<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تراكم پذیری و CBR خاكهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر تفاله نیشکر

خلاصه
در اغلب پروژ ههای مهندسی عمران بهبود پارامترهای تراکم پذیری و CBR خاک ها مورد توجه است. بدین منظور در اکثر موارد از تثبيت کنندههای شيميایی مانند سيمان، آهك و قير استفاده می شود. در سال های اخير به منظور کاهش مشكلات زیست محيطی ناشی از استفاده بی رویه ازتثبيت کننده های شيميایی، جایگزین کردن آن ها با مواد زائد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. خاکستر تفالۀ نيشكر به عنوان یك مادۀ زائدکشاورزی به علت دارا بودن سيليس می تواند سبب بهبود پارامترهای تراکم پذیری و افزایش CBR خاک گردد. تحقيق حاضر به بررسیآزمایشگاهی تراکم و CBR خاکهای ماسه ای رس دار تثبيت شده با خاکستر تفاله نيشكر می پردازد. بدین منظور، آزمایش های تراکم و CBR بر6 و 9 درصد خاکستر تفاله نيشكر صورت گرفته است. هم چنين به منظور بررسی تأثير هم زمان افزودن آهك و باگاس و نيز ، روی نمونه هایی با 36 و 9 درصد باگاس ، 6 و 9 درصد باگاس و نيز نمونه هایی با 3 درصد سيمان و 3 ، تأثير هم زمان سيمان و باگاس از نمونه هایی با 3 درصد آهك و 3استفاده شده است. با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می توان دریافت که استفاده از خاکستر تفاله نيشكر در بهبود پارامترهای تراکم پذیریو CBR خاکهای ماسه ای رس دار موثر می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پارامترهای تراکمی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پارامترهای تراکمی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 762
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر (باگاس)

خلاصه
تولید مقدار زیادی از ضایعات کشاورزی در سراسر جهان مشکلات عدیدۀ حمل و دفع آ نها را سبب شده است. از این رو، دفع ایمن ضایعاتکشاورزی به موضوعی چالش برانگیز برای مهندسین تبدیل شده است. به منظور بهبود پارامترهای ژئوتکنیکی خاک روش های مختلف تثبیتمدنظر قرار می گیرد. عدم استفاده از محصولات شیمیایی همچون سیمان، آهک و قیر برای بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک هاو جایگزینکردن آنها با محصولات طبیعی همچون خاکستر تفاله نیشکر )باگاس(، علاوه بر کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده بیرویه ازمحصولات شیمیایی، سبب اقتصادی تر شدن اجرای تثبیت می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماس هایرس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر پرداخته شده است. بدین منظور، آزمایش های حدود اتربرگ، نفوذپذیری و تحکیم بر روی نمونه هایی با6 و 9 درصد خاکستر تفاله نیشکر صورت گرفته است. ه مچنین به منظور بررسی تأثیر هم زمان افزودن آهک و باگاس و نیز تأثیر هم زمان ،36 و 9 درصد باگاس استفاده شده ، 6 و 9 درصد باگاس و نمونه هایی با 3 درصد سیمان و 3 ، سیمان و باگاس از نمونه هایی با 3 درصد آهک و 3است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی بیانگر تاثیر خاکستر تفاله نیشکر در بهبود خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پارامترهای ژئوتکنیکی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پارامترهای ژئوتکنیکی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 599
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر

 

 

 

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
ثب وب ؾّ دػتشػ ث هىب بًْ ه بٌػت ثشا ػبخت ػبص ضش سٍت اػتمشاس پ بّٖ ثش س خبو بْ ضؼف٘ بٗ هؼئل داس لض مٍ ث ؼْبص ،ٕ تثج ت٘ اكلاح صه ي٘ دس ص شٗ ػبص بّ ه جَ دَ ث ه ظٌ سَ تأه ي٘ پب ذٗاس هغشح ه ثبؿذ. اػتفبد اص ه اَد صائذ وب سٍص دس تثج ت٘ خبن ػلا ثش وب ؾّ
هىلات ص ؼٗت هح غ٘ بًؿ اص اػتفبد ث س تثج ت٘ و ذٌٌ بّ ؿ و٘ ب٘ ػجت ث جْ دَ پبساهتش بّ طئ تَى ىٌ٘ خبن ه ؿ دَ. خبوؼتش تفبل ً٘ىش
و اص خبوؼتش ه اَد صائذ وب سٍص ثذػت ه آ ذٗ، ث ػلت داسا ث دَى ػ ل٘غ٘ ه ت اَ ذً ثبػث ث جْ دَ خ اَف ف ض٘ ىٗ خبن گشدد. دس تحم ك٘ حبضش ث ثشسػ آصهب ٗگب ث جْ دَ پبساهتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش پشداخت ؿذ اػت. ثذ يٗ ه ظٌ سَ،
9 دسكذ خبوؼتش تفبل ً٘ىش ك سَت گشفت اػت. نّ چ يٌ٘ ث ه ظٌ سَ ثشسػ تأث ش٘ نّ صهبى 6 ، آصهبؾٗ بّ ثشؽ هؼتم ن٘ ثش س وً بّ ثب 3
افض دٍى آ هّ ثبگبع ضً٘ تأث ش٘ نّ صهبى ػ و٘بى ثبگبع اص وً بّ ثب 3 دسكذآ هّ دسكذ بّ هختلف ثبگبع ضً٘ وً بّ ثب 3
دسكذػ و٘بى دسكذ بّ هختلف ثبگبع اػتفبد ؿذ اػت. تًب جٗ هغبلؼبت آصهب ٗگب ًبى د ذٌّ ث جْ دَ پبساوتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش ه ثبؿذ.
کلمات کلیدی: تثبیت خاک، مقاومت برشی، ماسه رس دار، خاکستر تفاله نیشکر:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر ,
:: بازدید از این مطلب : 583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير نانو رس بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه هاي رس دار

از زماني كه اولين ابزارهاي دقيق جهت شناسايي خصوصيات و نحوه بكارگيري نانو ذرات توسعه پيدا كردند، نانو تكنولوژي به عنوان علم و تكنولوژي روز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اولين كاربرد نانو تكنولوژي در زمينه ساخت و ساز به اواسط دهه 90 ميلادي بر مي گردد. با آشكار شدن خصوصيات ويژه و منحصر به فرد نانو ذرات، زمينه استفاده از آن در بسياري از شاخه هاي مختلف مهندسي عمران فراهم آمد. اگرچه انديشيدن بر روي خصوصيات عمومي خاك ها هنگامي كه نانو ذرات به آنها اضافه مي شوند، امكان پذير است. اما به دليل عدم وجود مطالعات آزمايشگاهي كافي، داده هاي واقعي در اين زمينه كم مي باشد. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده قبلي بر روي انواع رس ها و مخلوط آنها با نانو ذرات نشان مي دهد كه استفاده از نانو رس سبب تغييرات حدود اتربرگ و مقاومت فشاري محدود نشده مي شود. در اين پژوهش تأثير نانو رس بر خواص خاكهاي ماسه اي رس دار بررسي شده است. در اين مطالعه آزمايشگاهي از درصدهاي مختلف نانو رس استفاده شده است تا ميزان تغييرات به وجود آمده در خواص ماسه هاي رس دار با افزايش درصد نانو رس بررسي شود. به منظور دستيابي به رطوبت بهينه و وزن مخصوص بيشينه، آزمايش تراكم بر روي خاك مورد مطالعه انجام گرفت و سپس آزمايشات برش مستقيم و حدود اتربرگ بر روي خاك مورد نظر صورت پذيرفت. آزمايشات در دو حالت استفاده و عدم استفاده از نانو ذرات بر روي خاك مورد نظر انجام گرفتند. مقايسه نتايج آزمايشات انجام شده در اين پژوهش، حاكي از بهبود خواص خاك با وجود افزايش درصد كم نانو رس مي باشد.


كلمات كليدي:

نانو رس، ماسه رس دار، نانو تكنولوژي، ژئوتكنيك

نویسندگان :

ابوالفضل محمد زاده ثاني (دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران، گرايش خاك و پي، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

مهيار عرباني (دانشيار گروه مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

اكبر خداپرست حقي (استاد تمام گروه مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

رضا جمشيدي چناري (استاديار گروه مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو رس , ماسه رس دار , نانو تكنولوژي , ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه