<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازي نشست سازه هاي سطحي در اثر مجراي تحت فشار حامل جريان زير سطحي توسط روش اجزا محدود

خلاصه
طي احداث مجراي تحت فشار جريان از توزيع تنش گسترده و تغيير شكل خاك نمي توان اجتناب كرد.با ارائه يك مثال نمونه مدل سازيتوسط نرم افزارهاي انسيس و پلاكسيس اجرا و تحليل شده است. پلاكسيس امكانات خاصي براي ارزيابي مقاطع زير سطحي دايره ايحين ساخت دارد. از طرفي نرم افزار قوي انسيس نيز منوهاي متعدد سازه اي بر پايه روش اجزا محدود دارد. در اين نمونه سعي شده تا مدلسازي توسط هر دو نرم افزار با داده هاي يكسان صورت گيرد و با توجه به اينكه هر دو با اجزاء محدود كار مي كنند،نتايج بدست آمده از آنها با يكديگر مقايسه گردد.


كلمات كليدي:

شالوده . مقطع دايره اي زير سطحي . ژئوتكنيك . اجزاي محدود . پلاكسيس .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده , مقطع دايره اي زير سطحي , ژئوتكنيك , اجزاي محدود , پلاكسيس , ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی توزیع نشست قائم شالوده توربین بادی به روش تحلیل عددی

استفاده از تور ی بن های بادی برای تو ی لد انرژی الکتریکي با استفاده از باد بعنوان یک منبع پاک و تجدیدپذیر انرژی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده است. شالوده یک تور یبن بادی از چنان حسا ی ستي برخوردار است كه اگر درست رفتار نکند یا بعبارت دیگر اگر نیازهای طراحي را برآورد نکند، توریبن بادی پایداری خود را از دست داده، برجک سقوط كرده و خدمت رسانی (تو ی لد انرژی) تور یبن پایان میيابد. در مطالعه حاضر رفتار شالوده یک تور یبن بادی سطحی واقع در خشکی به ارتفاع 80 متر و با ظر ی فت تو ی لد 2 مگاوات ساعت واقع بر سه نوع خاک مختلف (ماسه متراكم، ماسه رس دار و رس سخت) در بارگذار ی حالت حدی نهایي كه توسط كارخانه سازنده ارائه شده است، با استفاده از تحل یل عددی به بصورت یک مدل سه بعدی مورد بررسی قرار داده شده و نشست در ز یر شالوده را در خاک ABAQUS روش اجزا محدود به كمک نرم افزار های مختلف مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت.


کلمات کلیدی:

توربین بادی، شالوده،نشست قائم، تحلیل استاتیکی، روش اجزا محدو د.

نویسندگان :

حامد کاشی (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعت آب و برق)

احمد رضا محبوبی اردکانی (دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق)

محمد صافی (استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توربین بادی , شالوده , نشست قائم , تحلیل استاتیکی , روش اجزا محدو د ,
:: بازدید از این مطلب : 1334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی موردی نیاز لرزه ای الاستیک سیستم های خاک و سازه چاق در اثر دو پديده متوالی برخاستگی بیشینه از بستر و افتادگی متعاقب آن

در این تحقيق به بررسي تأثير افتادگي سازه پس از به وقوع پيوستن برخاستگي شالوده تحت اثر بار زلزله، بر نياز الاستيک سيستم های اندركنش خاک و سازه پرداخته شده است. به همين منظور تحليل اثر افتادگي بر روی قابهای فولادی چند درجه آزادی با اعمال دو كران بالا و پایين برای ضریب اطمينان ظرفيت باربری فونداسيون صورت پذیرفته است. شالوده مورد نظر به صورت صلب و سطحي در محيط نيم فضا با امکان بلندشدگي و رفتار خطي خاک در نظر گرفته شده است. پاسخ غير خطي مدل، دربردارنده رفتار توأم غيرخطي هندسي و المانهای تماسي بوده تا نمایانگر تصویری نزدیک به واقعيت از برخاستگي شالوده باشد. مدل سازه ای شامل تعدادی قاب الاستيک چند دهانه است كه با نمایي دو بعدی ارائه شده و به منظور انعکاس رفتار واقعي سازه سه بعدی، به طور موازی به یکدیگر متصل شده اند. جهت انجام تحليل ها از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده شده است. نياز ایجاد شده در اثر افتادگي در حالت بيشينه برخاستگي پيش از واژگوني مورد برررسي قرار گرفته است. مطابق نتایج این تحقيق ميتوان بيان داشت،كه پدیده بلندشدگي  افتادگي نه تنها ممکن است موجب افزایش نيروی محوری ستون ها گردد، بلکه باعث تشدید نياز لنگر در دهانه مياني المانهای تير شده كه این موضوع در مطالعات پيشين كمتر مورد توجه محققين قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

اندرکنش خاک و سازه، نیاز الاستیک، برخاستگی، افتادگی، شالوده

نویسندگان :

حسین جهانخواه (استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

فروه آقائی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و فرهنگ)

سحر محمدی زاد (دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه علم و فرهنگ)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک و سازه , نیاز الاستیک , برخاستگی , افتادگی , شالوده ,
:: بازدید از این مطلب : 1763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه