<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر روکش ملات کامپوزیتی الیافی توانمند HPFRCC بر افزایش ظرفیت قاب های خمشی بتن مسلح آسیب دیده

خلاصه
استفاده از بتن های ویژه با توانمندی و عملکرد بالا HPFRCC بعنوان یکی از این روش های مقاوم سازی سازه های بتنی آسیب دیده است. در اینمقاله ، مقاوم سازی آزمایشگاهی قاب های بتن مسلح آسیب دیده تقویت شده با کامپوزیت های الیافی توانمند ) HPFRCC ( و تحت بارهای ثقلیو جانبی قرارگرفته را ارائه می دهد. پس از آزمایش نمونه اول قاب مرجع و بدست آوردن ظرفیت نهایی ، نمونه دوم تا 100 درصد ظرفیت باربرینهایی قاب مرجع تحت نیروی افقی قرار گرفت و آسیب اولیه دید. نمونه آسیب دیده با بتن HPFRCC حاوی الیاف PPS در نواحی بحرانی بهصورت لایه ای و ژاکت نازک بتنی مقاوم سازی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که قاب آسیب دیده تقویت شده با ژاکت بتنی تغییرمکان های بیشتری نسبت به قاب سالم تحمل کرده و ظرفیت ماکزیمم، شکل پذیری، جذب انرژی بیشتری نسبت به قاب مرجع افزایش یافته است.


کلمات کليدي:

بتن اليافی توانمند بر پایه مصالح سيمانی) HPFRCC ( . قاب بتنی . شکل پذیري . جذب انرژي . مقاوم سازي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن اليافی توانمند بر پایه مصالح سيمانی) HPFRCC ( , قاب بتنی , شکل پذیري , جذب انرژي , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزهاي قاب هاي بتنی مسلح شده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی

خلاصه
آلیاژ حافظه دار شکلی ٣ یکی از مهمترین مصالح هوشمندي است که در سالهاي اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش قابهاي بتنی مسلحشده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی بررسی می شود. بدین منظور، قاب نمونه هشت طبقهاي یک بار با میلگرد معمولی و بار دیگر با میلگرد از جنس آلیاژ حافظهدار شکلی مدلسازي شدهاست. باید افزود، آلیاژهاي حافظهدار شکلی در 15 درصد پایین ستونها بهکارگرفته میشود. عملکرد لرزهاي این قاب با اعمال شتاب نگاشت مربوط به زلزله مصنوعی با دوره بازگشت 2000 ساله مورد بررسی قرار گرفتهاست و رفتار سازه از قبیل جابجایی نسبی طبقات، جابجایی باقی مانده طبقات و برش پایه جذب شده توسط سازه مقایسه گردیدهاست. نتایج بدست آمده نشان میدهد که قاب بتنی مسلح شده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی قابلیت 85 درصدي بازگشت به شکل اولیه خود پس از تغییر شکل پلاستیک حتی پس از اعمال شتابنگاشتهاي شدید را دارد.


کلمات کلیدي:

تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی، آلیاژ حافظه دار شکلی، قاب بتنی

نویسندگان :

احمد شوشتري ، محمدحسین برادرانخلخالی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی , آلیاژ حافظه دار شکلی , قاب بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر عدم قطعیت های شناختی پارامترهای مدلسازی تیر ستون در ارزیابی - فروریزش قابهای بتن آرمه

خلاصه
در بررسی احتمالاتی سازهها بایستی دو گونه عدم قطعیت ذاتی و شناختی همواره مورد توجه قرار گیرد که دقت در بررسی هرکدام از آنها تاثیر بسزایی در دقت پاسخ سازه خواهد داشت. بررسی احتمالاتی پارامترهای مدلسازی در قابهای فلزی پیشتر مورد توجه بوده، اما این گونه بررسی در قابهای بتن آرمه کمتر مشاهده شده است. در این مقاله به بررسی اثر عدم قطعیت های شناختی تعدادی از پارامترهای مدلسازی از جمله سختی پس تسلیم، دوران خمیری و دوران پس از نقطه حداکثر منحنی رفتاری تیر ستون در ارزیابی فروریزش قابهای بتن آرمه پرداخته خواهد شد. - نتیجه حاصل از این بررسی تعیین میزان اهمیت این پارامترها است که میتواند گامی مهم در پیشبرد نحوه انجام مدلسازی برای تعیین منحنی احتمال فروریزش سازه باشد. در این مقاله عدم قطعیت موجود در پارامترهای مذکور با تحلیل بر روی دو قاب بتن آرمه 4 طبقۀ 3 دهانه و 2 طبقۀ 3 دهانه بررسی میگردد.


کلمات کلیدی:

فروریزش،عدم قطعیت، پارامتر مدلسازی، تیر ستون، قاب بتنی

نویسندگان :

کورش نصراله زاده  ، هومن کیانی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروریزش , عدم قطعیت , پارامتر مدلسازی , تیر ستون , قاب بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي لرزه اي قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از میانقاب شاتکریتی

خلاصه
میانقابهاي مصالح بنایی به دلایل معماري و همچنین سازه اي به صورت گسترده اي در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند .بهبود عملکرد لرزه اي ساختمانها نیازمند ارزیابی دقیق نقش میانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاري وارده میباشد .قابهاي بتن مسلح همراه با میانقاب مصالح بنایی یک سیستم سازه اي معمول در نقاط مختلفی از جهان می باشند .چنانچه میانقابها به صورت صحیح در بین قابها توزیع شوند و در طراحی به صورت معقول در نظر گرفته شوند، می توانند تأثیر مفیدي بر پاسخ لرزه اي سازه داشته باشند .در این تحقیق به بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزه اي یک قاب بتنی با تحلیل پوش- اور پرداخته شده است. استفاده گردید. با ارزیابی صحت مدلسازي، یک قاب بتنی با میانقاب آجري غیرمسلح مدلسازي شد تا ABAQUS براي مدلسازي قاب و میانقاب بنایی ازنرم افزار اثر این میانقاب بر عملکرد لرزه اي ساختمان مورد بررسی قرار گیرد .سپس این ساختمان با پوشش بتنی تقویت شده و اثر تقویت بر عملکرد لرزه اي ساختمان مورد ارزیابی واقع شد،نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه گردیده و ملاحظه گردید که تقویت با شاتکریت تاثیر خوبی بر مقاومت و سختی سازه دارد.


کلیدواژگان:

قاب بتنی، میانقاب بنایی، شاتکریت،آباکوس

نویسندگان :

رضا فضلی ،موسی مظلوم

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب بتنی , میانقاب بنایی , شاتکریت , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 589
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه