<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی اثر عميق شدگی شيار برش سنگ بر عملكرد تيغه هاي خراشی در حفاري مكانيزه

چكيده
در حفاری مکانیکی، برش سنگ به وسیله تیغه های خراشی از طریق کشیده شدن یک تیغه صلب به موازات سطح سنگ در یک عمق برشمشخص انجام می شود. در اثر این برش، حجم مشخصی از سنگ از جای خود کنده شده و شیاری در سنگ ایجاد می شود. با تقسیم نیرویبرش متوسط بر حجم یا وزن سنگ کنده شده به ازای واحد طول برش سنگ، مقدار انرژی مصرفی به دست میآید. تعیین قابلیت برش سنگدر آزمایشگاه از طریق آزمون برش سنگ کوچک مقیاس انجام میشود. با توجه به اهمیت این آزمون و کاربردهای آن، گروه استخراج معدندانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت آزمون برش خطی کوچک مقیاس نموده است.در این مطالعه، آزمون برش خطی روی نمونه های مکعبی ماسه سنگ قرمز فوقانی قم با مقاومت فشاری تک محوری 33 مگاپاسکال و به وسیله1 ، تیغه ای از جنس فولاد آلیاژی به عرض 91 میلی متر، زاویه آزاد 91 درجه و زاویه شیب صفر درجه انجام شد. ابتدا سه شیار به عمقهای 91 و 3 ، و 3 میلیمتر در نمونه سنگ ایجاد شده و در مرحله بعد با عمیق کردن هر یک از این شیارها با همان عمق برش اولیه )به ترتیب 93 و 91 میلیمتر در اثر آزمون ، میلیمتر(، نیروها و انرژی ویژه محاسبه شد. با چهار مرتبه تکرار این فرایند، در نهایت شیارهایی با عمق 4عمیق شدگی بهوجود آمد. نتایج اولیه نشان داد که با افزایش عمق شیار موجود، نیروهای برش و انرژی ویژه برای ایجاد شیار بعدی افزایشمی یابد. باوجوداین، مطالعات عمی قتری برای کنترل بیشتر عملکرد دستگاه برش ساخته شده و حصول نتایج دقیقتر با آزمونهای بیشتر درحال انجام است.


واژه هاي کليدي:

تیغه های خراشی . انرژِی ویژه . قابلیت برش سنگ . دستگاه برش سنگ کوچک مقیاس

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیغه های خراشی , انرژِی ویژه , قابلیت برش سنگ , دستگاه برش سنگ کوچک مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 270
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی اثر عميقشدگی شيار برش سنگ بر عملكرد تيغه هاي خراشی در حفاري مكانيزه 

چكيده
در حفاری مکانیکی، برش سنگ به وسیله تیغه های خراشی از طریق کشیده شدن یک تیغه صلب به موازات سطح سنگ در یک عمق برشمشخص انجام می شود. در اثر این برش، حجم مشخصی از سنگ از جای خود کنده شده و شیاری در سنگ ایجاد می شود. با تقسیم نیرویبرش متوسط بر حجم یا وزن سنگ کنده شده به ازای واحد طول برش سنگ، مقدار انرژی مصرفی به دست میآید. تعیین قابلیت برش سنگدر آزمایشگاه از طریق آزمون برش سنگ کوچک مقیاس انجام میشود. با توجه به اهمیت این آزمون و کاربردهای آن، گروه استخراج معدندانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت آزمون برش خطی کوچک مقیاس نموده است.در این مطالعه، آزمون برش خطی روی نمونه های مکعبی ماسه سنگ قرمز فوقانی قم با مقاومت فشاری تک محوری 33 مگاپاسکال و به وسیله1 ، تیغه ای از جنس فولاد آلیاژی به عرض 91 میلی متر، زاویه آزاد 91 درجه و زاویه شیب صفر درجه انجام شد. ابتدا سه شیار به عمقهای 91 و 3 ، و 3 میلیمتر در نمونه سنگ ایجاد شده و در مرحله بعد با عمیق کردن هر یک از این شیارها با همان عمق برش اولیه )به ترتیب 93 و 91 میلیمتر در اثر آزمون ، میلیمتر(، نیروها و انرژی ویژه محاسبه شد. با چهار مرتبه تکرار این فرایند، در نهایت شیارهایی با عمق 4عمیق شدگی بهوجود آمد. نتایج اولیه نشان داد که با افزایش عمق شیار موجود، نیروهای برش و انرژی ویژه برای ایجاد شیار بعدی افزایشمی یابد. باوجوداین، مطالعات عمی قتری برای کنترل بیشتر عملکرد دستگاه برش ساخته شده و حصول نتایج دقیقتر با آزمونهای بیشتر در حال انجام است.


واژه هاي کليدي:

تیغه های خراشی . انرژِی ویژه . قابلیت برش سنگ . دستگاه برش سنگ کوچک مقیاس

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیغه های خراشی , انرژِی ویژه , قابلیت برش سنگ , دستگاه برش سنگ کوچک مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه