<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبيت خاكها با آهك

خلاصه
راهها شریانهای حیاتی و اقتصادی یك کشور از تاسیسات زیر بنایی آن محسوب میشوند . با توجه به هزینه زیاد و زمانطولانی که صرف احداث آنها می شود لازم است که در ساخت، توسعه، نگهداری و مرمت آنها دقت فراوان صورتگیرد، تا از هدر رفتن سرمای ههای ملی جلوگیری شود . در کشور ما بعلت اینکه جابجائی کالاها و مسافران بیشتر از طریقزمینی انجام می شود اهمیت مسئله فوق دو چندان می شود . در بیشتر مناطق ایران از جمله محل پروژه تحقیقاتی فوقکه در استان مازندران می باشد، از یك طرف شاهد بارندگی زیاد و بالا بودن سطح آبهای تحت الارضی هستیم و ازطرف دیگر بعلت دشت و هموار بودن زمین و عدم زهکش مناسب و همچنین جنس خاك محل که عمدتا از نوعخاکهای رسی و یا ر سدار می باشد، با مسئله تورم این خاکها مواجه بوده که به نوبه خود باعث بوجود آمدن بیش ازحد تغییر شکلهای قائم بر روی بستر و در نهایت خرابی روسازی می شود . یکی از روشهای رایج و کم هزینه جهت بهبودخصوصیات خاك، عمل تثبیت آن بوسیله آهك می باشد که بررسی های انجام شده نشان م یدهد که با توجه به شرایطمحیطی و جوی در مازندران عمل واکنش پذیری آهك و خاك رس در مجاورت رطوبت و دمای نسبتا پایین بخوبیانجام نخواهد پذیرفت . در این تحقیق سعی شده است تا در جهت سرعت بخشیدن به واکنش فوق از مواد افزودنیخاکستر پوسته برنج که در منطقه مورد مطالعه بمیزان قابل توجهی در کارخان ههای شالیکوبی در پروسه تولید برنجیافت م یشود استفاده گردد . آنچه در این مقاله ارائه می شود تاثیر افزودن خاکستر پوسته برنج بر روی میزان و سرعتواکنش پذیری پایین خاك و آهك م یباشد که از طریق آزمونها آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشانمی دهد که از طریق اضافه نمودن خاکستر پوسته برنج م یتوان از بخش اعظمی از خرابی های رایج راههای استان مازندران جلوگیری بعمل آورد .

کلید واژه ها :

پوسته برنج . آهك . آزمایشگاه . مکانیك خاک . خاکستر . تثبیت . مازندران . مواد افزودنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوسته برنج , آهك , آزمایشگاه , مکانیك خاک , خاکستر , تثبیت , مازندران , مواد افزودنی ,
:: بازدید از این مطلب : 152
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی پتانسیل آب ورودی به تونلهای عمیق در استان مازندران

چکیده
حفرات کارستی )حفرات ایجاد شده در نتیجه انحلال در سنگهای انحلالپذیر( فواید و خطراتی را با خود به همراه دارند این حفراتمنابع آب با ارزشی را در برمیگیرند. از طرفی ریزش سقف حفرات کارستی باعث آسیب به سازهها انسانی و صدمات جانی به خودانسانها میشود. در هنگام حفاری تونل، برخورد با حفرات کارستی مشکلات و خطرات عدیدهای را در حین کار حفاری ایجاد میکند ونیز گاهی اوقات باعث اختلال در چرخه آبهای سطحی )رودخانهها، چشمهها و چاهها( حداقل برای یک مدت زمان کوتاه چند ماه تاچند سال میشود.در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر کارست شدگی، نقشه پتانسیل وجود حفرات کارستیدر واحدهای کربناته برای استان مازندران تهیه شد. این عوامل شامل جنس، ضخامت، شرایط  تکتونیکی، شیب و آب و هوای حاضر )بینیخچالی( و گذشته )یخجالی( واحدهای کربناته میباشد. هر کدام از این عوامل در نرمافزار Arc GISبر پایه نقشه زمینشناسی 10201111 استان مازندران به صورت لایههای اطلاعاتی تهیه شدند که هر لایه از یک تا چهار نمرهدهی شد. سپس هرکدام از لایه ها برحسب تأثیر نسبیشان در کارستشدگی ارزشدهی شدند. در نهایت با یک فرمول مناسب این عوامل با هم ترکیب شدند و نقشهکارستشدگی تئوری از ترکیب آنها تهیه شد. برای راستی آزمایی این نقشه از پراکندگی چشمهها و غارهای استان مازندران و دیگرعوارض کارستی استفاده شد. سپس با استفاده از این نقشه و با در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر بر حجم آب ورودی به تونل شامل میزانبارش، شرایط ارتفاعی و نسبت نفوذ به رواناب نقشه پیشبینی آب ورودی به تونل برای واحدهای کربناته استان مازندران تهیه شد. درآخر با استفاده از دادههای آب ورودی به تونل برای تونلهای حفر شده و پراکندگی چشمهها اعتبار فرمول استفاده شده و نقشه تهیه شده مورد سنجش قرار گرفت.


واژههای کلید
ی : 

سازندهای کربناته . کارست . کارستشدگی تئوری . آب ورودی به تونل . مازندران

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازندهای کربناته , کارست , کارستشدگی تئوری , آب ورودی به تونل , مازندران ,
:: بازدید از این مطلب : 637
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی پتانسیل آب ورودی به تونل های عمیق در استان مازندران

چکیده
حفرات کارستی )حفرات ایجاد شده در نتیجه انحلال در سنگهای انحلالپذیر( فواید و خطراتی را با خود به همراه دارند این حفراتمنابع آب با ارزشی را در برمیگیرند. از طرفی ریزش سقف حفرات کارستی باعث آسیب به سازهها انسانی و صدمات جانی به خودانسانها میشود. در هنگام حفاری تونل، برخورد با حفرات کارستی مشکلات و خطرات عدیدهای را در حین کار حفاری ایجاد میکند ونیز گاهی اوقات باعث اختلال در چرخه آبهای سطحی )رودخانهها، چشمهها و چاهها( حداقل برای یک مدت زمان کوتاه چند ماه تاچند سال میشود.در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر کارست شدگی، نقشه پتانسیل وجود حفرات کارستیدر واحدهای کربناته برای استان مازندران تهیه شد.این عوامل شامل جنس، ضخامت، شرایط تکتونیکی، شیب و آب و هوای حاضر )بینیخچالی( و گذشته )یخجالی( واحدهای کربناته میباشد. هر کدام از این عوامل در نرمافزار Arc GIS بر پایه نقشه زمینشناسی10201111 استان مازندران به صورت لایههای اطلاعاتی تهیه شدند که هر لایه از یک تا چهار نمرهدهی شد. سپس هرکدام از لایه ها برحسب تأثیر نسبیشان در کارستشدگی ارزشدهی شدند. در نهایت با یک فرمول مناسب این عوامل با هم ترکیب شدند و نقشهکارستشدگی تئوری از ترکیب آنها تهیه شد. برای راستی آزمایی این نقشه از پراکندگی چشمهها و غارهای استان مازندران و دیگرعوارض کارستی استفاده شد. سپس با استفاده از این نقشه و با در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر بر حجم آب ورودی به تونل شامل میزانبارش، شرایط ارتفاعی و نسبت نفوذ به رواناب نقشه پیشبینی آب ورودی به تونل برای واحدهای کربناته استان مازندران تهیه شد. درآخر با استفاده از دادههای آب ورودی به تونل برای تونلهای حفر شده و پراکندگی چشمهها اعتبار فرمول استفاده شده و نقشه تهیه شده مورد سنجش قرار گرفت.


واژههای کلیدی :

سازندهای کربناته . کارست . کارستشدگی تئوری . آب ورودی به تونل . مازندران

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازندهای کربناته , کارست , کارستشدگی تئوری , آب ورودی به تونل , مازندران ,
:: بازدید از این مطلب : 531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهاي درجا و آزمایشگاهی

خلاصه
بررسی خاك هاي مسئله دار از آن جهت ضرورت دارد که در بسیاري از کشورها از جمله ایران، به خاك هایی برخورد شده که در وضع عادي مشکلی نداشته و از قابلیت خوبی برخوردارند اما با تغییر برخی پارامترهاي محیطی چون رطوبت و تنش، تغییر شکل هاي مهم و گاهی ناگهانی در این نوع خاك ها پدیدار می شود. این گونه تغییرها می تواند بناهایی را که بر روي آنها ساخته شده اند از حیز انتفاع ساقط کند. خاك هاي مساله دار بررسی شده عبارتند از: خاك هاي متورم شونده یا آماسی، خاك هاي رمبنده، خاك هاي واگرا. در راستاي این پهنه بندي بانک اطلاعاتی شامل 219 گزارش ژئوتکنیک و 587 گمانه در منطقه به دست آمد. متعاقباً نقشه پایه ژئوتکنیکی بر اساس اطلاعات زمین شناسی، ژئومرفولوژي، توپوگرافی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، عکس هاي هوایی و تصاویر ماهواره اي ایجاد شد. پهنه ها با توجه به نوع رسوبات، سطح آب زیر زمینی و داده هاي گمانه ها شامل آزمایش نفوذ استاندارد، طبقه بندي و دانه بندي خاك، حدود اتربرگ، درصد رطوبت، پارامترهاي مقاومت برشی خاك و بر اساس روابط تجربی با توجه به مشخصات شناخته شده مکانیکی و ژئوتکنیکی تشخیص داده شدند.


کلمات کلیدي:

پهنه بندي، خاك هاي مسئله دار، آزمایش نفوذ استاندارد، گیلان، مازندران، گلستان

نویسندگان :

عطا جعفري شالکوهی ، بهروز گتمیري ، علیرضا عالم زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندي , خاك هاي مسئله دار , آزمایش نفوذ استاندارد , گیلان , مازندران , گلستان ,
:: بازدید از این مطلب : 766
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه