<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ژئوتکنیکی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه

خلاصه
پدید آمدن فرونشست و فروچالهها در خاکهای لسی از مخاطرات بسیار جدی این نوع خاکها بشمار میرود.خصوصا اگر این فروچالهها در مناطق مسکونی و صنعتی باشد مشکلات فوق العاده زیادی را بوجود آورده وموجب پدید آمدن خسارت مالی و جانی زیادی میشود. در روستای چشمهعلی در شرق استان گلستان در چندسال گذشته فروچالههایی بوجود آمد که در مناطق مسکونی خسارات بسیار زیادی رو به سازههای موجود واردکرد. در همین راستا آزمایشات ژئوتکنیکی و کاوشهای صحرایی برای پی بردن به علل ژئوتکنیکی این پدیده،بر روی خاکهای منطقه انجام گرفت. برای اینکار دو گمانه به اعماق m 27.62 و m 17.61 حفر گردید، و بر روینمونههای آن برخی آزمایشات ژئوتکنیکی از قبیل دانهبندی، حدود اتربرگ، آزمایش رمبندگی و آزمایشسهمحوری cu انجام گرفت. خاک منطقه مورد مطالعه از جنس لس بوده که دارای مشکل واگرایی میباشد.واگرایی خاک محل و آبشستگی ناشی از آن، یکی از مهمترین دلایل ایجاد فروچاله در منطقه چشمهعلیمیباشد. همچنین طبق نتایج آزمایش رمبندگی، خاک منطقه چشهعلی در رده خاکهای با شدت رمبندگی زیاد قرار دارد، رمبندگی نیز یکی دیگر از دلایل موثر ایجاد فروچاله میباشد.


کلمات کلیدی:

فرونشست . فروچاله . خاک لس . رمبندگی . پارامترهای ژئوتکنیکی.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , فروچاله , خاک لس , رمبندگی , پارامترهای ژئوتکنیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارتباط ثابت سرعت انحلال پذيري (K) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي (مطالعه موردي سد تنگ سرخ شيراز)

در غرب شهر شيراز به منظور ذخيرهسازي و استفاده از آب رودخانه خشك جهت مصارف كشاورزي، ايجاد شهرك توريستي به منظور جذب توريست، همچنين جلوگيري و كنترل خطر سيلاب زمستانه در شهر شيراز، سد مخزني خاكي تنگ سرخ احداث ميگردد . حضور سنگهاي انحلالپذير ژيپسي سازند گچساران در سطح و اعماق ساختگاه اين سد، با ريسك نشستپذيري و فرار آب قابل ملاحظه و موقعيت سد از نظر خطر ايجاد سيل براي شهر، لزوم مطالعه هر چه دقيق - تر وضعيت كارستزائي در اين سنگها را ايجاب مينمايد . در اين راستا، براي تحليل نحوه گسترش كارست و ميزان سرعت انحلالپذيري در ژيپسهاي محل طرح، منطقه ساختگاه سد به 3 زون مجزا تقسيمبندي گرديد . با اتكا به نتايج حاصل از ميكروگراويته هر زون، گمانه يا گمانههايي به عنوان شاخص گمانههاي موجود در آن انتخاب شد . سپس از محل فروچالهها، و از اعماق با بهرهگيري از نتايج آزمون لوژان، شاخص كيفي مغزه حفاري و اعماق وقوع افت راد نمونههايي برداشت و با انتخاب 4 نمونه مغزه براي هر زون و سوراخ كردن مركز آنها در امتداد طولي با دو اندازه مختلف، در آزمون سيركولاسيون تحت آزمايش واقع شدند . در نهايت ثابت سرعت انحلال متوسط نمونهها (Kav) تعيين و نحوه گسترش كارست در زون مربوطه و به طور كلي در كل ساختگاه، مورد تحليل و ارزيابي واقع گرديد

 

كلمات كليدي:

سد تنگ¬سرخ، كارست، سيركولاسيون، ثابت سرعت انحلال، ميكروگراويته، فروچاله، سازند گچساران

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

محمدرضا پرهيزگار  - دانشجوي كارشناسي ارشد زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
ماشااله خامه چيان  - استاديار گروه زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
 محمدرضا نيكودل - استاديار گروه زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
 نوذر ساماني  - استاد گروه هيدروژئولوژي؛ دانشگاه شيراز
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد تنگه سرخ , كارست , سيركولاسيون , ثابت سرعت انحلال , ميكروگراويته , فروچاله , سازند گچساران ,
:: بازدید از این مطلب : 1897
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي انواع فروچاله هاي توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكيم آنها

سد گتوند عليا در استان خوزستان 30 كيلومتري شمال غربي شهرستان شوشتر و 12 كيلومتري شهرستان گتوند واقع گرديده و آخرين سدي است كه برروي كارون احداث مي گردد امخزن سد گتوند عليا با طول بيش از 90 كيلومتر سازندهاي زمين شناس گروه گچساران ميشان، آغاجاري و بختياري را در برگرفته است توده نمكي سازند گچساران در 4/5 كيلومتر بالاتر از بدنه سد و در كنار روستاي عنبل مي باشد و از نظر سنگ شناسي شامل انيدريت ، نمك، مارن و بطور محدود شيل مي باشد در توده مذكور فروچاله هاي فراواني كه حاصل از انحلال نمك مي باشد وجود دارد درمواردي ارتباط چند فروچاله به همديگر امكان پذير مي باشد و پس از ريزش ديواره ها بصورت نمايان در مي آيند. دراين مقاله سعي ميشود كه انواع فروچاله هاي توده گچساران عنبل مورد بررسي قرارگرفته و روشهاي انسداد و تحكيم اين فروچالها و دلايل انسداد فروچاله هاي مذكور بيان گردد.

 

كلمات كليدي:

سد گتوندعليا، مخزن، سازند گچساران، نمك، فروچاله، انسداد

نهمين همايش ملي تونل - 1390

 

نويسند‌گان:

[ اكبر كاظمي نجف آبادي ] - كارشناس ارشد مكانيك سنگ شركت مهندسي مهاب قدس
[ اصغر لادريان ] - دكتري حفاري دانشگاه اراك
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد گتوندعليا , مخزن , سازند گچساران , نمك , فروچاله , انسداد ,
:: بازدید از این مطلب : 2279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه