<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد روش تداخل سنجی تفاضلی راداری(D-In SAR ) در مطالعه فرونشست دشت دامنه

خلاصه
در دشت دامنه به علت افزایش جمعیت در طی چند سال اخیر و در نتیجه، ایجاد ساخت و سازهای بیشتر که باعث افزایش بارگذاری بر رویرسوبات تحکیم نیافته می گردد و همچنین توسعه بخش کشاورزی و افزایش حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق پدیده فرونشست صورت گرفتهبازه زمانی 20050325 تا 20051230 استفاده ASAR است. در این مقاله برای بررسی فرونشست دشت دامنه از داده های راداری سنجنده 457 حاصل شد. بنابراین نرخ track ، پردازش شده و 6 تداخل نگار از 6 تصویر بالارونده SARSCAPE گردید. این داده ها در نرم افزار
فرونشست در بازه زمانی 9 ماهه 6.7 سانتی متر بدست آمد. از موقعیت شکاف های ایجاد شده در منطقه و میزان بازشدگی آن ها، پراکندگی نقاطچاه ها، تعیین میزان افت سطح آب در بازه زمانی معین و نقشه موقعیت سنگ بستر در بررسی فرونشست دشت دامنه استفاده گردید. موارد ذکرشده منطبق با مناطق فرونشست مشخص شده توسط تکنیک تداخل سنجی راداری می باشد. شمال دشت دامنه به عنوان منطقه ای با نشست بیشتر معرفی گردید.

کلمات کلیدی:

تداخل سنجی راداری . D-In SAR . دشت دامنه . فرونشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تداخل سنجی راداری , D-In SAR , دشت دامنه , فرونشست ,
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ژئوتکنیکی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه

خلاصه
پدید آمدن فرونشست و فروچالهها در خاکهای لسی از مخاطرات بسیار جدی این نوع خاکها بشمار میرود.خصوصا اگر این فروچالهها در مناطق مسکونی و صنعتی باشد مشکلات فوق العاده زیادی را بوجود آورده وموجب پدید آمدن خسارت مالی و جانی زیادی میشود. در روستای چشمهعلی در شرق استان گلستان در چندسال گذشته فروچالههایی بوجود آمد که در مناطق مسکونی خسارات بسیار زیادی رو به سازههای موجود واردکرد. در همین راستا آزمایشات ژئوتکنیکی و کاوشهای صحرایی برای پی بردن به علل ژئوتکنیکی این پدیده،بر روی خاکهای منطقه انجام گرفت. برای اینکار دو گمانه به اعماق m 27.62 و m 17.61 حفر گردید، و بر روینمونههای آن برخی آزمایشات ژئوتکنیکی از قبیل دانهبندی، حدود اتربرگ، آزمایش رمبندگی و آزمایشسهمحوری cu انجام گرفت. خاک منطقه مورد مطالعه از جنس لس بوده که دارای مشکل واگرایی میباشد.واگرایی خاک محل و آبشستگی ناشی از آن، یکی از مهمترین دلایل ایجاد فروچاله در منطقه چشمهعلیمیباشد. همچنین طبق نتایج آزمایش رمبندگی، خاک منطقه چشهعلی در رده خاکهای با شدت رمبندگی زیاد قرار دارد، رمبندگی نیز یکی دیگر از دلایل موثر ایجاد فروچاله میباشد.


کلمات کلیدی:

فرونشست . فروچاله . خاک لس . رمبندگی . پارامترهای ژئوتکنیکی.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , فروچاله , خاک لس , رمبندگی , پارامترهای ژئوتکنیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فرونشست دشت کرمان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

خلاصه
پدیده فرونشست در دهههای اخیر معضلات زیادی را برای زمینهای کشاورزی، مناطق مسکونی، جادهها و کانالهای آبرسانی در برخی از دشتهایاستان کرمان بوجود آورده است. در سالهای اخیر برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی این دشت رشد چشمگیری داشته و طبق آمار و اطلاعاتبیشترین برداشت از منابع آبهای زیرزمینی این دشت در بخش کشاورزی صورت میگیرد. در این تحقیق به بررسی این پدیده به کمک روشدر بازه زمانی سالهای 2009 تا 2010 ENVISAT ASAR تداخل سنجی راداری ماهواره ای و با استفاده از پردازش تصاویر راداری ماهوارهبه کمک Stacking پرداخته شده است. اینترفروگرامهای پردازش شده گستره مکانی فرونشست در این دشت را نشان میدهد. با استفاده از آنالیزاینترفروگرامهای پردازش شده، نقشه متوسط نرخ فرونشست حاصل شد. براساس این نقشه بیشینه مقدار فرونشست در دشت کرمان 25 سانتیمتر درسال برآورد گردید که با دادههای سطح پیزومتری چاههای بهرهبرداری آب موجود در این ناحیه مطابقت دارد.

کلمات کلیدي:

تداخل سنجی راداري . فرونشست . دشت کرمان . آب هاي زیرزمینی .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تداخل سنجی راداري , فرونشست , دشت کرمان , آب هاي زیرزمینی , ,
:: بازدید از این مطلب : 630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر کاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک

خلاصه
فرو نشست زمين پديدهاي است که در آن سطح زمين به طور آني در اثر تراکم سفرههاي ماسهاي و يا در اثر تراکم تدريجي لايه هاي رسي افتميکند و باعث ايجاد ترکها و شکافهايي در روي زمين ميشود و خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مىکند. فرونشستزمين در اثر استخراج بيرويه منابع زيرزميني، يکي از رويدادهايي است که در ايران به وفور مشاهده ميشود. اين پديده که زاييدهي پديدهيخشکسالي و بحران آب بوده و در صورت عدم مديريت صحيح، ميتواند خسارات جبران ناپذيري را براي دشتهاي کشور ايجاد کند. شناساييمناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلما نقش بسزايي در مديريت و کنترل اين پديده خواهد داشت. يکي از عوامل مهم اين پديده برداشت بيشاندازهاز آبهاي زيرزميني است. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک مربوط به گمانههاي عميق، ابتدا وضعيت آب زيرزمينيو تنشهاي موجود در حالت عادي مدل شده و مورد بررسي قرار گيرد، سپس با در نظر گرفتن افت سطح آب زيرزميني در فواصل ميانگين ساليانه، براي پيشبيني ميزان فرونشت خاک در زمينهاي مربوط به دشت مشهد در ترازهاي مختلف سطح ايستابي، رابطهاي پيشنهاد گردد.


کلمات کلیدي:

فرونشست . آبزیرزمینی . مدلسازي عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , آبزیرزمینی , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 308
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر كاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك

خلاصه
فرو نشست زمين پديدهاي است كه در آن سطح زمين به طور آني در اثر تراكم سفرههاي ماسهاي و يا در اثر تراكم تدريجي لايه هاي رسي افتميكند و باعث ايجاد تركها و شكافهايي در روي زمين ميشود و خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و كشاورزى وارد مىكند. فرونشستزمين در اثر استخراج بيرويه منابع زيرزميني، يكي از رويدادهايي است كه در ايران به وفور مشاهده ميشود. اين پديده كه زاييدهي پديدهيخشكسالي و بحران آب بوده و در صورت عدم مديريت صحيح، ميتواند خسارات جبران ناپذيري را براي دشتهاي كشور ايجاد كند. شناساييمناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلما نقش بسزايي در مديريت و كنترل اين پديده خواهد داشت. يكي از عوامل مهم اين پديده برداشت بيشاندازهاز آبهاي زيرزميني است. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك مربوط به گمانههاي عميق، ابتدا وضعيت آب زيرزمينيو تنشهاي موجود در حالت عادي مدل شده و مورد بررسي قرار گيرد، سپس با در نظر گرفتن افت سطح آب زيرزميني در فواصل ميانگين ساليانه، براي پيشبيني ميزان فرونشت خاك در زمينهاي مربوط به دشت مشهد در ترازهاي مختلف سطح ايستابي، رابطهاي پيشنهاد گردد.


كلمات كليدي:

فرونشست . آبزيرزميني . مدلسازي عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , آبزيرزميني , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر کاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک

خلاصه
فرو نشست زمين پديدهاي است که در آن سطح زمين به طور آني در اثر تراکم سفرههاي ماسهاي و يا در اثر تراکم تدريجي لايه هاي رسي افت ميکند و باعث ايجاد ترکها و شکافهايي در روي زمين ميشود و خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مىکند. فرونشست زمين در اثر استخراج بيرويه منابع زيرزميني، يکي از رويدادهايي است که در ايران به وفور مشاهده ميشود. اين پديده که زاييدهي پديدهي خشکسالي و بحران آب بوده و در صورت عدم مديريت صحيح، ميتواند خسارات جبران ناپذيري را براي دشتهاي کشور ايجاد کند. شناسايي مناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلما نقش بسزايي در مديريت و کنترل اين پديده خواهد داشت. يکي از عوامل مهم اين پديده برداشت بيشاندازه از آبهاي زيرزميني است. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک مربوط به گمانههاي عميق، ابتدا وضعيت آب زيرزميني و تنشهاي موجود در حالت عادي مدل شده و مورد بررسي قرار گيرد، سپس با در نظر گرفتن افت سطح آب زيرزميني در فواصل ميانگين ساليانه، براي پيشبيني ميزان فرونشت خاک در زمينهاي مربوط به دشت مشهد در ترازهاي مختلف سطح ايستابي، رابطهاي پيشنهاد گردد.


کلمات کلیدي:

فرونشست . آبزیرزمینی . مدلسازي عددي

نویسندگان :

شاهرخ شاهنده  ، کامبیز آلپیغمبر  ، ایمان مردانی

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , آبزیرزمینی , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر كاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك

خلاصه
فرو نشست زمين پديدهاي است كه در آن سطح زمين به طور آني در اثر تراكم سفرههاي ماسهاي و يا در اثر تراكم تدريجي لايه هاي رسي افتميكند و باعث ايجاد تركها و شكافهايي در روي زمين ميشود و خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و كشاورزى وارد مىكند. فرونشست زمين در اثر استخراج بيرويه منابع زيرزميني، يكي از رويدادهايي است كه در ايران به وفور مشاهده ميشود. اين پديده كه زاييدهي پديدهي خشكسالي و بحران آب بوده و در صورت عدم مديريت صحيح، ميتواند خسارات جبران ناپذيري را براي دشتهاي كشور ايجاد كند. شناسايي مناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلما نقش بسزايي در مديريت و كنترل اين پديده خواهد داشت. يكي از عوامل مهم اين پديده برداشت بيشاندازه از آبهاي زيرزميني است. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك مربوط به گمانههاي عميق، ابتدا وضعيت آب زيرزميني و تنشهاي موجود در حالت عادي مدل شده و مورد بررسي قرار گيرد، سپس با در نظر گرفتن افت سطح آب زيرزميني در فواصل ميانگين ساليانه، براي پيشبيني ميزان فرونشت خاك در زمينهاي مربوط به دشت مشهد در ترازهاي مختلف سطح ايستابي، رابطهاي پيشنهاد گردد.

كلمات كليدي:

فرونشست . آبزيرزميني . مدلسازي عددي

نویسندگان :

شاهرخ شاهنده ، كامبيز آلپيغمبر ، ايمان مرداني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , آبزيرزميني , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 400
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي حفاري تونل درشرایط حفاري متفاوت به روش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد)

چکیده:
امروزه توسعه شبکه حمل ونقل درون شهري ازالزامات توسعه شهرهاي بزرگ بشمارمی رود.دراین بین،بخشی ازاین توسعه مرهون ساخت تونل هاي شهري می باشد.تونل امدادمشهدنیزبعلت دسترسی آسان بیماران وپزشکانی که بین دوبیمارستان بایدترددنمایند احداث گردیده است.یکی ازمسائلی که همواره تونلسازي درفضاهاي شهري راباچالش مواجه می سازد،امکان ایجادنشست هاي قابل توجه حین حفاري تونل وایجادمشکل براي سازه هاي اطراف می گردد.دراین مقاله به بررسی نشست به روش تحلیل،روش المانمحدود استودراین راستاازنرم افزار 8 TBM وNATM دوروش حفاري استفاده می گردد. Plaxis v می پردازیم.

کلمات کلیدي :

TBM،NATM ،فرونشست،تونل امدادمشهد ،Plaxis ،ضریب چسبندگی،زاویه اصطکاك داخلی

نویسندگان :

علی غفاري سرجامی ، سعیدابریشمی ، مرتضی جیریایی شراهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , NATM , فرونشست , تونل امدادمشهد , Plaxis , ضریب چسبندگی , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 896
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر وضعیت تنش و کرنش در مصالح شنی خشک هنگام اشباع شدن

رفتار تغییرشکل و مقاومتی مصالح درشت دانه به علت اشباع شدن دچار تغییر شده و این مسئله جابجایی دانه هاي خاك و را بدنبال دارد. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل و فاکتورهاي م ؤثر بر (collapse) در نهایت پدیده فرونشست فرونشست مصالح شن شسته در زمان آبگیري مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا آزمایشات شاخص جهت شناخت کلی از خصوصیات فیزیکی مصالح شن تمیز نخودي، صورت گرفت. براي تهیه نمونه آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس  30)، آزمایش دانسیته حداقل و حداکثر انجام و نهایتاً با درنظر گرفتن پارامترهایی نظیر، میزان تنش قائم، دانسیته نسبی *30)پتنش برشی اولیه، درصد رطوبت اولیه و اثر درصد ریزدانه، تأثیر این عوامل بر روي میزان فرونشست مصالح شن تمیز ،(Dr) به هنگام اشباع شدن، بررسی گردید.


کلمات کلیدي:

فرونشست، شن شسته، اشباع شدن، برش مستقیم بزرگ مقیاس

نویسندگان :

رضا مهین روستا (استادیار گروه ژئوتکنیک، دانشگاه زنجان)

وحید عشتاقی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی خاك و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , شن شسته , اشباع شدن , برش مستقیم بزرگ مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 1321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه