<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي سه بعدي فازهاي کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوي کوبش مناسب

خلاصه
قیرط زا صخشم یمجح يژرنا نازیم کی ،یکیمانید مکارت تایلمع ردیم لامعا كاخ هدوت هب نیمز حطس رد هنزو شبوک لاومعم شبوک نیا .ددرگیم تروص زافنیدنچ رد و مظنم هکبش کی ردیم شبوک فلتخم ياهزاف رد و شبوک هکبش زا هطقن ره رد يژرنا لامعا نازیم .دریگ ریثات دناوتوژپ نیا رد .دشاب هتشاد یکیمانیدمکارت تایلمع ییاهن هجیتن رد ییازسبتهج شه تخاونکی دوبهب لوصح روظنمب بسانم شبوک يوگلا نییعت رد كاخ هدوت، هس شبوک دودحم ءازجاهمانرب رد يدعب هس يددع لدم کی هلیسو هب یکیمانید مکارت مود و لوا زاف هب طوبرم رواجمABAQUS و تسا هدش يزاسلدم رثا ياهرتماراپ فلتخمدننام هلصاف شبوک هکبش طاقن ژرنا تبسن وقمع يور رب مود و لوا زاف رد یلامعا ي نازیم و دوبهب شیازفا هتیسناد یبسن رد هیحان هتفرگ رارقیسررب دروم یناشوپمه است.


کلمات کلیدي:

تراکم دینامیکی . الگوي کوبش . مدلسازي سه بعدي . اجزاي محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم دینامیکی , الگوي کوبش , مدلسازي سه بعدي , اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر هندسه سازه بر روي جابجایی افقی زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM

خلاصه
جابجایی زمین از مسایل اجتناب ناپذیر در حفاري ها، ساخت تونل ها و فضاهاي زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. حفرتونل در هر عمقی از خاك منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها و رها شدن تنش هاي برجا و نشست سطح زمین می شود که این مسئله در مورد تونل هاي کم عمق حفرشده در مناطق شهري و بخصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین اطلاع از نحوه رفتار تونل و نشست هاي ناشی از حفر آن (جهت جلوگیري از آسیب به سازه ها و تاسیسات مجاور) از الزامات طراحی این نوع سازه هاي زیر سطحی می باشد. با توجه به ماهیت سه بعدي حفر تونل، براي ارزیابی دقیق نشست ها و تنش هاي ایجاد شده در اطراف تونل به خصوص در تونل هاي سطحی ضروري است که از مدل هاي سه بعدي استفاده شود. در این تحقیق با مدل سازي سه بعدي سازه و تونل با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس، اثر هندسه سازه بر نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل به روش اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج، لزوم استفاده ازمدل هاي سه بعدي در اندرکنش سازه - تونل را برجسته تر ساخته و اینکه صرف نظر کردن از وزن سازه منجر به نتایجی دور از واقعیت خواهد شد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك – سازه، تونل اتریشی، جابجایی افقی، مدلسازي سه بعدي، مورکولمب

نویسندگان :

محمدصادق رضایی ، علیرضا ناصحی ، محمدحسین رضایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه , تونل اتریشی , جابجایی افقی , مدلسازي سه بعدي , مورکولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 725
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاك - سازه در اثر حفر تونل به روش اتریشی

خلاصه
امروزه دستیابی به روش هاي سریع حمل و نقل به ویژه تونل هاي شهري و خطوط مترو در جوامع شهري امري اجتناب ناپذیر می نماید. این امر به نوبه خود، نیازمند ایجاد تونل هاي زیرسطحی و به تبع آن دانش طراحی و آگاهی از مخاطرات حفر تونل در مناطق شهري می باشد. جهت احداث تونل هاي زیر زمینی از روش هاي متفاوتی مانند ترانشه باز، ماشین حفار و روش جدید اتریشی استفاده می شود که روش اتریشی به دلیل سادگی ابزار حفر تونل و انعطاف پذیري آن با شرایط مختلف ژئوتکنیکی، از محبوبیت بیشتري برخوردار می باشد. هدف از تحقیق حاضر، اطلاع از نحوهرفتار تونل جدید اتریشی و نشست هاي ناشی از اجراي آن (جهت جلوگیري از آسیب به سازه ها و تاسیسات مجاور) می باشد. با توجه به این که حفاري تونل یک میدان تنش و کرنش سه بعدي ایجاد می کند، اقدام به مدل سازي سه بعدي (نزدیک تر به واقعیت) شده است. در تحقیق حاضر، مطالعه اي پارامتریک بر روي مشخصات مقاومتی خاك با در نظر گرفتن مدل رفتاري مور کولمب با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام گردیده و رفتار زمین در قبال این تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصله، افزایش پارامترهاي مقاومتی خاك نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاك داخلی و ضریب الاستیسیته موجب افزایش پایداري تونل و کاهش نشست در سطح زمین می گردد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك – سازه، تونل اتریشی، نشست، مدلسازي سه بعدي، مور کولمب

نویسندگان :

محمدصادق رضایی ، سید علیرضا ناصحی ، سید محمد علی زمردیان

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه , تونل اتریشی , نشست , مدلسازي سه بعدي , مور کولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 1050
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي رفتار متقابل خاك و ژئوگريد پليمري يك سويه در آزمايش بيرون كشش

تحليل عددي رفتار بيرون كشش ژئوگريدها به دليل پديده قفل و بست و درگيري دان ههاي خاك در محل چشمه ها، از پيچيدگي خاصي برخوردار است. در اين مقاله ضمن معرفي روش مدل سازي س هبعدي به روش اجزاي محدود، رفتار متقابل ژئوگريد يك سويه پليمري اكسترود شده مدفون در ماسه سيليسي در تست بيرون كشش وبسيج شدن مولفه هاي مقاومت اصطكاكي و اتكايي(پسيو) شرح داده شده است كه تطابق قابل قبولي بين نتايج مدل و نتايج آزمايشگاهي برقرار گرديد. مولفه ي مقاومت اصطكاكي در جابجايي هاي كوچك و مولفه مقاومت اتكايي در جابجايي هاي بزرگ سهم بيشتري از مقاومت بيرون كشش كل را به خود اختصاص م يدهند. همچنين با افزايش سربار اعمالي سهم مولف هي اصطكاكي افزايش مي يابد.


كلمات كليدي:

مدلسازي سهبعدي، بيرونكشش، ژئوگريد يك سويه پليمري اكسترود شده، مقاومت اصطكاكي، مقاومت اتكايي(پسيو)

نویسندگان :

ميثم نيكبخت (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

كاظم فخاريان (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

آرش نيري (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي سه بعدي , بيرونكشش , ژئوگريد يك سويه پليمري اكسترود شده , مقاومت اصطكاكي , مقاومت اتكايي(پسيو) ,
:: بازدید از این مطلب : 1410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري سه بعدي و طراحي نگهداري تونل هاي آب بر و چاههاي دريچه نيروگاه سد گتوند عليا

سد گتوند عليا از نوع سنگريزه اي با هسته رسي است كه بر روي رودخانه كارون ساخته خواهد شد . سيستم آبگير نيروگاه شامل تونلهاي آب بر بالائي و پاييني، چاه تحت فشار و تانكرهاي ضربه گير مي باشد و نگهداري آنها كه جزو تاسيسات دائمي سدها بشمار مي روند از اهميت خاصي بر خوردار مي باشد . هدف از اين تحقيق تحليل پايداري چاههاي دريچه، تونلهاي آب بر و تقاطع ايجاد شده ما بين چاه و تونل در زمان حفر اين سازه ها مي باشد . به همين منظور توده سنگهاي ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روشهاي معروف طبقه بندي مهندسي سنگ RMR و Q مورد ارزيابي قرار گرفته و تخمين نگهداري صورت گرفته است . سپس با استفاده از نرم افزاز FLAC3D مدل مورد نظر با اعمال شرايط مرزي و اطلاعات ژئوتكنيكي ساخته شد . سپس كليه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بعد از حفر و بعد از اعمال سيستم نگهداري انجام شد و در نهايت سيستم نگهداري بهينه براي تونلها و چاهها پيشنهاد شد .

 

كلمات كليدي:

FLAC3D ، تحليل پايداري ، تونل هاي آب بر،چاههاي دريچه، تقاطع، مدلسازي سه بعدي ، نيروگاه آبي گتوند عليا

نويسند‌گان:

 جواد هدايت جو  - كارشناس مكانيك سنگ ، شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
 
 احمد جعفري  - استاديار ، دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , FLAC3D , تحليل پايداري , تونل هاي آب بر , چاههاي دريچه , تقاطع , مدلسازي سه بعدي , نيروگاه آبي گتوند عليا ,
:: بازدید از این مطلب : 1426
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدلسازي سه بعدي تونلهاي متقاطع و بزرگ مقطع مطالعه موردي : تقاطع خط 7و3 متروي تهران

به دليل نيازبه توسعه بيشتر و موثرتر درشهرهاي پرجمعيت و همچنين زيرساختهاي محيطي مساعدتري دراين شهرها ساخت تونلها رو به افزايش بوده است تونلها نقش مهمي در توسعه حمل و نقل شهري ايفا مي نمايند از اين رو لزوم ساخت آنها در مجاورت يكديگر رفته رفته بيشتر مي شود از طرف ديگر تونلسازي در نواحي كم عمق شهري و درزمينهاي نرم همواره پرمخاطره بوده و مي تواند عواقب نامطلوبي دربرداشته باشد مساله نشست و تاثير تونلسازي برسيستم نگهداري تونلهاي مجاور به طوريكه اين تونلها از ايمني بالايي برخوردار باشند بسيار مهم است دراين مقاله به بررسي و مدلسازي سه بعدي تقاطه خطوط 3و 7 متروي تهران D3L7 با استفاده از نرم افزار ABAQUS پرداخته شدها ست.

 

كلمات كليدي:

تونلهاي بزرگ مقطع، تونلهاي متقاطع، مدلسازي سه بعدي، متروي تهران،ABAQUS

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سعيد حسيني  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن
 
كورش شهريار  - استاد دانشگاه صنعتي اميركبير
 
 مسعود منجزي  - دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 
 عليرضا جان نثاري  - مسئول دپارتمان تونل معاونت مهندسي پروژه خط 7 متروي تهران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهاي بزرگ مقطع , تونلهاي متقاطع , مدلسازي سه بعدي , متروي تهران , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

شبيه سازي سه بعدي از پروسه حفاري توسط TBM در زمينهاي نرم مطالعه موردي: خط 3 متروي تهران

با توجه به گسترش تونلسازي مكانيزه و استفاده از ماشينهاي حفاري درحفر تونلها بررسي پروسه حفاري درايننوع تونلسازي از اهميت عمده اي برخوردار است تونلسازي مكانيزه توسط يك سري از مولفه هاي تاثير گذار در پروسه حفاري مانند نوع خاك، نوع ماشين حفاري ، نگهداري تونل فشار سينه كار و فضاي خالي بين سپروخاك ، و نيز مراحل حفر و نصب نگهداري مشخص مي شود چنين مواردي چالشهاي قابل توجهي براي مدلسازي پروسه حفر تونل هستند دراين مقاله به منظور بررسي بهتر از رفتار پيچيده تونلسازي سپري و تاثير پارامترهاي مختلف عملياتي طراحي TBM در خط 3 متروي تهران از يك مدل المان محدود سه بعدي 3D به منظور شبيه سازي پروسه ساخت مرحله به مرحله step by step در پيشروي تونل استفاده شده است اين بررسي شامل همه مولفه هاي تونلسازي سپري از جمله فشار سينه كار ماشين حفاري و تماس اصطكاكي آن با خاك تزريق دوغاب و نصب سيستم نگهداري است.

 

كلمات كليدي:

تونلسازي سپري، تونلهاي كم عمق، مدلسازي سه بعدي، متروي تهران، ABAQUS

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سعيد حسيني - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن
 
مسعود منجزي  - دانشيار دانشكده معدن دانشگاه تربيت مدرس
 
 مهسا غلامي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ
 
 جواد محمدي  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازي سپري , تونلهاي كم عمق , مدلسازي سه بعدي , متروي تهران , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي سه بعدي تاثير هندسه تونل د رمحاسبه گام پيشروي مجاز درتونلهاي نعل اسبي

در طراحي تونلها گام پيشروي مجاز يكي از مسائل مهمي است كه تاثير زيادي برسرعت حفاري با توجه به توان عملياتي حفر تونل دارد مباحث اقتصادي زمان تحويل ومديريت هرچه بهتر يك پروژه ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با ميزان حداكثر گام پيشروي مجاز دارد به منظور برآورد گام پيشروي مجاز درت ونلها در فضاي دو بعدي كرنش برشي بحراني حداكثر بدست آمده ازنرم افزار را با كرنش برشي بدست آمده از رابطه تجربي ساكورايي مقايسه كرده و حداكثر گام پيشروي مجاز تعيين ميشود دراين تحقيق با استفاده از مدل سازي سه بعدي و واقعي مقطع نعل اسبي تونل راه آهن كوهين محور قزوين - رشت و همچنين مقطع دايره اي همسطح با مقطع نعل اسبي به بررسي كرنش برشي بحراني مجاز تونل قبل از نصب سيستم نگهداري اوليه با استفاده از نرم افزار عدد يFLAC3D پرداخته شده است و ميزان گام پيشروي مجاز در مقياس سه بعدي با استفاده از روابط تجربي تعيين گرديده است.

 

كلمات كليدي:

گام پيشروي مجاز، تونل نعل اسبي، FLAC3D، مدلسازي سه بعدي

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 عليرضا خاني - كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 محمد رسولي  - كارشناسي مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان
 عليرضا باغبانان - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گام پيشروي مجاز , تونل نعل اسبي , FLAC3D , مدلسازي سه بعدي ,
:: بازدید از این مطلب : 2213
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه