<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای برشی خاکهای ماسه ای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن تحت شرایط متغیر دانه بندی و بارگذاری

خلاصه
مسلح سازی خاک یکی از شاخه های ژئوتکنیک است که برای جلوگیری از نشست های بزرگ و یا بهبود خواص مکانیکی ضعیف خاک بسترپروژه ها مورد استفاده و توجه مهندسین می باشد. از جمله عناصری که برای مسلح سازی در سالهای اخیر توجه بسیاری به آن شده است الیافهاهستند بطوریکه تاکنون عناصر مختلفی نظیر الیاف شیشه ای، فولا دهای رو یاندود و پلیمرهایی از قبیل ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها و الیاف های بریدهشده از جنس پلی اتیلن، پل یاستر و پلی پروپیلن بمنظور مسلح کردن خاک مورد استفاده قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات انجام شده بکارگیری اینعناصر با شکلهای مختلف مثل شبکهای، نواری و مخلوط نامنظم مشخصات مقاومتی خاک را افزایش میدهد.در تحقیق حاضر به صورت آزمایشگاهی به بررسی خصوصیات مقاومتی خاک ماسه ای با تغییر دان هبندی خاک و همچنین تغییر شرایط بارگذاریخاک پرداخته شده است و مواردی مثل تاثیر الیاف پروپیلن بر پارامترهای مقاومتی ماسه رس دار، تعیین میزان هم افزایی دو روش مسلح سازی باالیاف پروپیلن و تغییر دانه بندی خاک و نیز ارزیابی تأثیر بارهای سیکلی بر پارامترهای مقاومت برشی خاک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن مد نظربوده است. مسلح کننده ها در این تحقیق از نوع الیاف پلی پروپیلن با طول 21 میلیمتر )ارائه شده توسط شرکت میسون( و جنس خاک از نوع ماسه لایدار رودخانه سیمین رود واقع در شهر بهارهمدان بوده است.


کلمات کليدي:

خاک مسلح . ماسه اليافي . دانه بندي متغير . بارگذاري متغير . ماسه مسلح

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , ماسه اليافي , دانه بندي متغير , بارگذاري متغير , ماسه مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه

خلاصه
وجود ضایعات لاستیک های فرسوده به سبب افزایش روز افزون خودروها، نگرانی های جدی را در خصوص مسایل زیست محیطی ایجاد نمودهاست. از این جهت دفع مواد لاستیکی همراه با استفاده بهینه از آنها می تواند به عنوان یک موضوع مهم تحقیقاتی مطرح گردد. به همین دلیل استفادهاز خرده لاستیک های فرسوده در سازه های خاکی نظیر شیب ها، دیوارهای حائل، بستر راه ها و پی ها به میزان قابل توجهی مطرح می باشد. در اینمقاله تاثیر افزودن نوار لاستیک به ماسه در کاهش روانگرایی و بهبود رفتار دینامیکی خاک شل اشباع با طراحی یکسری آزمایش مدل با استفاده ازمیز لرزه 1-g مورد بررسی قرار گرفته است. در طول آزمایش کلیه تغییرات به طور پیوسته توسط سنسورهای فشار آب حفره ای، شتاب و تغییر مکانثبت گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن است که مسلح کننده نوار لاستیک تاثیر خوبی در کاهش روانگرایی و اثرات ناشی از آن از جمله نشست دارد.


کلمات کلیدی:

نوار لاستیک . روانگرایی . ماسه مسلح . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نوار لاستیک , روانگرایی , ماسه مسلح , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی نواري متکی بر ماسه مسلح به برید

خلاصه
یکی از روشهاي بهسازي خاك تسلیح آن با استفاده از ژئوسنتتیکها به منظور بهبود خواص مقاومتی و ظرفیت باربري میباشد. در این مقالهظرفیت باربري پی نواري متکی بر ماسه مسلح به برید از طریق تستهاي آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برید از جمله محصولاتجدید ژئوسنتتیکی میباشد که از الیاف پلیمري پدید آمده و ساختاري لولهاي شکل دارد. با انجام آزمایشهاي بارگذاري روي پی مدل واقع برتوده خاکی مسلح به برید، تاثیر تعداد لایههاي تسلیح کننده و طول این لایهها بر ظرفیت باربري مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات افزایشقابل توجه ظرفیت باربري و کاهش نشست در خاك مسلح را با افزایش طول و تعداد لایههاي برید نشان میدهد. همچنین مقادیر بهینه پارامترهايمورد بررسی براي رسیدن به بیشترین ظرفیت باربري پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري . ماسه مسلح . پی نواري . برید.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , ماسه مسلح , پی نواري , برید , ,
:: بازدید از این مطلب : 391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی نواري مستقر بر خاك دانه اي توسط سامانۀ تسلیح مهار- شبکه (G-A)

در این تحقیق با تغییر ساختار مسلح کننده هاي سنتی و افزودن مهارهاي پلیمري به شبکۀ تسلیح و نامگذاري آن بعنوان "مهارشبکه اثر اولین لایه مسلح کننده از کف پی، فاصله بین مسلح کننده ها، تعداد لایه هاي مسلح کننده و ، (Anchor(G-A) فاصله موثر مهارها در افزایش ظرفیت باربري پی نواري بر روي ماسه بررسی شده است.در نهایت نتای ج ظرفیت باربري پی سطحی نواري واقع بر ماسه غیر مسلح ، ماسه مسلح با ژئوگرید معمولی و مهارشبکه با یکدیگر مقایسه شده اند.آنالیز ها نشان می دهند که براي استفاده از یک لایه مسلح کننده ، عمق بهینه اي وجود دارد که بالاترین نرخ افزایش ظرفیت باربري را داراست.این نتیجه براي حالت چندین لایه مسلح کننده نیز مشاهده شده است.


 کلمات کلیدي:

مهارشبکه ، پی نواري،ماسه مسلح ،نسبت ظرفیت باربري  BCR  ، اجزا محدود

نویسندگان :

منصور مصلی نژاد (استادیار گروه عمران –دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج)

علی یزدانی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گروه خاك و پی دانشگاه آزاد نجف آباد)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارشبکه , پی نواري , ماسه مسلح , نسبت ظرفیت باربري BCR , اجزا محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه