<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از مدل های منطق فازی(مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی با استفاد از داده های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبهای زیرزمینی . هدایت هیدرولیکی . محاسبات نرم . منطق فازی . فازی ساگنو . فازی ممدانی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبهای زیرزمینی , هدایت هیدرولیکی , محاسبات نرم , منطق فازی , فازی ساگنو , فازی ممدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روابط نوين در پيش بيني پتانسيل گسترش جانبي خاك

خلاصه
با توجه به لرزه خيزي كشور ايران و از طرفي بالا بودن سطح آب زيرزميني و وجود بنادر و سواحلي كه از نظر استراتژيك از اهميتبالايي برخوردارند، بررسي پديده گسترش جانبي خاك ناشي از زلزله ضروري به نظر ميرسد. در بررسيهاي اوليه، به نظر ميرسدبراي پيش بيني پتانسيل روانگرايي و ميزان گسترش جانبي خاكها، فرمولهاي پيچيده اي مطرح شده است كه بيشتر آنها فرمولهاي تجربي ميباشند. براي ارائه الگوريتمهاي قابل قبول ميتوان از روشهاي مختلف محاسبات نرم استفاده كرد. روابط سادهتر بادقت قابل قبول، بسيار مطلوب تر از روابط پيچيدهي چندخطي است كه تا به حال ارائه شده است، همچنين اگر روابط ارائه شده بهنحوي باشند كه از ظاهر آنها به سادگي بتوان اهميت هر پارامتر در پاسخ نهايي را دريافت، روابط، كاربرديتر خواهد بود. در اين مقاله سعي بر آن است كه رابطهاي بهتر در مقايسه با روابط قبلي ارائه شده براي پيش بيني گسترش جانبي خاكها ارائه گردد.


كلمات كليدي:

پتانسيل گسترش جانبي . محاسبات نرم . روانگرايي خاكها

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسيل گسترش جانبي , محاسبات نرم , روانگرايي خاكها ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي ناشي از پديدهي روانگرايي

خلاصه
وقتي كه خاكهاي ماسهاي اشباع در معرض ارتعاش ناشي از زلزله قرار ميگيرد و تعادل استاتيكي خاك در اثر بارهاي ديناميكي به هم ميخورد،منجر به ايجاد پديده روانگرايي ميشود. تغييرشكلهاي جانبي هنگام رخ ميدهد كه تنشهاي برشي ديناميكي ناشي از زلزله به طور موقت از مقاومتجاريشدگي خاك روانگرا شده بيشتر شوند. اين پديده ميتواند خسارات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. عليرغم وجود برخي روشها جهتارزيابي تغييرشكلهاي جانبي، اما عدم قطعيت در نتايج حاصل و اثر عوامل مختلف بر ميزان تغييرشكلهاي جانبي، لزوم برآورد اين پديده به كمكروشهاي جديد را روشن ميسازد. در اين تحقيق با استفاده از روش محاسبات نرم، ميزان تغييرشكلهاي جانبي محاسبه شده و مدلي جهت ارزيابي اين پديده ارائه گرديد. بررسي دقت مدلهاي پيشنهادي نشان از دقت قابل قبول اين مدل در ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي داشته است.


كلمات كليدي:

روانگرايي . تغييرشكل جانبي . خاك ماسهاي . محاسبات نرم

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , تغييرشكل جانبي , خاك ماسهاي , محاسبات نرم ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاكها با استفاده از محاسبات نرم

خلاصه
يكي از مهمترين مسائل مورد بررسي در مهندسي ژئوتكنيك لرزهاي مساله روانگرايي در خاكهاي اشباع است. روانگرايي درخاكهاي سست ماسهاي اشباع براثر بالا رفتن فشار آب منفذي و كاهش مقاومت برشي رخ ميدهد. با توجه به لرزه خيزي كشورايران و وجود خاكهاي مستعد روانگرايي، پيش بيني پتانسيل وقوع روانگرايي، امري ضروري بنظر ميرسد. تاكنون، روشهايمحاسباتي و آزمايشگاهي متفاوتي ارائه شده و در روشهاي محاسباتي استفاده از انواع مدلها مشاهده شده است؛ ولي اكثر روابطارائه شده كه دقت قابل قبولي دارند، بسيار پيچيده و طولاني ميباشند. در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از محاسبات نرم والگوريتمهاي خاص اين روش، روابطي ارائه شود كه نه تنها از دقت قابل قبول برخوردار است بلكه تركيبي ساده و كاربردي دارد تاهم به راحتي قابل استفادهي مهندسان باشد و هم اينكه ساختار روابط، بيانگر ميزان تاثير هر پارامتر بر پاسخ نهايي باشد.


كلمات كليدي:

پتانسيل روانگرايي خاكها . محاسبات نرم . انرژي كرنشي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسيل روانگرايي خاكها , محاسبات نرم , انرژي كرنشي ,
:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روابط نوين در پيش بيني پتانسيل گسترش جانبي خاك

خلاصه
با توجه به لرزه خيزي كشور ايران و از طرفي بالا بودن سطح آب زيرزميني و وجود بنادر و سواحلي كه از نظر استراتژيك از اهميت بالايي برخوردارند، بررسي پديده گسترش جانبي خاك ناشي از زلزله ضروري به نظر ميرسد. در بررسيهاي اوليه، به نظر ميرسد براي پيش بيني پتانسيل روانگرايي و ميزان گسترش جانبي خاكها، فرمولهاي پيچيده اي مطرح شده است كه بيشتر آنها فرمول هاي تجربي ميباشند. براي ارائه الگوريتمهاي قابل قبول ميتوان از روشهاي مختلف محاسبات نرم استفاده كرد. روابط سادهتر با دقت قابل قبول، بسيار مطلوب تر از روابط پيچيدهي چندخطي است كه تا به حال ارائه شده است، همچنين اگر روابط ارائه شده به نحوي باشند كه از ظاهر آنها به سادگي بتوان اهميت هر پارامتر در پاسخ نهايي را دريافت، روابط، كاربرديتر خواهد بود. در اين مقاله سعي بر آن است كه رابطهاي بهتر در مقايسه با روابط قبلي ارائه شده براي پيش بيني گسترش جانبي خاكها ارائه گردد.


كلمات كليدي:

پتانسيل گسترش جانبي . محاسبات نرم . روانگرايي خاكها

نویسندگان :

ياسمن جعفري اوّل ، علي درخشاني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسيل گسترش جانبي , محاسبات نرم , روانگرايي خاكها ,
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي ناشي از پديدهي روانگرايي

خلاصه
وقتي كه خاكهاي ماسهاي اشباع در معرض ارتعاش ناشي از زلزله قرار ميگيرد و تعادل استاتيكي خاك در اثر بارهاي ديناميكي به هم ميخورد، منجر به ايجاد پديده روانگرايي ميشود. تغييرشكلهاي جانبي هنگام رخ ميدهد كه تنشهاي برشي ديناميكي ناشي از زلزله به طور موقت از مقاومت جاريشدگي خاك روانگرا شده بيشتر شوند. اين پديده ميتواند خسارات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. عليرغم وجود برخي روشها جهت ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي، اما عدم قطعيت در نتايج حاصل و اثر عوامل مختلف بر ميزان تغييرشكلهاي جانبي، لزوم برآورد اين پديده به كمك روشهاي جديد را روشن ميسازد. در اين تحقيق با استفاده از روش محاسبات نرم، ميزان تغييرشكلهاي جانبي محاسبه شده و مدلي جهت ارزيابي اين پديده ارائه گرديد. بررسي دقت مدلهاي پيشنهادي نشان از دقت قابل قبول اين مدل در ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي داشته است.


كلمات كليدي:

روانگرايي . تغييرشكل جانبي . خاك ماسهاي . محاسبات نرم.

نویسندگان :

حامد جاودانيان ، محمود صيدالي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , تغييرشكل جانبي , خاك ماسهاي , محاسبات نرم , ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاكها با استفاده از محاسبات نرم

خلاصه
يكي از مهمترين مسائل مورد بررسي در مهندسي ژئوتكنيك لرزهاي مساله روانگرايي در خاكهاي اشباع است. روانگرايي درخاكهاي سست ماسهاي اشباع براثر بالا رفتن فشار آب منفذي و كاهش مقاومت برشي رخ ميدهد. با توجه به لرزه خيزي كشورايران و وجود خاكهاي مستعد روانگرايي، پيش بيني پتانسيل وقوع روانگرايي، امري ضروري بنظر ميرسد. تاكنون، روشهايمحاسباتي و آزمايشگاهي متفاوتي ارائه شده و در روشهاي محاسباتي استفاده از انواع مدلها مشاهده شده است؛ ولي اكثر روابطارائه شده كه دقت قابل قبولي دارند، بسيار پيچيده و طولاني ميباشند. در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از محاسبات نرم والگوريتمهاي خاص اين روش، روابطي ارائه شود كه نه تنها از دقت قابل قبول برخوردار است بلكه تركيبي ساده و كاربردي دارد تاهم به راحتي قابل استفادهي مهندسان باشد و هم اينكه ساختار روابط، بيانگر ميزان تاثير هر پارامتر بر پاسخ نهايي باشد.

كلمات كليدي:

پتانسيل روانگرايي خاكها . محاسبات نرم . انرژي كرنشي

نویسندگان :

ياسمن جعفري اوّل ، علي درخشاني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسيل روانگرايي خاكها , محاسبات نرم , انرژي كرنشي ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان

پدیده ی روانگرایي، كه عموماٌ در خاكهای ماسهای شل اشباع رخ ميدهد از اهميت بسزایي در جابجایيهای مخرب زمين در حين زلزله برخوردار است. روشهای متعددی برای شناسایي وارزیابي مخاطرات ژئوتکنيکي ناشي از این پدیده پيشنهاد گردیده است كه یکي از این روشها، به كارگيری روش پيش بيني جابجایيهای روانگرایي است. استفاده از ماشين بردار پشتيبان به عنوان یک روش تکنيک محاسباتي نرم  در  علوم مهندسي از جمله ژئوتکنيک در ساليان اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مدلسازی ماشين بردار پشتيبان از یکسری دادههای شواهد  تاریخي بر مبنای 18 ركورد زلزله و جابجایيهای اندازهگيری شده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی در مقایسه با نتایج بدست آمده از شواهد تاریخي تطابق خيلي مناسبي را نشان داده كه استفاده از این روش را تضمين ميکند. در انتها نتایج با سایر روابط ادبيات فني گذشته مقایسه گردید كه افزایش دقت این روش نسبت به روشهای قبلي را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، گسترش جانبی، محاسبات نرم، ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان :

فردین میرزایی گامیزجی (کارشناس ارشد خاک و پی، شهرداری اسلام آباد غرب)

حسن شرفی (دکتری خاک و پی، دانشگاه رازی)

سعید شعبانلو (دکتری هیدرولوژی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

احسان حق شناس (کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , محاسبات نرم , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 1560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه