<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر استفاده از اشکال مختلف قرارگیری ژئوتکستایل های نرم بر مشخصات لرزه ای لندفیل ها

خلاصه
امروزه به دلیل توسعه شهرنشیني و كمبود فضا برای توسعه،افزایش سطح بهداشت و .... زباله شهری تولیدشده را در محلهاایي باه ناال لنادفیل دفانميكنند. به عبارتي لندفیل، محلهایي برای دفن زبالههای شهری ميباشند. پرواضح است كه تخریب این محلها منجر به زیانهای زیساتمحیطي واجتماعي خواهد شد. كاهش و مستهلک نمودن امواج نیرومند زلزله به سبب كاهش انرژی و درنتیجه شتاب طرح ورودی وارده بر ساختار محلهایدفن زباله، از اهمیت زیاادی برخورداراسات. باا مساتهلک نماودن اماواج نیرومناد زلزلاه، بارای ایجااد سااختاری پایادار و ماااول در برابار زلزلاهیتضعیفشده نسبت به امواج ورودی اولیه، نیاز به میزان هزینه كمتری است. استفاده از ژئوتکستایل ها به این منظور جزو اقتصادیترین روشهاست.با توجه به اینکه استفاده از ژئوتکستایل ها بهمنظور مستهلک سازی امواج نیرومند زمین در محلهای دفن زبالاه ازلحاا تئاوری ماثرر اسات فاادانجنبههای بیشتر این روش )اشکال مختلف قرارگیری ژئوتکستایل( در ایمنسازی محلهای دفن زباله احساس ميشود. لذا در این تحایق باه اساتفادهاز سه شکل مختلف قرارگیری ژئوتکستایل های نرل بهمنظور كاهش اررات لرزهای بر پایداری محلهای دفن زباله پرداخته شد و مشاهده گردید كهاستفاده از ژئوتکستایلها مادار شتاب، جابهجایي و انرژی ورودی به سازه لندفیل را به میزان قابلتوجهي كاهش ميدهد. همچنین مشاخ گردیاد كه بهترین شکل قرارگیری ژئوتکستایل مطابق با نمونه مستطیلي ميباشد.


کلمات کلیدي:

لندفیل . زلزله . ژئوتکستایل هاي نرم . شتاب . طیف پاسخ

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لندفیل , زلزله , ژئوتکستایل هاي نرم , شتاب , طیف پاسخ ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ویژگی های مقاومت برشی و شیمیایی خاک های سرخ (lateritic soils) آلوده به شیرابه

خلاصه
شیرابه مایع خطرناکی بوده ویکی از علل عمده نگرانی درلندفیل ها )محل دفن مواد زائد( به حساب می آید.به دلیل جریان آزاد شیرابه،مشکلات زیست محیطی متعددی مانندآلودگی خاک وآب های زیرزمینی درلندفیل های بدون پوشش رخ دهد.حجم زیادی ازخاک های آلوده به شیرابه بهدلیل ریختن آزاد زباله در منطقه مورد مطالعه می باشند.این زباله دانی ها حجم زیادی از زباله های جامد شهری که شامل ضایعات شیمیایی وصنعتی می شود رادر خود جای می دهند در حال حاضرمساحت زیادی از زمین ها بدین منظور مورداستفاده قرار گرفته اند. به منظور تعیین خواصهر یک از خاک های سرخ تمیز وآلوده,برنامه آزمایشگاهی گستردهای انجام شد. دراین بررسی از شیرابه ضایعات جامد شهری که در آزمایشگاهتهیه شده بود استفاده شد. نمونه های آلوده از طریق مخلوط کردن خاک با شیرابه MSW ( ،٪5 ،٪ ضایعات جامد شهری( به همراه افزایش وزن 0٪00 و 00 ٪ تهیه گردید تا درجه آلودگی متفاوت باشد. نتایج نشان داد که شیرابه MSW بر حداتربرگ، مقاومت برشی و ویژگی های شیمیاییخاکهای سرخ تاثیر می گذارد. باغلظت شیرابه MSW ، حد روانی )حد جاری شدن( و شاخص خمیری خاکهای سرخ افزایش می یابد. برای اندسته از نمونه هایی که درچگالی پروکتور آزمایش شده اند، به دلیل افزایش درغلظت شیرابه، پیوستگی موثر افزایش یافته اما زاویه اصطکاک موثرکاهش یافته است. این امر به دلیل افزایش در مقدار رس خاک سرخ پس از بر هم کنش باشیرابه صورت گرفته و منجر به افزایش پارامترانسجاموکاهش زاویه اصطکاک می شود. معیار pH خاکهای سرخ آلوده به شیرابه MSW نشانگرافزایش در مقادیر pH می باشد. این همچنین باافزایش اندکی در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک همراه است.تغییر در ویژگی های شیمیایی خاک سرخ به دلیل افزایش شیرابه ممکن استدرشرایط واقعی به پی بتنی خسارت وارد کند. مطالعه کنونی تلاش می کند به بررسی تاثیر شیرابه برحدود اتربرگ، خواص مقاومت برشی و ویژگیهای شیمیایی خاک سرخ بپردازد.

کلمات کلیدی:

شیرابه . لندفیل . MSW (ضایعات جامد شهری) . حدود آتربرگ

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیرابه , لندفیل , MSW (ضایعات جامد شهری) , حدود آتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نحوه جمع آوری وزهکشی بیوگاز در سیستم لند فیل

چکیده
به طور کلی به گازی که در اثر دفن پسماندها که حدود 07 تا 07 درصد آن متان است بیوگاز اطلاق میشود.اگر بتوان با روشهای علمی این گاز را محبوس وسپس جمع آوریکرد ،میتوان از انتشار آلودگی در محیط زیست جلوگیری کرد همچنین میتوان از گاز بدست آمده به عنوان یک منبع انرژی استفاده نمود.در این تحقیق ابتدا به بررسی تعریف کلیاز پسماند و زباله پرداخته میشود وسپس نحوه ی جمع آوری بیوگاز حاصل شده از منابع لند فیل و زهکشی این گاز بیان میگردد. نحوه جمع آوری این گاز به دوصورت فعال وغیر فعال میباشد،در این تحقیق همچنین طریقه زهکشی این گاز مورد بررسی قرار داده میشود.یکی ازمعضلات دفن علمی پسماندها نشست خاک درمحل پوشش لندفیلهاست.بهطور کلی دفن پسماندها به مرور زمان و نیز کوبیدن لایه به لایه آنها موجب تغییر حجم ونشست خاک میشودوبا توجه به این نشست سیستم عایق بندیوزهکشی پوشش دچار نقصمیگردد. لذا برای حل این مشکل ،لازم است سیستم انعطاف پذیری درلایه های پوشش نهایی درقسمت فوقانی لندفیلها قرار داده شود تا بتواند نشستناشی ازکاهش حجم پسماند را تحمل کند.بدین منظور میتوان از مصالحی مانند ژئوسنتتیکهاکه دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی هستند استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

لندفیل . پسماند . بیوگاز . زهکشی . جمع آوری . گازمتان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لندفیل , پسماند , بیوگاز , زهکشی , جمع آوری , گازمتان ,
:: بازدید از این مطلب : 145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی معیارها و استانداردهاي لازم براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري

خلاصه
با رشد جمعیت و افزایش تراکم انسانها و گسترش شهرنشینی و بروز مسائل و مشکلات خاص زندگی در محیط شهري، توجه همه جانبه بهمدیریت سودمند براي بهینهسازي زندگی شهري در اولویت قرار گرفته است. به تبع زندگی در شهر وجود پسمان دهاي جامد شهري و بالا رفتنروز افزون حجم این پسماندها و تداوم تخلیه آنها به محیط به دغدغهي مدیران شهري بدل شده به طوري که امروزه چگونگی دفع، مکان یابی ومدیریت صحیح محل دفن پسماندهاي جامد به عنوان یکی از مهمترین مباحث و معضلات محیطزیست شهري تبدیل شده است. یکی ازقدیمیترین و پرکاربردترین روشهاي دفع پسماندهاي جامد، روش دفن در زمین میباشد.در ایران به علت ظرفیت پایین استفاده از روش هايبازیافت شاید بتوان گفتکه تنها روشدفع پسماند، دفن این مواد در خاكمیباشد اما مسئلهاي که حائز اهمیت است، تبدیل مدفنهاي سنتی وغیر بهداشتی به مدفنهاي بهداشتی -مهندسی (لندفیل) در ایران است. در این میان یافتن محل مناسب براي این مهم از اهداف اصلی و اولیهطرحهاي توسعه شهري جهت رسیدن به محیطزیست پاك است. بنابراین ضروري میباشد با تکیه بر اصول و معیارها و استاندار هايزیست محیطی موجود در کشور و جهان به انتخاب محل دفن پسماندهاي جامد شهري بپردازیم، معیارهاي متعددي در انتخاب محل دفن پسمانددخالت دارند که هر کدام از اهمیت خاصخود برخوردارند و محدودیتهایی را نیز در انتخاب ایجاد میکنند در این مقاله به بررسی و شناختمعیارها و استانداردهاي موجود در کشور که به وسیلهي سازمانهاي مرتبط با موضوع مدیریت پسماند مانند شهرداريها ارائه شده و در مقیاسجهانی مانند آژانسحفاظتمحیطزیستو همانند آن خواهیم پرداخت، هدف نهایی این معیارها یافتن محلی است که کمترین آثار سوء زیستمحیطی را براي محیط طبیعی اطرافدفن و منطقهي دفن پسماند داشته باشد.


کلمات کلیدي:

مکانیابی . پسماند . مدیریت پسماند . لندفیل . آژانس حفاظت محیط زیست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیابی , پسماند , مدیریت پسماند , لندفیل , آژانس حفاظت محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 700
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تراکم دینامیکی لندفیل

 

 

 

کلمات کلیدی :

لندفیل . تراکم دینامیکی . نشست لندفیل 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لندفیل , تراکم دینامیکی , نشست لندفیل ,
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی، بررسی پایداری شیب ها، تحلیل تنش و پوشش گذاری محل دفن زباله شهری مطالعه موردی شهر داریون

اگرچه طي ساليان اخير راهکارهای متعددی جهت كاهش توليد پسماند از جمله بازیابي و استفاده مجدد در نظر گرفته شده، با این حال دفن مهندسي-بهداشتي همواره به عنوان گزینه اصلي مدیریت پسماند در اكثر نقاط ایران مطرح ميباشد. با توجه به لزوم طراحي لندفيل های شهری بر اساس ضوابط مهندسي، انجام پروژه های طراحي جهت ایجاد مناطق بهداشتي دفن زباله در شهر های كشور ضروری به نظر ميرسد. به همين جهت مطالعه موردی طراحي لندفيل شهری شهر داریون در این مقاله ارائه مي گردد. در این مقاله به بررسي شرایط محل، غربالگری و انتخاب محل مناسب و همچنين طراحي پوشش مناسب برای لندفيل پرداخته مي شود. از نتایج این طراحي در مناطق با ویژگي های مشابه مي توان استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

دفن بهداشتی، لندفیل، زباله شهری

نویسندگان :

امیر سجاد عابدی داریونی(دانشجوی دکتری بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز)

نادر هاتف(استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز)

مهرداد قربانی موصلو (دانشجوی کارشناسی ارشد بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دفن بهداشتی , لندفیل , زباله شهری ,
:: بازدید از این مطلب : 1401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه