<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی راهکارهاي ارائه شده معماري سنتی و گونه شناسی مسکن بومی همدان در جهت معماري پایدار

خلاصه
کشور ما داراي مناطق اقلیمی متفاوتی میباشد و ویژگیهاي متفاوت هر اقلیم تأثیر فراوانی در شکل گیري شهرها و ترکیب معماري این مناطق داشته است. معماري سنتی و بومی ایران به خوبی توانسته است همساز با اقلیم و با تکیه بر منابع طبیعی و انرژيهاي پاك و تجدیدپذیر همچون جریان هوا، نور و حرارت آفتاب علاوه بر دستیابی به شرایط آسایش، راه حل و شیوههاي معماري مناسبی را ابداع نماید. از این رو با مرور راهکارهاي اندیشیده شده در این نوع معماري، می توان شیوههاي استفاده بهینه و مؤثر از انرژيهاي پاك را آموخت. در این مقاله سعی گردیده ویژگیهاي معماري سنتی شهر همدان در اقلیم سرد، بر اساس گونه شناسی مسکن بومی در جهت کاهش اتلاف حرارت در ساختمان، کاهش تأثیر باد سرد و بهرهگیري از انرژي گرمایی خورشید، بررسی شود. امید است که نتایج مطلوبی در جهت استفاده بهینه از انرژي و پایداري محیط داشته باشد.


واژههاي کلیدي:

معماري سنتی و بومی، طراحی اقلیمی،گونه شناسی، مسکن بومی همدان

نویسندگان :

محسن وطن نواز

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري سنتی و بومی , طراحی اقلیمی , گونه شناسی , مسکن بومی همدان ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نظري بررویکرد پایداري در معماري سنتی ایران- الگوها وضوابط پایداري معماري سنتی ایران

خلاصه
واژه پایدار براي توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفتن نیازهاي حال و حقوق نسل هاي آینده و با حفاظت از محیط زیست و بدون ایجاد آثار مخرب جدي بر آن ادامه حیات دهند. توسعه پایدار به معنی ارائه راهکارهایی در مقابل الگوهاي فانی کالبدي، اجتماعی و اقتصادي است که از بروز مسائلی چون افزایش بی رویه جمعیت، فقر، نابودي منابع و محیط زیست، تداخل در اکوسیستم کره زمین و در نتیجه خسارات ناشی از اثرهاي زیانبار نابودي محیط زیست جلوگیري کند. پایداري استفاده موثر و بهینه از منابع شامل طبیعت، انسان و فناوري است، به طور کلی همزمان با برآورده شدن نیازهاي امروز بشر،متضمن برآورده شدن نیازهاي آیندگان نیز باشد. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است تا با معرفی رویکردي از پایداري، نظري نیز بر الگوهاي معماري سنتی ایران شود تا تاریخ غنی معماري گذشتمان راهکاري بر معماري امروز ما گردد _ که امروزه شاهد جدایی وصف ناپذیر آن می باشیم _ ودر این میان به اختصار می توان به دو راهکار ساده که در طراحی بومی و سنتی ابنیه گذشته ما رایج بوده است اشاره کرد : 1- پیروي از ضوابط طراحی اقلیمی با توجه به جهت گیري ساختمان، فرم وجوه آن، طراحی معماري فضاها، تهویه طبیعی هوا و ...؛ 2- استفاده از گیاهان سبز کاهش آلودگی هوا، بهبود شرایط محیطی، کاهش آلودگی هاي صوتی و بصري و تثبیت ساختار خاك ؛ می باشد .


کلمات کلیدي :

پایداري ، طراحی بومی و سنتی ، طراحی اقلیمی ،الگوها

نویسندگان :

فاطمه صادق ترکی ، اکبر رجبی کنف گورابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري , طراحی بومی و سنتی , طراحی اقلیمی , الگوها ,
:: بازدید از این مطلب : 813
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکارهاي معماري پایدار در ارتباط با اقلیم سرد وخشک

خلاصه
امروزه بیشترین مشکلات زیست محیطی کشور ما به دلیل استفاده بی رویه از انرژیهاي فسیلی می باشد. توسعۀ بی رویه و نامحدود شهرها به صورت افقی و عمودي، تولید بی سابقه ي مواد زاید، پدیدار شدن تاثیرات گلخانه اي و جزایر حرارتی، افزایشدماي کره زمین، تغییرات آب وهوایی و بالا آمدن سطح دریاها، تنها بخشی از نتایج عمومی این مشکلات است. کیفیت زندگی در کانونهاي متمرکز شهري، فوق العاده پایین آمده است؛ به طوري که شرایط حاصل، نه تنها زندگی انسان، بلکه حیات کلیۀ موجودات زنده را نیز تهدید می کند. مسلم استکه ادامۀ حرکتدر مسیر حاضر، به شکستهاي عظیم در ساختار اجتماعی، کالبدي و بیولوژیکمنجر خواهد شد. این در حالیست که ایران با داشتن حدود 1%از جمعیت جهان حدود 9% از فرآورده هاي نفتی دنیا را مصرفمی کند..با توجه به رشد مصرف داخلی انرژي مطالعات نشان می دهدکه در صورت ادامه این روند تا سال 1397 ایران به یککشور وارد کننده فرآورده هاي نفتی تبدیل می شود. با توجه به محدودیت هاي منابع انرژي هاي فسیلی و بحرانهاي زیست محیطی بایستی معماران به طراحی اقلیمی ساختمان در جهت خود کفاسازي مکانهاي زیستی در تامین انرژي گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز خود توجه بیشتري به عمل آورند . در این تحقیق سعی گردیده است تا ویژگیهاي اقلیم سرد و کوهستانی بررسی وراهکارهایی را براي معماري همساز با این اقلیم عنوان شود، تا بدین طریق به ارتباط معماري پایدار در جهت استفاده بهینه از انرژي و پایداري محیط اشاره شود چرا که ساختمان هایی که بر طبق اصول معماري پایدار طراحی و ساخته شوند ضرورت گرمایشو سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش میدهند و در عوضاز انرژي طبیعی موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند.


کلمات کلیدي:

طراحی اقلیمی ، اقلیم سرد، ساختمان

نویسندگان :

وحیده بله داري ، بهرام وزیري فراهانی  ، سحر طوفان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی اقلیمی , اقلیم سرد , ساختمان ,
:: بازدید از این مطلب : 848
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه