<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی توزیع انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های با قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی تحت زلزله های شدید

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انرژی هیسترتیک . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی . دیوار برشی

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژی هیسترتیک , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی , دیوار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی (Dogbone) ،با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . اتصال استخوانی . اتصال کاهش در جان تیر . چشمه اتصال . تحلیل تاریخچه زمانی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , اتصال استخوانی , اتصال کاهش در جان تیر , چشمه اتصال , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمان های فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ساختمان فولادی . قاب خمشی . دیوار برشی بتنی . روش تنش های مجاز . روش حالات حدی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان فولادی , قاب خمشی , دیوار برشی بتنی , روش تنش های مجاز , روش حالات حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . سطح عملکرد . شاخص خرابی . مقاوم سازی . مهاربندی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , سطح عملکرد , شاخص خرابی , مقاوم سازی , مهاربندی ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی سیستم جدید قاب خمشی - دیوار گهواره ای مقاوم در برابر زلزله

خلاصه
در این مقاله به معرفی یک سیستم جدید قاب خمشی دیوار گهواره ای (RWMF) پرداخته می شود که قادر به کاهش خسارات و جلوگیری ازفروپاشی کلی سازه در اثر زلزله می باشد ، همچنین این سیستم دارای قابلیت بازگشت به راستای اولیه پس از وقوع زلزله می باشد. این سیستمشامل یک قاب خمشی مهار شده با تیر پایه (GBRMF) و هسته صلب پیشتنیده)دیوار( با حرکت گهواره ای ) RRC ( است که توسط تیر هایواصل ) GOLB ( و مهار بند های کمانش ناپذیر ) BRB ( به یکدیگر متصل شده اند. تعدادی از جزئیات عملی با هدف کاهش خسارت در سازه ارائه گردیده است .تمامی نتایج با استفاده از تحلیل های دستی بوده و برای طراحی اولیه و اهداف آموزشی مناسب می باشد .


کلمات کلیدی:

دیوار جنبان . قاب خمشی . جلوگیری از فرو پاشی . اتلاف انرژی . قابلیت بازگشت به راستای اولیه سازه . تعمیر پذیری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار جنبان , قاب خمشی , جلوگیری از فرو پاشی , اتلاف انرژی , قابلیت بازگشت به راستای اولیه سازه , تعمیر پذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی قاب های خمشی با جان سوراخ کاری شده

خلاصه
این مقاله یک سیستم نوین جذبکننده انرژی در قابهای خمشی فولادی را پیشنهاد میکند و مطالعات آزمایشگاهی و عددی آن را ارائه میکند.در این سیستم، یک لینک قابل تعویض با جان سوراخکاری شده در میانه تیر قرار میگیرد تا مانند یک فیوز برشی عمل نماید. این فیوز، مکان تشکیلمفاصل پلاستیک از دو انتهای تیر را به میانه تیر تغییر میدهد. بنابراین تسلیم فیوز در برش، پیش از تسلیم خمشی در دو انتهای تیر اصلی اتفاق میافتد.در نتیجه، سیستم پیشنهادی محدودیت آئیننامهای مبنی بر رعایت حداقل اندازه دهانه به عمق تیر را مرتفع مینماید. این ضابطه سختگیرانه به جهتاطمینان از تشکیل مفاصل پلاستیک در دو انتهای تیر در آییننامهها وضع شده است. علاوه بر این، قاب پیشنهادی مقدار جذب انرژی بیشتر و منحنی جذب انرژی پایدارتری را نسبت به قابهای خمشی متداول از خود نشان میدهد.


کلمات کلیدی:

لینک برشی . لینک قابل تعویض . قاب خمشی . مطالعه عددی . قابهای عمیق

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لینک برشی , لینک قابل تعویض , قاب خمشی , مطالعه عددی , قابهای عمیق ,
:: بازدید از این مطلب : 256
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه هاي بلندمرتبه

خلاصه
امروزه استفاده از سیستمهاي نوین سازهاي باقابلیتهاي منحصربهفرد در سازههاي بلندمرتبه، در حال گسترش استکه در این میان میتوان به سیستم سازهاي دیاگرید اشاره کرد. ترکیبرفتار خرپایی دیاگرید و عملکرد خوب لرزهاي سیستم قاب خمشی در ساختمانهاي بلندمرتبه موردبررسی قرارگرفته است. مدل ساختهشده حاصل از ترکیباین دو سیستم توسط میز لرزان مورد آزمایشقرار گرفت، فرکانسطبیعی و پاسخ سازه استخراج گردید و مدل نرمافزار با مشخصات حاصل از آزمایشبهروزرسانی شد. تحلیل تاریخچه زمانی در هر سه ناحیه طیفی با فرکانسهاي مختلفبا  توجه به معیارهاي مقیاس انجام پذیرفتو نتایج مدل تحلیلی سیستم قاب خمشی و دیاگرید بهصورت جداگانه با سیستم پیشنهادي مقایسه شد. عملکرد لرزهاي سیستم پیشنهادي مناسبتر از دو سیستم متداول بوده و ازلحاظ اقتصادي بهصرفهتر میباشد.

کلمات کلیدي:

ساختمان هاي بلند مرتبه، سیستم دیاگرید ترکیبی، میز لرزان، قاب خمشی، تحلیل تاریخچه زمانی

نویسندگان :

سید سعید طبایی ، محمد افشاري ، بهادر ضیایی مهر ، امید بهار

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان هاي بلند مرتبه , سیستم دیاگرید ترکیبی , میز لرزان , قاب خمشی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح سه بعدي از طریق تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی

چکیده
امروزه در مناطق لرزه خیز ، طراحی بر اساس سطوح عملکرد از اهمیت خاصی برخورداراست . هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح عملکرد لرزه در ساختمانهاي بتن مسلح با قاب خمشی بر اساس مباحث ششم و نهم از FEMA- اي سازه ها بر اساس آیین نامه بهسازي لرزه اي ایران و 356 6، مقررات ملی ساختمان ایران و با در نظر گرفتن ضوابط لرزه اي آیین نامه 2800 می باشد. به این منظور مدل سه بعدي اجزا محدود ساختمانهاي 3 و 9 طبقه ایجاد شده و مطابق آیین نامه هاي مذکور خصوصیات مفاصل غیرخطی به المانهاي تیر و ستون اختصاص یافته است. تحلیل استاتیکی با استفاده از دو ا لگوي بارگذاري جانبی با توزیع مثلثی و یکنواخت و هم چنین تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی (Pushover) غیرخطی براساس سه رکورد زلزله روي مدل ها انجام گرفته است. نتایج تحلیل ، حاکی از آنست که به طور کلی علیرغم اینکه در الگوي بارگذاري یکنواخت برش پایه فراتر از الگوي مثلثی است ولی در این حالت تعداد مفاصل غیرخطی کمتري در سازه تشکیل می شود. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش تعداد طبقات اختلاف بین سختی دینامیکی خطی و سختی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در محدوده الاستیک افزایش یافته است و برعکس در محدوده غیر الاستیک کاهش یافته است.


کلمات کلیدي:

تحلیل استاتیکی غیرخطی، قاب خمشی، ساختمان بتن مسلح، مفصل غیرخط

نویسندگان :

مجید شیرزاد چناري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیرخطی , قاب خمشی , ساختمان بتن مسلح , مفصل غیرخط ,
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخصهاي خرابی قابهاي خمشی فولادي قبل و بعد از مقاومسازي با دیوار برشی بتنی

خلاصه
شاخص خرابی در واقع یک مدل ریاضی است که مقدار خرابی اعضاء سازه، طبقات و نهایتاً خرابی کل را به صورت کمی و عددي تعیین میکند. در این مقاله جهت تعیین وضعیت کلی خرابی و بررسی کارایی سیستم لحاظ شده براي مقاومسازي، دو قاب فولادي خمشی سهدهنه 5 و 10 طبقه که نیاز به بهسازي لرزهاي داشتهاند را قبل و بعد از قرار دادن دیوار برشی بتنی در دهانه میانی، تحت شتابنگاشتهاي مختلف قرار داده و میزان محاسبه میکنیم. نتیجه بیانگر « کراوینکلر- زهرهاي » و « قبارا » خرابی آنها را با تجزیه و تحلیل به روشهاي غیرخطی، توسط شاخصهاي خرابی در شاخص کراوینکلر-زهرهاي،کاهش « داخلی » به « سخت » در شاخص قبارا و از « جزئی » به « شدید » آنست که در این سیستم مقاومسازي، خرابی از مییابد.


کلمات کلیدي:

شاخص خرابی، قاب خمشی، دیوار برشی بتنی، مقاوم سازي

نویسندگان :

احمدرضا فتحیان ، مهرداد حجازي ، محسن ایزدينیا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص خرابی , قاب خمشی , دیوار برشی بتنی , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1023
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي و ارزیابی لرزه اي یک ساختمان بتنی 3 طبقه با سیستم قاب خمشی

خلاصه
در این مقاله به بررسی و ارزیابی لرزهاي یک سازه بتنی سه طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی و عمري در حدود 13 سال پرداخته شده است. سازه مورد نظر از دو بلوك مجزا تشکیل شده که با درز انقطاع 20 سانتیمتري از هم جدا میشوند. در قدم اول با جمع آوري اطلاعات لازم، وضعیت موجود سازه مشخص گردید و سپس با استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود، و با بکارگیري تحلیلهاي خطی و غیر خطی نسبت به ارزیابی سازه در دو سطح عملکرد، اقدام گردید. در نهایت، چنین نتیجه گیري شد که سازه به دلیل ضعف در سیستم باربر جانبی و شکل پذیري کم قادر به تامین سطوح عملکرد مورد نظر نیست.


کلمات کلیدي:

قاب خمشی، سازه بتنی، ارزیابی لرزه اي

نویسندگان :

سارا احمدلو ، مسعود انصاري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , سازه بتنی , ارزیابی لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1040
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه