<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

 

کلمات کلیدی :

آنالیز دینامیکی . سدهای خاکی با هسته رسی . طیف پاسخ شتاب . زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
حٔتٛای فشوا ؼ٘ی ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ ٞای دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ ٘ا یٔ دٞذ وٝ استؼاؿات سػیذٜ تٝ م٘اط خٔتفّ ا ٛ٘اع ػاصٜ تٝ فاص ّٝ اص ؼٌ ،ُ ػاص
ٚ واس چ ٕٝ، ٛٔلؼیت لشاس یٌشی ػاخت اٍٜ ػاصٜ ؼ٘ثت تٝ رٟت پیشٚی ا ٛٔاد حاص اص ؼٌؾّ تؼت یٍ خٛاٞذ داؿت. تاسیخچٝ طٔا ؼِات سفتاس
شِصٜ ای ا ٛ٘اع خٔتفّ ػذٞای خاوی ی٘ض ٘ا دادٜ اػت وٝ دس احش اػ إ ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ وٝ داسای حٔتٛای فشوا ؼ٘ی
خٔت فّی ٞؼتٙذ، سفتاس تٔفاٚتی اص خٛد ٘ا یٔ دٞٙذ. دس ای طٔا ؼِٝ سفتاس دیٙا یٔىی ػذ خاوی تا ٞؼتٝ سػی تحت ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه
ؼٌ ٛٔسد اسصیاتی لشاس شٌفتٝ اػت. تٝ ٙٔظٛس ا ز٘ا ای تحمیك اص سٚؽ ارضاء حٔذٚد ٚ ش٘ افضاس Geostudio 2007 اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٞذف
اص یّ دس ای مٔا ِٝ تشسػی احشات حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ تش سٚی طیف پاػخ ؿتاب، ٘ؼت ٞا ٚ تغییش ىٔا ٟ٘ای افمی ػذٞای خاوی تا ٞؼتٝ
سػی یٔ تاؿذ.
کلوات کلیذی: آ اًلیس دی اٌهیکی، سذ اّی خاکی با سّت رسی، طیف پاسخ شتاب، زلسل اّی ح زَ د رٍ سًدیک گسل:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز دینامیکی , سدهای خاکی با هسته رسی , طیف پاسخ شتاب , زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 423
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار دینامیکی سد خاکی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی . آنالیز دینامیکی . طیف پاسخ شتاب . زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی , آنالیز دینامیکی , طیف پاسخ شتاب , زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي کلیدي چشمه زمین لرزه در شبیه سازي احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود (EXSIM)

خلاصه
اغلب در مناطقی که جنبشهاي زمین به ندرت اتفاق میافتند، پایگاه اطلاعاتی مناسبی از شتاب نگاشتهاي زلزله در دسترس نمیباشد. در این مناطق دوره بازگشت زلزله زیاد و پتانسیل وقوع زمین لرزه پایین میباشد به همین دلیل میتوان از رکوردهاي شبیه سازي شده استفاده کرد. در طول دهههاي اخیر روشهاي مختلفی براي شبیه سازي رکوردهاي زمین لرزه ارائه شده است که سادهترین و قدرتمندترین روش شبیه سازي زمین لرزه که بر پایه تئوري ارتعاشات پیشا استوار است توسط بور ارائه شده است. مهمترین مشخصه این روش گنجاندن پارامترهاي کلیدي زمین لرزه(چشمه، مسیر و ساختگاه) در قالب توابعی ساده میباشد. در این روش ارتعاش تولید شده بر مبناي مدت زمان فرآیند زلزله، بزرگا، فرکانس و فاصله از چشمه زمین لرزه توزیع شده است. در مطالعه حاضر مقادیر مختلف دو پارامتر مهم چشمه زمین لرزه ( 1افت تنش و 2درصد پالس منتشره از چشمه) در برآورد طیف میانگین پاسخ شتاب و طیف دامنه شتاب فوریه مورد مقایسه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

شبیه سازي، روش گسل محدود، پارامترهاي چشمه زمین لرزه، ارتعاشات پیشا، طیف پاسخ شتاب.

نویسندگان :

مهدي صادقی ، علیرضا آذربخت

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازي , روش گسل محدود , پارامترهاي چشمه زمین لرزه , ارتعاشات پیشا , طیف پاسخ شتاب , ,
:: بازدید از این مطلب : 918
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه بررسی طیف پاسخ شتاب و طیف بزرگنمایی زلزله و لایه بندی خاک با FLAC 2D

 :: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , طیف پاسخ شتاب , طیف بزرگنمایی , زلزله , لایه بندی خاک , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 2019
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثیر عملیات به سازی خاک در تحلیل پاسخ لرزه ای سطح زمین مطالعه ی موردی

در این مقاله به بررسي تاثيرعمليات به سازی خاک به روش تراكم دیناميکي بر پاسخ لرزه ای سطح زمين در پروژه ی اسکله ی بندر شهيد رجایي پرداخته شده است. پروژهی مجتمع بندری شهيد رجایي در سواحل خليج فارس و در شهر بندرعباس با وضعيت لرزهخيزی قابل توجه، واقع شده است. در این منطقه به علت وجود لایه های زیرسطحي سست با قابليت روانگرایي و بالا بودن تراز آب زیرزميني از روش تراكم دیناميکي جهت به سازی خاک استفاده شده است. با داشتن پارامترهای لرزه ای در قبل و پس از عمليات به سازی خاک در منطقه، ميتوان تاثير این عمليات را بر اثرات ساختگاهي محل استخراج نمود. برای این منظور از نرمافزار DEEPSOIL V5.1 مبتني بر روش یک بعدی معادل خطي برای انجام آناليزهای پاسخ زمين بر مبنای تاریخچههای زماني حاصل از مطالعات لرزه خيزی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان ميدهد كه تراكم دیناميکي خاک، سرعت موج برشي لایهی ماسه ای را افزایش داده و طيف پاسخ شتاب را نسبت به حالت قبل از به  سازی در محدوده های فركانسي مختلف تحت تاثير قرار ميدهد.


کلمات کلیدي:

روش معادل خطی، طیف پاسخ شتاب، به سازي خاک، تراکم دینامیکی، پاسخ لرزه اي

نویسندگان :

دامون فیضی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

حمید علی الهی (عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش معادل خطی , طیف پاسخ شتاب , به سازي خاک , تراکم دینامیکی , پاسخ لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه