<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ومقایسه ی ویژکی های فیزیکی ومکانیکی ماسه سنگ ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه وکشف رود)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماسه سنگ . مقاومت فشاری تک محوری . ویژگی های فیزیکی ومکانیکی . ارتعاش فراصوت

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه سنگ , مقاومت فشاری تک محوری , ویژگی های فیزیکی ومکانیکی , ارتعاش فراصوت ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل

چكيده
در بسياري از مسائل ژئومكانيك مخازن از جمله بررسي پايداري چاه، بررسي ميزان توليد ماسه، مسائل مربوط به اندركنش سرمته وسنگ و ... پارامترهاي مقاومتي سازند از مهمترين اط لاعاتي مي باشد كه مورد نياز مي باشد. راههاي متعددي براي تعيين پارامترهايمقاومتي سازند وجود دارد كه متداو لترين آنها استفاده از امواج صوتي بدست آمده از لاگ صوتي م يباشد اما در مواردي كه اين لاگ دراختيار نباشد، مي توان از تخلخل به عنوان شاخصه اي براي تعيينپارامترهاي ژئومكانيكي مخزن استفاده كرد. در اين مقاله ارتباط بينپارامترهاي مقاومتي ماسه سنگها و ميزان تخلخل آنها بر اساس نتايج تستهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجودارتباط مشخص، روابط مربوطه ارائه شده است.

كلمات كليدي:

تخلخل . پارامترهاي مقاومتي مخزن . ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك . ماسه سنگ

نویسندگان :

سعيد بداغ آبادي ، سروش فولادچي ، سيد جلال موسوي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل , پارامترهاي مقاومتي مخزن , ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك , ماسه سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل

چكيده
در بسياري از مسائل ژئومكانيك مخازن از جمله بررسي پايداري چاه، بررسي ميزان توليد ماسه، مسائل مربوط به اندركنش سرمته و سنگ و ... پارامترهاي مقاومتي سازند از مهمترين اط لاعاتي مي باشد كه مورد نياز مي باشد. راههاي متعددي براي تعيين پارامترهاي مقاومتي سازند وجود دارد كه متداو لترين آنها استفاده از امواج صوتي بدست آمده از لاگ صوتي م يباشد اما در مواردي كه اين لاگ در اختيار نباشد، مي توان از تخلخل به عنوان شاخصه اي براي تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي مخزن استفاده كرد. در اين مقاله ارتباط بين پارامترهاي مقاومتي ماسه سنگها و ميزان تخلخل آنها بر اساس نتايج تستهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجود ارتباط مشخص، روابط مربوطه ارائه شده است.


كلمات كليدي:

تخلخل، پارامترهاي مقاومتي مخزن، ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك، ماسه سنگ

نویسندگان :

سعيد بداغ آبادي ، سروش فولادچي ، سيد جلال موسوي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل , پارامترهاي مقاومتي مخزن , ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك , ماسه سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بارگذاری دینامیکی و رطوبت بر استحکام فشاری ماسه سنگ با استفاده از آزمایش میله فشاری هاپکینسون

چکیده
 به منظور طراحی سیستم نگهداری و پایداری بسیاری از سازه های عمرانی، دفاعی و نظامی احداث شده در یا بر روی سنگ در برابر بارهای دینامیکی، اطلاع از رفتار توده سنگ ضروری می باشد. با وجود این، شناخت دقیق رفتار توده سنگ در برابر بارهای دینامیکی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف محیطی و خصوصیات فیزیکی آن امکان پذیر خواهد بود. رطوبت به عنوان یک عامل مهم فیزیکی، می تواند نقش موثری را بر خصوصیات سنگ داشته باشد. همچنین، خصوصیات مکانیکی مواد سنگی مثل استحکام فشاری و کششی تحت تأثیر نرخبارگذاری مربوطه می باشند. یکی از پر کاربردترین آزمایشهایی که برای تعیین رفتار دینامیکی مواد استفاده می شود، آزمایش میله فشاری هاپکینسون است. در این تحقیق، علاوه بر تعیین پارامترهای مکانیکی ماسه سنگ به عنوان نمونه مورد آزمایش تحت شرایط شبه استاتیک، رفتار دینامیکی مواد تحت نرخهای بارگذاری بالا نیز بررسی می شود. بدین منظور، برای بررسی رفتار دینامیکی ماسه سنگ تحت نرخهای بارگذاری مختلف، از آزمایش هاپکینسون استفاده شده است. نمونه های لازم، بر اساس استانداردهای تعریف شده برای انجام آزمایش هاپکینسون، در دو نسبت ابعاد یک و دو تهیه شده اند. نمونه سنگ ها در دو حالت رطوبت طبیعی و اشباع مورد آزمایش قرار گرفته اند. با توجه به رفتار ترد مواد سنگی، در این مقاله برای دستیابی به استحکام فشاری سنگ در یک نرخ کرنش مشخص از تکنیک شکل دهنده موج استفاده شده است. سیگنالهای کرنش اندازه گیری شده بر روی میله های فشاری پردازش شده و منحنی تنش- کرنش ماسه سنگ بدست می آید. در نهایت مشخص گردید که در نرخهای بارگذاری بالا نسبت به آزمایش شبه استاتیکی، مقاومت شکست نمونه می تواند تا حد بسیار زیادی افزایش یابد. همچنین مشخص شد که رطوبت می تواند تا حد زیادی مقاومت شبه استاتیکی ودینامیکی سنگ راکاهش دهد؛ به طوریکه در حالت دینامیکی، به علت گستردگی فرآیند توسعه شکست در نمونه نسبت به حالت شبه استاتیک، این فرآیند کاهش شدیدتر می باشد.

واژه های کلیدی:

ماسه سنگ، رفتار دینامیکی، آزمایش میله فشاری هاپکینسون، رطوبت.

نویسندگان :

علیرضا نادی  ، کامران گشتاسبی  ، رضا نقدآبادی  ، محمد جواد اشرفی  ، جمال ارغوانی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه سنگ , رفتار دینامیکی , آزمایش میله فشاری هاپکینسون , رطوبت , ,
:: بازدید از این مطلب : 1373
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط بین خصوصیات کانی شناسی و فیزیکی ماسه سنگها با مقاومت کششی آنها

در این تحقيق، با هدف تعيين مقاومت كششي ماسه سنگهای آغاجاری و آگاهي از ارتباط آن با خصوصيات كاني شناسي و فيزیکي ، نمونههای ماسه سنگي از 20 منطقه SPSS در استان خوزستان انتخاب شده اند. خواص پتروگرافي، ویژگيهای فيزیکي و مقاومت كششي آنها تعيين گردید. با استفاده از آناليزهای رگرسيون و نرم افزار 21، ارتباط بين مقاومت كششيبا ویژگيهای كاني شناسي و خصوصيات فيزیکي مورد بررسي قرار گرفت. نتایج این تحقيق نشان داد كه مقاومت كششي این ماسه سنگ 6مگاپاسگال تغيير مي كند. براساس آناليزهای رگرسيوني از ميان ویژگيهای كاني شناسي، تنها / 0 تا 39 / 13 و در حالت اشباع از 01 / 0 تا 23 / ها در حالت خشک از 19 مقدار سيمان موجود در این ماسه سنگها با مقاومت كششي در ارتباط است. بهطوریکه با افزایش سيمان موجود در ماسه سنگها مقاومت كششي بصورت تواني افزایش مي یابد. همچنين، در حاليکه با افزایش دانسيته مقاومت كششي با پيروی از تابع تواني افزایش مييابد، این روند برای درصد تخلخل و جذب آب بصورت كاهشي مي باشد.


کلمات کلیدی:

ماسه سنگ، مقاومت کششی، سازند آغاجاری، خصوصیات فیزیکی، ویژگیهای کانی شناسی

نویسندگان:

محمدحسین قبادی  (اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

مجتبی حیدری  (اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

بهروز رفیعی  (اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

ساجدالدین موسوی (دانشجوی دکتریزمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه سنگ , مقاومت کششی , سازند آغاجاری , خصوصیات فیزیکی , ویژگیهای کانی شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیري تنش پیش بارگذاري در ماسه سنگ

بطور کلی میتوان گفت که اغلب جامدات زمانیکه تحت بارگذاري و تنش قرار می گیرند از خود سیگنالهاي لرزه اي ساطع می کنند، این پدیده انتشار اکوستیک نامیده می شود. انتشار اکوستیک ابزار مناسبی براي رفتارنگاري فعالیت میکرو لرزه اي درون اجسام تحت بارگذاري بوده و کاربردهاي آزمایشگاهی و برجاي گسترده اي دارد. از کاربردهاي مهم آن در مکانیک سنگ میتوان به بررسی ترك و رشد آن در مبحث مکانیک شکست و تخمین تنش برجا اشاره نمود. رفتارنگاري انتشار اکوستیک هنگام آزمون آزمایشگاهی بر روي نمون ههاي سنگی می تواند اطلاعات مهمی را در خصوص میکرومکانیک مراحل گسیختگی ارائه نماید. اطلاعات در خصوص آغاز و انتشار ریزترکها و شکست در  نمونه هاي سنگی در معرض تنشهاي مختلف را می توان توسط ثبت سیگنالهاي دریافت شده توسط سنسورهاي انتشار اکوستیک و موقعیت انتشار اکوستیک حین انجام آزمایش تعیین نمود. در این مقاله آزمایش انتشار اکوستیک و رفتارنگاري سیگنالهاي ساطع شده در حالت آزمایش تک محوره سیکلی بر روي نمونه هایی از جنس ماسه سنگ، و  تعیین تنش پیش بارگذاري در سطوح مختلف تنش، با استفاده از اثر کایزر انجام و مورد مطالعه قرار گرفته است. در اغلب موارد در آزمایش هاي انجام شده اثر کایزر قابل قبولی مشاهده گردید، و نتایج بدست آمده مبین امکان بکارگیري از این روش براي بازیابی حافظه تنش پیش بارگذاري شده قبلی می باشد.


واژه هاي کلیدي:

انتشار اکوستیک، اثر کایزر، سنگ، ماسه سنگ، تنش

نویسندگان :

مجید نیکخواه (دانشجو دکتراي مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس ; تهران)

مرتضی احمدي (دانشیار مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتشار اکوستیک , اثر کایزر , سنگ , ماسه سنگ , تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تغییر خصوصیات مهندسی سنگ های اشباع درآب های شور

به علت وجود كاني های خاص در آب های شور و تلخ، تاثير آن بر خصوصيات ژئوتکنيکي خاک و سنگ ممکن است با آب شرب متفاوت باشد. بنابراین در پروژه هایي كه پي یا بخشي از سازه در تماس با آب شور قرار مي گيرد، بررسي این موضوع ضروری است. بررسي های انجام شده نشان مي دهد كه آب شور به دليل ایجاد بلورهای نمکي و انحلال مي تواند باعث تغييراتي در مقاومت فشاری ، تخلخل و دوام سنگ شود. در این تحقيق تاثير ميزان شوری آب با غلظت متفاوت و زمان های یک تا 9 ماه بر روی دوام و 7 ماه بر روی مقاومت تک محوری ماسه سنگ ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های سنگ موردمطالعه از جنس ماسه سنگ، با سيمان كربناته بوده و نمونه های آب شور و تلخ با تيدی اس تا حدود 071111 پي پي ام از سرشاخه های شور رودخانه آجي چای در استان آذربایجان شرقي تهيه شد. نتایج این مطالعات نشان مي دهد كه تماس نمونه های سنگ در تماس با آب های شور، اثر متفاوتي نسبت به نمونه های در تماس با آب شرب بر جای مي گذارد. نمونه های در تماس با آب های شور در پایان مدت آزمایش از نظر مقاومت فشاری تک محوری تا 8% نسبت به نمونه های مشابه كاهش نشان دادند.


کلمات کلیدي:

آب شور، ماسه سنگ، دوام، مقاومت تک محوري

نویسندگان:

زینب جورکش (کارشناس - ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان)

رسول اجل لوئیان (عضو - هیات علمی دانشگاه اصفهان)

امیرحسین صادقپور (عضو هیات علمی - دانشگاه کاشان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب شور , ماسه سنگ , دوام , مقاومت تک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 1481
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي پديده فشارندگي در تونل در دست احداث جاده هراز

اصطلاح سنگ فشارنده از نخست ين روزهاي احداث تونل در كوههاي آلـپ متـداول شـد و تـاكنون براي آن تعار يف مختلف ي ارائه شده است . پديده فشارندگ ي بصورت همگرا يي بـزرگ وابـ سته بـه زمان در ط ي حفار ي تونل و پس از استخراج خود را نشان مي دهد . بزرگـ ي همگرايـي تونـل، نـرخ جابجايي و وسعت ناحيه تسليم به شرا يط زم ين شناس ي و ژئوتكن يك، و ضعيت تنـشها ي برجـا ي سنگ، جريان آبها ي ز يرزميني، فشار آب منفذ ي و همچن ين خواص توده سنگ بـستگ ي دارد . تونـل در دست احداث جاده هرا ز به عرض 12 متر و به ارتفاع 9 متر در مـس ير جـاده هـراز قـرار گرفتـه است . در اين تونل به دل يل وجود شرايط آبهاي زيرزميني، ناپيوستگيها، گسلها احتمـال ر يـ زش در مسير تونل در ماسه سنگها و ش يلهاي سازندها ي مختلف در مس ير تونل وجود دارد . در اين تحقيق با بررسي ويژگيهاي زم ين شناس ي و خواص ژئومكان يكي توده سنگ هاي مس ير اين تونل، اسـتعداد وقوع پديده فشارندگي و م يزان شدت آن به روشها ي تجرب ي، ن يمه تجرب ي و تحل يلي ارز يابي شده است . نتايج بدست آمده از ا ين تحق يق نشان م ي دهد كه م يزان فشارندگ ي در ش يل سازند شمـشك زياد م ي باشد و در اين سازند ر يزش اتفاق مي افتد . مارن با ميان لايه سـنگ آهكـ ي و سـنگ آهـك ضخيم لا يه سازند مبارك بعد از ش يل سـازند شمـشك دارا ي ب يـ شترين فـشارندگ ي در لايـه هـ اي موجود در مسير تونل مي باشند.

 

كلمات كليدي:

فشارندگي، شيل، ماسه سنگ، همگرايي تونل، مقاومت فشاري تك محوره، تونل در دست احداث جاده هراز

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 مرتضي احمدي  - استاديار گروه مكانيك سنگ، دانشگاه تربيت مدرس
 كامران گشتاسبي  - استاديار گروه مكانيك سنگ، دانشگاه تربيت مدرس
 رضا رشيدي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه تربيت مدرس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشارندگي , شيل , ماسه سنگ , همگرايي تونل , مقاومت فشاري تك محوره , تونل در دست احداث جاده هراز ,
:: بازدید از این مطلب : 2052
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه