<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر ریزدانه ی غیر خمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه ی انزلی در دستگاه میزلرزه

خلاصه
روانگرایی پدیده ای است که در اثر رفتار زهکشی نشده در خاک های ماسه ای اشباع تحت اثر بارهای تناوبی رخ می دهد. این پدیده در هنگامزلزله آسیب های قابل توجهی به سازه ها و تأسیسات موجود وارد می نماید. در این مقاله، تأثیر ریزدانه ی غیرخمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه یانزلی به کمک دستگاه میزلرزه مورد مطالعه قرار گرفته است. دانسیته ی نسبی مورد استفاده برای خاک ماسه ای 03 و 03 درصد می باشد که تحتفرکانس 2Hz 5 و 55 درصد می باشد که به صورت وزنی با ماسه ترکیب شده ، دستگاه میزلرزه قرار گرفته است. درصد ریزدانه ی مورد استفاده 3است و تأثیر آن بر مقاومت روانگرایی و تغییرات فشار آب حفره ای بحث شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق، تأثیر قابل توجه ریزدانه یغیر خمیری بر روی مقاومت روانگرایی و کاهش فشار آب حفره ای را در دانسیته های مختلف ماسه ی اشباع نشان می دهد.


کلمات کلیدی:

مقاومت روانگرایی . آزمایش میز لرزه . ماسه ی انزلی . ریزدانه ی غیر خمیری . فشار آب حفره ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت روانگرایی , آزمایش میز لرزه , ماسه ی انزلی , ریزدانه ی غیر خمیری , فشار آب حفره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش زهکش های افقی در سدهای خاکی در شرایط افت سریع مخزن و بررسی اثر تغییرات جانمایی آنها

خلاصه
در سدهای خاکی با هسته رسی، یکی از بحرانی ترین حالتها در شیب بالادست مربوط به شرایطی است که سطح ایستایی آب به طور ناگهانی پایینبرود. در این حالت آب داخل بدنه سد فرصت کافی برای تخلیه و خروج نداشته و لذا خاکریز بالادست در اثر باقی ماندن فشار آب حفره ای در آنو از بین رفتن اثر پایدار کننده فشار هیدرواستاتیک آب مخزن ضریب اطمینان پایداری اش کاهش پیدا میکند. در این مقاله تأثیر وجود زهکشهایافقی در پوسته بالادست در هنگام افت سریع مخزن و نیز اثر تغییر محل این زهکشها در بدنه در سه موقعیت مختلف بر مقادیر فشار آب حفره ای،جا به جایی و ضریب اطمینان پایداری بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی . افت سریع آب مخزن . تغییر موقعیت زهکش افقی . فشار آب حفره ای . ضریب اطمینان پایداری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , افت سریع آب مخزن , تغییر موقعیت زهکش افقی , فشار آب حفره ای , ضریب اطمینان پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر زهکش های افقی در پایداری سدهای خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

زهکش افقی بالادست . افت سریع آب مخزن . تنش های برشی . فشار آب حفره ای

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زهکش افقی بالادست , افت سریع آب مخزن , تنش های برشی , فشار آب حفره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف

خلاصه
احداث تونل زیر سطح آب زیرزمینی، موجب اندرکنش بین پوشش تونل و زمین اطراف در بلند مدت می شود. به منظور طراحی پوشش، فاکتورهایی مانند نفوذ آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای خارجی وارد بر پوشش، می بایست مورد توجه قرار گیرند. افزایش فشار آب حفره ایباعث افزایش نفوذ آب و ایجاد خرابی در پوشش می شود. در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیرات به کارگیری زهکش محیطی در تونل بر توزیع فشار آب حفره ای و میزان بار وارد بر پوشش، مد لسازی عددی تونل فرضی واقع در زیر سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود انجام شد. شرایط مرزی مختلفی از قبیل تونل زهکشی شده، تونل زهکشی نشده و سیستم زهکشی با نفوذپذیری متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبسته هیدرولیکی مکانیکی نشان می دهند که افزایش فشار آب حفره ای وارد بر پوشش تونل، بستگی به  نفوذپذیری نسبی بین پوشش و زهکش و میزان عملکرد زهکش در بلندمدت دارد. با کاهش عملکرد زهکش بار فشار آب حفره ای وارد بر پوشش افزایش م ییابد.


کلمات کلیدی:

پوشش تونل، زهکشی، فشار آب حفره ای، آب زیرزمینی.

نویسندگان :

میلاد سوری ، محمد علیایی

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , زهکشی , فشار آب حفره ای , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 965
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلی الاستوپلاستیک برای تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای حجمی تراوش

 

مدلی الاستوپلاستیک برای تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای حجمی تراوش

 

کلمات کلیدی :

تونل ، آب زیرزمینی ، نیروی حجمی تراوش ، فشار آب حفره ای ، رفتار نرم کرنشی

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , آب زیرزمینی , نیروی حجمی تراوش , فشار آب حفره ای , رفتار نرم کرنشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان

روانگرایي یکی از مهم ترین، پیچ د یه ترین و بحث برانگز یترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد. عملکرد شمع در خاک روانگراتحت تاثر ی بارگذاری لرزه ای به دلیل افزایش فشار آب حفره ای و تاثر یات آن، مسئله ای پیچ د یه می باشد. كاهش مقاومت و سختی خاک در اثر روان ر گایي می تواند باعث ایجاد لنگرهای خمشی و برش قابل توجه در شمع واقع در ا ین خاک ها گردد. این پد د یه منجر به خسارات قابل توجهی به سازه های واقع بر شمع مانند پل ها و ساختمان ها می شود. در این مقاله با استفاده ازتحلیل داده های حاصل از آزمایشات مدل ز یفیکی انجام شده توسط مز ی لرزان دانشگاه صنعتی شریف، اثرات پد د یه ی روانگرایي در زمین مسطح ر بروی شمع های منفرد مورد بررسی قرار می گر ید. نتایج به صورت تاریخچه ی زمانی شتاب، فشار آب حفره ای، لنگر خمشی و منحنی چرخه ای تنش برشی-كرنش برشی مورد بحث قرار می گر یند.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، شمع، فشار آب حفره ای، لنگر خمشی

نویسندگان :

سید محسن حائری (استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

مرجان صبوری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

آناهیتا گودرزی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

علی کاوند (دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی شریف)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع , فشار آب حفره ای , لنگر خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی فشار آب حفره ای و تغییر شکل سد مخزنی ایوشان با استفاده از تحلیل برگشتی بدست آمده از قرائتهای ابزاردقیق

با توجه به اينکه كشور ما از نظر بارش و منابع آب بسيار غني نمي باشد و از نقاط خشك جهان به شمار مي رود، كنترل و مهار آبهای سطحي و استفاده بهينه از آنها از جمله آب شرب، كشاورزی و… كاملاً ضروری مي باشد. سدهای خاكي از جمله سازه های مهم و عظيمي هستند كه نه تنها پي آنها روی مصالح طبيعي خاكي و سنگي قرار دارد، بلکه مواد اوليه ساخت آنها نيز از مصالح طبيعي خاكي يا سنگي مي باشد. كه نرم افزاری توانا در زمينه تحليل محيط های پيوسته مي باشد، مدلسازی گرديده FLAC 2D V در اين تحقيق، ابتدا سد ايوشان با استفاده از نرم افزار 5 است. در مدلسازی سد، با اين نرم افزار از مدل رفتاری موهر -كلمب استفاده شده و تأثير ساخت مرحله ای نيز لحاظ گرديده است. سپس با توجه به داده های ابزاردقيق نصب شده در سد ايوشان و انجام تحليلهای برگشتي مختلف روی پارامترهای مشخصه مصالح ، پارامترهای واقعي مصالح بدست آمد. همچنين تحليل تنش كرنش و بررسي نشست در دوره ساخت سد ايوشان صورت گرفته است و تأثير عمليات ساختماني، روی فشار آب منفذی، تنش كل، نسبت فشار آب منفذ ی و ميزان نشست مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

سد ایوشان، نرم افزار FLAC 2D ،ابزار دقیق، فشار آب حفره ای، تنش، نشست، ضریب قوس زدگی

نویسندگان :

سید حسین فروزانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ،گروه عمران ،اراک ، ایران)

حمید رضا صبا (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،تهران ،ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد ایوشان , نرم افزار FLAC 2D , ابزار دقیق , فشار آب حفره ای , تنش , نشست , ضریب قوس زدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه