. در این روش، نگهداری تونل با استفاده از سگمنت ها میباشد که این قطعات همزمان با حفاری و پیشروی در تونل توسط خود ماشین نصب میگردد. نکته مورد توجه در مورد این قطعات پیش ساخته نحوه اتصال بین آنها میباشد، زیرا میزان گیرداری بین آنها تاثیر بسزائی در تغییر شکلها و نیروهای ایجاد شده در پوشش تونل دارد. در این مقاله سعی بر آن است که با مدلسازی تونل و سگمنتها و در نظر گرفتن تاثیر شرایط گیرداری، مطلوبترین حالت از لحاظ گیرداری بین سگمنتها حاصل گردد. برای این منظور دو تونل بطور همزمان مدل شده و شرایط گیرداری بین سگمنتهای این تونلها مورد ارزیابی قرار میگیرد. از این رو یک حالت کاملا مفصلی و یک حالت کاملا گیردار بین سگمنتها درنظر گرفته شده و به تحلیل این دو حالت و مقایسه آن دو با یکدیگر پرداخته میشود تا بتوان مطلوبترین حالت را برای اتصال بین سگمنتها درنظر گرفت. بر اساس نتایج حاصل شده از این تحلیلها و مقایسه بین این دو حالت میتوان دریافت که تغییر شکلها و نیروهای بوجود آمده در این قطعات تحت تاثیر گیرداری بین آنها است که در این مقاله مورد ارزیابی بیشتر قرار خواهد گرفت.


واژه های کلیدی :

سگمنت، اتصال، تغییرشکل، تونل.

نویسندگان :

محمد آزادی 

مهران سید رزاقی 

امید احرامی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , اتصال , تغییرشکل , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1034
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي روش اجراي تزريق تماسي در تونل انتقال آب كاشان در شرايط آبدار

تونل انتقال آب گلاب كه به منظور آبرساني به شهر كاشان طراحي شده است طولي در حدود 10 كيلومتر را دارا مي باشد اين تونل آب را از رودخانهزاينده رود به طريق ثقلي و با شيبي حدود 0/1 درصد به محل تلمبه خانه و از آنجا توسط لوله به محل تصفيه خانه احداث شده درنزديكي روستاي گلاب منتقل مي نمايد. نوع دستگاه با توجه به شواهد اوليه زمينشناسي ماشين حفار سپرتلسكوپي انتخاب شده است درروش حفاري مكانيزه تزريق شن نخودي به عنوان تكيه گاه و دوغاب سيمان پشت سگمنت ضمن پركردن فضاي خالي بين حلقههاي بتني و سازند اطراف ان باعث پايدارسازي اوليه سگمنت و هدايت آن در تراز و امتداد واقعي مي شود از ديگر اهداف اين تزريق تزريق يكنواخت بار وارد بر سگمنت و تا حدودي جلوگيري از ورود آب به داخل تونل مي باشد تزريق پشت سگمنت از نوع تماسي است كه عمليات آن طي دو مرحله انجام مي شود.

كلمات كليدي:

تزريق تماسي، سگمنت، تونل انتقال آب كاشان، شن نخودي، دوغاب سيمان

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 حميد صمدي  - كارشناس ارشد استخراج معدن
 روح الله طالبي  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
 عباس بيات سرمدي  - كارشناس ارشد عمران
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق تماسي , سگمنت , تونل انتقال آب كاشان , شن نخودي , دوغاب سيمان ,
:: بازدید از این مطلب : 2558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه