<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

به کارگیری روش مجموعه های تصادفی برای بررسی عدم قطعیت در تحلیل اجزای محدود گودبرداری ها

خلاصه
زمین دارای پدیدههای ناشناختهای ميباشد و موجب عدم قطعیتهای زیادی در پروژههای گودبرداری ميشود. برای درنظر گرفتن عدم قطعیتها در پروژههایعمراني، دو روش احتمالاتي و قطعیتي استفاده ميشود،همانند استفاده از ضریب اطمینان در روش قطعیتي. امروزه استفاده از روش قطعي بسیار فراگیر شده استولي آنالیز احتمالاتي کمتر به صورت کاربردی در پروژههای گودبرداری مورد استفاده قرار ميگیرد.در این مقاله یکي از آنالیزهای احتمالاتي به نام مجموعههایتصادفي برای تحلیل اجزای محدود (RS-FEM) درپروژههای گودبرداری و برای یک مطالعه موردی مربوط به پروژه ایران زمین انجام شده است، این روشدر مهندسي ژئوتکنیک کمتر استفاده شده ولي از ویژگي های ممتاز آن این است که در شرایطي که اطلاعات آماری محدودی در دسترس است از این روشاستفاده ميشود. نتایج خروجي مانند تغییر مکان افقي تاج دیوارهی گود،که در پروژههای گودبرداری خطرات جدی را برای امنیت پروژهها به همراه دارد، بااندازهگیریهای میداني مقایسه شده و به حد پایین جوابهای تحلیل اجزا محدود نزدیکتر بوده است. یکي از اهداف اصلي این مقاله معرفي روش مجموعههای تصادفي برای استفاده کاربردی در پروژه های گودبرداری است.


كلمات كلیدي:

عدم قطعیت . مجموعه هاي تصادفی . آنالیز حساسیت . گودبرداري عمیق

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , مجموعه هاي تصادفی , آنالیز حساسیت , گودبرداري عمیق ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه کد محاسباتی مبتنی بر تئوري محيط پيوسته تصادفی با هدف مدل سازي جریان آب ورودي به تونل

چكيده
در این مقاله، از تئوری محیط پیوسته تصادفی بصورت ترکیب مدل سازی عددی رفتار هیدرولیکی توده سنگ و مفهوم هیدروژئولوژیتصادفی و بمنظور مدل سازی جریان آب ورودی به تونل استفاده شده است. این روش یک چارچوب کلی برای تخمین محدوده قابلانتظار مولفه های هیدرولیکی مرتبط با جریان و برآورد عدم قطعیت آن ارائه می کند. بدین منظور، یککد محاسباتی جدید با قابلیتگسسته سازی و حل معادلات جریان در مدل ناهمگن و تکرار چرخه های محاسباتی برای آرایش های مختلف از توزیع فضایی ویژگیهای هیدرولیکی در محیط اطراف تونل توسعه و صحت سنجی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، خروجی کدمحاسباتی توسعه داده شده هم از نظر توزیع هد فشاری اطراف تونل و هم از نظر مقدار دبی جریان آب ورودی با نتایج دو روشتحلیلی و مدل سازی عددی با استفاده از محیط پیوسته معادل دارای انطباق بسیار خوبی بوده بگونه ای که حداکثر خطای نسبی بین مقادیر دبی جریان آب ورودی کمتر از % 1 است.


واژه هاي کليدي:

محیط پیوسته تصادفی . جریان آب ورودی . عدم قطعیت . رفتار هیدرولیک سنگ

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط پیوسته تصادفی , جریان آب ورودی , عدم قطعیت , رفتار هیدرولیک سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 657
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد روش DAT (ابزار کمک به تصميم گيری) در تونلسازی مطالعه موردی: تونل جاده همرو

چكيده
با افزایش روزبهروز تقاضا برای احداث جاده، راهآهن، سد و مسیر انتقال آب، تونلهای بیشتری به سبب شرایط توپوگرافی کوههاموردنیاز میباشد. بنابراین، کاهش عدم قطعیتهای قبل از شروع به ساخت این تونلها، بخصوص عدم قطعیت در مورد زمان و هزینهنهایی ساخت تونل، میتواند در مراحل اولیه برنامهریزیها مفید واقع گردد و ریسک تصمیمگیریها را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.بهمنظور کاهش عدم قطعیت در مورد زمان و هزینه موردنیاز برای ساخت یک تونل معین، ابزارهای آماری مختلفی وجود دارد که دراین مطالعه، از ابزار DAT بهره گرفته شده است.مطالعه حاضر بر روی تونل جاده همرو واقع در استان کردستان صورت گرفته است. ابتدا در مدل زمینشناسی به کمک روشمارکوف، شرایط زمینشناسی مسیر تونل پیشبینی شد. در ادامه از مدل زمینشناسی بهعنوان ورودی مدل ساخت )یکی دیگر ازمدلهای روش DAT ( استفاده شد و در آن با درنظر گرفتن روش حفاری و سیستم نگهداری برای شرایط زمینشناسیپیشبینیشده در مسیر تونل، زمان و هزینههای متفاوتی برای هر نقطه در طول مسیر تونل به دست آمد. سپس جهت دستیابی بهزمان و هزینه نهایی ساخت تونل، با استفاده از روش مونتکارلو زمان و هزینه تمام بخشها باهم جمع شدند. درنهایت با توجه نمودارپراکندگی زمان هزینه حاصل از روش مونتکارلو، میزان بهینه، حداقل و حداکثر زمان و هزینهها بهصورت احتمالاتی به دست آمد.


واژه های کليدی:

DAT . عدم قطعیت . مدل زمینشناسی . مدل ساخت . زمان و هزینه

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , DAT , عدم قطعیت , مدل زمینشناسی , مدل ساخت , زمان و هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه کد محاسباتی مبتنی بر تئوري محيط پيوسته تصادفی با هدف مدل سازي جریان آب ورودي به تونل

چكيده
در این مقاله، از تئوری محیط پیوسته تصادفی بصورت ترکیب مدل سازی عددی رفتار هیدرولیکی توده سنگ و مفهوم هیدروژئولوژیتصادفی و بمنظور مدل سازی جریان آب ورودی به تونل استفاده شده است. این روش یک چارچوب کلی برای تخمین محدوده قابلانتظار مولفه های هیدرولیکی مرتبط با جریان و برآورد عدم قطعیت آن ارائه می کند. بدین منظور، یک کد محاسباتی جدید با قابلیتگسسته سازی و حل معادلات جریان در مدل ناهمگن و تکرار چرخه های محاسباتی برای آرایش های مختلف از توزیع فضایی ویژگیهای هیدرولیکی در محیط اطراف تونل توسعه و صحت سنجی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، خروجی کدمحاسباتی توسعه داده شده هم از نظر توزیع هد فشاری اطراف تونل و هم از نظر مقدار دبی جریان آب ورودی با نتایج دو روشتحلیلی و مدل سازی عددی با استفاده از محیط پیوسته معادل دارای انطباق بسیار خوبی بوده بگونه ای که حداکثر خطای نسبی بین مقادیر دبی جریان آب ورودی کمتر از % 1 است.


واژه هاي کليدي :

محیط پیوسته تصادفی . جریان آب ورودی . عدم قطعیت . رفتار هیدرولیک سنگ

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط پیوسته تصادفی , جریان آب ورودی , عدم قطعیت , رفتار هیدرولیک سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخریب ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی : آبخوان کوهپایه - سگزی اصفهان

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل MODPATH . ضریب دیسپرسیویته مکانیکی . آبخوان . پخشیدگی هیدرودینامیکی . عدم قطعیت 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل MODPATH , ضریب دیسپرسیویته مکانیکی , آبخوان , پخشیدگی هیدرودینامیکی , عدم قطعیت ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایش سلامت سازها مبتنی بر روش های احتمالاتی با استفاده از مدل جایگزین ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات موجکی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

عیب یابی سازه ها . عدم قطعیت . مدل جایگزین . ماشین بردار پشتیبان . کرنل موجی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عیب یابی سازه ها , عدم قطعیت , مدل جایگزین , ماشین بردار پشتیبان , کرنل موجی ,
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی بهینه پایدار میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از تابع احتمال خرابی

خلاصه
در بهبود عملکرد سازهها اثر قابل TMD یکی از ابزارهای کنترل ارتعاش سازه ها میباشد. طراحی بهینه )TMD( میراگر جرمی تنظیم شدهملاحظهای دارد. بهینهیابی معمول با فرض قطعی بودن پارامترهای دخیل در مسئله میباشد. حذف این فرضیه بهینهیابی معمول را به بهینهیابی پایدارتبدیل میکند. در این پژوهش یک مدل بهینهیابی با فرض عدم قطعیت در پارامترهای سازه و زلزله پیشنهاد شده است. احتمال خرابی سازه بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته شده که قابلیت اطمینان سازه را نیز افزایش میدهد. پایدار بودن طراحی با حداقل کردن مقادیر میانگین و انحرافمیشوند. مقایسه بین روشهای TMD معیار تابع هدف اولیه انجام شده است. متغیرهای طراحی در مدل بهینهیابی شامل نسبت میرایی و فرکانسمعمول با روش بهینه یابی پایدار نشان از بهبود عملکرد سازه دارد و علاوه بر آن تاثیرات ناشی از عدم قطعیت در پارامترهای سیستم را نیز محدود میکند.


کلمات کلیدی:

میراگر جرمی تنظیم شده . تابع احتمال خرابی . عدم قطعیت . بهینه یابی پایدار

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر جرمی تنظیم شده , تابع احتمال خرابی , عدم قطعیت , بهینه یابی پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مروری عدم قطعیت ها و کاربرد روش های احتمالاتی در تحلیل پایداری شیروانی ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك، به مسئله عدم قطعيت در طراحي ها با استفاده از ضرایب اطمينان تجربي پرداخته شده در حالي که با استفاده از این روش هانمي توان اطلاعاتي درباره نقش متفاوت هر یك از پارامترهاي ذیمدخل در ایمني سيستم را بيان نمود. لذا روش هایي در طراح ي، ک ه مس ئله ع دمقطعيت ها و نقش و برآیند آنها را در نظرمي گيرند، به روش هاي تعيين قابليت اعتماد مشهور مي باشند. فاکتورایمني که بوس يله روش ه اي قطع يمحاسبه مي شود قادر به بيان اثر عدم قطعيت هاي موجود نيست. لذا الزاماً جهت ارزیابي نقش عدم قطعيت ها نياز به استفاده از مفاهيم و روش ه اياحتمالاتي مي باشد. در این مقاله ضمن توضيح انواع عدم قطعيت هاي موجود در پایداري ش يرواني ه ا و م رور روش ه اي احتم الاتي ب ه بررس ي، مقایسه و کاربرد انواع روش هاي تعيين عدم قطعيت پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

عدم قطعیت . تحلیل احتمالاتی . قابلیت اعتماد . شبیه سازی مونت کارلو . Monte Carlo  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , تحلیل احتمالاتی , قابلیت اعتماد , شبیه سازی مونت کارلو , Monte Carlo , ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدیریت تطبیقی منابع آب مطالعه موردی : آبگیری زود هنگام سد کرخه 


خلاصه
تا سال 1927 سیاست رسته مهندسی ارتش آمریکا برای کنترل سیلاب " فقط سیل بند" بود. پس از سیلاب بزرگ 1927 استفاده از سدها نیز در دستور کار قرار گرفت. در دهه 1960 در دیدگاه حاکم بر کنترل سیلاب، محوریت با روش های سازه ای بود و روش های غیر سازه ای به عنوان مکمل های کم هزینه سازه ها مطرح می گردیدند. در نیم قرن اخیر بر اساس تجارب جهانی این دیدگاه دچار تغییرات شدیدی شده است: ( ارائه فلسفه جدید ایمنی سدها در سوئیس ( 1985  ارائه کتاب راهنمای روش های غیر سازه ای مدیریت سیلاب توسط کمیته بین المللی آبیاری  ( زهکشی ( 1999 ارائه بولتن کاهش ریسک سدها به وسیله روش های غیر سازه ای توسط کمیته بین المللی سدهای  ( بزرگ ( 2001 ( برگزاری سمپوزیم روش های غیر سازه ای برای معضلات آب توسط یونسکو ( 2001  ارائه کتاب راهنمای مدیریت تطبیقی برای برنامه ریزی منابع آب توسط رسته ی مهندسی ارتش  ( آمریکا ( 2004 این مقاله به ارائه راهبردهای مطرح شده در کتاب راهنمای مدیریت تطبیقی برای برنامه ریزی منابع آب که حاصل یک قرن تجربه ی رسته مهندسی ارتش آمریکا است، می پردازد و آبگیری زودهنگام سد کرخه در سال 1378 به عنوان مطالعه موردی ارائه می شود. هم افزایی روش های مختلف غیرسازه ای مانند پیش بینی های هیدرولوژیکی، خصوصیات فصلی ، پیش بینی های اقلیمی، مدیریت شرایط اضطراری و نظارت پیوسته حوزه ، آبگیری سد کرخه را در شرایطی که عملیات اجرایی هنوز تمام نشده بود را امکان پذیر کرد وحجم ذخیره سد خسارات خشکسالی سال بعد را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد.

کلمات کلیدی :

مدیریت تطبیقی . منابع آب . عدم قطعیت . روش های غیرسازه ای

 

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت تطبیقی , منابع آب , عدم قطعیت , روش های غیرسازه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاددهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران (مطالعه موردی سیستم برق آبی کارون)

خلاصه
با تشکیل بازارهای برق و فعالیت تولیدکنندگان برق در این بازارها، سود تولیدکنندگان ارتباط مستقیم با پیشنهاددهی آنها در بازار برق دارد. این مساله لزوم توسعهی مدلهایی برای تعیین پیشنهاددهی بهینهی تولیدکنندگان برق را ایجاب میکند. مسأله پیشنهاددهی بهخصوص برای تولیدکنندگان برقآبی اهمیتویژهای دارد. چرا که برقآبی ماهیت ذخیرهپذیر دارد و از همین رو رفتار استراتژیک در این سیستمها اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله، مدلی غیرقطعی برای تعیین پیشنهاددهی یک تولیدکنندهی برقآبی جهت شرکت در بازار برق ارائه شده است. تمامی مطالعات پیشین در این زمینه با در نظر گرفتن بازارهای برق قیمت یکنواخت انجام شدهاند. اما بازار برق ایران از نوع پرداخت به اندازه پیشنهاد است. به همین منظور، مدل ارائه شده در این مقاله براساس بازارهای پرداخت به اندازه پیشنهاد ارائه شده است. هدف از بهینهسازی، بیشینهسازی سود تولیدکننده برقآبی از شرکت در بازار برق در نظر گرفته شده است. جهت ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، کارآیی آن در تعیین پیشنهاددهی بهینهی سد کارون 4 مورد بررسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

برقآبی، بهینهسازی، عدم قطعیت، بازار برق

نویسندگان :

امیر کبیری ، بنفشه زهرائی ، حامد پورسپاهی سامیان

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برقآبی , بهینهسازی , عدم قطعیت , بازار برق ,
:: بازدید از این مطلب : 555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه