<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي با استفاده از روش هاي مختلف تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
مهمترین بحث در طراحی لرزهاي بر اساس سطح عملکرد، توسعه روشهاي ساده و در عین حال دقیق جهت تحلیل و طراحی ساختمانهاي جدید وارزیابی ساختمانهاي موجود در برابر سطوح عملکردي مختلف میباشد. در این تحقیق یکساختمان با سیستم قاب خمشی فولادي در نظر گرفتهشده و عملکرد لرزهاي آن با استفاده از روشهاي مختلف تحلیل لرزهاي مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت مقایسه اي بین روش هاي مختلفتحلیل صورت گرفته و پیشنهادهاي جدیدي در جهت استفاده از روشهاي مذکور و محدودیتها و مزایاي آنها به جامعه مهندسی ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد . تحلیل پوشاور . مودال پوشاور . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل پوشاور , مودال پوشاور , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 585
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي و مقايسه منحني ظرفيت قاب هاي خمشي فولادي حاصل از تحليل استاتيكي غيرخطي و تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده تحت زلزله هاي دور و نزديك گسل

خلاصه
هدف از این تحقیق، ارزیابي منحنيهاي ظرفیت قابهاي خمشي فولادي است. این منحنيهاي رفتاري به طور معمول از تحلیل استاتیكي غیرخطي( pushover ( بدست ميآیند ولي ميتوان از تحلیل دینامیكي غیرخطي فزاینده ) IDA ( نیز براي این منظور بهره جست كه در این حالت خصوصیاتركوردهاي زلزله در نتیجه حاصل ميتواند موثر باشد. در این مقاله براي ارزیابيهاي مورد نظر از قابهاي خمشي با شكلپذیري متوسط در تعدادطبقات مختلف و نرمافزار OpenSees استفاده شده است. در تحلیل استاتیكي غیرخطي دو نوع توزیع بار جانبي یعني توزیع متناظر با مود اول وتوزیع یكنواخت بكار گرفته شد. همچنین در تحلیل دینامیكي غیرخطي فزاینده از ركورد زلزلههاي دور و نزدیک گسل براي مقایسه اثرات آنهااستفاده گردید. نتایج حاصل نشان ميدهد كه منحنيهاي ظرفیت حاصل از تحلیل دینامیكي فزاینده تحت هر دو دسته ركوردهاي مورد اشاره، معمولاً مابین دو منحني حاصل از تحلیل استاتیكي غیرخطي با الگوهاي توزیع بار یادشده قرار ميگیرند.


كلمات كليدي:

قاب خمشی فولادي . منحنی ظرفيت . تحليل استاتيکی غيرخطی . تحليل دیناميکی غيرخطی فزاینده

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادي , منحنی ظرفيت , تحليل استاتيکی غيرخطی , تحليل دیناميکی غيرخطی فزاینده ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر دال بتنی و چیدمان برشگیرهای فولادی بر رفتار اتصالات قاب خمشی فولادی

خلاصه
یکی از مکانیزمهای متداول برای تأمین شکلپذیری در مواجهه با جابهجاییهای ناشی از زلزله در قابهای خمشی فولادی، ایجاد مفصلهای پلاستیک در دو انتهای تیر میباشد تا بدین ترتیب از تشکیل مفصل پلاستیک در ستونها، که ممکن است منجر به بروز زوال ترد در سازهها گردد،جلوگیری به عمل آید. با توجه به کاربرد رایج دالهای بتنی برای ایجاد دیافراگمهای کف در این قابها، در پژوهش حاضر تأثیر دال بتنی،ضخامت آن و فاصلهی آغاز چیدمان برشگیرها از بر ستون، با مدلسازی نمونهها در فضای سه بعدی نرمافزار آباکوس و بهکارگیری تحلیل اجزایمحدود غیر خطی بررسیگردیده است. پس از راستی آزمایی و حصول اطمینان از انطباق قابل قبول نتایج عددی و آزمایشگاهی، نتایج حاصل ازمطالعات عددی نشان دادند که ضخامت دال بتنی بر مقادیر چرخش تیر و ستون مؤثر است و همچنین با افزایش فاصلهی شروع چیدمان برشگیرها ازبر ستون، تأثیر دال بتنی بر رفتار نمونهها کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

تیر مختلط . قاب خمشی فولادي . مدلسازي اجزاي محدود . رفتار چرخهاي و یکنوا . تیر با مقطع کاهشیافته (RBS) .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر مختلط , قاب خمشی فولادي , مدلسازي اجزاي محدود , رفتار چرخهاي و یکنوا , تیر با مقطع کاهشیافته (RBS) , ,
:: بازدید از این مطلب : 642
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد سازه قاب خمشی فولادی طراحی شده به روش PBPD تحت توالی های لرزه ای

خلاصه
در آئیننامههای کلاسیک و حتی آئیننامههای نوین، همواره منظور از خطر لرزهای، خطر زلزله اصلی بوده است. از آن جا که احتمالاً سازه درزلزله اصلی دچار آسیب شده و وارد حوزه رفتار غیرخطی میشود لذا در هنگام وقوع پسلرزه، مقاومت و شکل پذیری سازه کاهش یافته و ممکناست با لرزههایی با شدت کمتر از زلزله اصلی دچار فروریزش گردد. در این مقاله به ارزیابی عملکرد یک قاب خمشی فولادی 4طبقه طراحی شدهبه روش جدید طراحی پلاستیک براساس عملکرد تحت اثر توالی لرزه اصلی و پسلرزه پرداخته شده است. این روش یکی از روشهای موفقطراحی لرزهای است که نسبت به روشهای مرسوم طراحی عملکردی دستیابی به سطح عملکرد مورد نظر را در زلزله با اطمینان بیشتری فراهم می-کند. تحلیلهای تاریخپه زمانی انجام شده نشان داده که با اعمال پسلرزهها روند تشکیل مفاصل تغییر کرده و سازه از سطح عملکرد پیشبینی شده فراتر خواهد رفت.


کلمات کلیدي:

لرزه اصلی . پسلرزه . طراحی پلاستیک براساس سطح عملکرد . تغییر مکان نسبی . قاب خمشی فولادي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزه اصلی , پسلرزه , طراحی پلاستیک براساس سطح عملکرد , تغییر مکان نسبی , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین منحنیهاي آسیب پذیري لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي با اتصالات صفحات کناري

خلاصه
اگرچه بطور سنتی قابهاي خمشی فولادي که براساس آییننامههاي معتبر طراحی شده باشند، یکی از بهترین گزینهها جهت انتخاب سیستم مقاوم در برابر زلزلۀ سازههاي یک و چند طبقه میباشند، اما زلزلۀ نورثریج آمریکا در سال 1994 ، این گزاره را مورد تردید جدي قرار داد. مشخصۀ اصلی این زلزله، ایجاد شکست ترد در اتصالات حیاتی تیر به ستون تعداد زیادي از قابهاي خمشی فولادي با اتصالات جوشی بود و سطح اطمینان نسبت به این نوع از قابها و خصوصاً اتصالات آنها را به میزان چشمگیري کاهش داد. بمنظور حل این مشکل، روشهاي مختلفی براي بهسازي اتصالات این  (Side-Plate) قابها پیشنهاد گردید. یکی از روشهاي پیشنهاد شده براي بهسازي اتصالات پیش از زلزلۀ نورثریج، استفاده از صفحات کناري در سال 1995 پیشنهاد گردید. نتایج تحقیقات و آزمایشات Houghton تمام عمق براي اتصال تیر به ستون بود که توسط مهندسی آمریکایی به نام مختلفی که تا کنون بر روي این تصال انجام شده است نشان میدهد که این اتصال عملکرد بسیار قابل قبولی در افزایش قابلیت اطمینان نسبت به قابهاي خمشی فولادي دارد و استفاده از آن داراي مزایاي پرشماري میتواند باشد. با توجه به این موارد، بنظر میرسد که استفاده از اتصالات با صفحات کناري در قابهاي خمشی فولادي، میتواند یکی از راه حلهاي افزایش قابلیت اطمینان به این سازههاي متدوال باشد. طبیعی است که طراحی قابهاي داراي این نوع اتصالات جدید در چارچوب روش نوین طراحی بر اساس عمکرد، نیازمند تعیین اجزاي بنیادي این روش نظیر تخمین تقاضاي لرزهاي، مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي و همچنین منحنیهاي آسیبپذیري لرزهاي سازه میباشد. در همین راستا، هدف از نگارش این مقاله نیز تعیین منحنیهاي آسیبپذیري لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي با اتصالات صفحات کناري میباشد. در این تحقیق، با استفاده از 7و 15 طبقه تحت اثر هشتاد عدد ، نتایج حاصل شده از تحلیل افزایندة دینامیکی غیرخطی سه قاب خمشی فولادي با اتصالات صفحات کناري 3 شتابنگاشت انتخابی، منحنیهاي آسیبپذیري لرزهاي براي این قابها در سطوح مختلف عملکردي رسم شده است. نتایج حاصل در این مقاله که بیش از هر چیز نشانگر عملکرد شکلپذیر و انعطافپذیر این نوع خاص از قابها میباشد، میتواند بطور مستقیم در طراحی لرزهاي این قابهاي نوین در چارچوب روش جدید طراحی بر اساس عملکرد بکار روند و نقش قابل توجهی در استفادة متداول از این نوع اتصال نوین ایفا نمایند.


کلمات کلیدي:

قاب خمشی فولادي، اتصالات با صفحات کناري، تحلیل افزایندة دینامیکی، منحنی آسیبپذیري لرزهاي

نویسندگان :

سامان اسدي، مهدي مهدوي عادلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادي , اتصالات با صفحات کناري , تحلیل افزایندة دینامیکی , منحنی آسیبپذیري لرزهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 611
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي

خلاصه
روش نوین طراحی بر اساس عملکرد میتواند یک روش بسیار قابل اطمینان در طراحی لرزهاي سازهها محسوب گردد، به این شرط که اجزاي بنیادي آن نظیر تقاضاي لرزهاي، ظرفیت و شرایط حدي بصورت قابل قبولی تعیین گردند. در این میان، بواسطۀ عدم قطعیت و تصادف بسیار زیادي که در پدیدة لرزهاي و پاسخ سازه به آن وجود دارد، میتوان گفت که تخمین تقاضاي لرزهاي سازهها به مهمترین چالش موجود تبدیل شده است. در واقع به همین علت است که تخمین تقاضاي لرزهاي جز با استفاده از یک چارچوب احتمالاتی ممکن نیست، روشی که عموماً با نام تحلیل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي شناخته میشود. هستۀ اصلی در این تحلیل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي که از اجزاي بنیادي روش نوین طراحی بر اساس عملکرد محسوب میشود، مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي است. انتخاب یک مدل مناسب که وظیفۀ اصلی آن برقراري یک رابطه ریاضی بین پارامتر تقاضاي لرزهاي و شاخص شدت حرکت زمین میباشد، میتواند سبب افزایش چشمگیري در دقت تقاضاي لرزهاي تخمینی گردد. با چنین پیشزمینهاي، انتخاب بهترین مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي که برمبناي عواملی چون کاربردي بودن، موثر بودن، بازدهی و کفایت صورت میگیرد هدف اصلی در این تحقیق است. همچنین در این انتخاب، استفاده از یک روش کاملاً بیزین در محاسبات آماري، که ابزاري بسیار قدرتمند در مدل کردن همزمان تصادف و عدمقطعیت است سبب شده که نتایح حاصل قابل اطمینان و کاربردي باشند. در این مقاله از بین مدلهاي احتمالاتی تقاضاي لرزهاي با یک شاخص شدت منفرد، با یک شاخص شدت ترکیبی و با دو شاخص شدت منفرد، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که مدل رایج امروزي در تخمین تقاضاي لرزهاي، که تقاضا را بر حسب شتاب طیفی مود اول تخمین میزند، در قابها با تعداد طبقات مختلف دقت یکسانی ندارد و دقت خود را در قابهاي بلند مرتبه از دست میدهد. همچنین با توجه به مشکلاتی که در زمینۀ کاربردي بودن مدل با یک شاخص شدت ترکیبی وجود دارد، بنظر میرسد که بهترین مدل را میتوان در بین مدلها با دو شاخص شدت منفرد پیدا کرد که بر اساس نتایج این تحقیق، مدل مذکور میتواند یک ترکیب خطی از شتابهاي طیفی مود اول و دوم باشد.


کلمات کلیدي:

مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي، قاب خمشی فولادي، تخمین تقاضا، طراحی بر اساس عملکرد

نویسندگان :

مهدي مهدوي عادلی، سامان اسدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي , قاب خمشی فولادي , تخمین تقاضا , طراحی بر اساس عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

چکیده:
معمولا ساختمان ها براي بارهاي عادي نظیر مرده، زنده، باد و زلزله طراحی می شوند. با وجود این بارهاي دیگري نیز وجود دارند که احتمال وقوع آنها کم است، ولی در صورت اتفاق می توانند منجر به خرابی هاي وحشتناکی شوند. روش هاي متنوعی براي کاهش احتمال خطر خرابی پیشرونده، در سازه ها پیشنهاد شده است که روش مسیر جایگزین براي جلوگیري از خرابی پیشرونده منطقی ترین و جامع ترین روش به نظر می رسد. در این روش حذف یک المان  اصلی و بحرانی مورد بررسی قرار می گیرد و سازه براي تعیین اثر حذف این المان، آنالیز می شود. در این حالت اتصال مهمترین نقش را ایفا می کند. با از دست دادن ستون یک سازه، اعضاي دیگر آن تحت جابجایی و چرخش بزرگی قرار می گیرد. براي همین نمونه اي از سازه هاي فولادي با سیستم قاب خمشی را با استفاده از آیین نامه طراحی سازه فولادي مبحث 10 مقررات ملی و استاندارد 2800 براي خرابی (APM) مدلسازي و طراحی کرده سپس با استفاده از روش مسیر جایگزین SAP2000-V طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ایران در نرم افزار 14 پیشرونده کنترل کرده و نیروهاي ایجاد شده در اعضاي مجاور و پایداري سازه را در هر یک از حالات مورد مقایسه قرار می دهیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هرچقدر ستون در طبقات بالاتر حذف گردد تغییر مکان در بالاي ستون حذف شده بیشتر می شود. و هر چقدر براي حذف ستون از دهانه کناري به دهانه میانی می رویم این تغییر مکان کمتر می شود. علت این نتیجه را می توان در تعداد عضوهاي دانست که در برابر این تغییر ایجاد سختی می کنند. همچنین هر چه ستون هاي مستعد خرابی از طبقات بالاتري حذف شوند، تنش در ستون هاي مجاور نسبت به حالتی که خرابی از طبقات پایین شروع شود کمتر شده و در مورد تیرها عکس این قضیه صادق می باشد.


کلمات کلیدي :

خرابی پیشرونده ، بارهاي اتفاقی ، قاب خمشی فولادي ، روش مسیر جایگزی

نویسندگان :

سینا شیرگیر ، سارا مجیدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرابی پیشرونده , بارهاي اتفاقی , قاب خمشی فولادي , روش مسیر جایگزی ,
:: بازدید از این مطلب : 1590
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي اتصالات پس کشیده فولادي اتلاف کننده انرژي

خلاصه
به موازات تحقیقات انجام شده پس از زلزله نورتریج با هدف حصول یک پاسخ شکل پذیر دراتصالات قاب خمشی فولادي مقاوم در برابر زلزله، اتصالات پس کشیده با خصوصیات خود شاقولی و اتلاف انرژي توسط محققین پیشنهاد گردید . یک نوع از این اتصالات جدید، اتصالات پس کشیده با میلگ ردهاي تلف کننده انرژي است. این اتصال ترکیبی از میلگردهاي فولادي با مقاومت بالا و میلگردهاي اتلاف کننده انرژي است . نیروي پس کشیدگی توسط دو میلگرد با مقاومت بالا در وسط ارتفاع تیر ایجاد می شود . 4 میلگرد تلف کننده انرژي که داخل سیلندرهاي فولادي محصور شده اند ، به صورت متقارن در بالاو پایین اتصال قرار می گیرند تا به اتلاف انرژي تحت بارگذاري چرخه اي بپردازند . میلگردهاي تلف کننده انرژي در داخل لوله هاي جفت کننده که به وجه داخلی بالهاي تیر جوش شده اند، رزوه می شوند. این اتصال متکی به نیروي پس کشیدگی است تا تماس بی ن تیر وستون به خوبی حفظ شود . دراین مقاله، ضمن بررسی رفتار خمشی و برشی این اتصال، نحوه اجراي اتصالات پس کشیده تشریح می شود . سپس تحقیقات آزمایشگاهی بر روي نمونه اتصال خارجی تیر به ستون مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که اتصا ل پس کشیده پیشنهادي، قادر به تحمل تغییرشکل هاي بزرگ همرا با خصوصیات اتلاف انرژي است و در این اتصال تیرو ستون بدون خسارت باقی مانده و دریفت پسماند کمترین مقدار است.


کلمات کلیدي:

اتصالات پس کشیده، اتلاف انرژي، قاب خمشی فولادي، میلگردهاي تلف کننده انرژي، دریفت پسماند

نویسندگان :

محسن گرامی ، مصطفی خاتمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اتصالات پس کشیده , اتلاف انرژي , قاب خمشی فولادي , میلگردهاي تلف کننده انرژي , دریفت پسماند ,
:: بازدید از این مطلب : 844
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین بهترین شتاب طیفی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي با تعداد طبقات مختلف

خلاصه
در روش نوین طراحی بر اساس عملکرد، که در حال حاضر مطمئنترین روش در طراحی لرزهاي ساختمانها محسوب میگردد، رفتار سازه در قالب یک سطح عملکردي، یک ظرفیت و یک تقاضا تعریف میگردد که در این میان، تخمین تقاضا بواسطۀ عدمقطعیت و تصادف فراوانی که در زلزله و پاسخ سازه به آن وجود دارد، یک چالش واقعی محسوب میگردد. در این تحقیق، با توجه به اهمیت بسیار زیادي که تخمین تقاضاي لرزهاي دارد، به ارزیابی دقت شتابهاي طیفی در زمانهاي تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشی فولادي  پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهند که بر خلاف انتظار، شتاب طیفی مود اول در تمام قابها بهترین شاخص شدت محسوب نمیگردد و در برخی موارد شتاب طیفی مود دوم تخمینزنندة بهتري است. همچنین مدل احتمال فروریزش چندان به شاخص شدت حساس نمیباشد.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد، تخمین تقاضاي لرزهاي، شتاب طیفی، تحلیل دینامیکی افزاینده، قاب خمشی فولادي

نویسندگان :

مهدي مهدوي عادلی ، سامان اسدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تخمین تقاضاي لرزهاي , شتاب طیفی , تحلیل دینامیکی افزاینده , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 988
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد قابهاي خمشی فولادي به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان

خلاصه
روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان، یکی از روشهاي نوین طراحی سازهها بر اساس عملکرد میباشد. طراحی بر مبناي این روش مبتنی بر پذیرش تغییرمکان و شکل پذیري می باشد. این روش اخیراً براي سازه هاي فولادي اصلاح شده است. براي ارزیابی این روش طراحی دو قاب 8 و 12طبقه فولادي خمشی منظم، طراحی شده و تحت 7 شتابنگاشت ساختگی منطبق بر طیف طرح، مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته است. در نهایت با بررسی نتایج مشاهده میشود به طور کلی قابهاي طراحی شده با این روش رفتار مناسبی از خود نشان می دهند و اهداف عملکردي مورد نظر را تأمین می نمایند.


کلمات کلیدي:

طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان، طراحی بر ا 5ساس عملکرد، قاب خمشی فولادي، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، سطح عملکرد

نویسندگان :

هلیا خسروآبادي ، امید بهار

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان , طراحی بر ا 5ساس عملکرد , قاب خمشی فولادي , تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1082
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه