<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعیین ضریب عکس العمل بستر در پی های سنگی درزدار با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
در بسیاری از تحلیلهای مربوط به شالودهها، از مدلسازی مستقیم خاک صرفنظر شده و به جای آن، از فنرهای معادل استفاده میشود. برایتعریف این فنرها، باید سختی آنها را با استفاده از روشهای موجود به دست آورد که این امر، یکی از مسائل چالشبرانگیز و دشوار در مسائلمربوط به مهندسی پی است. وجود ناپیوستگی در تودهسنگها، یکی از علل دشواری تخمین ضریب عکسالعمل بستر برای آنهاست. البته دربسیاری از مسائل عملی، برای تودهسنگهای درزدار نیز از روشهای مربوط به بسترهای خاکی برای تعیین ضریب عکسالعمل بستر استفاده می-شود. اما اشکال بزرگ این روش این است که قادر به درنظرگرفتن اثر ناپیوستگیهای تودهسنگ نمیباشند. لذا در تحقیق حاضر، تعیین ضریبعکسالعمل بستر پیهای سنگی درزدار مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیلهای عددی متعددی با استفاده از نرمافزار اجزاءاستفاده شدهاست. در این تحلیلها ، اثر عوامل مختلفی نظیر پارامترهای مقاومت برشی درزها، خصوصیات سنگ بکر و Phase2, ver. محدود 8شیب و فاصلهداری درزها مورد بررسی قرار گرفته است و میزان وابستگی ضریب واکنش بستر به هریک از آنها تعیین شده است. همچنین با ارائهپارامتر جدیدی تحت عنوان ضریب کاهش درز، ضریب عکسالعمل بستر یک تودهسنگ ناپیوسته، به ضریب واکنش بستر سنگ پیوسته )بدونوجود درز( مرتبط شده است. نتایج تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که ضریب عکسالعمل سنگ درزدار تا حدود زیادی کمتر از سنگ بکراست. همچنین ضریب عکسالعمل بستر با شیب درزها متناسب است، و بگونهای که به ازای شیب ناپیوستگی در حدود صفر تا 30 درجه با افق، ضریب واکنش بستر کاهش مییابد، اما در محدوده شیب 30 تا 90 درجه، افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

ضریب عکس العمل بستر . پی های سنگی . فاصله داری درزها . شیب درزها . ضریب کاهش درز

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , پی های سنگی , فاصله داری درزها , شیب درزها , ضریب کاهش درز ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ابعاد شالوده بر تعیین ضریب عکس العمل بستر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل وینکر . ضریب عکس العمل بستر . نیم فضای الاستیک ناهمگن

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل وینکر , ضریب عکس العمل بستر , نیم فضای الاستیک ناهمگن ,
:: بازدید از این مطلب : 303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب عکس العمل بستر پی دایرهاي

خلاصه
شالوده ساختمانهاي متداول، براساس نشست طراحی و تحلیل میشوند. ضریب عکسالعمل خاك نسبتفشار کفپی به میزان نشست پی می- باشد و براي تحلیل عددي رفتار پیها مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات و مطالعات گستردهاي در زمینه مقدار این ضریب براي خاكهاي خشکو اشباع انجام شده است. اما مقدار این پارامتر در مورد خاكهاي غیراشباع و تاثیر مقدار مکش برروي این پارامتر تا کنون مورد بررسی کاملی قرار نگرفته است. در این مقاله تاثیر سطح آب زیرزمینی بر ضریب عکسالعمل پیهاي دایرهاي بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار میگیرد. با این هدف، سه پی دایرهاي شکل با قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر ساخته شده و بر روي خاك نصب میشوند. در این مطالعه آزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاري صفحه بر روي پیهاي سطحی دایرهاي به قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر، نمودار تنش - نشست ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهاي مربوط به ویژگیهاي فیزیکی خاك که شامل نمودار دانهبندي، پارامترهاي تراکم و دانسیته نسبی خاك و همچنین پارامترهاي مقاومت برشی، نمودارنگهداشت آب – خاك و درصد رطوبت در عمق هاي مختلف خاك اندازهگیري شد. سطح آب زیرزمینی در ترازهاي مختلفثابت نگه داشته شده و بارگذاري پی تا رسیدن به گسیختگی کامل انجام میشود. بعلاوه درصد رطوبت خاكدر عمقهاي مختلفاندازهگیري شده و توزیع مکش با استفاده از منحنی مشخصه آب-خاكتعیین میگردد. ضریبعکسالعمل خاكدر حالات مختلفمحاسبه شده و تاثیر مکشبر این ضریب مورد بحث و بررسی قرار گرفته میگیرد. نتایج نشان داد که تراز آب زیرزمینی به طور مستقیم برروي ضریب عکس العمل بستر تاثیر میگذارد. با پایین رفتن تراز آب زیرزمینی، مکشخاك بیشتر شده و در نتیجه ضریبعکس العمل بستر افزایشمییابد. این روند افزایشی تا جایی که آبدر عمق موثر حبابتنشوجود دارد، ادامه می- یابد. 


کلمات کلیدي:

ضریب عکس العمل بستر، ماسه، مکش، پی دایرهاي، خاك غیراشباع

نویسندگان :

امین اسماعیل پور ، محسن اژدري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , ماسه , مکش , پی دایرهاي , خاك غیراشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 986
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

رابطه تجربی مناسب برای تعیین ضریب عکس العمل بستر در خاک های ماسه ای شهر بندرعباس

بررسي اندركنش خاک و شالوده از مسایل مهم مهندسي ژئوتکنيک بوده كه به مطالعه رفتار خاک در برابر بارهای جانبي منجر خواهد شد. مدل وینکلر اولين و ساده ترین روش برای در نظر گرفتن اندركنش خاک و شالوده مي باشد.در این مدل خاک بوسيله مجموعه ای از فنرهای مستقل با یک ضریب سختي مشخص به نام ضریب عکس العمل بستر جایگزین مي شوند. تاكنون روش های مختلفي برای تخمين این ضریب توسط محققان ارایه شده، در این تحقيق سعي شده است با انتخاب یک مورد از خصوصيات زمين كه در شهر بندرعباس عموميت داشته، مقایسه ای بين فرمول های تجربي ارایه شده برای تعيين ضریب عکس العمل بستر با مقادیر متناظر حاصل از مدل های رفتاری در تحليل المان محدود توسط نرم افزار plaxis انجام شود كه نتایج حاكي از آن است كه روش تجربي ارایه شده توسط Biot بيشترین تطابق را با نتایج عددی برای عرض های مختلف پي دارد.

کلمات کليدی:

ضریب عکس العمل بستر،ضریب الاستيسيته،روش المان محدود،پی گسترده،مدل وینکلر

نویسندگان :

مسعود مصفا (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،پردیس دانشگاهی قشم،دانشگاه هرمزگان)

عادل عساکره (استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه هرمزگان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , ضریب الاستيسيته , روش المان محدود , پی گسترده , مدل وینکلر ,
:: بازدید از این مطلب : 1508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه