<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای 3DEC

خلاصه
روشهای تجربی، تحلیلی و عددی گوناگونی برای پیشبینی همگرایی تونل موجود است. یکی از این روشها، پیشبینی همگرایی تونل با استفادهاز شبکههای عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks (ANNs)) میباشد. حوزه كاربرد این شبکهها آنچنان گسترده است كه ازكاربردهای طبقهبندی گرفته تا كاربردهایی نظیر درونیابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل میشود . در این تحقیق با استفاده از دادههایژئومکانیکی كه شامل ۶۱ پارامتر متغیر از ویژگیهای تودهسنگ محدوده تونل میباشند بهعنوان ورودی و نتایج رفتارنگاری تونلهای مختلفبهعنوان خروجی، در یک شبکه عصبی، آموزش و اعتبارسنجی میشوند. سپس در شبکه آموزشدیده، میزان همگرایی ایستگاههای مختلف تونلانتقال آب چهلچای پیشبینی میشود. در پایان، نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی، با همگراییهای قرائتشده ایستگاههای مختلف اینتونل و همچنین مدلسازی تونل چهلچای با روش عددی المان مجزا 3DEC ، مقایسه شدهاند.

کلمات کلیدی:

شبکه های عصبی مصنوعی . همگرایی . تونل انتقال آب چهل چای . 3DEC 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبکه های عصبی مصنوعی , همگرایی , تونل انتقال آب چهل چای , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و شبكه هاي عصبی مصنوعی

چكيده
یکی از مهم ترین فرایندهای عملیات معدنکاری و عمرانی، عملیات انفجار می باشد. از مهمترین پیامدهای نامطلوب انفجار می توان بهلرزش زمین، لرزش هوا و پرتاب سنگ اشاره کرد. در این میان لرزش زمین به دلیل اینکه بیش از 54 درصد انرژی انفجار را به خوداختصاص م یدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین پیش بینی میزان لرزش ناشی از انفجار از اهمیت زیادی برخوردار است.مهم ترین پارامترهای موثر بر میزان لرزش ناشی از انفجار به دو دسته پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غیرقابل کنترل تقسیمبندی می شوند. نقطه مشترک اکثر تحقیقات انجام گرفته، در نظر داشتن پارامترهای حداکثر خرج بر تاخیر و فاصله از محل انفجار بهعنوان پارامترهای اصلی در برآورد حداکثر سرعت ذره ای ناشی از انفجار می باشد. در اکثر روابط پیشنهاد شده برای حل این مسئله، دوپارامتر فوق الذکر به همراه یک سری ثوابت به عنوان روابط پیشنهادی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده از روابطتجربی موجود برای حل مساله استفاده شود. در ادامه با توجه به ضریب همبستگی پایین این روابط، یک رابطه جدید آماری برایپیش بینی میزان حداکثر سرعت ذره ای توسعه داده شد که نتایج بهتری نسبت به روابط قبلی ارائه می کند و در انتها برای بهبودمقادیر پیش بینی شده از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج بهتر شبکه های عصبی نشان از قدرت بیشتر این تکنیک برای حل این مساله می باشد.


واژه هاي کليدي:

لرزش . انفجار . شبکه های عصبی مصنوعی . رابطه آماری

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزش , انفجار , شبکه های عصبی مصنوعی , رابطه آماری ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و شبكه هاي عصبی مصنوعی

چكيده
یکی از مهم ترین فرایندهای عملیات معدنکاری و عمرانی، عملیات انفجار می باشد. از مهمترین پیامدهای نامطلوب انفجار می توان بهلرزش زمین، لرزش هوا و پرتاب سنگ اشاره کرد. در این میان لرزش زمین به دلیل اینکه بیش از 54 درصد انرژی انفجار را به خوداختصاص م یدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین پیش بینی میزان لرزش ناشی از انفجار از اهمیت زیادی برخوردار است.مهم ترین پارامترهای موثر بر میزان لرزش ناشی از انفجار به دو دسته پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غیرقابل کنترل تقسیمبندی می شوند. نقطه مشترک اکثر تحقیقات انجام گرفته، در نظر داشتن پارامترهای حداکثر خرج بر تاخیر و فاصله از محل انفجار بهعنوان پارامترهای اصلی در برآورد حداکثر سرعت ذره ای ناشی از انفجار می باشد. در اکثر روابط پیشنهاد شده برای حل این مسئله، دوپارامتر فوق الذکر به همراه یک سری ثوابت به عنوان روابط پیشنهادی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده از روابطتجربی موجود برای حل مساله استفاده شود. در ادامه با توجه به ضریب همبستگی پایین این روابط، یک رابطه جدید آماری برایپیش بینی میزان حداکثر سرعت ذره ای توسعه داده شد که نتایج بهتری نسبت به روابط قبلی ارائه می کند و در انتها برای بهبودمقادیر پیش بینی شده از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج بهتر شبکه های عصبی نشان از قدرت بیشتر این تکنیک برای حل این مساله می باشد.


واژه هاي کليدي :

لرزش . انفجار . شبکه های عصبی مصنوعی . رابطه آماری

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزش , انفجار , شبکه های عصبی مصنوعی , رابطه آماری ,
:: بازدید از این مطلب : 498
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سازه های کنترل شیب . شبکه های عصبی مصنوعی . مدل آبشستگی . پایداری سازه های هیدرولیکی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه های کنترل شیب , شبکه های عصبی مصنوعی , مدل آبشستگی , پایداری سازه های هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی

ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی

کلمات کلیدی :

ضریب انتشار طولی (دیسپرشن) . رگرسیون چندگانه . شبکه های عصبی مصنوعی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب انتشار طولی (دیسپرشن) , رگرسیون چندگانه , شبکه های عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 832
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعیین سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  (مطالعه موردی بابل)

تعيين سطح آب زیرزميني به دليل اثرگذاری آن در اكثر پدیده های ژئوتکنيکي، از مهمترین محاسبات این عرصه ميباشد. از جمله این پدیده ها ميتوان به روانگرایي، پایداری شيرواني، نشست سازه و ظرفيت باربری شمع و ... اشاره كرد. جهت دستیابي به این پارامتر همچون اكثر پارامترهای ژئوتکنيکي، نياز به كاوشهای صحرایي و حفر گمانه های متعددی ميباشد كه به دليل صرف زمان و هزینه زیاد، محدودیت هایي را ایجاد كرده است. در این تحقيق تلاش شده تا با بهره گيری از شبکه های عصبي مصنوعي، عمق استقرار آب زیرزميني شهرستان بابل در نقاطي كه اطلاعاتي از آنها در دسترس نيست، پيشبيني شود. دقت عملکرد شبکه با معيار مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) تخمين زده شد كه بهترین نتایج از شبکه های عصبي با تابع شعاعي (RBF) بدست آمد.

کلمات کلیدی:

سطح آب زیرزمینی، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی RBF ، بابل 

نویسندگان :

ستار رحیم مشائی (کارشناسی ارشد موسسه صنعتی مازندران)

کامران قوامی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)

فرزاد فرخزاد (مربی موسسه صنعتی مازندران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح آب زیرزمینی , شبکه های عصبی مصنوعی , شبکه عصبی RBF , بابل ,
:: بازدید از این مطلب : 1373
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه