<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

جدايش PET و PVC با استفاده از فلوتاسيون

چكيده
پلاستيك در دنياي مدرن نقش مهمي در زندگي بشر دارد تا آنجا كه براي ساخت اكثر نيازمند يهاي زندگي، از پاك تهاي بست هبندي تابال هواپيما، بكارمي رود. پلاستيك ارزان، سبك و قوي مي باشد و مي تواند با گستره وسيعي از خصوصيات توليد شود. به همين دليلتوليد و مصرف پلاستي كها در سال هاي اخير داراي رشدي با تابع نمايي بوده است. افزايش مصرف پلاستيك ها سبب رشد پسماند آنها دردنيا شده است. با توجه به پايداري پلاستيك ها در طبيعت و مضرات زيست محيطي آنها، بازيافت پلاستيك ضرورتي انكار ناشدني است.بازيافت پلاستي كها، نيازمند جدايش آنها است تا بتوان به پلاستيك قابل استفاده دست يافت. بدين منظور رو شهاي مختلفي از قبيلروش هاي ثقلي، الكترواستاتيك، فلوتاسيون و ذوب ترتيبي بكار گرفته شده است.داراي كاربردهاي وسيع و متنوعي هستند و بخش قابل ملاحظ هاي از پلاستيك مصرفي در PVC و PET از ميان پلاستي كهاي مختلفزندگي روزمره و صنايعمختلف را به خوداختصاص داد هاند و به همين دليل بازيافت آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه به ترتيب برابر PVC و PET وزن مخصوص 3g/cm 1,33-1,3 و 31,32-1,37  مي باشد، لذا روش هاي ثقلي در جدايش آنهاو PET از روش فلوتاسيون استفاده شده است. با توجه به هيدروفوبيسيته PVC و PET كاربرد ندارد. در اين تحقيق براي جدايشجدايش آنها به روش فلوتاسيون بدون بكارگيري بازداشت كننده اي انتخابي ميسر نمي باشد. در اين تحقيق از تانيك اسيد PVCمورد بررسي قرار گرفته PVC و PET بر جدايش pH به عنوان بازداشت كننده استفاده شده است و تاثير مقدار بازداشت كننده، دما واست.

كلمات كليدي:

فلوتاسيون . پسماندهاي پلاستيكي . جدايش . بازيافت . PVC و PET                                   

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

                              :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , پسماندهاي پلاستيكي , جدايش , بازيافت , PVC و PET ,
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده ازروش آگلومراسيون  فلوتاسيون

چكيده
آگلومراسيون يكي از روشهاي بازيابي ذرات نرمه زغال سنگ است، كه در آن از خواص سطحي زغال و باطله استفاده مي شود. در اينروش ترجيحاً سطح ذرات آبران زغال توسط مايعات آلي تر شده و با به هم چسبيدن اين ذرات، آگلومره هاي زغال تشكيل مي شوند. درو غلظت آگلومرانت در ميزان حذف pH ، اين تحقيق عواملي نظير نوع آگلومرانت، درصد وزني جامد در پالپ، زمان آگلومراسيونخاكستر و بازيابي زغال از نرمه هاي (ذرات ريزتر از 75 ميكرون) زغال سنگ مزينو 2 بررسي گرديده است. طبق آزمايشهاي به عملبه ترتيب بيشترين تاثير را در ميزان حذف خاكستر و بازيابي زغال داشته و تاثير ساير عوامل اندك pH آمده نوع و غلظت آگلومرانت و90 % (با / 30 % بازيابي زغال) و بيشترين ميزان بازيابي زغال 24 / 87 % (با 73 / مي باشد در اين بررسي بيشترين ميزان حذف خاكستر 79%59/03  حذف خاكستر) بدست آمد.


كلمات كليدي:

فرآوري . آگلومراسيون . فلوتاسيون . زغال سنگ . خاكستر و طبس

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرآوري , آگلومراسيون , فلوتاسيون , زغال سنگ , خاكستر و طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت

چكيده
خصوصيات شيمي فيزيكي سطحي كانيها در سيستم سه فازي آب/كاني/هوا از پارامترهاي مهم و تعيين كننده در فلوتاسيون مواد معدنياست. هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش پديدههاي سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت است. در اين راستا با استفاده از كششمتداول ASAM-S-17 ،ASAM-S-102 ،Procoll flo-ys سطحي محلولها و ترشوندگي كاني، رفتار سه نمونه كلكتور اسيد چرب 20و حضور يونهاي كلسيم و منيزيم بر كشش سطحي محلولها با روش pH ، در فلوتاسيون فسفات بررسي ميشود. تأثير مقداركلكتورو ترشوندگي با اندازهگيريهاي زاويه تماس آپاتيت تحت شرايط مختلف بررسي و ارزيابي ميگردد. با وجود شباهت و Wilhelmy plateASAM-S - تا حد زيادي به يونهاي كلسيم و Procoll flo ys نزديكي ويژگيهاي كلكتورها، نتايج تحقيق نشان ميدهد كه كلكتور 2017 تا حدودي به يونهاي منيزيم حساس است و اين كلكتورها در حضور يونهاي مذكور تشكيل رسوب كلوئيدي سفيد رنگي ميدهند كهموجب كاهش غلظت مفيد كلكتور و كارآيي جدايش در فرآيند فلوتاسيون ميشود، همچنين براي هر سه نوع كلكتورمشخص شدهنگاميكه غلظت افزايش مييابد ابتدا زاويه تماس روي سطح كاني آپاتيت زياد، سپس در غلظتهاي بالاتر،كاهش مييابد كه ممكن استنقش مهمي بر ترشوندگي آپاتيت دارد. pH به علت تشكيل لايه هاي بعدي جذب روي سطح كاني باشد.


كلمات كليدي:

فلوتاسيون . آپاتيت . اسيد چرب . كشش سطحي . زاويه تماس

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , آپاتيت , اسيد چرب , كشش سطحي , زاويه تماس ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير ويژگ يهاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلول هاي و ميل هاي،در قابليت شناورسازي آنها

چكيده
توزيع ابعادي و شكل ذرات در صنايع بكار گيرندة پودر ميكرونيزه، داراي اهميت زيادي است. خواص شكل و ريخت شناسي ذرات،فرآيندهاي بعدي از قبيل فلوتاسيون را تحت تأثير قرار م يدهد. از طرفي خردايش و آسيا كردن عاملي است كه باعث ايجاد تغييراتي درخواص فيزيكي و شيميايي مواد تحت فرآوري ازقبيل توزيع ابعادي و شكل مي شود. در اين تحقيق، مطالعات آزمايشگاهي انجام شدهجهت تعيين ويژگ يهاي شكل و خاصيت تر شوندگي كاني گالن كه از محصول آسياهاي گلوله اي و ميله اي بدست آمده، ارايه شده است.ويژگي هاي شكل بر حسب توصيفگرهاي شكل از قبيل كشيدگي، پهني، گردي، و عرض نسبي، با اندازه گيري شك لهاي ذرات به صورتدو بعدي بر روي تصاوير ذرات و با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني، شرح داده شده است. قابليت يا خاصيت تر شوندگي كاني گالن بهروش فلوتاسيون و بر اساس ميزان بازيابي ذرات در شكل هاي مختلف، با استفاده از سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي تعيين شده است.نتايج نشان داده است كه سرعت بازيابي ذرات به روش فلوتاسيون با افزايش گردي و عرض نسبي، كاهش م ييابد، كه اين ذرات به عنوانفلوته شوند ة كند ناميده م يشوند؛ يعني مقدار خاصيت تر شوندگي ذرات كشيده و پهن كمتر بوده كه نشان دهندة آبراني بيشتري است،و به اين ذرات فلوته شوندة تند گفته مي شود. آسياي گلوله اي، ذرات داراي گردي و عرض نسبي بيشتر، توليد مي كند، در صورتيكهمحصولات آسياي ميله اي، داراي كشيدگي و پهني بيشتري هستند.

كلمات كليدي:

گالن . كان يهاي فلزي . آسيا كردن . شكل شناسي ذرات . فلوتاسيون . ويژگي هاي شكل . آبراني . سيستم آناليز تصويری        

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گالن , كان يهاي فلزي , آسيا كردن , شكل شناسي ذرات , فلوتاسيون , ويژگي هاي شكل , آبراني , سيستم آناليز تصويری ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرملو، كف ساز MIBC-F و كمك كف ساز PEB- 70 جهت استفاده در واحدهاي فلوتاسيون تغليظ مس، سرب، روي، طلا، و ذغالشويي

چكيده
جهت فسفرزدايي از سنگ آهن معدن چادرملو و افزايش DIROLE-B هدف اصلي اين تحقيق، معرفي و بررسي 1. كلكتور-كف سازجهت استفاده در ،PEB- و كمك كف ساز 70 MIBC -F ميزان بازيابي آهن و توليد كنستا نتره آهن با كيفيت بالاتر 2. كف سازواحدهاي فلوتاسيون مس، سرب، روي، طلا،و ذغالشويي، ساخت شركت اصفهان كوپليمر مي باشد.پس از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته روي سنگ آهن معدن چادرملو، به دليل اهميت استراتژيك كه امروزه آهن با كيفيت بالا، درجهت فسفرزدايي از سنگ آهن طراحي و توليد گرديد. با انجام تستهاي متعدد و DIROLE-B دنيا دارد كلكتور- كف ساز جديدمقايسه اي مختلف بر روي سنگ آهن معدن چادرملو، خاكهاي هماتيتي- مگنتيتي اين معدن با استفاده از روش فلوتاسيون و استفاده از- از شركت B و كلكتور - كف ساز Clarian از شركت A گرم بر تن برابر از سه نمونه كلكتور - كف ساز (كلكتور - كف سازفسفرزدايي گرديد،. نتايج حاصل گوياي افزايش در ميزان درصد وزني آهن، كاهش درصد ،DIROLE-B و كلكتور-كف ساز Nobelدر فرآوري DIROLE-B وزني فسفرو افزايش در ميزان بازده فرايند و مقدار بازيابي آهن به هنگام استفاده از كلكتور- كف ساز جديدسنگ آهن معدن چادرملو به روش فلوتاسيون مي باشد. اين ميزان افزايش عيار آهن كنستانتره، به طور قابل توجهي كيفيت آهن كنستانتره را بالا برده است.

كلمات كليدي:

فلوتاسيون . كلكتور . كف ساز . كمك كف ساز . PEB-70 . MIBC –F. DIROLE-B            

نویسندگان :

محسن بستگاني، اعظم جعفري، فرخنده فتحي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , كلكتور , كف ساز , كمك كف ساز , PEB-70 , MIBC –F , DIROLE-B ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

جدايش با PVC و PET استفاده از فلوتاسيون 

چكيده
پلاستيك در دنياي مدرن نقش مهمي در زندگي بشر دارد تا آنجا كه براي ساخت اكثر نيازمند يهاي زندگي، از پاك تهاي بست هبندي تا بال هواپيما، بكارمي رود. پلاستيك ارزان، سبك و قوي مي باشد و مي تواند با گستره وسيعي از خصوصيات توليد شود. به همين دليل توليد و مصرف پلاستي كها در سال هاي اخير داراي رشدي با تابع نمايي بوده است. افزايش مصرف پلاستيك ها سبب رشد پسماند آنها در دنيا شده است. با توجه به پايداري پلاستيك ها در طبيعت و مضرات زيست محيطي آنها، بازيافت پلاستيك ضرورتي انكار ناشدني است. بازيافت پلاستي كها، نيازمند جدايش آنها است تا بتوان به پلاستيك قابل استفاده دست يافت. بدين منظور رو شهاي مختلفي از قبيل روش هاي ثقلي، الكترواستاتيك، فلوتاسيون و ذوب ترتيبي بكار گرفته شده است. داراي كاربردهاي وسيع و متنوعي هستند و بخش قابل ملاحظ هاي از پلاستيك مصرفي در PVC و PET از ميان پلاستي كهاي مختلف زندگي روزمره و صنايع مختلفرا به خود اختصاص داد هاند و به همين دليل بازيافت آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه g/cm به ترتيب برابر PVC و PET وزن مخصوص 3
g/cm 1,33-1,37 و 3 1,32-1,37 مي باشد، لذا روش هاي ثقلي در جدايش آنها و PET از روش فلوتاسيون استفاده شده است. با توجه به هيدروفوبيسيته PVC و PET كاربرد ندارد. در اين تحقيق براي جدايش جدايش آنها به روش فلوتاسيون بدون بكارگيري بازداشت كننده اي انتخابي ميسر نمي باشد. در اين تحقيق از تانيك اسيد PVC مورد بررسي قرار گرفته PVC و PET بر جدايش pH به عنوان بازداشت كننده استفاده شده است و تاثير مقدار بازداشت كننده، دماو
است.

كلمات كليدي:

فلوتاسيون- پسماندهاي پلاستيكي- جدايش- بازيافت . PVC و PET

نویسندگان :

محمد عباسي ؛محمد مهدي سالار يراد ؛ اسماعيل قاسمي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , پسماندهاي پلاستيكي , جدايش , بازيافت , PVC و PET ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده از روش آگلومراسيون  فلوتاسيون

چكيده
آگلومراسيون يكي از روشهاي بازيابي ذرات نرمه زغال سنگ است، كه در آن از خواص سطحي زغال و باطله استفاده مي شود. در اين روش ترجيحاً سطح ذرات آبران زغال توسط مايعات آلي تر شده و با به هم چسبيدن اين ذرات، آگلومره هاي زغال تشكيل مي شوند. در و غلظت آگلومرانت در ميزان حذف pH ، اين تحقيق عواملي نظير نوع آگلومرانت، درصد وزني جامد در پالپ، زمان آگلومراسيون خاكستر و بازيابي زغال از نرمه هاي (ذرات ريزتر از 75 ميكرون) زغال سنگ مزينو 2 بررسي گرديده است. طبق آزمايشهاي به عمل به ترتيب بيشترين تاثير را در ميزان حذف خاكستر و بازيابي زغال داشته و تاثير ساير عوامل اندك pH آمده نوع و غلظت آگلومرانت و 90% (با / 30 % بازيابي زغال) و بيشترين ميزان بازيابي زغال 24 / 87 % (با 73 / مي باشد در اين بررسي بيشترين ميزان حذف خاكستر 79 %59/03  حذف خاكستر) بدست آمد. 


كلمات كليدي:

فرآوري، آگلومراسيون، فلوتاسيون، زغال سنگ، خاكستر و طبس

نویسندگان :

محمود عبدالهي، بهزاد شهبازي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرآوري , آگلومراسيون , فلوتاسيون , زغال سنگ , خاكستر و طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت

چكيده
خصوصيات شيمي فيزيكي سطحي كانيها در سيستم سه فازي آب/كاني/هوا از پارامترهاي مهم و تعيين كننده در فلوتاسيون مواد معدني است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش پديدههاي سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت است. در اين راستا با استفاده از كشش متداول ASAM-S-17 ،ASAM-S-102 ،Procoll flo-ys سطحي محلولها و ترشوندگي كاني، رفتار سه نمونه كلكتور اسيد چرب 20 و حضور يونهاي كلسيم و منيزيم بر كشش سطحي محلولها با روش pH ، در فلوتاسيون فسفات بررسي ميشود. تأثير مقداركلكتور و ترشوندگي با اندازهگيريهاي زاويه تماس آپاتيت تحت شرايط مختلف بررسي و ارزيابيميگردد. با وجود شباهت و Wilhelmy plate -ASAM تا حد زيادي به يونهاي كلسيم و Procoll flo ys نزديكي ويژگيهاي كلكتورها، نتايج تحقيق نشان ميدهد كه كلكتور 20 17تا حدودي به يونهاي منيزيم حساس است و اين كلكتورها در حضور يونهاي مذكور تشكيل رسوب كلوئيدي سفيد رنگي ميدهند كه موجب كاهش غلظت مفيد كلكتور و كارآيي جدايش در فرآيند فلوتاسيون ميشود، همچنين براي هر سه نوع كلكتورمشخص شد هنگاميكه غلظت افزايش مييابد ابتدا زاويه تماس روي سطح كاني آپاتيت زياد، سپس در غلظتهاي بالاتر،كاهش مييابد كه ممكن است نقش مهمي بر ترشوندگي آپاتيت دارد.همچنين، مشخص شد كه pH به علت تشكيل لايه هاي بعدي جذب روي سطح كاني باشد.


كلمات كليدي:

فلوتاسيون، آپاتيت، اسيد چرب، كشش سطحي، زاويه تماس

نویسندگان :

علي احمدي ، محمد رنجبر

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , آپاتيت , اسيد چرب , كشش سطحي , زاويه تماس ,
:: بازدید از این مطلب : 653
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير ويژگي هاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلوله اي و ميله اي، در قابليت شناورسازي آنها

چكيده
توزيع ابعادي و شكل ذرات در صنايع بكار گيرندة پودر ميكرونيزه، داراي اهميت زيادي است. خواص شكل و ريخت شناسي ذرات، فرآيندهاي بعدي از قبيل فلوتاسيون را تحت تأثير قرار م يدهد. از طرفي خردايش و آسيا كردن عاملي است كه باعث ايجاد تغييراتي در خواص فيزيكي و شيميايي مواد تحت فرآوري از قبيل توزيع ابعادي و شكل مي شود. در اين تحقيق، مطالعات آزمايشگاهي انجام شده جهت تعيين ويژگ يهاي شكل و خاصيت تر شوندگي كاني گالن كه از محصول آسياهاي گلوله اي و ميله اي بدست آمده، ارايه شده است. ويژگي هاي شكل بر حسب توصيفگرهاي شكل از قبيل كشيدگي، پهني، گردي، و عرض نسبي، با اندازه گيري شك لهاي ذرات به صورت دو بعدي بر روي تصاوير ذرات و با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني، شرح داده شده است. قابليت يا خاصيت تر شوندگي كاني گالن به روش فلوتاسيون و بر اساس ميزان بازيابي ذرات در شكل هاي مختلف، با استفاده از سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي تعيين شده است. نتايج نشان داده است كه سرعت بازيابي ذرات به روش فلوتاسيون با افزايش گردي و عرض نسبي، كاهش م ييابد، كه اين ذرات به عنوان فلوته شوند ة كند ناميده م يشوند؛ يعني مقدار خاصيت تر شوندگي ذرات كشيده و پهن كمتر بوده كه نشان دهندة آبراني بيشتري است، و به اين ذرات فلوته شوندة تند گفته مي شود. آسياي گلوله اي، ذرات داراي گردي و عرض نسبي بيشتر، توليد مي كند، در صورتيكه محصولات آسياي ميله اي، داراي كشيدگي و پهني بيشتري هستند.


كلمات كليدي:

گالن، كان يهاي فلزي، آسيا كردن، شكل شناسي ذرات، فلوتاسيون، ويژگي هاي شكل، آبراني، سيستم آناليز تصويري

نویسندگان :

محمد رضا اصلاني ؛ بهرام رضايي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گالن , كان يهاي فلزي , آسيا كردن , شكل شناسي ذرات , فلوتاسيون , ويژگي هاي شكل , آبراني , سيستم آناليز تصويري ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرملو، كف ساز MIBC-F -و كمك كف ساز 70 -PEB جهت استفاده در واحدهاي فلوتاسيون تغليظ مس، سرب، روي، طلا، و ذغالشويي

چكيده
جهت فسفرزدايي از سنگ آهن معدن چادرملو و افزايش DIROLE-B هدف اصلي اين تحقيق، معرفي و بررسي 1. كلكتور-كف ساز جهت استفاده در ،PEB- و كمك كف ساز 70 MIBC -F ميزان بازيابي آهن و توليد كنستا نتره آهن با كيفيت بالاتر 2. كف ساز واحدهاي فلوتاسيون مس، سرب، روي، طلا،و ذغالشويي، ساخت شركت اصفهان كوپليمر مي باشد. پس از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته روي سنگ آهن معدن چادرملو، به دليل اهميت استراتژيك كه امروزه آهن با كيفيت بالا، در جهت فسفرزدايي از سنگ آهن طراحي و توليد گرديد. با انجام تستهاي متعدد و DIROLE-B دنيا دارد كلكتور- كف ساز جديد  مقايسه اي مختلف بر روي سنگ آهن معدن چادرملو، خاكهاي هماتيتي- مگنتيتي اين معدن با استفاده از روش فلوتاسيون و استفاده از Akzo - از شركت B و كلكتور - كف ساز Clariant از شركت A گرم بر تن برابر از سه نمونه كلكتور - كف ساز (كلكتور - كف ساز فسفرزدايي گرديد،. نتايج حاصل گوياي افزايش در ميزان درصد وزني آهن، كاهش درصد ،DIROLE-B و كلكتور-كف ساز Nobel در فرآوري DIROLE-B وزني فسفرو افزايش در ميزان بازده فرايند و مقدار بازيابي آهن به هنگام استفاده از كلكتور- كف ساز جديد سنگ آهن معدن چادرملو به روش فلوتاسيون مي باشد. اين ميزان افزايش عيار آهن كنستانتره، به طور قابل توجهي كيفيت آهن كنستانتره را بالا برده است. 

كلمات كليدي:

فلوتاسيون، كلكتور، كف ساز، كمك كف ساز . PEB-70 ، MIBC –F،DIROLE-B

نویسندگان :

محسن بستگاني، اعظم جعفري، فرخنده فتحي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلوتاسيون , كلكتور , كف ساز , كمك كف ساز , PEB-70 , MIBC –F , DIROLE-B ,
:: بازدید از این مطلب : 464
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه