<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین هاي بادي دریایی

خلاصه
استفاده از انرژي باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت هاي فسیلی بسیار مهم است، با توجه به اینکه در دریا پایداري و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب توربین هاي بادي در دریا توجه ویژه اي دارند. سازه ژاکت نگه دارنده توربین هاي بادي دریایی هزینه غالب را در ساخت و نصب در مناطق دریایی دارد و توجه به ساخت و نصب توربین هاي بادي دریایی و ارائه راهکار هاي عملی براي طراحی و توسعه و همچنین تولید انبوه توربین هاي بادي دریایی از اولویت برخوردار است. پاسخ دینامیکی بار باد بر ژاکتتوربین هاي بادي دریایی ، تاثیر بیشتري در مقایسه با ژاکت هاي صنعت نفت دریایی خواهد داشت . بنابراین، عملکرد خستگی اتصالات جوش داده شده، از یک معیار محرك طراحی براي بسیاري از جزئیات سازه هاي نگهدارنده توربین هاي بادي دریایی است. در بررسی خستگی اتصالا ت لوله اي جوش داده شده ژاکت ثابت توربین بادي دریایی ایده اصلی ارائه مدل احتمالاتی از باد و امواج، همچنین بررسی توزیع طولانی مدت از دامنه تنش داغ نقطه است، که چگونه می توان توسط توابع تحلیلی مانند توزیع وایبول و توزیع گاما تعمیم یافته نشان داد،که معمولا نیازمند تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان از اتصالات لوله جوش داده شده هستند. معادل توربین بادي تک پایه ابزاري براي HAWC به منظور به دست آوردن نیروي فعال آیرودینامیکی نماینده در توربین بادي ، توربین مدل 2 شبیه سازي پاسخ باد در دامنه زمان مد نظر استهمچنین به منظور به دست آوردن پاسخ دینامیکی سازه نگهدارنده ژاکت به علت باد و بارهاي نشان داده شده که مناسب سازه هاي قاب فضایی و بسیار موثر براي تجزیه و تحلیل پاسخ USFOS موج، کل سازه ژاکت با برج مدل شده در دینامیکی زیرسازه ها است.


کلمات کلیدي:

خستگی، اتصالات جوش داده شده، مدل احتمالاتی، توربین بادي دریایی

نویسندگان :

سیدحسین نژادفرد ، حامدکمانه آذري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خستگی , اتصالات جوش داده شده , مدل احتمالاتی , توربین بادي دریایی ,
:: بازدید از این مطلب : 599
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و قابلیت اعتماد به دیواره های معدن سنگ آهن جلال آباد زرند( بلوک تکتونیکی I )

از آنجا که ناپیوستگی ها نقش اساسی در شکست و ریزش توده سنگ های موجود در دیواره های نهائی و پله های معدن جلال آباد زرند دارند، و عدم توجه به آنها و ویژگی های مربوطه نتایج موجود را غیر قابل استناد نموده است، لذا برداشت و ایجاد اطلاعات هندسی و مکانیکی درزه ها در دستور کار قرار گرفت و مجموعه ای نسبتا قابل قبول برای تحلیل های آماری ایجاد گردید. روش تحلیل استفاده شده در مدل مکانیک روش گروه های کلیدی است که مبنای آن روش تحلیل تعادل حدی است. مدل احتمالاتی با هدف بررسی و تقلیل عدم قطعیتهای دو مدل هندسی و مکانیکی ، سومین مدل مورد نیاز در تحلیلهای ژئوتکنیکی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با ساخت مدل هندسی سه بعدی بصورت آماری با استفاده از مولفه های برداشت شده از ناپیوستگیها و سپس تهیه مقاطع دو بعدی شعاعی از آنها، به روش تحلیل قابلیت اعتماد احتمال ریزش گروه های ناپایدار از مجموعه بلوکها، توسط مدل مکانیک تعیین گردید. مدل ژئوتکنیکی تهیه شده بر روی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی I معدن جلال آباد زرند اجرا و تعدادی از بحرانی ترین گروه های کلیدی ریزشی بر اساس احتمال ریزش تعیین شده اند. نتایج حاصل از این روش با نتایج تحلیل عددی انجام شده به روش المانهای گسسته با استفاده از نرم افزار UDEC مقایسه شده است، که همخوانی خوبی را نشان می دهد.


واژه های کلیدی:

تحلیل پایداری، تحلیل قابلیت اعتماد، روش گروههای کلیدی، مدل هندسی، مدل مکانیکی، مدل احتمالاتی.

نویسندگان :

عنایت الله امامی میبدی ، محسن نخعی زاده ، علیرضا یاراحمدی بافقی ، ناصر تقی زاده

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , تحلیل قابلیت اعتماد , روش گروههای کلیدی , مدل هندسی , مدل مکانیکی , مدل احتمالاتی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1144
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی روانگرایی

تحليل پدیده روانگرایي یکي از چالش برانگيزترین مسائل ژئوتکنيک لرزه ای است كه در سال های اخير توجه بسياری از محققين را به خود جلب كرده است. خسارات زیاد ناشي از این پدیده، محققين را به شناخت بهتر رفتار و آناليز دقيق تر این پدیده ترغيب كرده است. ارزیابي پتانسيل روانگرایي به طور كلي شامل روش های قطعي و روش های احتمالاتي تحليل روانگرایي مي باشد. روش های قطعي عليرغم سادگي، قادر به در نظر گرفتن عدم قطعيت ها نمي باشد. با توجه به شرایط خاک و بارگذاریزلزله كه ماهيتي تصادفي دارند،تحليل قطعي این پدیده به نظرنميرسد از دقت كافي برخوردار باشد. تحليل قابليت اطمينان یکي از مناسب ترین روش ها برای در نظر گرفتن عدم قطعيت ها مي باشد. این روش هاقادر هستند ميزان عدم قطعيت ها را با توجه درجه اهميت سازه به صورت كمي در طراحي لحاظ كنند. روش شبيه سازی مونت كارلو جزء روشهای دقيق آناليز قابليت اطمينان است كه سازگاری مناسبي با پدیده های تصادفي مانند زلزله دارد. اگرچه روش قابليت اطمينان روشي مفيد برای تحليل پدیده های ژئوتکنيکي است اما به دليل كمبود اطلاعات آماری و ریاضي، استفاده از این روش برای اغلب مهندسين چندان ساده نيست. دراین مقاله با استفاده از روش شبيه سازی مونت كارلو یک مدل احتمالاتي و رابطه ای ساده بين ضریب اطمينان قطعي و احتمال روانگرایي برقرار شده تا بدون نياز به اطلاعات جامع آماری بتوان از مزیت های آناليز قابليت اطمينانبهره جست. روش پيشنهادی با دو مدل احتمالاتي توسعه داده شده سازگاری خوبي داشتهدر عين حال كه نسبت به هر دو روش ذكر شده از دقت ( Idriss and Boulanger) و( 2010 Juang et al.) توسط بالاتری برخوردار است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت، روش قابلیت اطمینان، مدل احتمالاتی

نویسندگان :

جلال کاسب زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران)

علی نورزاد (عضو هیات علمی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، تهران)

احمدرضا محبوبی (عضو هیات علمی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شبیه سازی مونت کارلو , عدم قطعیت , روش قابلیت اطمینان , مدل احتمالاتی ,
:: بازدید از این مطلب : 1137
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه