<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك زير فونداسيون هاي سطحي

خلاصه
پديده روانگرايي يكي از عوامل تخريب شديد سازه ها طي زلزلههاي گذشته مي باشد. پديده روانگرايي معمولاً در خاك ماسهاشباع سست با چسبندگي كم، رخ ميدهد. با مشاهده خسارتهاي قابل توجه و هزينههاي بسيار سنگين ايجاد شده طي زلزلههايگذشته، ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش اثرات روانگرايي يك اقدام حياتي به شمار ميرود. در اين تحقيق تأثيرزير فونداسيون سازه به عنوان يكي از (Deep Soil Mixing) چيدمان هاي مختلف از اجراي ستون هاي اختلاط عميق خاكپركاربرد ترين روش ها، بر كاهش عوارض ناشي از روانگرايي بررسي شده است. اين مقاله بخشي از تحقيقات انجام شده با استفاده1 روي ميز لرزه دانشگاه تهران و شبيه سازي ستون اختلاط عميق خاك در ماسه اشباع مي / 1 در مقياس 25 g از مدل سازي فيزيكي بر تغييرات پارامترهايي همچون اضافه فشار آب حفره اي در تراز هاي مختلف لايه روانگرا، DSM باشد و تاثير چيدمان هاي مختلفمورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كاهش پتانسيل روانگرايي . فشار آب حفره اي . مدلسازي فيزيكي . ميز لرزه . اختلاط عميق خاك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كاهش پتانسيل روانگرايي , فشار آب حفره اي , مدلسازي فيزيكي , ميز لرزه , اختلاط عميق خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك زير فونداسيون هاي سطحي

خلاصه :
پديده روانگرايي يكي از عوامل تخريب شديد سازه ها طي زلزلههاي گذشته مي باشد. پديده روانگرايي معمولاً در خاك ماسه اشباع سست با چسبندگي كم، رخ ميدهد. با مشاهده خسارتهاي قابل توجه و هزينههاي بسيار سنگين ايجاد شده طي زلزلههاي گذشته، ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش اثرات روانگرايي يك اقدام حياتي به شمار ميرود. در اين تحقيق تأثير زير فونداسيون سازه به عنوان يكي از (Deep Soil Mixing) چيدمان هاي مختلف از اجراي ستون هاي اختلاط عميق خاك پركاربرد ترين روش ها، بر كاهش عوارض ناشي از روانگرايي بررسي شده است. اين مقاله بخشي از تحقيقات انجام شده با استفاده1 روي ميز لرزه دانشگاه تهران و شبيه سازي ستون اختلاط عميق خاك در ماسه اشباع مي / 1 در مقياس 25 g از مدل سازي فيزيكي بر تغييرات پارامترهايي همچون اضافه فشار آب حفره اي در تراز هاي مختلف لايه روانگرا، DSM باشد و تاثير چيدمان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كاهش پتانسيل روانگرايي . فشار آب حفره اي . مدلسازي فيزيكي . ميز لرزه . اختلاط عميق خاك

نویسندگان :

حسام دهقان خليلي ، مجيد مرادي ، عباس قلندرزاده ، رضا كريم زاده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كاهش پتانسيل روانگرايي , فشار آب حفره اي , مدلسازي فيزيكي , ميز لرزه , اختلاط عميق خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییر شکل دیوارهاي حایل مسلح ژئوسنتتیکی با در نظر گرفتن کرنش مسلح کننده و فشار آب حفره اي

خلاصه
به مطالعه رفتار دیوار حایل خاکی مسلّح، تحت بارهاي استاتیکی Plaxis دراین مقاله سعی شده است با مدل سازي عددي به کمک نرم افزار پرداخته شود. درکلیه تحلیل ها پی به واسطه اعمال بار گسترده ثابت بر روي سطح خاك به صورت انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق اثر نوع خاك، سختی ژئوگرید و فشار آب حفره اي به واسطه اشباع شدن خاك مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مدل سازي نشان می دهد که افزایشسختی مسلح کننده ها با افزایش صلبیت محیط، مقاومت بیشتري را در برابر تغییر شکل محیط ایجاد نموده و در نتیجه نیروهاي بیشتري در ژئوگرید تاثیر چندانی در EA را در مسلح کننده ها تولید می کند. این امر تغییر شکل ها را کاهش داده و از محدوده خاصی به بعد افزایش کاهش تغییر شکل دیوارنخواهد داشت. همچنین روند تاثیر سختی بر رفتار تغییر شکلی دیوار، در خاکریز سست چشمگیرتر می باشد. در عین حال مطابق انتظار، نوع خاك مورد استفاده در خاکریز از دید تغییرات پارامترهاي مقاومتی و تغییر شکلی بسزایی در تغییر شکل دیواره داشت. همچنین نتایج بررسی اثرات وجود فشار آب حفره اي به صورت در نظر گرفتن محیط کاملاً اشباع خاکی در دیواره نشان از افزایش تغییر شکل محیط دارد. به طور کلی و از دید عملی و کاربردي این نتایج می تواند در اقتصادي تر شدن طرح به طور موثري به کار گرفته شود.


کلمات کلیدي:

دیوار حایل خاکی مسلّح، ژئوسینتتیک، فشار آب حفره اي، مدلسازي عدد

نویسندگان :

سجاد علی پور ، نجم الدین واصلی ، مهدي عبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل خاکی مسلّح , ژئوسینتتیک , فشار آب حفره اي , مدلسازي عدد ,
:: بازدید از این مطلب : 638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودن خرده هاي لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع با استفاده از دستگاه سه محوري

خلاصه
امروزه محققان به دنبال یافتن مصالح جدیدي هستند که در ترکیب با خاك، علاوه بر بهبود بخشیدن به مشخصات مکانیکی خاك، از مقاومت و دوام خوبی نیز برخوردار باشند. در این تحقیق رفتار نوعی خاك که از اختلاط خرده هاي لاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش خرده هاي لاستیک بر روي تغییرات فشارآب حفره اي خاكهاي ماسه اي اشباع می باشد. روي نمونه ها انجام شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان (CU) بدین منظورتعدادي آزمایش سه محوري تحکیم یافته زهکشی نشده می دهد که افزودن خرده هاي لاستیک تا در صد وزنی مشخصی سبب کاهش فشار آب حفره اي و افزایش مقاومت برشی خاك می شود.


کلمات کلیدي:

خرده هاي لاستیک، ماسه، فشار آب حفره اي، مقاومت برشی، آزمایش سه محوري

نویسندگان :

علیرضا محمدي ، هادي بهادري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده هاي لاستیک , ماسه , فشار آب حفره اي , مقاومت برشی , آزمایش سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 1002
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع با استفاده از دستگاه سه محوري

خلاصه
با توجه به پتانسیل بالاي پروژه هاي عمرانی در استفاده از لاستیک، به خصوص به عنوان جایگزینی مناسب براي مصالح خاکی دانه اي، انجامتحقیقات گسترده در خصوص کاربرد این مصالح در پروژه هاي عمرانی بسیار پر اهمیت است. در این تحقیق رفتار نوعی خاك که از اختلاط پودرلاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش پودرلاستیک بر روي رفتار روي نمونه ها انجام (CU) زهکشی نشده خاکهاي ماسه اي اشباع می باشد. بدین منظور تعدادي آزمایش سه محوري تحکیم یافته زهکشی نشده شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان می دهد افزودن پودرلاستیک به ماسه باعث بهبود رفتار زهکشی نشده ماسه هاي اشباع می شود.


کلمات کلیدي:

پودرلاستیک، ماسه، فشار آب حفره اي، مقاومت برشی، آزمایش سه محوري

نویسندگان :

علیرضا محمدي ، هادي بهادري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پودرلاستیک , ماسه , فشار آب حفره اي , مقاومت برشی , آزمایش سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 991
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مطالعه عددي تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله هاي مدفون گاز

خلاصه
آسیب پذیري خطوط لوله در مقابل زلزله و روانگرایی ناشی ازآن در بسیاري از زلزله هاي گذشته مشاهده شده است و گزارش هاي جامعی در این باره وجود دارد. یکی از علل اصلی خرابی ها ي لوله هاي مدفون در خلال زلزله، وقوع روانگرایی می باشد. در این تحقیق ، هدف مطالعه عددي لوله هاي مدفون تحت اثر روانگرایی می باشد. از آنجایی که روش اجزا محدود با موفقیت نسبتا قابل قبولی براي مطالعه مسائل مربوط به استفاده شده است . در این پژوهش تغییرات ABAQUS ژئومکانیک بکار رفته ، جهت تحلیل عددي مورد نظر از نرم افزار المان محدود 6.10.1 چند فاکتور مهم در برابر نسبت اضافه فشار آب حفره اي در حین روانگرایی بررسی شده است .


کلمات کلیدي:

روانگرایی ، لوله مدفون، تحلیل عددي ، فشار آب حفره اي

نویسندگان :

حامد باوان پوري ، جهانگیر خزایی ، حسن شرفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , لوله مدفون , تحلیل عددي , فشار آب حفره اي ,
:: بازدید از این مطلب : 861
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل دینامیکی فشار آب مفذی و تنش موثرنسبت به کاهش سطح آب زیرزمینی (بررسی موردی برج الماس خاورمیانه در استان مازندران )

چکیده: یکي از اهداف مهم مطالعات لرزه ای در زمين های ماسه ای اشباع كاهش خطر روانگرایي و جلوگيری از افزایش فشار آب منفذی در ارتعاشات ناشي از زلزله مي باشد. در تحقيق حاضر، سعي شده است با به خدمت گرفتن یک مدل رفتاری خاك در نرم افزار اجزاء محدود كه رفتار سيکلي خاك راتحت شتابنگاشت منجيل مدل مي نماید، گروه شمع به صورت عددی در برج الماس خاورميانه در استان مازندران مورد تحليل و بررسي قرارگيرد . گروه شمع مورد مطالعه روی فونداسيوني دارای شش لایه كه عمدتا ماسه لای دار بددانه بندی مي باشد قراردارد . مدلسازی های مختلفي با نرم افزار FlacЗD صورت گرفت كه با تغيير پارامتركاهش سطح آب زیرزميني، اثر آنها بررفتار دیناميکي و استاتيکي مدل بررسي شد . نتایج حاصل، نشانگر حذف و بعضا كاهش احتمال روانگرایي در لایه های مستعد روانگرایي مي باشد.

کلمات کلیدي :

فشار آب حفره اي، ژئوتکنیکی، ماسه لاي دار بددانه بندي، ،نرم افزار FlacЗD

نویسندگان :

رضا حیدرنژاد (کارشناس ارشد ژئوتکنیک ،شرکت طراحی و نظارت مسکن سازان سلمانکلار)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار آب حفره اي , ژئوتکنیکی , ماسه لاي دار بددانه بندي , , نرم افزار FlacЗD ,
:: بازدید از این مطلب : 1512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير شرايط زهكشي برتوزيع فشار آب حفره اي و تنشهاي پوشش در تونلهاي زير سطح آب زيرزميني

طراحي پوشش تونلهاي واقع در زيرسطح آب زيرزميني نيازمند مشخص بودن توزيع فشار اب حفره اي در اطراف تونل نيروهاي محوري ممان خمشي و تنشهاي ايجاد شده در پوشش و ميزان نشست به وجود آمده در اثر تغيير پارامترهاي ژئوتكنيكي زمين است زماني كه يك غشار نفوذناپذير در ديواره تونل قرارگيرد پوشش مي بايست تمام فشار هيدرواستاتيك ناشي از آب زيرزميني را تحمل كند درحالتي كه پوشش بصورت نفوذپذير باشد فشار وارد بر پوشش تابع شرايط زهكشي و ميزان تاثير آن مي باشد دراين مقاله مدلسازي عددي تونل در شرايط زهكشي شده و زهكشي نشده در حالت جريان پايدار به منظور بررسي تاثير شرايط مختلف زهكشي برتوزيع فشار آب حفره اي و تنشهاي پوشش انجام مي شود.

 

كلمات كليدي:

تونل، زهكشي ، فشار آب حفره اي، تنشهاي پوشش، جريان پايدار آب زيرزميني

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 محمد عليايي  - استاديار دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس
 ميلاد سوري - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , زهكشي , فشار آب حفره اي , تنشهاي پوشش , جريان پايدار آب زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 1824
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه